01. mar 2022

Deltagere:

 • Brian Nielsen (D)
 • Claus Nybo (A)
 • Henning Holm (A)
 • Henrik Gregersen (V)
 • Ib Poulsen (O)
 • Ida Pedersen (A)
 • Jan Fink Mejlgaard (A)
 • Jane Rishøj (A)
 • Jens Kristian Yde (C)
 • Jens Otto Madsen (Ø)
 • Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 • Jørgen Andersen (C)
 • Kenneth Skaarup Bjerregaard (V)
 • Kristian Tilsted (V)
 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Mette Kjærulff (A)
 • Morten Bo Bertelsen (F)
 • Niels Jørgen Pedersen (V)
 • Per Skovmose (C)
 • Peter Larsen (V)
 • Peter Skriver Nielsen (A)
 • Peter Sørensen (C)
 • Peter Uno Andersen (A)
 • Preben Dahlgaard (V)
 • Susanne Olander (V)
 • Torben Overgaard (C)
 • Ulla Vestergaard (A)

16. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Kommunalbestyrelsen.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Ved udsendelse af dagsorden er der afbud fra Henrik Gregersen og Kristian Tilsted.

Retsgrundlag

Forretningsordenen for Kommunalbestyrelsen § 5

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 1. marts 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 1. marts 2022:

Henrik Gregersen, Kristian Tilsted, Jens Otto Madsen, Kenneth Bjerregaard og Jørgen Andersen

Til toppen

17. Cold Hawaii Inland - Politisk Styregruppe

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af ny politisk styregruppe for projekt Cold Hawaii Inland.

Redegørelse

På Kommunalbestyrelsesmøde den 31. maj 2016 blev det besluttet, at den Politiske Styregruppe for udvikling af Synopal Havn skulle bestå af det daværende Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalg (EAKU) samt det daværende Klima-, Miljø- og Teknikudvalg (KMTU). Da Kommunalbestyrelsen den 25. april 2017 beslutter at samle en række anlægsprojekter under titlen ”Cold Hawaii Inland”, besluttes det samtidigt at videreføre projektorganiseringen med en politisk styregruppe bestående af EAKU og KMTU samt videreføre den eksisterende administrative styregruppe.

I forbindelse med tiltrædelsen af den nye Kommunalbestyrelse den 1. januar 2022, skal der nedsættes en ny styregruppe.

Siden etableringen og sammensætningen af Den Politiske Styregruppe i 2017 har der været nedenstående fremdrift i projekt Cold Hawaii Inland:

Cold Hawaii Inland – delprojekter (spots)

Status

Vilsund

Udført

Synopal

Udført

Den rekreative rute/Den blå løber

Delvist udført

Vandshelters

Anlægsprojekt/produktion i gang

(afsluttes sommeren 2022)

Søbadet

Anlægsprojekt i gang

(afsluttes sommeren 2022)

Vandet Sø

Myndighedsprojekt godkendt.

Klagesag under behandling ved Miljø- og Fødevareklagenævnet

Dragsbæk

Myndighedsprojekt godkendt

Bygholm

Myndighedsprojekt indsendt

Krik

Myndighedsprojekt indsendes i februar 2022

Doverodde

Proces med SMK Thy i gang

Som ovenstående tabel viser, er størstedelen af delprojekterne i Cold Hawaii Inland nu enten gennemført eller godkendt af relevante myndigheder.

Tre delprojekter skal eventuelt gennemgå en videre bearbejdning af skitseprojekterne (Dragsbæk, Bygholm og eventuelt dele af Den rekreative rute).
Processen vedrørende projektet i Doverodde foregår i et særskilt spor i regi af arbejdet omkring SMK Thy.
I løbet af 2022 forventes myndighedsprojektet ved Krik og eventuelt også ved Vandet Sø afgjort.

Set i lyset af den beskrevne projektstatus, vurderer Teknik, Erhverv og Beskæftigelse, at det vil være hensigtsmæssigt at bevare en projektorganisering for Cold Hawaii Inland frem til efterår/vinter 2022, hvorved en styregruppe kan følge de største delprojekter frem til henholdsvis aflevering/afslutning og anlægsfase. Da Cold Hawaii Inland er forholdsvist langt i sin udførelse, foreslår Teknik, Erhverv og Beskæftigelse, at en ny politisk styregruppe består af i alt fem medlemmer.

Ved udgangen af 2022 kan det overvejes at lade styregruppen i Cold Hawaii Inland overgå til byggeudvalg.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 4. februar 2022

Erhvervs-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. februar 2022

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 9. februar 2022

Kommunalbestyrelsen den 1. marts 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. En ny politisk styregruppe for Cold Hawaii Inland bestående af i alt fem medlemmer.

2. Liste C, D, O og V indstiller til styregruppen:

 • Formand: Niels Jørgen Pedersen, borgmester (tidligere formand for Den Politiske Styregruppe for Cold Hawaii Inland)
 • Torben Overgaard, formand for Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget (tidligere medlem af Den Politiske Styregruppe for Cold Hawaii Inland)
 • Jens Kr. Yde, formand for Erhvervs-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget (nyt medlem).

3. Liste A, F, Ø og Å kan indstille to medlemmer til styregruppen. Der lægges op til, at det bliver et medlem fra Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget og et medlem fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 4. februar 2022, pkt. 1:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 7. februar 2022, pkt. 32:

Ad 1. Indstilles til godkendelse

Ad 2. Indstilles til godkendelse.

Ad 3. Indstilles til godkendelse, at Henning Holm tager 2022 og 2023 og Joachim Plaetner Kjeldsen 2024 og 2025.

Beslutning fra Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, 9. februar 2022, pkt. 26:

Ad 1. Indstilles til godkendelse.

Ad 2. Indstilles til godkendelse.

Ad 3. Indstilles til godkendelse, at Ida Pedersen udpeges.

Beslutning

Ad 1-3. Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 1. marts 2022:

Henrik Gregersen, Kristian Tilsted, Jens Otto Madsen, Kenneth Bjerregaard og Jørgen Andersen

Til toppen

18. Valg af model for nye politikker i Thisted Kommune og godkendelse af tilhørende procesplan

Udskriv

Sagstema

Valg af model for nye politikker i Thisted Kommune og godkendelse af tilhørende procesplan.

Redegørelse

Politikkerne i dag og gyldighedsperiode

Thisted Kommunes politikker består til og med 2022 af i alt otte politikker: Politik for administration og personale, Politik for børn og familiers velfærd, Politik for byggeri og anlæg, Politik for erhverv og beskæftigelse, Politik for klima og energi, Politik for kultur, fritid og lokal udvikling, Politik for sundhed og Politik for sårbare voksne og ældres velfærd.

Politikkernes gyldighedsperiode er en valgperiodes år to til fire plus et år ind i den nye periode, altså fire år i alt. Da de nuværende politikker derfor udløber den 1. januar 2023, skal der udarbejdes nye i løbet af 2022.

Efterfølgende udarbejdes nye strategier med udgangspunkt i politikkerne.

Hvad er en politik

Vision, politikker og strategier anvendes samlet som et værktøj til at sætte en fælles politisk retning for beslutninger, prioriteringer og indsatser i Thisted Kommune. Politikkerne skal derfor ses i sammenhæng med kommunens overordnede vision og kan omsættes til Thisted Kommunes ”hvordan” – altså hvordan har vi tænkt os at realisere visionen/ vores billede af fremtidens Thisted Kommune?

Politikkerne indeholder et antal politisk besluttede målsætninger, og disse fungerer som vedtagne hensigter, der efterfølgende skal gøres handlingsorienterede gennem strategier, og eksempelvis helhedsplaner for bestemte områder, handlingsplaner og lignende.

På introseminaret den 3. februar 2022 blev Kommunalbestyrelsen introduceret til Thisted Kommunes nye vision, samt to forskellige modeller for det videre arbejde med nye politikker (og efterfølgende strategier).

De tilstedeværende bidrog her med egne overvejelser om, hvilke fordele og ulemper de kunne få øje på i arbejdet med de to forskellige modeller for politikker. Disse overvejelser er taget med i beskrivelsen af fordelene ved henholdsvis model 1 og model 2 i redegørelsen herunder og i bilag 1.

Model for nye politikker

Nedenfor præsenteres to forskellige oplæg til, hvordan en ny model for politikkerne kan se ud.

Den første model bygger videre på den nuværende struktur med cirka otte politikker, mens den anden model er en nytænkning af strukturen med færre og mere tværgående politikker.

Begge modeller fremmer sammenhængen mellem visionen Thy til Livet og politikkerne, mens de på andre områder adskiller sig fra hinanden.

Herunder gennemgås de to modeller - for en grundigere gennemgang, se bilag 1.

Model 1:

Model 1 indeholder cirka otte politikker og viderefører i høj grad den nuværende struktur.

Fordelene ved model 1 er:

· Genkendelighed i forhold til nuværende struktur for politikker.

· Hver politik ejes som udgangspunkt af ét politisk udvalg, hvilket fortsat giver mulighed for at gå i dybden med konkrete målsætninger og beskrivelser.

I model 1 kan man vælge at videreføre de nuværende titler helt eller delvist, men man kan også vælge at koble titlerne på politikkerne direkte sammen med visionen ved at kalde hver politik ”THY til…” (f.eks. THY til det gode voksen- og ældreliv). Titlerne her og i bilaget fungerer udelukkende som eksempler – de skal drøftes og besluttes i den kommende proces i sammenhæng med opdeling af politikområderne og indhold.

For uddybning af politikkerne og en grafisk oversigt over model 1, se bilag 1.

Model 2:

Model 2 består af færre og mere tværgående politikker end den nuværende struktur.

Grundidéen med model 2 er, at man politisk, på tværs af udvalg og områder, kan drøfte og formulere overordnede målsætninger på velfærdsområderne, på erhvervs- turisme- og bosætningsområdet og eventuelt koble disse med en værdibaseret politik, der skal identificere hvilke værdier, der kendetegner Thy og måden, vi driver udvikling og velfærdsservice på.

Det kunne udmønte sig i tre politikker med titler som for eksempel: THY til velfærd og service, THY til udvikling og vækst, THY til bæredygtige værdier og løsninger.

Styrkerne ved model 2 er:

· At den fremmer brede, fælles, politiske mål på tværs af velfærdsområder og udvalg.

· At den forventeligt kan fremme sammenhængskraften i Thisted Kommune.

· Større kendskab til og nemmere formidling af færre politiske mål samtidig med, at visionen bliver tydelig og anvendelsesorienteret.

For uddybning af politikkerne og en grafisk oversigt over model 2, se bilag 1.

Procesplanen

For at strukturere arbejdet med udformningen af de nye politikker er der udarbejdet en procesplan til hver af modellerne. Procesplanerne beskriver tidsplanen og de aktiviteter/møder, som planlægges, for at henholdsvis udvalgene og Kommunalbestyrelsen har mulighed for at udarbejde nye politikker. Der er taget højde for, at de nye politikker kan gå på tværs af udvalgs- og fagområder, og der er således indlagt mulighed for drøftelser på tværs. Procesplanerne er i høj grad ens, men adskiller sig ved følgende punkter. Da politikkerne i model 1 som udgangspunkt ejes af de enkelte udvalg, vil arbejdet med de enkelte politikker begynde på udvalgsseminarer i marts og april. Derudover er der i uge 25 lagt op til et møde, hvor udvalgsformændene samlet præsenteres for de endelige udkast til politikker. Dette giver de enkelte formænd mulighed for at kommentere på eget udvalgs politik med henblik på eventuel tilpasning inden præsentationen for den samlede kommunalbestyrelse til temamøde den 28. juni 2022.

Da politikkerne i model 2 er tværgående, begynder udarbejdelsen af politikkerne på Politisk Udviklingsforum den 5. maj 2022. Præsentation og kommentering på politikkerne vil ligeledes foregå i regi af den samlede kommunalbestyrelse til temamøde den 28. juni 2022.

Ved begge procesplaner lægges der op til, at der kan ske endelig godkendelse af de nye politikker i Kommunalbestyrelsen den 30. august 2022.

Procesplanerne er vedlagt som bilag 2.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 4. februar 2022

Kommunalbestyrelsen den 1. marts 2022

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

 1. Model 2 for ny politik godkendes.
 2. Relevant procesplan godkendes.

Tidligere besluttet

Direktionen besluttede på møde den 4. februar 2022 at indstille model 2 til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-2. Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 1. marts 2022:

Henrik Gregersen, Kristian Tilsted, Jens Otto Madsen, Kenneth Bjerregaard og Jørgen Andersen

Til toppen

19. Styrelsesvedtægt for Thisted Kommune 2022-2025

Udskriv

Sagstema

Ændring i styrelsesvedtægten for etablering af borgerrådgiverfunktion.

Redegørelse

I finansloven 2021 blev der oprettet en ansøgningspulje til kommunale borgerrådgivere. Der blev afsat 135 mio. kr. i perioden 2021-2024 fordelt med 30 mio. kr. i 2021 og 35 mio. kr. i de efterfølgende år. Puljen havde ansøgningsfrist i august 2021.

Thisted Kommune har siden marts 2021 været i dialog med andre nordjyske kommuner om mulighederne for at etablere en fælles borgerrådgiverfunktion. Med baggrund i en beslutning i Kommunaldirektørkredsen (KDK) har Thisted Kommune deltaget i en fælles arbejdsgruppe bestående af Thisted, Vesthimmerland, Brønderslev, Jammerbugt, Hjørring, Morsø og Aalborg Kommuner om mulighederne for etablering af et fælles kommunalt samarbejde om en borgerrådgiverfunktion. Arbejdsgruppen er efterfølgende blevet reduceret til Thisted, Vesthimmerland, Brønderslev og Jammerbugt Kommuner.

På møde den 22. juni 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der arbejdes videre med at etablere en borgerrådgiverfunktion med fokus på rådgivning og vejledning sammen med Vesthimmerland, Brønderslev og Jammerbugt Kommuner, og at der søges om finansiering i den statslige ansøgningspulje.

På baggrund af ovenstående beslutning blev der udarbejdet en fælles ansøgning til Bolig- og Planstyrelsen fra de fire kommuner med henblik på en fælles borgerrådgiverfunktion. Denne ansøgning er blevet imødekommet fra styrelsen i november 2021.

Bolig- og Planstyrelsen har således betinget bevilget et tilskud på kr. 5.840.000 til anvendelse i perioden fra den 8. juni 2021 til den 31. december 2024 og i overensstemmelse med bekendtgørelse om ansøgningspulje til borgerrådgiverfunktion samt tilhørende vilkår fra Indenrigs- og Boligministeriet. Tilsagnet gælder for den samlede fireårige periode, dog med forbehold for Folketingets tilslutning til at videreføre bevillingerne på finanslovene for 2022-2024. Betingelserne er, at der indsendes en underskrevet samarbejdsaftale, samt, at der indsendes dokumentation for, at der er truffet endelig beslutning om oprettelse af en borgerrådgiverfunktion efter lov om kommunernes styrelse § 65e.

En kommunalbestyrelse kan i styrelsesvedtægten træffe bestemmelse om oprettelse af en borgerrådgiverfunktion i kommunen. Borgerrådgiverfunktionen henhører ikke under de stående udvalg eller Økonomiudvalgets umiddelbare forvaltning. Borgerrådgiveren ansættes og afskediges af Kommunalbestyrelsen.

Borgerrådgiverfunktionen kan kun varetage opgaver vedrørende rådgivning og vejledning af borgerne og vedrørende tilsyn med kommunens administration, jf. lov om kommunernes styrelse § 65e, stk. 4.

Hvis Thisted Kommune skal have en borgerrådgiverfunktion, skal der således optages en bestemmelse herom i styrelsesvedtægten.

Det foreslås på denne baggrund, at der indsættes en ny bestemmelse med følgende indhold:

§ 21. Direkte under Kommunalbestyrelsens myndighed etableres en borgerrådgiverfunktion, jf. styrelseslovens § 65e.

Stk. 2 Borgerrådgiveren skal yde vejledning og rådgivning til borgerne inden for de af Kommunalbestyrelsen fastsatte rammer herfor og skal bistå Kommunalbestyrelsen med dennes tilsyn med kommunens administration.

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen ansætter og afskediger borgerrådgiveren og fastsætter nærmere regler for borgerrådgiverens virksomhed.

Som konsekvens heraf skal nuværende § 21 (Ændringer i vedtægten) ændres til § 22.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens §§ 2 og 65e.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2022

Kommunalbestyrelsen den 1. marts 2022

Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller, at forslaget til ændring i styrelsesvedtægten overgår til 2. behandling.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Thisted Kommunalbestyrelse, 25. januar 2022, pkt. 6:

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 25. januar 2022:

Henning Holm, Jan Fink Mejlgaard

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 1. marts 2022:

Henrik Gregersen, Kristian Tilsted, Jens Otto Madsen, Kenneth Bjerregaard og Jørgen Andersen

Til toppen

20. Ændring af vedtægter for Hanstholm Havn

Udskriv

Sagstema

Bestyrelsen i Hanstholm Havn ønsker at ændre gældende vedtægter.

Redegørelse

Som meddelt forud for det konstituerende møde den 9. december 2021, var det hensigten at ændre gældende vedtægter for Hanstholm Havn.

Ordlyden i § 4 ændres fra:

"Kommunalbestyrelsen nedsætter i sit konstituerende møde eller senest ved udgangen af 1. kvartal i en ny valgperiode en havnebestyrelse bestående af:

1 medlem fra kommunalbestyrelsen, som er borgmesteren.

Der udpeges én stedfortræder for borgmesteren blandt kommunalbestyrelsens medlemmer."

Til:

"Kommunalbestyrelsen nedsætter i sit konstituerende møde eller senest ved udgangen af 1. kvartal i en ny valgperiode en havnebestyrelse bestående af:

1 medlem fra kommunalbestyrelsen, som er enten borgmesteren eller viceborgmesteren.

Der udpeges én stedfortræder for kommunalbestyrelsens repræsentant blandt kommunalbestyrelsens medlemmer."

Ordlyden i § 5 ændres fra:

"Borgmesteren er næstformand for bestyrelsen."

Til:

"Kommunalbestyrelsens repræsentant er næstformand for bestyrelsen. "

Retsgrundlag

Havneloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 23. februar 2022

Kommunalbestyrelsen den 1. marts 2022

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at ordlyden i § 4 ændres som beskrevet.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. februar 2022, pkt. 24:

Indstilles til godkendelse.

Afbud i Økonomiudvalget, 23. februar 2022:

Jens Otto Madsen

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 1. marts 2022:

Henrik Gregersen, Kristian Tilsted, Jens Otto Madsen, Kenneth Bjerregaard og Jørgen Andersen

Til toppen

21. Ændring af Styrelsesvedtægten for Kommunikationscenter Thisted

Udskriv

Sagstema

KommunikationsCenter Thisted, ændring af styrelsesvedtægt.

Redegørelse

KommunikationsCenter Thisteds bestyrelse har indstillet til Børne - og Familieforvaltningen, at den nuværende styrelsesvedtægt for KommunikationsCenteret ændres. Ændringen omfatter bestyrelsens medlemssammensætning, da der er ønske om en bredere medlemskreds, idet KommunikationsCenteret er opdelt i 3 afdelinger.

KommunikationsCenterets bestyrelse ønsker bestyrelsens sammensætning ændret, så den udvides fra 8 medlemmer til 10. Såfremt ændringen godkendes i Børne- og Familieudvalget, kommer bestyrelsens sammensætning til at bestå af følgende:

 1. 1 medlem udpeget af Thisted Kommune.
 2. 1 medlem udpeget af Morsø Kommune.
 3. 2 medlemmer udpeget af de handicappedes organisationer, DH.
 4. 1 medlem valgt af og blandt KommunikationsCenter Thisteds deltagere i voksenspecialundervisningen.
 5. 1 medlem valgt af og blandt eleverne i STU afd. 1.
 6. 1 medlem valgt af og blandt forældrene til eleverne i STU afd. 2.
 7. 3 medlemmer valgt af og blandt KommunikationsCenter Thisteds medarbejdere, heraf skal mindst én være lærer/pædagog/underviser/konsulent.


Medarbejderrepræsentanterne vælges således:

  1. 1 medarbejder valgt af og blandt medarbejderne inden for voksenspecialundervisningen.
  2. 1 medarbejder valgt af og blandt medarbejderne på STU afd. 1.
  3. 1 medarbejder valgt af og blandt medarbejderne på STU afd. 2.

Hensigten med ændringen er at sikre en bredere repræsentation af elever og medarbejdere fra de 3 afdelinger. Ændringen består derfor i, at bestyrelsen udvides med en forældrerepræsentant fra STU afd. 2, ligesom der vælges yderligere en medarbejderrepræsentant, så hver af de 3 afdelinger er repræsenteret i bestyrelsen.

Den nye styrelsesvedtægt er vedhæftet som bilag. En ændring af styrelsesvedtægten kan træde i kraft fra den 1. august 2022.

Retsgrundlag

Lov om særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse.

Lov om Specialundervisning for Voksne.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 8. februar 2022

Kommunalbestyrelsen den 1. marts 2022

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender ændringerne i styrelsesvedtægten for KommunikationsCenter Thisted med virkning fra den 1. august 2022.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 8. februar 2022, pkt. 21:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 1. marts 2022:

Henrik Gregersen, Kristian Tilsted, Jens Otto Madsen, Kenneth Bjerregaard og Jørgen Andersen

Til toppen

22. Anmodning om garantistillelse - Bedsted Fjernvarme

Udskriv

Sagstema

Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. (BFV) ansøger om kommunegaranti til først byggekredit og senere endeligt lån i KommuneKredit på 21 mio. kr.

Redegørelse

BFV ønsker kommunal garanti for lån fra KommuneKredit til finansiering af udvidelsesprojekt af varmeproduktionen via elektrificering af varmeproduktionen. Anlægget bliver et væsentligt supplement til BFV's nuværende biomassebaserede varmeproduktion i form af træpiller. Projektet omfatter et nyt varmeproduktionsanlæg i form af et varmepumpe- og el-kedelanlæg, en akkumuleringstank og en fordamper.

BFV nuværende anlæg ligger centralt i Bedsted omgivet af boliger og har derfor ikke mulighed for større udvidelse eller ændringer. BFV har derfor indgået betinget købsaftale af jordstykke af Vestjyllands Andel A.m.b.a. ca. 6.500 m2. Projektet er allerede Thisted Kommune bekendt jf. ny lokalplan for området (lokalplan 6-003), og BFV's fremsendte ansøgning om byggetilladelse.

Grundkøbet, varmepumpe, el-kedel og akkumuleringstank er handlet af med hhv. Vestjyllands Andel og leverandører på betingelse af, at BFV opnår kommunalgodkendelse af ansøgning om byggetilladelse. Thisted Kommunes evt. bevilling af garantistillelsen er naturligvis også betinget af, at BFV opnår byggetilladelse.

BFV søger således om en kommunal garantistillelse for låneoptagelse i KommuneKredit på 21 mio. kr. Grundet de favorable lånebetingelser ansøges samtidig om garantistillelse for den midlertidige byggekredit gældende indtil hjemtagelse af lånet.

Byggekreditten ønskes optaget som et variabelt lån, mens det endelige lån ønskes som et 20-årigt lån med fast rente (p.t. 0,94% p.a.). Herudover skal BFV betale garantiprovision til kommunen på 0,5 % årligt af restgælden ultimo året.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier, samt beslutning i Kommunalbestyrelsen om opkrævning af garantiprovision.

Økonomiske konsekvenser

En garanti for lån til BFV vil ikke påvirke Thisted Kommunes lånemuligheder, idet der er tale om garanti for lån til en forsyningsvirksomhed. Der vil naturligvis altid være en risiko for, at kommunegarantier kan blive aktuelle.

BFV har oplyst, at der ønskes lån med fast rente. Center for Økonomi og Løn har ingen indvendinger uanset valg af finansiering og forventer, at BFV optager de(t) lån, som matcher BFV's risiko- og afdækningsprofil.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 23. februar 2022

Kommunalbestyrelsen den 1. marts 2022

Indstilling

Under forudsætning af, at byggetilladelsen til BFV godkendes, indstiller center for Økonomi og Løn, at:

 1. Garantianmodningen på byggekreditten på 21 mio. kr. imødekommes
 2. Garantianmodningen på det endelige lån på 21 mio. kr. imødekommes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. februar 2022, pkt. 25:

Indstilles til godkendelse.

Afbud i Økonomiudvalget, 23. februar 2022:

Jens Otto Madsen

Beslutning

Ad 1-2. Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 1. marts 2022:

Henrik Gregersen, Kristian Tilsted, Jens Otto Madsen, Kenneth Bjerregaard og Jørgen Andersen

Til toppen

23. Sydthy Ridehal IS søger om accept af, at Thisted Kommune vil rykke for nyt lån

Udskriv

Sagstema

Sydthy Ridehal IS ønsker at lægge sine lån om og søger derfor om, at Thisted Kommune rykker til fordel for det nye lån.

Redegørelse

Sydthy Ridehal IS ønsker at ændre deres realkreditlån.

Der er tale om en omlægning fra deres nuværende lån i Nykredit A/S på i alt 629.570 kr. med hhv. 9,5 og 5 år tilbage til et nyt lån i DLR Kredit A/S kr. 1.200.000 med 0% fast rente i 20 år.

Nuværende kvartals ydelser er 21.543 kr. og fremover vil den blive 22.701 kr., hvilket betyder en merbetaling på ca. 1.160 kr./kvartal.

Provenu ca. 550.000 kr., anvendes til indkøb/udskiftning af minilæsser samt traktor, da begge de gamle maskiner er slidt op.

Sydthy Ridehal IS søger accept af, at Thisted Kommune rykker ned af kreditorlisten.

Fremtidig prioritetsstilling:

1. DLR Kredit A/S realkreditpantebrev kr. 1.200.000

2. Thisted Kommune pantebrev kr. 1.000.000

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Sydthy Ridehal IS modtager ikke tilskud fra Thisted Kommune. Det gør derimod Sydthy Rideklub, som lejer sig ind i faciliteterne. Denne klubs tilskud er uafhængig af Støtteforeningens drift, idet tilskuddet beregnes efter vurdering af bygningernes værdi og aktivitetsniveau. Lånet har således ingen driftsøkonomisk betydning for Thisted kommune.

Kommentar fra CØL:

Rykningen giver et provenu, og den afgøres derfor af Kommunalbestyrelsen.

Det forventes ikke, at provenuet skal modregnes i kommunens låneramme. Det afgørende i den forbindelse er, om lånet kan henregnes til kommunen. CØL vurderer, at der er en overvægt af forhold, som taler for, at det ikke er tilfældet. Der er dog tale om en vurdering, idet der ikke ligger hverken afgørelser eller udtalelser fra Ministeriet, som giver retningslinjer for afvejningen mellem de forhold, som indgår ved vurderingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 23. februar 2022

Kommunalbestyrelsen den 1. marts 2022

Indstilling

Sundhed, Kultur og Fritid indstiller, at Thisted Kommune rykker for et nyt realkreditlån, som Sydthy Ridehal IS ønsker at optage.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. februar 2022, pkt. 26:

Indstilles til godkendelse.

Afbud i Økonomiudvalget, 23. februar 2022:

Jens Otto Madsen

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 1. marts 2022:

Henrik Gregersen, Kristian Tilsted, Jens Otto Madsen, Kenneth Bjerregaard og Jørgen Andersen

Bilag

Til toppen

24. Anlægsbevilling - Forbedring af arbejdsmiljøet i Social, Sundhed og Kultur

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb til fysisk arbejdsmiljø på Social, Sundhed og Kulturs arbejdspladser i 2022.

Redegørelse

Med vedtagelse af budget 2022 blev det godkendt, at der på investeringsoversigten i hvert af årene 2022-2025 er afsat en pulje på 1,5 mio.kr. til investering i det fysiske arbejdsmiljø på Social, Sundhed og Kulturs arbejdspladser. Puljen har til formål at forbedre det fysiske arbejdsmiljø på arbejdspladserne, og håndtere eventuelle udgifter opstået som følge af ny lovgivning på områderne.

Puljen indstilles frigivet til forbedringer som beskrevet i formålet. Det vil være op til de lokale ledelser og Område-MED at prioritere midlerne til de mest nødvendige investeringer.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten er der afsat 1,5 mio. kr. i 2022 (rådighedsbeløb) til XA-984 Fysisk arbejdsmiljø - Pulje SSU.

Der søges om en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til forbedringer af det fysiske arbejdsmiljø på Social, Sundhed og Kulturs arbejdspladser finansieret af det afsatte rådighedsbeløb XA-984 Fysisk arbejdsmiljø - Pulje SSU.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej.

Påvirkning renter og afdrag:

Nej.

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen.

Afledte driftsudgifter:

Ikke opgjort.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ikke opgjort.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 8. februar 2022

Økonomiudvalget den 23. februar 2022

Kommunalbestyrelsen den 1. marts 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til forbedringer af det fysiske arbejdsmiljø på Ældre og Træning og Handicap samt Socialpsykiatris arbejdspladser finansieret af rådighedsbeløbet på XA-984 Fysisk arbejdsmiljø - Pulje SSU.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 8. februar 2022, pkt. 23:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Social- og Seniorudvalget - den 8. februar 2022:

Peter Uno Andersen

Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. februar 2022, pkt. 29:

Indstilles til godkendelse under forudsætning af, at en prioriteret liste godkendes af Social- og Seniorudvalget.

Afbud i Økonomiudvalget, 23. februar 2022:

Jens Otto Madsen

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 1. marts 2022:

Henrik Gregersen, Kristian Tilsted, Jens Otto Madsen, Kenneth Bjerregaard og Jørgen Andersen

Til toppen

25. Principbeslutning om opførelse af 11 almene boliger i Nors

Udskriv

Sagstema

Principbeslutning om opførelse af 11 almene boliger i Nors.

Redegørelse

Thisted Bolig ønsker at opføre 11 seniorvenlige almene familieboliger i Nors.

Med projektet ønsker Thisted Bolig at give borgere mulighed for at bosætte sig i nye moderne boliger, der kan rumme alle livets faser - unge såvel som ældre og små familier.

Boligerne vil være optimeret til at understøtte seniorers behov, men kan anvendes af alle. Her vil man kunne bo tæt på familie, natur og fritidsaktiviteter, jf. bilag 1.

Projektet

Der ønskes opført:

 • 6 stk. boliger af 95 m2
 • 5 stk. boliger af 77 m2

Projektet er på i alt 955 m2 med et gennemsnitligt boligareal på 86,8 m2. Designmanualen indeholder et foreløbigt bud på udformningen, jf. bilag 2.

Placering og Planforhold

Projektet placeres på Kirkebyvej 27-31, matrikel 1an, 9k og 1 am Nors by, Nors, jf. bilag 3.

Projektet vurderes ud fra det fremsendte materiale at kunne holde sig inden for de gældende planmæssige rammer, hvorfor der ikke skal udarbejdes en ny lokalplan.

Behovsanalyse

Boligselskabet oplyser, at befolkningsprognoserne viser en stigning i antallet af borgere i alderen 65-79 år i perioden fra 2021-2036.

Det oplyses desuden, at Thisted Bolig har 39 på venteliste til en bolig i Nors, hvor der i 2021 har været 2 fraflytninger, jf. bilag 4.

Maksimumsbeløb

Boligselskabet ansøger om maksimumsbeløbet gældende for almene familieboliger i 2022, jf. bilag 5.

I alt

Maksimum beløb pr. bolig

356.020 kr.

11 boliger

3.916.200 kr.

Maksimumbeløb pr. m2

17.280 kr.

955 m2

16.502.400 kr.

Det tilgængelige maksimumsbeløb udgør

20.418.600 kr.

Anlægsøkonomi

Boligselskabet oplyser, at byggebudgettet ligger inden for maksimumsbeløbets rammer, men har ikke vedlagt opgørelse over forventet anlægsøkonomi.

Projektets finansiering

Finansieringen af almene boliger efter den 1. januar 2019, med et gennemsnitligt boligareal under 90 m², er som følger:

90 % - Kreditforeningslån

20.418.600 kr. x 90 %

18.376.700 kr.

8 % - Kommunal grundkapital

20.418.600 kr. x 8 %

1.633.500 kr.

2 % - Beboerindskud

20.418.600 kr. x 2 %

408.400 kr.

I alt

20.418.600 kr.

Jf. bilag 5 forventer Boligselskabet, at projektet vil kræve en kommunegaranti på mellem 60 og 70 %.

Normalt ligger disse garantikrav for almene boliger på mellem 62,5-64,5 % af realkreditlånet. Disse tal er hentet fra de seneste sager i Thisted By, Sennels og Klitmøller.

Projektets huslejeniveau

Boligselskabet har ikke vedlagt driftsøkonomi for boligerne men har angivet en årlig husleje pr. m2 på 847 kr., jf. bilag 5.

Dette giver en månedlig husleje for:

Store lejligheder

95 m2 x 847 kr. / 12 mdr. = 6.705 kr. pr. mdr.

Små lejligheder

77 m2 x 847 kr. / 12 mdr. = 5.435 kr. pr. mdr.

Opgørelse over ledige boliger i Thisted Kommune

Thisted Kommune kan kun godkende nye almene boliger forudsat, at der er under 2 % ledige almene boliger i kommunen på tidspunktet for Kommunalbestyrelsens godkendelse af skema A.

En opgørelse for januar 2022 viser, at antallet af ledige almene boliger i Thisted Kommune er 1,16 %. Tallet kommer fra Landsbyggefondens statistik for ledige boliger i Thisted Kommune.

Hvis kommunalbestyrelsen godkender nye almene boliger, hvor der opstår udlejningsudfordringer, kan dette bremse øvrige almennyttige byggerier i hele kommunen.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven i forhold til garantistillelsen.

Almenboligloven i forhold til grundkapitallån og lejeledighed.

Økonomiske konsekvenser

Der er for Thisted Kommune ingen direkte økonomiske konsekvenser i forbindelse med principbeslutningen.

Såfremt Kommunalbestyrelsen senere godkender skema A, vil Thisted Kommune skulle stille med grundkapitaltilskuddet og garanti for en del af realkreditlånet.

Der er i budget 2022-2025 ikke afsat beløb til finansiering af den kommunale grundkapital.

Den kommunale grundkapital og kommunegarantiens størrelse vil kunne ændres under projektforløbet, hvis forudsætningerne bag projektet ændres.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 4. februar 2022

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. februar 2022

Økonomiudvalget den 23. februar 2022

Kommunalbestyrelsen den 1. marts 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en positiv tilkendegivelse til Thisted Boligs projekt i Nors.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 4. februar 2022, pkt. 9:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 7. februar 2022, pkt. 37:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. februar 2022, pkt. 30:

Indstilles til godkendelse.

Afbud i Økonomiudvalget, 23. februar 2022:

Jens Otto Madsen

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 1. marts 2022:

Henrik Gregersen, Kristian Tilsted, Jens Otto Madsen, Kenneth Bjerregaard og Jørgen Andersen

Til toppen

26. Principbeslutning om opførelse af 20 almene boliger ved Roshagevej, Hanstholm

Udskriv

Redegørelse

Thisted Bolig er i kontakt med en lokal borgergruppe om boligudvikling i Hanstholm. Thisted Bolig ønsker at opføre 20 seniorvenlige almene familieboliger i Hanstholm.

Boligselskabet vurderer, at der - pga. øget tilflytning til kystbyerne Klitmøller, Vorupør og Hanstholm og det begrænsede udbud af boliger især i Klitmøller - vil være et behov for boliger i en by som Hanstholm, jf. bilag 1.

Projektet

Der ønskes opført 20 stk. boliger fordelt på:

 • 6 stk. type 1 boliger på 110 m²
 • 7 stk. type 2 boliger på 90 m²
 • 7 stk. type 3 boliger 80 m².

Hertil anlægges der 40 p-pladser, bygges vognly på 320 m2, bygges udhuse på 240 m2 og der opføres et fælleshus på 90 m².

Projektet er på i alt 1.850 m2 med et gennemsnitligt boligareal på 92,5 m². Designmanualen indeholder et foreløbigt bud på udformningen, jf. bilag 2.

Placering og planforhold

Projektet placeres på Roshagevej 3, matr. 1cy Hansted By, Hansted, jf. bilag 3.

Projektet vurderes ud fra det fremsendte materiale at kunne holde sig inden for de gældende planmæssige rammer, hvorfor der ikke skal udarbejdes en ny lokalplan.

Behovsanalyse

Boligselskabet oplyser, at befolkningsprognoserne viser en mindre stigning i antallet af yngre familier og seniorer i perioden fra 2021-2036.

Det oplyses desuden, at Thisted Bolig har 27 tilkendegivelser om interesse for projektet samt 80 personer på venteliste til en bolig i Hanstholm, jf. bilag 4.

Maksimumsbeløb

Boligselskabet ansøger om maksimumsbeløbet gældende for almene familieboliger i 2022, jf. bilag 5.

I alt

Maksimum beløb pr. bolig

356.020 kr.

20 boliger

7.120.400 kr.

Maksimumbeløb pr. m2

17.280 kr.

1.850 m2

31.968.000 kr.

Det tilgængelige maksimumsbeløb udgør

39.088.400 kr.

Anlægsøkonomi

Boligselskabet oplyser, at byggebudgettet ligger inden for maksimumsbeløbets rammer men har ikke vedlagt opgørelse over forventet anlægsøkonomi.

Projektets finansiering

Finansieringsfordelingen af almene boliger efter den 1. januar 2019, med et gennemsnitligt boligareal mellem 90 og 105 m², er som følger:

88 % - Kreditforeningslån

39.088.400 kr. x 88 %

34.397.800 kr.

10 % Kommunal grundkapital

39.088.400 kr. x 10 %

3.908.800 kr.

2 % Beboerindskud

39.088.400 kr. x 2 %

781.800 kr.

I alt

39.088.400 kr.

Jf. bilag 5, forventer Boligselskabet, at projektet vil kræve en kommunegaranti på mellem 60 og 70 %.

Normalt ligger disse garantikrav for almene boliger på mellem 62,5-64,5 % af realkreditlånet. Disse tal er hentet fra de seneste sager i Thisted by, Sennels og Klitmøller.

Projektets huslejeniveau

Boligselskabet har ikke vedlagt driftsøkonomi for boligerne men har angivet en årlig husleje pr. m² på 847 kr., jf. bilag 5.

Dette giver en månedlig husleje for:

Store lejligheder

110 m2 x 847 kr. / 12 mdr. = 7.764 kr. pr. mdr.

Mellem lejligheder

90m2 x 847 kr. / 12 mdr. = 6.353 kr. pr. mdr.

Små lejligheder

80 m2 x 847 kr. / 12 mdr. = 5.647 kr. pr. mdr.

Opgørelse over ledige boliger i Thisted Kommune

Thisted Kommune kan kun godkende nye almene boliger forudsat, at der er under 2 % ledige almene boliger i kommunen på tidspunktet for Kommunalbestyrelsens godkendelse af skema A.

En opgørelse for januar 2022 viser, at antallet af ledige almene boliger i Thisted Kommune er 1,16 %. Tallet kommer fra Landsbyggefondens statistik for ledige boliger i Thisted Kommune.

Hvis kommunalbestyrelsen godkender nye almene boliger, hvor der opstår udlejningsudfordringer, kan dette bremse øvrige almennyttige byggerier i hele kommunen.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven i forhold til garantistillelsen.

Almenboligloven i forhold til grundkapitallån og lejeledighed.

Økonomiske konsekvenser

Der er for Thisted Kommune ingen direkte økonomiske konsekvenser i forbindelse med principbeslutningen.

Såfremt Kommunalbestyrelsen senere godkender skema A, vil Thisted Kommune skulle stille med grundkapitaltilskuddet og garanti for en del af realkreditlånet.

Der er i budget 2022-2025 ikke afsat beløb til finansiering af den kommunale grundkapital.

Den kommunale grundkapital og kommunegarantiens størrelse vil kunne ændres under projektforløbet, hvis forudsætningerne bag projektet ændres.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 4. februar 2022

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. februar 2022

Økonomiudvalget den 23. februar 2022

Kommunalbestyrelsen den 1. marts 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en positiv tilkendegivelse til Thisted Boligs projekt i Hanstholm.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 4. februar 2022, pkt. 10:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 7. februar 2022, pkt. 39:

Joachim Plaetner Kjeldsen ønsker sin habilitet prøvet. Udvalget finder Joachim Plaetner Kjeldsen inhabil, hvorfor han ikke deltager i behandling af sagen.


Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. februar 2022, pkt. 31:

Indstilles til godkendelse.

Afbud i Økonomiudvalget, 23. februar 2022:

Jens Otto Madsen

Beslutning

Joachim Plaetner Kjeldsen ønsker sin habilitet prøvet. Kommunalbestyrelsen finder Joachim Plaetner Kjeldsen inhabil, hvorfor han ikke deltager i behandling af sagen.


Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 1. marts 2022:

Henrik Gregersen, Kristian Tilsted, Jens Otto Madsen, Kenneth Bjerregaard og Jørgen Andersen

Til toppen

27. Anlægsbevilling - Udvidelse af Thisted Museum samt infrastruktur

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb til anlægstilskud til Thisted Museum og til etablering af forbindelse og vejanlæg mellem Thisted Museums to bygninger på Jernbanegade i Thisted.

Redegørelse

I budget 2022-2025 er der afsat 5,0 mio. kr. på investeringsoversigten i 2022 til udvidelse af Thisted Museum.

Med afsæt i Projekt Nyt Thisted Museum anvendes de 5,0 mio. kr. til
- 1,5 mio. kr. som kontant støtte (anlægstilskud) til museumsprojektet og 3,5 mio. kr. til ændringer og opgradering af Jernbanegade mellem de to museumsbygninger.


Museets to bygninger er placeret på hver side af Jernbanegade, og bygningerne er yderligere afgrænset fra hinanden grundet en tilplantet skråning på vestsiden af Jernbanegade. De, af Thisted Museum, nyerhvervede bygninger på østsiden af Jernbanegade, vil i Projekt Nyt Thisted Museum blive istandsat og danne ramme for fremtidige udstillinger. Projektet har således til formål at sikre en sammenhæng mellem museets to bygninger.

Jf. bilag 1 - projektforslag fra Loop arkitekter,fremgår det, hvordan man ønsker en stiforbindelse ned over den eksisterende skråning. Herfra ledes de besøgende over Jernbanegade og direkte til museets nye hovedindgang. Man søger således at sikre en kontinuerlig forbindelse mellem den gamle museumsbygning og de nye lokaler mod øst.

Den del af Jernbanegade, der er placeret mellem de to bygninger, skal i videst muligt omfang omdannes til en strækning, hvor bløde- og hårde trafikanter færdes på lige vilkår. Langs Jernbanegade inviteres der til ophold på bænke, hastigheden for trafikken sættes ned, og vejskilte og elskabe flyttes for at sikre rene bygningsfacader.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomiregulativ.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten i budget 2022 er der afsat 5,0 mio. kr. i rådighedsbeløb til XA-945 Udvidelse af Thisted Museum.

Rådighedsbeløbet på 5,0 mio. kr. søges frigivet og anvendt til et anlægstilskud på 1,5 mio. kr. til Thisted Museum og 3,5 mio. kr. anvendes til ændring af infrastrukturen mellem Thisted Museums to bygninger på Jernbanegade i Thisted.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej.

Påvirkning renter og afdrag:

Nej.

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen.

Afledte driftsudgifter:

Minimale.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. februar 2022

Økonomiudvalget den 23. februar 2022

Kommunalbestyrelsen 1. marts 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at rådighedsbeløbet på 5,0 mio. kr. til XA-945 Udvidelse af Thisted Museum frigives.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 7. februar 2022, pkt. 50:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. februar 2022, pkt. 32:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget, 23. februar 2022:

Jens Otto Madsen

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 1. marts 2022:

Henrik Gregersen, Kristian Tilsted, Jens Otto Madsen, Kenneth Bjerregaard og Jørgen Andersen

Til toppen

28. Anlægsbevilling - Vejanlæg 2022

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb til vejanlæg i 2022.

Redegørelse

På investeringsoversigt i budget 2022 er der afsat 11,5 mio. kr. til vejanlæg.

Forslag til disponering af anlægsmidlerne fremsendes efterfølgende til godkendelse i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til vejanlæg på 11,5 mio. kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten i budget 2022 - XA-565 Vejanlæg - Rådighedsbeløb.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej.

Påvirkning renter og afdrag:

Nej.

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen.

Afledte driftsudgifter:

Ikke opgjort.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ikke opgjort.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. februar 2022

Økonomiudvalget den 23. februar 2022

Kommunalbestyrelsen den 1. marts 2022

Indstilling

Erhverv-, Klima-, Miljø og Teknikudvalget indstiller, at:

 1. Der gives en anlægsudgiftsbevilling på 11,5 mio. kr. til vejanlæg i 2022 finansieret af rådighedsbeløbet på XA-565 Vejanlæg - Rådighedsbeløb.
 2. Forslag til disponering af anlægsmidlerne fremsendes til godkendelse i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 7. februar 2022, pkt. 51:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. februar 2022, pkt. 33:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget, 23. februar 2022:

Jens Otto Madsen

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 1. marts 2022:

Henrik Gregersen, Kristian Tilsted, Jens Otto Madsen, Kenneth Bjerregaard og Jørgen Andersen

Til toppen

29. Anlægsbevilling - Asfalt 2022

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb til asfaltbelægninger i 2022.

Redegørelse

På investeringsoversigten i budget 2022 er der afsat 11,5 mio. kr. til asfaltbelægninger.

Følgeomkostninger såsom udskiftning af vejbrønde/riste, rabatforstærkninger, sætning af svingsten, stribearbejder m.v. er indeholdt i det afsatte beløb.

Forslag til disponering af anlægsmidlerne fremsendes efterfølgende til godkendelse i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til asfaltbelægninger m.v. på 11,5 mio. kr. kan finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten i budget 2022 - XA-710 Pulje til Asfaltbelægninger.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej.

Påvirkning renter og afdrag:

Nej.

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen.

Afledte driftsudgifter:

Ingen.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Minimal.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. februar 2022

Økonomiudvalget den 23. februar 2022

Kommunalbestyrelsen den 1. marts 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Der gives en anlægsudgiftsbevilling på 11,5 mio. kr. til asfaltbelægninger i 2022 finansieret af rådighedsbeløbet på XA-710 Pulje til Asfaltbelægninger.

2. Forslag til disponering af anlægsmidlerne fremsendes til godkendelse i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 7. februar 2022, pkt. 52:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. februar 2022, pkt. 34:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget, 23. februar 2022:

Jens Otto Madsen

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 1. marts 2022:

Henrik Gregersen, Kristian Tilsted, Jens Otto Madsen, Kenneth Bjerregaard og Jørgen Andersen

Til toppen

30. Endelig vedtagelse af regulativ for husholdningsaffald i Thisted Kommune, gældende fra 01.11.2022

Udskriv

Sagstema

Endelig vedtagelse af Regulativ for husholdningsaffald i Thisted Kommune, gældende fra den 1. november 2022.

Redegørelse

Den 21. december 2021 godkendte Thisted Kommunalbestyrelse et forslag til nyt regulativ for husholdningsaffald i Thisted Kommune og vedtog at sende forslaget i høring.

Forslaget har været i høring fra den 22. december 2021 til og med den 26. januar 2022. Der er ikke indkommet bemærkninger til forslaget.

Regulativet er lavet som en udmøntning af bestemmelserne i Thisted Kommunes Affaldsplan for 2021-2032. En affaldsplan, hvor Klimaaftalens bestemmelser om indsamling af 10 affaldsfraktioner hos alle borgere, er implementeret.

Regulativet giver blandt andet grundlag for planlægningen, udrulningen og dialogen med borgerne om den nye ordning.

I forhold til det gældende regulativs ordlyd kan der blandt andet nævnes følgende ændringer i det fremtidige regulativ:

 • Der indsamles genanvendeligt affald i form af mad, papir/pap, plast, glas, metal samt mad- og drikkevarekartoner, farligt affald, tekstiler samt forbrændingsegnet restaffald, alt som en henteordning hjemme hos alle helårshusstande og ved sommerhuse.
 • Indsamlingen foregår i 3 beholdere. Dog kan der etableres fællesløsninger for flere husstande/boligenheder/sommerhuse.
  • Madaffald og restaffald i to kamre i én beholder - tømmes hver 14. dag.
  • Papir/pap og plast i to kamre i én beholder - tømmes hver 14. dag.
  • Glas og metal/mad- og drikkekartoner i to kamre i én beholder - tømmes hver 4. uge.
  • Farligt affald - i én lille beholder - afhentes hver 14. dag.
  • Tekstiler - her afventer vi nationale retningslinjer
 • Thisted Kommune ejer og vedligeholder fremadrettet de beholdere, som udleveres i ordningen. Der opkræves et gebyr ved skift af beholderstørrelse.
 • Beholderne tømmes uden yderligere omkostninger, hvis de er placeret i en afstand fra 0-5,0 m fra skel ind på ejendommen, og adgangsvejen i øvrigt overholder Arbejdstilsynets krav. Der kan fortsat tilkøbes standpladsafhentning, hvis man ønsker beholderne afhentet længere inde på grunden end 5 m. Dog max 40 m.
 • Det bliver muligt at tilkøbe ugentlig tømning af rest- og madaffald i perioden uge 23-34 hvert år.
 • Genbrugsekspressen ændrer karakter, da mange af de genanvendelige fraktioner fremover hentes hjemme ved husstanden i den obligatoriske ordning. Dog vil stort pap, stort plast, stort metal mv., som ikke kan rummes i de nye beholdere, fortsat kunne medtages i denne ordning.
 • Genbrugsekspressen bliver en "ringeordning" på rutebasis hos såvel helårshuse som sommerhuse, så borgere kan ringe og bestille Genbrugsekspressen.

Retsgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen.

Affaldsaktørbekendtgørelsen.

Affaldsplan 2021-2032 for Thisted Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Borgerne skal ikke længere investere i beholder, når de ønsker en anden størrelse.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. februar 2022

Økonomiudvalget den 23. februar 2022

Kommunalbestyrelsen den 1. marts 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at Regulativ for husholdningsaffald i Thisted Kommune godkendes, gældende fra den 1. november 2022.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 7. februar 2022, pkt. 43:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. februar 2022, pkt. 35:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget, 23. februar 2022:

Jens Otto Madsen

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 1. marts 2022:

Henrik Gregersen, Kristian Tilsted, Jens Otto Madsen, Kenneth Bjerregaard og Jørgen Andersen

Til toppen

31. Administration af 50 %-reglen - husdyrgodkendelser

Udskriv

Sagstema

Fastlæggelse af administrationspraksis for lugtvurdering i husdyrsager – brug af 50 %-reglen.

Redegørelse

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget vedtog på mødet den 11. januar 2021 kriterier for behandling af ansøgninger om miljøgodkendelse af husdyrbrug – konkret i forhold til anvendelse af den såkaldte ”50 %-regel”. Bilag 1 viser principperne for anvendelsen af reglen.

Kommunen kan vælge at anvende 50 %-reglen i ansøgninger om udvidelse af eksisterende husdyrbrug, hvis;

 • Lugtgenerne ikke forøges - udvidelsen må ikke betyde flere lugtgener end tilfældet er i dag, og
 • lugtgeneafstanden skal udgøre mindst 50 % af den geneafstand, der ligger i beskyttelsesniveauet.

Anvendelse af 50 %-reglen er ikke et retskrav, som ansøger har men en regel, som kommunen har ret til at bruge ud fra en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, hvis de to betingelser er opfyldt.

I praksis har kommunen mulighed for at udnytte 50 %-reglen fuldt ud, det vil sige meddele en tilladelse, der hviler på en halvering af lugtgeneafstanden. På baggrund af 2 sager, som Kommunalbestyrelsen behandlede som punkt 235 (9. november 2020) Arupvej 32 og punkt 236 (9. november 2020) Tøttrupvej 12, er anvendelsen i praksis kraftigt reduceret i brug, da Kommunalbestyrelsen meddelte afslag, hvor lugtgeneafstanden var på hhv. 91,81 og 91,65 %.

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 2. november 2021, på baggrund af sag fremsat af daværende udvalgsformand Esben Oddershede, at forvaltningen skulle udarbejde et forslag til et mere hensigtsmæssigt administrationsgrundlag, der læner sig op ad andre kommuners administrationspraksis.

Plan- og Miljøafdelingen har kontaktet 6 andre kommuner. Selvom en sammenligning ikke umiddelbart er mulig, er det fælles for tilbagemeldingerne, at 50 %-reglen finder anvendelse. Lemvig Kommune har vedtaget en administrationspraksis, som Plan og Miljøafdelingen vurderer vil fungere godt - også i Thisted Kommune.

Plan- og Miljøafdelingen finder, at det vil være hensigtsmæssigt at kunne anvende 50 %-reglen med en større spændvidde, og at nedenstående kriterier lægges til grund for en samlet vurdering af, om reglen i det enkelte konkrete tilfælde skal anvendes:

 • antallet af beboede ejendomme inden for områder, hvor lugtbeskyttelsesniveauet ikke er overholdt - jo flere borgere, som udsættes for overskridelse af beskyttelsesniveauet, jo mere problematisk er det at bruge reglen
 • husdyrbrugets beliggenhed i forhold til de berørte områder - vindretninger og terrænvariationer afgør lugtens spredning
 • anvendelsesformål i eventuelle kommune- og lokalplaner for områder, hvor lugtbeskyttelsesniveauet ikke er overholdt - industriområder er normalt ikke lige så ”lugtfølsomme” som boligområder

Reglen anvendes som udgangspunkt ikke i sager:

 • hvor der tidligere er indgivet berettigede klager over lugt fra husdyrbruget, og at der er risiko for, at disse lugtgener gentager sig
 • hvis en ansøgning ikke grundigt dokumenterer, at mulige tiltag for at reducere lugtbidraget er undersøgt
 • hvor der er projekter, der indebærer byggeri af husdyranlæg (stalde eller gødningsopbevaringsanlæg) eller andre væsentlige investeringer, f.eks. gennemgribende renoveringer eller ny teknologi.

I sager, hvor der meddeles afslag på ansøgning om brug af 50 %-reglen vil Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget få en forudgående orientering.

Retsgrundlag

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. februar 2022

Økonomiudvalget den 23. februar 2022

Kommunalbestyrelsen den 1. marts 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at anvendelse af 50 %-reglen i sager om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug fremadrettet følger de i sagsfremstillingen nævnte principper.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 7. februar 2022, pkt. 45:

Indstilles til godkendelse af flertallet. Imod stemte Henning Holm.

Mette Kjærulff undlader at stemme.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. februar 2022, pkt. 36:

Indstilles til godkendelse af flertallet. Peter Skriver Nielsen stemmer imod.

Fraværende i Økonomiudvalget, 23. februar 2022:

Jens Otto Madsen

Beslutning

For Teknik, Erhverv og Beskæftigelses indstilling stemmer:

Preben Dahlgaard, Lene Kjelgaard Jensen, Joachim P. Kjeldsen, Peter Larsen, Brian Nielsen, Susanne Olander, Torben Overgaard, Niels Jørgen Pedersen, Ib Poulsen, Per Skovmose, Peter Sørensen og Jens Kr. Yde.

Imod stemmer:

Peter Uno Andersen, Morten Bo Bertelsen, Henning Holm, Mette Kjærulff, Jan Fink Mejlgaard, Peter Skriver Nielsen, Claus Nybo, Ida Pedersen, Jane Rishøj og Ulla Vestergaard.

Indstillingen godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 1. marts 2022:

Henrik Gregersen, Kristian Tilsted, Jens Otto Madsen, Kenneth Bjerregaard og Jørgen Andersen

Til toppen

32. Anlægsbevilling - Energimæssige renoveringer på Østre Skole

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb til energimæssige renoveringer på Østre Skole i 2022.

Redegørelse

På investeringsoversigten i budget 2022 er der afsat 2,5 mio. kr. til energimæssige renoveringer på Østre Skole.

Arbejdet omfatter udskiftning af tagdækning og efterisolering af lokaler. Arbejdet er en del af en større vedligeholdelsesplan for Østre Skole udarbejdet i 2011, der har fokus på den basale bygningsvedligeholdelse, forbedret energiudnyttelse og forbedret indeklima, så den 50 år gamle skole kan anvendes mange år endnu.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2022 er der på investeringsoversigten afsat 2,5 mio. kr. pr. år i årene 2022-2024 (rådighedsbeløb) på XA-947 Energimæssige renoveringer - Østre Skole.

Der søges frigivet 2,5 mio. kr. til energimæssige renoveringer på Østre Skole i 2022.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej.

Påvirkning renter og afdrag:

Nej.

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen.

Afledte driftsudgifter:

Ikke opgjort.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ikke opgjort.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Der opnås et bedre indeklima til gavn for både elever og lærere.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. februar 2022

Økonomiudvalget den 23. februar 2022

Kommunalbestyrelsen den 1. marts 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2,5 mio. kr. til energimæssige renoveringer på Østre Skole i 2022 finansieret af rådighedsbeløbet på XA-947 Energimæssige renoveringer - Østre Skole.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 7. februar 2022, pkt. 53:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. februar 2022, pkt. 38:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget, 23. februar 2022:

Jens Otto Madsen

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 1. marts 2022:

Henrik Gregersen, Kristian Tilsted, Jens Otto Madsen, Kenneth Bjerregaard og Jørgen Andersen

Til toppen

33. Anlægsbevilling - Energimæssige renoveringer på Hanstholm Skole

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb til energimæssige renoveringer på Hanstholm Skole i 2022.

Redegørelse

På investeringsoversigten i budget 2022 er der afsat 3,0 mio. kr. til energimæssige renoveringer på Hanstholm Skole.

Arbejdet omfatter udskiftning af tagdækning, efterisolering samt et nyt ventilationsanlæg. Arbejdet er en del af en større vedligeholdelsesplan for Hanstholm Skole, hvor energiudnyttelsen og indeklimaet forbedres.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2022 er der på investeringsoversigten afsat 3,0 mio. kr. (rådighedsbeløb) på XA-891 Energimæssige renoveringer - Hanstholm Skole. Beløbet søges frigivet til energimæssige renoveringer på Hanstholm Skole i 2022.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej.

Påvirkning renter og afdrag:

Nej.

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen.

Afledte driftsudgifter:

Ikke opgjort.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ikke opgjort.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Der opnås et bedre indeklima til gavn for både elever og lærere.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. februar 2022

Økonomiudvalget den 23. februar 2022

Kommunalbestyrelsen den 1. marts 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3,0 mio. kr. til energimæssige renoveringer på Hanstholm Skole i 2022 finansieret af rådighedsbeløbet på XA-891 Energimæssige renoveringer - Hanstholm Skole.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 7. februar 2022, pkt. 54:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. februar 2022, pkt. 39:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget, 23. februar 2022:

Jens Otto Madsen

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 1. marts 2022:

Henrik Gregersen, Kristian Tilsted, Jens Otto Madsen, Kenneth Bjerregaard og Jørgen Andersen

Til toppen

34. Vederlagsbekendtgørelse 2022 - 2025

Udskriv

Sagstema

Vederlagsbekendtgørelsen er gennemgået og tilrettet.

Redegørelse

Vederlagsbekendtgørelsen blev sidst tilrettet og godkendt den 26. januar 2021 i Thisted Kommunalbestyrelse. Ændret praksis og lovgivning fordrer, at vederlagsbekendtgørelsen igen tilrettes og fremsendes til godkendelse.

De væsentligste ændringer - udover lovbestemte satser og vederlag - findes i afsnittene "Indberetning og udbetaling af godtgørelse", "Anden form for godtgørelse" og "IT udstyr" (tidligere benævnt "Computer/ipad mv.").

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 23. februar 2022

Kommunalbestyrelsen den 1. marts 2022

Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller, at vederlagsbekendtgørelsen godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. februar 2022, pkt. 40:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget, 23. februar 2022:

Jens Otto Madsen

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 1. marts 2022:

Henrik Gregersen, Kristian Tilsted, Jens Otto Madsen, Kenneth Bjerregaard og Jørgen Andersen

Til toppen

35. Budget 2023 - procedure

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af aktivitets- og tidsplan for arbejdet med budget 2023.

Redegørelse

Efter styrelseslovens bestemmelser skal budgettet for 2023 være vedtaget senest den 15. oktober 2022. Forud for vedtagelsen går imidlertid et længere forløb med administrativ forberedelse og politisk forhandling. På den baggrund fremlægger Center for Økonomi og Løn (CØL) et forslag til aktivitets- og tidsplan for det samlede forløb.

CØL’s forslag til aktivitets- og tidsplan tager udgangspunkt i, at de nuværende overslagsbudgetter for årene 2023-2025 viser:

 • Kassetræk i en størrelsesorden, som indenfor 3-4 år vil bringe kommunens likviditet under det minimum på 100 mio. kr. som Kommunalbestyrelsen har vedtaget
 • Løbende driftsudgifter, som lægger beslag på så stor en del af de generelle indtægter, at Kommunalbestyrelsens mål om 70 mio. kr. til egenfinansiering af anlæg ikke opfyldes.

Forslaget tager også udgangspunkt i, at Direktionen på sit møde den 6. januar 2022 havde en foreløbig drøftelse af overslagsbudgetterne og de konsekvenser for budgetlægningen, som de tegner. På mødet besluttede Direktionen, at der i forslaget til aktivitets- og tidsplan for budgetlægningen sættes fokus på effektivisering af driften, og at planlægningen af effektiviseringen sker ud fra en tilgang, som er beskrevet i det vedlagte projektoplæg fra konsulentfirmaet Brøndum og Fliess. Nøgleordene er her:

 • Den nuværende drift effektiviseres sådan, at der over to år frigøres 50 mio. kr. i årlig driftsudgifter, heraf ca. 30 mio. kr. 2023
 • Til brug for det udarbejdes et effektiviseringskatalog
 • Kataloget udarbejdes via en proces, hvor direktør- og chefgruppen er drivende, hvor samtlige kommunale fagområder bringes i spil, og hvor der inddrages eksterne konsulenter

På baggrund af ovenstående foreslår Center for Økonomi og Løn en aktivitets- og tidsplan med nedenstående faser og elementer:

 • En indledende politisk fase, hvor Økonomiudvalget sætter rammerne for det videre arbejde, og hvor Kommunalbestyrelsen drøfter sigtepunkterne for de næste års prioritering indenfor anlægsområdet og de næste års balance mellem drift og anlæg
 • En administrativ fase, hvor der udarbejdes effektiviseringsforslag ud fra den beskrevne proces.
 • En efterfølgende administrativ fase, hvor Direktionen træffer endelig beslutning om elementerne i det budgetforslag, som fremlægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
 • En politisk fase med forhandling og beslutning, herunder med et budgetseminar hvor Direktionen præsenterer sit samlede budgetforslag.

I den første administrative fase laves også en teknisk gennemgang af budgetgrundlaget, ligesom anlægsplanlægningen ajourføres.

Datoerne for de enkelte faser fremgår af det vedlagte bilag.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, konsulentudgiften afholdes indenfor den nuværende bevilling.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 15. februar 2022

Økonomiudvalget den 23. februar 2022

Kommunalbestyrelsen - til efterretning - den 1. marts 2022

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at det fremlagte forslag til aktivitets- og tidsplan for budgetlægningen godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 15. februar 2022, pkt. 2:

Indstilles til godkendelse med den bemærkning, at de enkelte område-MED involveres tilsvarende Hoved-MED i juni 2022.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. februar 2022, pkt. 21:

Aktivitets- og tidsplan godkendt.

Der er en forventning om, at Direktionens budgetforslag indeholder følgende kriterier:

 • Et resultat før anlæg på 70 mio. kr. i 2023 og overslagsår.
 • Effektiviseringsforslag på 60 mio. kr. (arbejdskatalog)
 • Gennemsnitlige anlægsudgifter op til 200 mio. kr. i 2023 og overslagsår.
 • Et likviditetstræk op til 150 mio. kr. i 2023-2026.

Afbud i Økonomiudvalget, 23. februar 2022:

Jens Otto Madsen

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 1. marts 2022:

Henrik Gregersen, Kristian Tilsted, Jens Otto Madsen, Kenneth Bjerregaard og Jørgen Andersen

Til toppen

36. Lukket punkt: Rigkilde ekspropriation af jord

Offentlig beslutning

Ad 1-2. Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 1. marts 2022:

Henrik Gregersen, Kristian Tilsted, Jens Otto Madsen, Kenneth Bjerregaard og Jørgen Andersen

Til toppen

37. Lukket punkt: Rigkilde Jordsalg

Offentlig beslutning

Ad 1-2. Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 1. marts 2022:

Henrik Gregersen, Kristian Tilsted, Jens Otto Madsen, Kenneth Bjerregaard og Jørgen Andersen

Til toppen

38. Lukket punkt: Fysisk placering

Offentlig beslutning

Ad 1-2. Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 1. marts 2022:

Henrik Gregersen, Kristian Tilsted, Jens Otto Madsen, Kenneth Bjerregaard og Jørgen Andersen

Til toppen

39. Godkendelse af underskriftsark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 1. marts 2022:

Henrik Gregersen, Kristian Tilsted, Jens Otto Madsen, Kenneth Bjerregaard og Jørgen Andersen

Til toppen