29. mar 2022

Deltagere:

 • Brian Nielsen (D)
 • Claus Nybo (A)
 • Henning Holm (A)
 • Henrik Gregersen (V)
 • Ib Poulsen (O)
 • Ida Pedersen (A)
 • Jan Fink Mejlgaard (A)
 • Jane Rishøj (A)
 • Jens Kristian Yde (C)
 • Jens Otto Madsen (Ø)
 • Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 • Jørgen Andersen (C)
 • Kenneth Skaarup Bjerregaard (V)
 • Kristian Tilsted (V)
 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Mette Kjærulff (A)
 • Morten Bo Bertelsen (F)
 • Niels Jørgen Pedersen (V)
 • Per Skovmose (C)
 • Peter Larsen (V)
 • Peter Skriver Nielsen (A)
 • Peter Sørensen (C)
 • Peter Uno Andersen (A)
 • Preben Dahlgaard (V)
 • Susanne Olander (V)
 • Torben Overgaard (C)
 • Ulla Vestergaard (A)

40. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Kommunalbestyrelsen.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Ved udsendelse af dagsorden er der afbud fra Lene Kjelgaard Jensen.

Retsgrundlag

Forretningsordenen for Kommunalbestyrelsen § 5

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse - 29. marts 2022:

Lene Kjelgaard Jensen og Peter Uno Andersen

Til toppen

41. Klimapolitisk Dialogforum i Nordjylland

Udskriv

Sagstema

Udpegning til Klimapolitisk Dialogforum i Nordjylland.

Redegørelse

Formålet med Klimapolitisk Dialogforum (KD) er, at:

 • Medvirke til politisk forankring og koordinering af arbejdet med indsatserne i Den Fælles Nordjyske Klimaambition i kommuner og region.
 • Skabe et tværkommunalt/regionalt politisk dialogforum, der generelt har fokus på udvikling og samarbejde inden for klima og grøn omstilling i de nordjyske kommuner og regionen.

KD skal fungere som netværks- og sparringsorgan, der skal bidrage til at sikre dialog, et højt vidensniveau samt vidensdeling mellem kommuner og region inden for klima og grøn omstilling. Forummet kan anbefale by- og regionsråd, KKR Nordjylland og BRN-bestyrelsen at drøfte relevante problemstillinger med henblik på at understøtte en fælles retning på klimaområdet. Forummet har således ikke selvstændig beslutningskompetence.

KD består af formænd for henholdsvis Økonomiudvalg og relevant fagudvalg i kommunerne og tilsvarende relevante udvalg i regionen - samt to øvrige kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlemmer, som den enkelte kommune/region vælger. En relevant fagdirektør fra hver af de enkelte kommuner/regionen, BRN- og KKR-sekretariaterne deltager også i møderne.

Thisted Kommunalbestyrelse repræsenteres med formanden for Økonomiudvalget, formanden for Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget og to øvrige medlemmer fra Kommunalbestyrelsen.

Retsgrundlag

Kommissorium for Klimapolitisk Dialogforum i Nordjylland.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. marts 2022

Økonomiudvalget den 23. marts 2022

Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2022

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at:

 1. Formanden for Økonomiudvalget, Niels Jørgen Pedersen udpeges til Klimapolitisk Dialogforum.
 2. Formanden for Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, Jens Kr. Yde udpeges til Klimapolitisk Dialogforum.
 3. Der udpeges to øvrige medlemmer til Klimapolitisk Dialogforum fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 14. marts 2022, pkt. 69:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Ad 3. Indstilles til godkendelse, at Kristian Tilsted og Mette Kjærulff udpeges.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. marts 2022, pkt. 49:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-3. Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse - 29. marts 2022:

Lene Kjelgaard Jensen og Peter Uno Andersen

Til toppen

42. Retningslinje for håndtering af henvendelser fra kommunalbestyrelsesmedlemmer, chefer eller direktører

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af retningslinje for kommunens interne håndtering af sager, hvor kommunalbestyrelsesmedlemmer, chefer eller direktører henvender sig til kommunen som privatpersoner.

Redegørelse

Der er blevet udarbejdet en retningslinje for, hvordan man som medarbejder og leder i Thisted Kommune skal forholde sig, hvis man skal behandle en henvendelse eller en sag, hvor en politiker eller en leder er part i sagen.

Retningslinjens formål er dels af sikre, at den person, der skal have en sag behandlet i kommunen, bliver behandlet på helt samme måde som alle andre borgere og dels at beskytte den enkelte sagsbehandler mod mistanke om. at man har udøvet forskelsbehandling.

Ved at opstille nogle helt klare retningslinjer for, hvordan sagsbehandlingen skal foregå, og nogle anvisninger til, hvordan man som medarbejder skal forholde sig, hvis man føler sig presset, håber vi at kunne imødekomme, at der opstår mistro og mistillid.

Det bemærkes, at medarbejderne, hvis de oplever, at noget ikke går, som det skal, altid har mulighed for at bruge kommunens whistleblower ordning.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Retningslinjen skal udbredes til alle medarbejdere i kommunen.

Høring og sagsgang

Direktionen den 10. marts 2022

Økonomiudvalget 23. marts 2022

Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2022

Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller, at retningslinjen godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 10. marts 2022, pkt. 1:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. marts 2022, pkt. 50:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse - 29. marts 2022:

Lene Kjelgaard Jensen og Peter Uno Andersen

Til toppen

43. Samarbejdsaftale og vedtægt for borgerrådgiverfunktion

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af henholdsvis samarbejdsaftale og vedtægt for borgerrådgiverfunktion.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen har godkendt, at der skal etableres en borgerrådgiverfunktion i Thisted Kommune i samarbejde med Vesthimmerland, Jammerbugt og Brønderslev kommuner. Der er derfor udarbejdet udkast til henholdsvis samarbejdsaftale med de øvrige kommuner og vedtægt for borgerrådgiverfunktionen.

Det fremgår af samarbejdsaftalen, at der ansættes i alt to borgerrådgivere til dækning af de fire kommuner. For at imødekomme de logistiske udfordringer vil den ene borgerrådgiver primært dække Jammerbugt og Brønderslev kommuner, medens den anden primært vil dække Vesthimmerlands og Thisted kommuner. Borgerrådgiveren vil som udgangspunkt være til stede i Thisted Kommune hver mandag og onsdag. Borgerrådgiverfunktionen vil formelt blive forankret i Vesthimmerlands Kommune, der ansætter og afskediger efter godkendelse af de øvrige kommuner.

Borgerrådgiveren vil blive præsenteret på kommunens hjemmeside, hvor der vil blive oplyst om, hvordan man kommer i kontakt med borgerrådgiveren, hvilke dage borgerrådgiveren fysisk befinder sig i kommunen, hvilke forhold borgerrådgiveren kan bistå med osv.

Borgerrådgiveren refererer direkte til Kommunalbestyrelsen og henhører ikke under Økonomiudvalget eller de stående udvalgs umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender, ligesom borgerrådgiverfunktionen ikke henhører under borgmesterens øverste daglige ledelse af kommunens administration.

Borgerrådgiveren kan kun varetage opgaver vedrørende rådgivning og vejledning af borgere og vedrørende tilsyn med kommunens administration. Dette er fastsat ved lov. Den nærmere afgrænsning af opgaverne er fastsat i vedtægt for borgerrådgiverfunktionen.

Udkast til samarbejdsaftale og vedtægt for borgerrådgiverfunktionen i Thisted Kommune er vedhæftet som bilag til denne sagsfremstilling.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Udgiftsneutral.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 10. marts 2022

Økonomiudvalget den 23. marts 2022

Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2022

Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller, at:

1. Samarbejdsaftalen godkendes.

2. Vedtægt for borgerrådgiverfunktionen i Thisted Kommune godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 10. marts 2022, pkt. 2:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. marts 2022, pkt. 51:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-2. Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse - 29. marts 2022:

Lene Kjelgaard Jensen og Peter Uno Andersen

Til toppen

44. Bufferpulje 2022

Udskriv

Sagstema

Kommunens bufferpulje (beredskabspulje ift. servicerammen) føres tilbage til kassen.

Redegørelse

Ved behandlingen af budget 2022 godkendte Kommunalbestyrelsen, at der blev lagt en beredskabspulje på 13 mio. kr. ind i budget 2022.

Puljen er ikke afsat med henblik på at blive brugt. Puljens eneste formål er at hæve kommunens serviceramme, som er identisk med det oprindeligt vedtagne budget. Ved at fjerne puljen igen kommer budgettet til at svare til den aktivitet og det serviceniveau, som Kommunalbestyrelsen har fastlagt. Med andre ord er bufferpuljen med i det oprindelige budget (servicerammen) men ikke i det korrigerede budget (bevillingsrammen).

De 13 mio. kr. tilgår kassebeholdningen.

Retsgrundlag

Kommunens bevillingsregler.

Økonomiske konsekvenser

Kassehenlæggelse på 13 mio. kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 10. marts 2022

Økonomiudvalget den 23. marts 2022

Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2022

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at bufferpuljen lægges i kassen, idet der gives en negativ tillægsbevilling på 13 mio. kr.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 10. marts 2022, pkt. 3:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. marts 2022, pkt. 52:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstillingen godkendt af 24 medlemmer, imod stemte Morten Bo Bertelsen.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse - 29. marts 2022:

Lene Kjelgaard Jensen og Peter Uno Andersen

Til toppen

45. Overførsel af uforbrugte budgetter fra 2021 til 2022 - drift og anlæg

Udskriv

Sagstema

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ fastsætter, at en nærmere defineret del af restbudgetterne på driftsområdet overføres til næste år. Tilsvarende på anlægsområdet hvor kommunens projektansvarlige kan søge om at få overført restbudgetterne for anlægsprojekter, som ikke er afsluttet. Formelt sker overførslen ved, at beløbene genbevilges. På den baggrund forelægger Center for Økonomi og Løn 2021-restbudgetterne til genbevilling.

Redegørelse

Drift:

Jævnfør nedenstående tabel viser 2021, at der samlet er et mindreforbrug på 7,5 mio. kr. fordelt med et merforbrug på 2,6 mio. kr. på områderne uden overførselsret og et mindreforbrug på 10,1 mio. kr. på områderne med overførselsret, jævnfør de tre overførselskategorier som forklaret under nedenstående tabel. De samlede overførte beløb falder imidlertid med 5 mio. kr., fordi visse afdelinger og institutioner rammes af reglen om, at der på områderne med begrænset overførsel maksimalt kan overføres 5 % af budgettet, jævnfør 5%-reglen, som blev indført ved den seneste korrektion af overførselsordningen.

I alt overføres der, jævnfør gældende overførselsordning, netto mindreforbrug fra 2021 til 2022 på 5 mio. kr., hvilket dækker over ca. 50 mio. kr. i overførte mindreforbrug og ca. 45 mio. kr. i overførte merforbrug.

Primært grundet COVID-19 har visse institutioner og afdelinger oplevet faldende indtægter og/eller udskudte udgifter. Direktionen har derfor - som sidste år - nogle punkter, jævnfør sagens bilag, hvor der ønskes dispensation fra de gældende regler i forhold til såvel overført underskud som 5%-reglen. Dispensationerne beløber sig til 7,4 mio. kr.

Det samlede overførte overskud beløber sig hermed til netto 12,4 mio. kr., hvilket er et fald i forhold til sidste år, hvor der netto blev overført 24,6 mio. kr.

Da det samlede nettooverførselsbeløb fra 2021 til 2022 er på 12,4 mio. kr., skal det for god ordens skyld påpeges, at reglen om, at der maksimalt kan overføres mindreforbrug på netto 25 mio. kr., ikke er aktuel i årets overførsel.

Af sagens bilag fremgår en mere specificeret opgørelse af overførsel af over- og underskud fra 2021 til 2022 fordelt på aktivitetsområder (som de var gældende i regnskabsåret 2021).

Anlæg:

Thisted Kommunes oprindelige nettoanlægsbudget for 2020, som det blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i oktober 2020, var på 135,5 mio. kr. Hertil blev der i løbet af 2021 givet tillægsbevillinger på i alt 49,7 mio. kr., sådan at det samlede nettobudget ved årets udgang var på 185,2 mio. kr. Tillægsbevillingerne på 49,7 mio. kr. dækker over, at udgiftsbevillingerne blev forøget med 71,2 mio. kr. mens indtægtsbevillingerne blev forøget med 21,4 mio. kr.

Årets nettoanlægsforbrug blev på 175,4 mio. kr. og restbudgettet er derfor et mindreforbrug på 9,8 mio. kr. Beløbet dækker over en række projekter, som blev afsluttet i 2021, og som isoleret set for 2021 havde et samlet mindreforbrug på netto 0,3 mio. kr. samt en række projekter, som fortsætter efter 2021, og som samlet har et mindreforbrug på netto 9,4 mio. kr. Sidstnævnte netto-mindreforbrug dækker i øvrigt over mindreudgifter på 47,4 mio. kr. og mindreindtægter på 38 mio. kr.

Mindreforbruget på de igangværende projekter på netto 9,4 mio. kr. søges overført til 2022.

De 9,4 mio. kr. fordeler sig på i alt 58 projekter, jævnfør sagens bilag.

Retsgrundlag

Kommunens Økonomistyringsregulativ, bilag om bevillinger.

Økonomiske konsekvenser

Sagen medfører et kassetræk på samlet 21,8 mio. kr. fordelt med 12,4 mio. kr. på drift og 9,4 mio. kr. på anlæg.

Budget 2022 er vedtaget med en bufferpulje på 13 mio. kr., men med en driftsoverførsel på 12,4 mio. kr. lægges der nu pres på servicerammen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 10. marts 2022

Økonomiudvalget den 23. marts 2022

Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2022

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at:

1. Der netto bevilges 5 mio. kr. til overførsel af uforbrugte driftsbeløb, jævnfør kommunens overførselsordning (kassetræk).

2. Der yderligere på driften bevilges 7,4 mio. kr. udenfor overførselsordningen til delvis annullering af underskud samt overførsel af overskud udover 5 % (kassetræk).

3. Der netto bevilges 9,4 mio. kr. til overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb til anlæg (kassetræk).

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 10. marts 2022, pkt. 4:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. marts 2022, pkt. 53:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-3. Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse - 29. marts 2022:

Lene Kjelgaard Jensen og Peter Uno Andersen

Til toppen

46. Lånoptagelse vedr. låneramme 2021

Udskriv

Sagstema

Lånoptagelse vedrørende anlægsarbejder samt meddelte lånedispensationer til 2021.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune har en politik om størst mulig lånoptagelse.

Ud fra den automatiske låneadgang samt tildelte lånedispensationer kan der med det afholdte forbrug på de låneberettigede områder i 2021 optages lån for i alt 62,3 mio. kr. med en maksimal løbetid på 25 år.

Thisted Kommune er i forbindelse med budgetlægningen i sommeren 2020 blevet tildelt en lånedispensation på 17 mio. kr. under forudsætning af afholdelse af udgifter på næsten 51 mio. kr. i relation til de ansøgte projekter. Med faktiske anlægsudgifter på ca. 55 mio. kr. kan der her optages fuldt lån (17 mio. kr.).

Ved sidste års lånoptagelse var Thisted Kommune jævnfør ansøgning blevet tildelt en lånedispensation på 46,5 mio. kr. til fremrykkede udgifter og nye projekter i et statsligt forsøg på at stimulere økonomien som følge af COVID-19. Med det afholdte forbrug i 2020 på de søgte projekter kunne der optages lån på 24,4 mio. kr. Størstedelen af den resterende låneramme blev overført til 2021, og med det afholdte forbrug i 2021 kan der nu optages lån for yderligere knap 16 mio. kr.

I relation til den automatiske lånoptagelse, jf. lånebekendtgørelsen, kan der lånes til udgifter vedrørende 'Energimæssige investeringer', 'Byfornyelse' og 'Indefrysning af ejendomsskatter'. Herudover kan der lånes til den afholdte udgift til genbrugscentret i Hurup, som forsyningsområdet ikke kan finansiere via driftsoverskuddet, dog max kommunens udlæg til det pågældende forsyningsområde.

Retsgrundlag

Lånebekendtgørelsen samt meddelte lånedispensationer fra Social- og Indenrigsministeriet. Ifølge lånebekendtgørelsen skal lånoptagelse henførende til seneste regnskabsår behandles af Kommunalbestyrelsen senest den 31. marts og optages senest 30. april.

Økonomiske konsekvenser

Lånoptagelsen på de 62,3 mio. kr. skal ses i sammenhæng med de budgetterede afdrag i 2022 på ca. 60 mio. kr. fordelt med 24 mio. kr. på ældreboliglån og feriemidler og 36 mio. kr. på øvrige lån.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 10. marts 2022

Økonomiudvalget den 23. marts 2022

Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2022

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at der optages lån i KommuneKredit på 62,3 mio. kr.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 10. marts 2022, pkt. 5:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. marts 2022, pkt. 54:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse - 29. marts 2022:

Lene Kjelgaard Jensen og Peter Uno Andersen

Til toppen

47. Skimmelsvamp i skolekøkken og omklædningsrum på Tingstrup skole

Udskriv

Sagstema

Skimmelsvamp i skolekøkken og omklædningsrum på Tingstrup Skole.

Redegørelse

Der er konstateret skimmelsvamp i skolekøkken og omklædningsrum på Tingstrup Skole, og begge lokaler er derfor blevet lukket.

Dette har medført, at undervisning i madkundskab er flyttet til andre skoler i kommunen, og der er lejet badevogne, således at idrætsundervisning kan foregå på skolen.

Udgiften til renovering af skolekøkkenet udgør 1.000.000 kr. og heraf forventes det, at forsikringsselskabet vil betale 70% af udgiften, svarende til 700.000 kr.

Derudover er der afsat 150.000 kr. til uforudsete udgifter, som forsikringsselskabet ikke dækker. Netto vil udgiften til renovering af skolekøkken efter skimmelsvamp beløbe sig til 450.000 kr.

Udgiften til renovering af omklædningsrum efter skimmelsvamp er af Teknisk Forvaltning anslået til 1,3 mio. kr. incl. rengøring af lokaler og leje af badevogne indtil efterårsferien 2022. Udgiften er dog ikke omfattet af forsikringen.

De samlede udgifter til renovering af skolekøkken og omklædningsrum efter skimmelsvamp på Tingstrup Skole udgør ialt 1.750.000 kr.

Det er dog ikke muligt at finde finansiering indenfor eget budget, og der anmodes derfor om en anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 1.750.000 kr. finansieret af kassen.

Retsgrundlag

Arbejdsmiljøloven.

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til renovering af skolekøkken og omklædningsrum efter skimmelsvamp på Tingstrup Skole udgør ialt 1.750.000 kr.

Der søges derfor om en anlægsudgiftsbevilling på 1.750.000 kr. finansieret af kassen.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Ja, med 1.750.000 kr.

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen.

Påvirkning anlægsrammen:

Ja, med 1.750.000 kr., da beløbet ikke er indregnet i den oprindelige ramme.

Omprioritering indenfor anlægsrammen:

Nej, der er ikke i overensstemmelse med Direktionens beslutning af 11. december 2018, foretaget en tilsvarende reduktion i andre anlægsudgifter.

Afledte driftsudgifter:

Ikke opgjort.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ikke opgjort.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 10. marts 2022

Børne- og Familieudvalget den 14. marts 2022

Økonomiudvalget den 23. marts 2022

Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2022

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at der gives en anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 1.750.000 kr. til renovering af skolekøkken og omklædningsrum efter skimmelsvamp på Tingstrup Skole, og beløbet finansieres af kassen.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 10. marts 2022, pkt. 9:

Indstilles til godkendelse.

Bemærkning fra forvaltningen efter Direktionens behandling:
Det gøres opmærksom på, at der endnu ikke er disponeret over Børne- og Familieudvalgets pulje til arbejdsmiljøforanstaltninger på 1.500.000 kr., hvorfor direktøren indstiller denne pulje til finansiering.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 14. marts 2022, pkt. 42:

Direktørens indstilling indstilles til godkendelse, således de resterende 250.000 kr. finansieres af kassen.

Per Skovmose følger den oprindelige indstilling.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. marts 2022, pkt. 55:

Flertalsindstillingen fra Børne- og Familieudvalget indstilles til godkendelse.

Beslutning

For Børne- og Familieudvalgets flertalsindstilling stemte 24 medlemmer.

Imod stemte Per Skovmose.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse - 29. marts 2022:

Lene Kjelgaard Jensen og Peter Uno Andersen

Til toppen

48. Anlægsbevilling - Anlægstilskud til vedligeholdelse af klublokaler.

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb til vedligeholdelse af klublokaler i 2022.

Redegørelse

På investeringsoversigten i budget 2022 er der afsat 1,0 mio. kr. til vedligeholdelse af klubhuse.

Forslag til disponering af anlægsmidlerne til folkeoplysende foreningers vedligeholdelse af klublokaler fremsendes efterfølgende til godkendelse i Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til vedligeholdelse af klublokaler i 2022 på 1,0 mio. kr. kan finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten i budget 2022 - XA-1027 Vedligeholdelse af klublokaler - Pulje.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej.

Påvirkning renter og afdrag:

Nej.

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen.

Afledte driftsudgifter:

Ingen.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Minimal.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 16. marts 2022

Økonomiudvalget den 23. marts 2022

Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

 1. Der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1,0 mio. kr. til vedligeholdelse af klublokaler 2022 finansieret af rådighedsbeløbet på XA-1027 Vedligeholdelse af klublokaler - Pulje.
 2. Forslag til disponering af anlægsmidlerne fremsendes til godkendelse i Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, 16. marts 2022, pkt. 58:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. marts 2022, pkt. 56:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-2. Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse - 29. marts 2022:

Lene Kjelgaard Jensen og Peter Uno Andersen

Til toppen

49. Principbeslutning om placering af ny handicapinstitution og anlægsbevilling

Udskriv

Sagstema

Der træffes beslutning om placering af ny handicapinstitution og frigivelse af rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. til forprojektering.
I forlængelse af dette indstilles det, at processen for planlægning i afdelingen for Plan, Miljø og Industri igangsættes.

Ligeledes skal der træffes beslutning om bemyndigelse af Drifts- og Anlægsafdelingen til at indgå kontrakt med bygherrerådgiver, samt beslutning om, at projektet udbydes som totalentreprise.

Der er udarbejdet et forslag til organisering af hver af enkelt anlægsaktivitet i Helhedsplan for Socialområdet, herunder organisering af arbejdet med den nye handicapinstitution, som indstilles til godkendelse, og endeligt orienteres om hovedtidsplan for projekt ”ny handicapinstitution”.

Redegørelse

Helhedsplanen for Socialområdet blev godkendt på Kommunalbestyrelsesmøde den 21. september 2021, og efterfølgende blev den fornødne finansiering afsat i budgetforliget for 2022.

Planen indeholder bl.a. opførelse af en ny handicapinstitution som erstatning for Bofællesskabet Søskrænten og Højtoftevej 50.

Ved vedtagelsen af budgettet for 2022 har Kommunalbestyrelsen på investeringsoversigten til udmøntning af XA-1024 Helhedsplanen for Socialområdet afsat rådighedsbeløb til anlægsudgifter i perioden 2022-2025 på 155,460 mio. kr. og anlægsindtægter på 4,060 mio. kr. Derudover er der budgetteret med indfrielse og optagelse af lån på 63,9 mio. kr.

En del af det afsatte rådighedsbeløb (anlægsudgifter), i alt 129,860 mio. kr. og 4,060 mio. kr. (anlægsindtægter), er forudsat anvendt til etablering af ny handicapinstitution, der opføres som alment boligbyggeri. Hertil henhører den budgetterede låneoptagelse på 63,9 mio. kr.

Baggrund og målgruppe

Den nye handicapinstitution skal rumme 50 pladser til borgere med fysisk funktionsnedsættelse, heraf 42 faste pladser og 8 midlertidige pladser.

Dette er en opnormering med 14 pladser ift. det nuværende antal pladser på Søskrænten og Højtoftevej til sammen, hvilket har baggrund i ventelisten på området samt udsigten til endnu flere borgere indenfor målgruppen, jf. Helhedsplanen.

Placering

I forlængelse af Helhedsplanens godkendelse skal der træffes beslutning om placering af den nye handicapinstitution.

Af hensyn til målgruppen, der også indebærer unge og borgere, der skal i dagtilbud på Thyværkstedet, er der ønske om en bynær placering.

Forvaltningen har derfor undersøgt mulige placeringer i og omkring Thisted by.

Undersøgelserne peger på et område nordvest for Vibedal Plejecenter som eneste mulige placering i Thisted by. Placeringen ses af bilag 1 ”kort over område ved Vibedal”.

Det er Social, Sundhed og Kulturs vurdering, at placeringen er oplagt til tilbuddet og målgruppen. For det første er området naturnært, hvilket åbner en række faglige muligheder i arbejdet med målgruppen, som skønnes at kunne profitere af dette.

Dernæst åbner det mulighed for en række synergier til ældre- og træningsområdet, hvilket er i tråd med Helhedsplanens princip om helhedsorienterede indsatser.

Området er i forvejen udlagt til offentlige formål, herunder døgninstitutioner, i Kommuneplan 2021-2033. Projektet forudsætter, at der udarbejdes ny planlægning, herunder en lokalplan, hvorfor det også indstilles, at processen for planlægning igangsættes.

Placering af en ny handicapinstitution på området for Handicap og Socialpsykiatri muliggør stadig placering af andre funktioner, herunder eksempelvis udvidelser i relation til kommende plejeboligplan.

Organisering

I forlængelse af godkendelsen af Helhedsplanen godkendte Social- og Sundhedsudvalget i december 2022, at der nedsættes en politisk og administrativ styregruppe for implementering af Helhedsplanen som helhed.

Den politiske styregruppe udgøres af Social- og Seniorudvalget og mødes som udgangspunkt om Helhedsplanen én gang hver 4. måned. Længere fremme i forløbet kan mødefrekvensen reduceres til én gang hvert halve år afhængig af, hvordan planen skrider frem.

I forlængelse af dette er der nu udarbejdet en underliggende organisering for implementering af hver enkelt anlægsaktivitet i planen, herunder organisering af arbejdet med den nye handicapinstitution. Dette fremgår af Bilag 2 – ”Underorganisering af anlægsaktiviteter”.

Frigivelse af rådighedsbeløb (anlægsbevilling) til byggeprogram / forprojekt for ny handicapinstitution

Med en organisering på plads, der skal understøtte arbejdet med den nye handicapinstitution, er næste skridt udarbejdelse af et byggeprogram.

Der er derfor behov for anlægsudgiftsbevilling på 5,0 mio. kr. til byggeprogram / forprojekt fordelt med 2,0 mio. kr. i 2022 og 3,0 mio. kr. i 2023.

I den forbindelse iværksættes fra foråret 2022 en proces, hvor alle relevante aktører inddrages, herunder bl.a. borgere, brugere, pårørende, fagpersoner etc.

Kontrakt med bygherrerådgiver og udbud af projekt som totalentreprise

Det foreslås, at Drifts- og Anlægsafdelingen bemyndiges til at indgå kontrakt med bygherrerådgiveren, og at projekt "ny handicapinstitution" udbydes som totalentreprise.

Tidsplan for ny handicapinstitution

Ifølge Helhedsplanen skal den nye institution stå færdig med udgangen af 2025. Med afsæt i dette har forvaltningen udarbejdet en hovedtidsplan, som fremgår af bilag 3.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

I budgettet for 2022 er der på investeringsoversigten for perioden 2022-2025 afsat nedenstående rådighedsbeløb til XA-1024 Helhedsplanen for Socialområdet.

Oversigten indeholder de projekter, som ligger til grund for den godkendte Helhedsplan.

Til opførelse af en ny handicapinstitution er der afsat nedenstående beløb, som er en del af rådighedsbeløbene på XA-1024 Helhedsplanen for Socialområdet.

Der søges om en anlægsudgiftsbevilling på i alt 5,0 mio. kr. fordelt som angivet i nedenstående tabel og beløbene finansieres af rådighedsbeløbet på XA-1024 Helhedsplanen for Socialområdet.

Ny handicapinstitution - (i mio. kr.)

2022

2023

2024

2025

I ALT

Rådighedsbeløb - anlægsudgifter

2,000

50,200

62,700

14,960

129,860

Heraf søges frigivet

2,000

3,000

0

0

5,000

Rådighedsbeløb - anlægsindtægter

0

0

0

-4,060

-4,060

Heraf søges frigivet

0

0

0

0

0

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej.

Påvirkning renter og afdrag:

Nej.

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen.

Afledte driftsudgifter:

Minimal.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Minimal.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 15. marts 2022

Økonomiudvalget den 23. marts 2022

Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2022

Handicaprådet - orientering - den 31. marts 2022

Område-MED Handicap og Socialpsykiatri - orientering - den 19. april 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

 1. Der træffes principbeslutning om placering af den nye handicapinstitution ved området nordvest for Vibedal Plejecenter, jf. bilag.
 2. Processen for planlægning i afdelingen for Plan, Miljø og Industri igangsættes.
 3. Der gives en anlægsudgiftsbevilling på 5,0 mio. kr. til forprojektering af den nye handicapinstitution og beløbet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på XA-1024 Helhedsplan for Socialområdet.
 4. Drifts- og Anlægsafdelingen bemyndiges til at indgå kontrakt med bygherrerådgiver ifm. ny handicapinstitution.
 5. Det godkendes, at anlægsprojektet "ny handicap institution" udbydes som totalentreprise.
 6. Organiseringen af alle anlægsaktiviteterne i Helhedsplanen for Socialområdet, herunder organisering af arbejdet med den nye handicapinstitution, godkendes (endeligt i SSU).
 7. Orienteringen om hovedtidsplan for ny handicapinstitution tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 15. marts 2022, pkt. 49:

Ad 1. Indstilles til godkendelse med bemærkning om, at stien mellem Fårtoftvej og Synopal bevares, og at der i øvrigt ved placeringen tages hensyn til området, herunder evt. ses på mulighed for at rykke placeringen tættere på fjorden.

Ad 2-5. Indstilles til godkendelse.

Ad 6. Godkendt.

Ad 7. Taget til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. marts 2022, pkt. 57:

Ad 1-5. Indstillingen fra Social- og Seniorudvalget indstilles til godkendelse.

Ad 6-7. Taget til efterretning.

Beslutning

Ad 1-5. Godkendt.

Ad 6-7. Taget til efterretning.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse - 29. marts 2022:

Lene Kjelgaard Jensen og Peter Uno Andersen

Til toppen

50. Debatoplæg om vindmøller ved Hanstholm Havn

Udskriv

Sagstema

Debatoplæg om ny planlægning for etablering af seks vindmøller på Hanstholm Havns moler og areal syd for havnen.

Redegørelse

Hanstholm Havn har en vision om at blive CO2-neutral og Europas grønneste fiskerihavn. For at realisere den vision ønsker Hanstholm Havn at skabe rammerne for at koble forskellige sektorer og industrier sammen med vedvarende energi. Thisted Kommune harmodtaget en ansøgning fra Thy-Mors Energi om planlægning for et vindmølleprojekt på Hanstholm Havn. Derudover er der ansøgt om, at projektet miljøvurderes.

Projektet omfatter seks vindmøller ved Hanstholm Havn. Der er tale om henholdsvis to vindmøller på de eksisterende moler og fire vindmøller syd for havnen, alle i en højde på op til 180 m. Se oversigtskort over projektområdet på bilag 1.

En del af projektområdet er med gældende kommuneplanrammer og lokalplan udlagttil erhverv, nærmere bestemt havneerhverv. En del af projektområdet er ikke planlagt i forvejen og ligger i landzone.

Den gældende planlægning muliggør ikke etablering af vindmøller på havnen, derfor forudsætter projektet, at der udarbejdes et nyt plangrundlag. Dette i form af et tillæg til Kommuneplan 2021-2033, som udlægger en ny ramme og retningslinje for vindmøller på den konkrete placering samt en ny lokalplan, der ligeledes muliggør etablering af vindmøller.

Da projektet forudsætter en større ændring af kommuneplanens rammer og retningslinjer, samt fordi projektet skal miljøvurderes, er det et krav, at planprocessen indledes med en fordebat. I fordebatten indkaldes idéer og forslag fra offentligheden til planlægningen og miljøvurderingen.

Se debatoplægget her:

http://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?tillaegId=86

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. marts 2022

Økonomiudvalget den 20. marts 2022

Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at debatoplægget godkendes og sendes i offentlig høring i 4 uger.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 14. marts 2022, pkt. 72:

Kristian Tilsted ønsker sin habilitet prøvet. Udvalget finder ikke Kristian Tilsted inhabil, og han deltager derfor i sagens behandling.

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. marts 2022, pkt. 58:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Kristian Tilsted ønsker sin habilitet prøvet. Kommunalbestyrelsen finder ikke Kristian Tilsted inhabil, og han deltager derfor i sagens behandling.

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse - 29. marts 2022:

Lene Kjelgaard Jensen og Peter Uno Andersen

Til toppen

51. Principbeslutning om opførelse af 12 almene familieboliger, Lervej Vorupør

Udskriv

Sagstema

Principbeslutning om opførsel af 12 almene familieboliger, Lervej Vorupør.

Redegørelse

Thisted Bolig ønsker at opføre 12 almene boliger på Lervej i Vorupør, jf. bilag 1.

Med projektet ønsker Thisted Bolig at henvende sig til borgere i alle aldre, der ønsker at bosætte sig ved kysten eller ønsker at kunne blive boende i boliger, der er tilgængelige for ældre, jf. bilag 2.

Projektet

Der ønskes opført:

 • 12 stk. boliger på gennemsnitlig 75 m2

Projektet er i ét plan og bygges som tæt lav bebyggelse - i alt 900 m2 bruttoetageareal. Hertil etableres 18 p-pladser, jf. bilag 3.

Placering og planforhold

Projektet er beliggende på en del af matr. 32fæ Vorupør, Hundborg og er omfattet af Lokalplan nr. 15-14.

Det overordnet skitseprojekt er ikke i strid med den nuværende lokalplans principper i forhold til tæt/lav boligbebyggelse, hvorfor projektet derfor kan placeres inden for det gældende plangrundlag. Det vurderes derfor på baggrund af det foreløbige materiale, at projektet ikke forudsætter udarbejdelse af nyt plangrundlag for arealet.

Behovsanalyse

Boligselskabet oplyser, at de oplever en stigning i efterspørgslen på almene boliger i kystbyer som Klitmøller og Vorupør. Boligselskabets boliger i Vorupør har en lav fraflytningsrate på to fraflytninger de seneste 5 år - deraf er der lange ventetider på at få en bolig.

Det oplyses desuden, at Thisted Bolig har 45 personer på venteliste til en bolig i Vorupør, jf. bilag 4.

Maksimumsbeløb

Boligselskabet ansøger om maksimumsbeløbet gældende for almene familieboliger i 2022, jf. bilag 5.

I alt

Maksimum beløb pr. bolig

356.020 kr.

12 boliger

4.272.200 kr.

Maksimumbeløb pr. m2

17.280 kr.

900 m2

15.552.000 kr.

Det tilgængelige maksimumsbeløb udgør

19.824.200 kr.

Anlægsøkonomi

Boligselskabet oplyser, at byggebudgettet ligger inden for maksimumsbeløbets rammer, men har ikke vedlagt opgørelse over forventet anlægsøkonomi.

Projektets finansiering

Finansieringen af almene boliger efter den 1. januar 2019, med et gennemsnitligt boligareal under 90 m², er som følger:

90 % - Kreditforeningslån

19.824.200 kr. x 90 %

17.841.800 kr.

8 % - Kommunal grundkapital

19.824.200 kr. x 8 %

1.585.900 kr.

2 % - Beboerindskud

19.824.200 kr. x 2 %

396.500 kr.

I alt

19.824.200 kr.

Jf. bilag 9. forventer Boligselskabet, at projektet vil kræve en kommunegaranti på mellem 60 og 70 %.

Normalt ligger disse garantikrav for almene boliger på mellem 62,5-64,5 % af realkreditlånet. Disse tal er hentet fra de seneste sager i Thisted by, Sennels og Klitmøller.

Projektets huslejeniveau

Boligselskabet har ikke vedlagt driftsøkonomi for boligerne, men har angivet en årlig husleje pr. m² på 847 kr., jf. bilag 5.

Dette giver en månedlig husleje:

Pr. lejlighed - gennemsnitlig

75 m2 x 847 kr. / 12 mdr. = 5.294 kr. pr. mdr.

Opgørelse over ledige boliger i Thisted Kommune

Thisted Kommune kan kun godkende nye almene boliger forudsat, at der er under 2 % ledige almene boliger i kommunen på tidspunktet for Kommunalbestyrelsens godkendelse af skema A.

En opgørelse for januar 2022 viser, at antallet af ledige almene boliger i Thisted Kommune er 1,16 %. Tallet kommer fra Landsbyggefondens statistik for ledige boliger i Thisted Kommune.

Hvis Kommunalbestyrelsen godkender nye almene boliger, hvor der opstår udlejningsudfordringer, kan dette bremse øvrige almennyttige byggerier i hele kommunen.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven i forhold til garantistillelsen.

Almenboligloven i forhold til grundkapitallån og lejeledighed.

Økonomiske konsekvenser

Der er for Thisted Kommune ingen direkte økonomiske konsekvenser i forbindelse med principbeslutningen.

Hvis Kommunalbestyrelsen senere godkender skema A, vil Thisted Kommune skulle stille med grundkapitaltilskuddet og garanti for en del af realkreditlånet.

Der er i budget 2022-2025 ikke afsat beløb til finansiering af den kommunale grundkapital.

Den kommunale grundkapital og kommunegarantiens størrelse vil kunne ændres under projektforløbet, hvis forudsætningerne bag projektet ændres.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 4. februar 2022

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. februar 2022

Økonomiudvalget den 23. februar 2022

Kommunalbestyrelsen den 1. marts 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en positiv tilkendegivelse til Thisted Boligs projekt i Vorupør.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 4. februar 2022, pkt. 8:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 7. februar 2022, pkt. 41:

Udsat med henblik på et møde med Thisted Boligforening.

Sagen genoptages

Formand Lilly Thorsen og direktør Chano Sauer deltager i udvalgets møde kl. 13.00.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. marts 2022

Økonomiudvalget den 23. marts 2022

Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2022

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 14. marts 2022, pkt. 64:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. marts 2022, pkt. 60:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse - 29. marts 2022:

Lene Kjelgaard Jensen og Peter Uno Andersen

Til toppen

52. Principbeslutning om opførelse af 12 almene seniorboliger ved Grønningen Thisted

Udskriv

Sagstema

Principbeslutning om opførelse af 12 almene seniorboliger ved Grønningen i Thisted.

Redegørelse

For at følge med befolkningsudviklingen i Thisted ønsker Thisted Bolig at opføre 12 seniorboliger ved Grønningen i Thisted.

Boligerne skal være fleksible, så de kan understøtte længst muligt liv i eget hjem og henvender sig primært til +65 årige. Grønningen er centralt beliggende i Thisted med kort afstand til indkøb, jf. bilag 1.

Projektet

Der ønskes opført 12 stk. boliger fordelt på:

 • 6 stk. på 61 m2
 • 6 stk. på 65 m2

Dertil anlægges der 18 p-pladser.

Projektet er på i alt 756 m2 med et gennemsnitligt boligareal på 63 m2. Designmanualen indeholder et foreløbigt bud på udformningen, jf. bilag 2.

Placering og Planforhold

Projektet placeres ved krydset Grønningen/Thylandsvej, matrikel 14bt Thisted Markjorder, jf. bilag 3. Området ligger inden for kommuneplanramme 1.B.138, som udlægger området til etageboligbebyggelse og er omfattet af Lokalplan 361 B-1.

Projektet er ikke i overensstemmelse med lokalplanen, og projektet kræver derfor en ny lokalplan for tæt-lave boliger. Dette vil forudsætte en ændring af kommuneplanrammen for området.

Behovsanalyse

Boligselskabet oplyser, at almene boliger i dag huser ca. hver 5. person, som er fyldt 65 år og mere end hver 4. person, som er fyldt 80 år.

Befolkningsprognoserne viser, at der vil være en kraftig stigning i antallet af borgere i Thisted by i alderen +65 år i perioden fra 2021-2036.

Det oplyses desuden, at Thisted Bolig har 227 aktive på venteliste til en ældrevenlig bolig, jf. bilag 4.

Maksimumsbeløb

Boligselskabet ansøger om maksimumsbeløbet gældende for almene familieboliger i 2022, jf. bilag 5.

I alt

Maksimum beløb pr. bolig

356.020 kr.

12 boliger

4.272.200 kr.

Maksimumbeløb pr. m2

17,280 kr.

756 m2

13.063.700 kr.

Det tilgængelige maksimumsbeløb udgør

17.335.900 kr.

Anlægsøkonomi

Boligselskabet oplyser, at byggebudgettet ligger inden for maksimumsbeløbets rammer, men har ikke vedlagt opgørelse over forventet anlægsøkonomi.

Projektets finansiering

Finansieringen af almene boliger efter den 1. januar 2019, med et gennemsnitligt boligareal under 90 m², er som følger:

90 % - Kreditforeningslån

17.335.900 kr. x 90 %

15.602.300 kr.

8 % - Kommunal grundkapital

17.335.900 kr. x 8 %

1.386.900 kr.

2 % - Beboerindskud

17.335.900 kr. x 2 %

346.700 kr.

I alt

17.335.900 kr.

Jf. bilag 5 forventer Boligselskabet, at projektet vil kræve en kommunegaranti på mellem 60 og 70 %.

Normalt ligger disse garantikrav for almene boliger på mellem 62,5-64,5 % af realkreditlånet. Disse tal er hentet fra de seneste sager i Thisted by, Sennels og Klitmøller.

Projektets huslejeniveau

Boligselskabet har ikke vedlagt driftsøkonomi for boligerne, men har angivet en årlig husleje pr. m2 på 847 kr., jf. bilag 5.

Dette giver en månedlig for:

Lejligheder - 61 m2

61 m2 x 847 kr. / 12 mdr. = 4.306 kr. pr. mdr.

Lejligheder - 65 m2

65 m2 x 847 kr. / 12 mdr. = 4.588 kr. pr. mdr.

Opgørelse over ledige boliger i Thisted Kommune

Thisted Kommune kan kun godkende nye almene boliger forudsat, at der er under 2 % ledige almene boliger i kommunen på tidspunktet for kommunalbestyrelsens godkendelse af skema A.

En opgørelse for januar 2022 viser, at antallet af ledige almene boliger i Thisted Kommune er 1,16 %. Tallet kommer fra Landsbyggefondens statistik for ledige boliger i Thisted Kommune.

Hvis Kommunalbestyrelsen godkender nye almene boliger, hvor der opstår udlejningsudfordringer, kan dette bremse øvrige almennyttige byggerier i hele kommunen.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven i forhold til garantistillelsen.

Almenboligloven i forhold til grundkapitallån og lejeledighed.

Økonomiske konsekvenser

Der er for Thisted Kommune ingen direkte økonomiske konsekvenser i forbindelse med principbeslutningen.

Såfremt Kommunalbestyrelsen senere godkender skema A, vil Thisted Kommune skulle stille med grundkapitaltilskuddet og garanti for en del af realkreditlånet.

Der er i budget 2022-2025 ikke afsat beløb til finansiering af den kommunale grundkapital.

Den kommunale grundkapital og kommunegarantiens størrelse vil kunne ændres under projektforløbet, hvis forudsætningerne bag projektet ændres.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 4. februar 2022

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. februar 2022

Økonomiudvalget den 23. februar 2022

Kommunalbestyrelsen den 1. marts 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Der gives en positiv tilkendegivelse til Thisted Boligs projekt ved Grønningen.
 2. Der igangsættes kommune- og lokalplanlægning af området, der muliggør projektet.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 4. februar 2022, pkt. 7:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 7. februar 2022, pkt. 38:

Udsat med henblik på et møde med Thisted Boligforening.

Sagen genoptages

Formand Lilly Thorsen og direktør Chano Sauer deltager i udvalgets møde kl. 13.00.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. marts 2022

Økonomiudvalget den 23. marts 2022

Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2022

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 14. marts 2022, pkt. 63:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. marts 2022, pkt. 61:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-2. Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse - 29. marts 2022:

Lene Kjelgaard Jensen og Peter Uno Andersen

Til toppen

53. Skema A - Ansøgning og opførsel af familie/seniorboliger på Fyrvej i Hanstholm

Udskriv

Sagstema

Boligselskabet Viborg Amt ansøger om godkendelse af skema A for opførsel af 12 nye almene familie-/seniorboliger på Fyrvej i Hanstholm.

Redegørelse

I samarbejde med en lokal beboergruppe i Hanstholm fik Boligselskabet Viborg Amt den 28. april 2020 en principgodkendelse af deres boligprojekt på Fyrvej i Hanstholm, jf. bilag 1.

På baggrund heraf er området blevet gennemgået for historiske minder, og der er lavet en lokalplan for området. Derudover har boligselskabet fået tegnet et projekt, jf. bilag 2. Plan og Miljøs vurdering er, at projektet kan holdes inden for den gældende lokalplan.

Særlige udlejningskriterier

Boligselskabet Viborg Amt ønsker at få godkendt særlige udlejningskriterier, jf. bilag 3.

Herunder;

 • Som minimum skal 1 beboer være fyldt 55 år ved indflytning.
 • Afdelingens beboere har fortrinsret til ledige boliger i afdelingen.

Bolig og anlægsøkonomi

Boligerne er fordelt på fire typer samt et fælleshus, jf. bilag 4-5.

 • 2 stk. type 1 på 74 m² - forventet husleje 6.373 kr. pr. måned.
 • 2 stk. type 2 på 93 m² - forventet husleje 7.377 kr. pr. måned.
 • 4 stk. type 3 på 98 m² - forventet husleje 7.629 kr. pr. måned.
 • 4 stk. type 4 på 106 m² - forventet husleje 8.068 kr. pr. måned.
 • Fælleshus 98 m²
 • Vognly med en månedlig leje på 125 kr.

Samlet boligareal ekskl. vognly/depot er 1.252 m².

Det gennemsnitlige boligareal er 104 m².

Opgørelse over ledige boliger i Thisted Kommune

Thisted Kommune kan kun godkende nyt alment byggeri forudsat, at der er under 2 % ledige boliger i kommunen på tidspunktet for godkendelsen. En opgørelse for februar 2022 viser, at antallet af ledige andelsboliger i Thisted Kommune er 1,20 %. Tallene kommer fra Landsbyggefondens statistik om ledige boliger for Thisted Kommune.

Projektets maksimumbeløb

Gældende støttebeløb for familieboliger i provinskommuner 2022, jf. bilag 1, side 2-3. og bilag 6.

Maksimumsbeløb pr. bolig: (12 boliger x 356.020 kr.)

4.272.000 kr.

Maksimumsbeløb pr. m2: (1.252 m2 x 17.280 kr.)

21.635.000 kr.

Det tilgængelig maksimumsbeløb udgør

25.907.000 kr.

Projektets anlægsøkonomi

Boligselskabet oplyser, at byggebudgettet ligger inden for maksimumsbeløbet gældende for almene familieboliger i 2022.

Forventet fordeling af anlægsramme:

Grundudgifter:

2.497.000 kr.

Håndværkerudgifter:

19.459.000 kr.

Omkostninger:

3.549.000 kr.

Gebyrer

401.000 kr.

Den samlede anlægsramme udgør

25.906.000 kr.

Den samlede anlægsramme er indenfor maksimumsbeløbet.

Projektets finansiering

Finansieringen af almene boliger efter den 1. januar 2019, med et gennemsnitligt boligareal mellem 90-105 m², er som følger:

88 % Kreditforeningslån

22.797.000 kr.

10 % Kommunal grundkapital

2.591.000 kr.

2 % Beboerindskud

518.000 kr.

Finansiering - ialt

25.906.000 kr.

Den kommunale grundkapitaltilskud er således 2.591.000 kr.

Ud over den kommunale grundkapital skal der stilles en kommunal garanti for kreditforeningslånet. Boligselskabet Viborg Amt har vedlagt en garantiudmåling fra Nykredit, hvor det fremgår, at den kommunale garanti vil blive 67,36 % af realkreditlånet - i alt 15.357.000 kr., jf. bilag 7.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 41 i forhold til garantistillelsen.

Almenboligloven § 118a i forhold til grundkapital-lån og § 115 stk. 7 i forhold til lejeledighed.

Økonomiske konsekvenser

Thisted Kommune skal yde et grundkapitalindskud på 2.591.000 kr. Der er i budget 2022-2025 ikke afsat beløb til finansiering af den kommunale grundkapital, hvorfor beløbet skal finansieres af kassen.

Ud over den kommunale grundkapital skal der stilles en kommunal garanti for kreditforeningslånet på 15.357.000 kr.

Kommunegarantiens og grundkapitallånets størrelse vil kunne ændres under projektforløbet, hvis forudsætningerne bag projektet ændres.

Center for Økonomi og Løn bemærker, at forudsat at de 12 nye almene boliger på Fyrvej i Hanstholm er fuldt udlejet, vurderes risikoen for effektuering af kommunegarantien og tab på grundkapitallånet at være meget begrænset. Mange faktorer påvirker imidlertid efterspørgslen på de 12 boliger i perioden, hvor garantien og grundkapitallånet eksisterer, og det er især vanskeligt at vurdere efterspørgslen efter boliger på lang sigt. Risikovurderingen er derfor vanskelig at foretage.

Center for Økonomi og Løn har ingen ikke yderligere bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 10. marts 2022

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. marts 2022

Økonomiudvalget den 23. marts 2022

Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Skema A godkendes.
 2. Særlige udlejningskriterier godkendes.
 3. Der betales en kommunal grundkapital på 10 % af anlægssummen svarende til 2.591.000 kr., der finansieres af kassen.
 4. Der stilles en kommunal garanti på 15.357.000 kr.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 10. marts 2022, pkt. 7:

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 14. marts 2022, pkt. 75:

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. marts 2022, pkt. 62:

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-4 Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse - 29. marts 2022:

Lene Kjelgaard Jensen og Peter Uno Andersen

Til toppen

54. Skema C - Almene boliger i Klitmøller, Thisted Bolig

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af skema C for alment boligprojekt på Vangvej, Klitmøller, afd. 16, Thisted Bolig.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 23. juni 2020 skema B for opførelse af 14 almene boliger på adressen Vangvej 16, Klitmøller. Det samlede anlægsbudget på skema B-niveau var på 28.406.000 kr.

Thisted Bolig har fremsendt skema C for bebyggelsen, jf. bilag 1.

Det fremgår af skemaet, at byggeriet er afsluttet inden for den økonomiske ramme som godkendt i skema B.

Projektets finansiering:

88 % kreditforeningslån

24.997.000 kr.

10 % kommunal grundkapital

2.841.000 kr.

2 % beboerindskud

568.000 kr.

I alt

28.406.000 kr.

Thisted Bolig har bekræftet, at huslejen er tilsvarende niveauet som angivet på tidspunktet for skema B – 866 kr. pr. m2.

Sammen med skema C er der vedlagt en revisorerklæring fra Revisionsfirmaet PWC, som konkluderer, at byggeregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om støtte til almene boliger, jf. bilag 2-3.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger.

Økonomiske konsekvenser

Projektet holder sig inden for den økonomiske ramme, der blev fastlagt ved godkendelse af skema B. Der er derfor ikke yderligere økonomiske konsekvenser i forbindelse med godkendelse af skema C.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 10. marts 2022

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. marts 2022

Økonomiudvalget den 23. marts 2022

Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Skema C godkendes og indberettes i bossinf systemet.
 2. Thisted Kommune stiller en kommunal grundkapital på 2.841.000 kr., og beløbet finansieres af kassen, jf. beslutningen ved behandlingen af skema B.
 3. Thisted Kommune stiller en kommunal garanti på 17.998.000 kr., jf. beslutningen ved behandlingen af skema B.
 4. Huslejen godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 10. marts 2022, pkt. 8:

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 14. marts 2022, pkt. 77:

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. marts 2022, pkt. 63:

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-4. Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse - 29. marts 2022:

Lene Kjelgaard Jensen og Peter Uno Andersen

Til toppen

55. Anlægsbevilling - Autocamping

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb - Autocamperfaciliteter i Thisted Kommune.

Redegørelse

I forbindelse med Budgetforliget for 2021 aftaltes det, at: "Der skal arbejdes for en fælles løsning af autocampingproblematikken for hele vestkysten i samarbejde med de øvrige turismeorganisationer på vestkysten. Der afsættes 1 mio. kr. i 2021 til formålet."

I samarbejde med Destination Nordvestkysten og andre interessenter skal der arbejdes for etablering af fysiske anlæg for autocampere i Thisted Kommune.

Den geografiske placering er ikke fastlagt ligeledes heller ikke, hvorledes de fysiske anlæg skal drives, det må kommende drøftelser med interessenter afgøre.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Rådighedsbeløbet på 1,0 mio. kr. fra 2021 til XA-982 Autocamping er overført til investeringsoversigten i budgettet for 2022.

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløbet.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej.

Påvirkning renter og afdrag:

Nej.

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen.

Afledte driftsudgifter:

Ikke opgjort.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. marts 2022

Økonomiudvalget den 23. marts 2022

Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Rådighedsbeløbet XA-982 - Autocamping på 1,0 mio. kr. frigives, og der gives en anlægsbevilling til autocamperfaciliteter i Thisted Kommune.
 2. Drift- og Anlægsafdelingen i samarbejde med Destination Nordvestkysten og Thy Turistforening bemyndiges til indenfor anlægsrammen at etablere fysiske faciliteter for autocampere.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 14. marts 2022, pkt. 78:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. marts 2022, pkt. 64:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-2. Godkendt med den præcisering, at Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget skal godkende den endelige plan.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse - 29. marts 2022:

Lene Kjelgaard Jensen og Peter Uno Andersen

Til toppen

56. Antal valgsteder og placeringer i Thisted Kommune

Udskriv

Sagstema

Der skal besluttes en ny model for placering af valgsteder.

Redegørelse

Valggruppens evaluering af valgsteder og processer

Ledelsessekretariatet har efter det afsluttede kommunal- og regionsrådsvalg i november 2021 evalueret valgets forløb med de forskellige parter, der deltog i forberedelsen samt afholdelsen af valget. Der har således været afholdt evalueringsmøder med valgstyrerformændene, valgsekretærerne, partiernes kontaktpersoner i forhold til bemanding af valget samt repræsentanter for fintællere, indberettere, borgerservicepersonale, servicepersonale, kommunikationsmedarbejdere og valgledelsen.

Hovedpointerne fra evalueringerne, som alle parter, politisk udpegede som administrative, gav udtryk for, er:

 • At det er hensigtsmæssigt at etablere færre og større valgsteder. Argumenterne er mange, men følgende går igen:
  • Det er for flere partier vanskeligt at rekruttere det krævede antal valgstyrere til bemanding af 26 valgsteder.
  • Forholdene på en del af de 26 lokationer, der i dag anvendes som valgsteder, er vanskelige at afholde valg under og lever ikke op til f.eks. arbejdsmiljømæssige krav samt krav til tilgængelighed.
 • At der er behov for flere administrative kræfter på valgstederne, for at valgdagen og optællingen af stemmer forløber mere effektivt end i dag.
 • Opmærksomhed på, at nogle valgstyrere forlader valgstedet, inden valget er talt op, hvilket forsinker optællingen yderligere.
 • Opmærksomhed på, at nogle valgstyrere har svært ved at holde til aktiv deltagelse hele valgdagen.

Hertil kan tilføjes, at på valgaftenen og –natten oplevede Ledelsessekretariatet, at de tilstedeværende politikere ønskede at få valgresultatet tidligere, end det var tilfældet den 16. (-17.) november 2021.

I Bilag 1 kan ses en mere detaljeret opsamling på evalueringerne.

Forudsætninger for et valgsted, der fungerer optimalt

På baggrund af evalueringspunkterne, konkluderer Ledelsessekretariatet, at følgende forhold skal være til stede på et givent valgsted:

 • Tilgængelighed for vælgerne
  • Tilgængelighed for alle med fysiske funktionsnedsættelser.
  • Tilstrækkeligt antal parkeringspladser.
  • Gode adgangsforhold - både trafikale samt ind i valglokalet.
  • Mulighed for separat ind- og udgang samt struktureret kødannelse.
 • Gode og ordnede forhold for valgbemandingen
  • Fx umiddelbar adgang til rindende vand, toiletforhold, køleskab og kaffemaskine, pauserum og gode spiseforhold (arbejdsdagen er ved de fleste valg på minimum femten timer).
  • Varme i lokalet.
 • Store og rummelige lokaler med god belysning. Størrelsen på lokalerne er vigtige, når der afholdes flere valghandlinger samtidig, samt for en effektiv og sideløbende optælling ved flere valg.

Herudover skal valgstedet leve op til relevant lovgivning.

Forslag om færre valgsteder

Når vi afholder valg i Thisted Kommune, er målet i dag og i fremtiden at give borgerne de bedst mulige betingelser for at deltage i valghandlingen og dermed opnå så stor valgdeltagelse som muligt.

Det skal ske i balance med:

 • at levere et sikkert valgresultat så hurtigt som muligt på valgaftenen og til fintællingen.
 • at have de bedst mulige rammer og arbejdsbetingelser for valgets politiske og administrative medarbejdere.
 • et optimeret ressourceforbrug.

På baggrund af evalueringerne og med henblik på, at Thisted Kommune fortsat afholder valg, der lever op til ovenstående målsætning, har Ledelsessekretariatet udarbejdet et forslag til de fremtidige valgsteder i Thy.

Følgende kriterier er fastsat:

 • Afstanden til et valgsted må maksimalt være 20 kilometer.
 • Det må maksimalt være 5 % af et valgsteds tilknyttede vælgere, der har mellem 15 og 20 kilometer til valgstedet.

Herudover har Ledelsessekretariatet vurderet, hvilke lokaliteter i kommunen der lever op til de givne rammer for at fungere som valgsted. Ved primært at afholde valg i hallerne i området sikrer Thisted Kommune, at kravene og ønskerne til tilgængelighed, parkerings- og adgangsforhold, ordnede forhold for valgbemandingen samt størrelsen på lokalerne imødekommes.

To steder (Vorupør og Frøstrup) er det ikke muligt at afholde valg i en lokal hal, men her er andre relevante lokalemuligheder til stede – til gengæld lever de to områder op til kriterierne for maksimal afstand for vælgergruppen.

Med udgangspunkt i ovenstående foreslår Ledelsessekretariatet, at der fremadrettet er følgende elleve valgsteder i Thisted Kommune:

Valgstederne kan ses på et kort i Bilag 2, hvor også befolkningstætheden fremgår. Kortet læses sammen med Bilag 3, der er en oversigt over vælgertilknytning opdelt i distance til valgstedet samt en redegørelse for, hvor grænserne er trukket mellem valgstederne i den nye model. I samme bilag indgår afstandsdata for de nuværende 26 valgsteder (nuværende valgsteder fremgår af kortet i Bilag 4).

Ved ovenstående elleve valgsteder gør følgende sig gældende:

 • Det største valgsted bliver Thisted med ca. 13.000 vælgere. Det mindste valgsted bliver Vorupør med ca. 750 vælgere.
 • 71% af vælgerne vil have max 5 kilometer til deres valgsted. 24 % vil have mellem 5 og 10 km og 5 % vil have mellem 10 og 15 km til valgstedet.
 • De vælgere, der får længst til deres valgsted, får mellem 15 og 20 kilometer. Det vedrører i alt ca. 60 vælgere, fordelt på to valgsteder, Snedsted (ca. 5 personer) og Frøstrup (ca. 55 personer),
 • Alle vælgere, som har mellem 15 og 20 km til deres valgsted, får mulighed for at brevstemme lokalt i valgbussen.
 • Afstanden til valgstedet kan for de flestes vedkommende sammenlignes med afstanden til nærmeste dagligvareindkøb, folkeskole, uddannelsessted og/ eller arbejdssted. Med andre ord en afstand, de fleste borgere er vant til at skulle transportere sig i forbindelse med dagligdags gøremål.


En ændring til elleve valgsteder vil have følgende gevinster, sammenholdt med evalueringspunkterne:

 • Hurtigere optælling og hurtigere resultat på valgaftenen.
 • Mulighed for brug af færre valgstyrere, hvilket kan lette partiernes arbejde med at finde de rette kræfter.
  Herudover foreslår Ledelsessekretariatet i forbindelse med fordelingen af valgstyrere på i alt 11 valgsteder (selvstændigt dagsordenspunkt), at Thisted Kommune i højere grad end tidligere benytter sig af tilforordnede vælgere som erstatning for en del af valgstyrerposterne. Dette vil i praksis betyde, at de personer, der er udpeget som tilforordnede vælgere, kan forlade valgstedet i løbet af dagen, og de har mulighed for at forlade valgstedet, når dette lukker - i modsætning til valgstyrerne, der har pligt til at være til stede, til valget er talt op.
 • Mulighed for brug af flere valgsekretærer og stemmetællere på valgstederne.
 • Der kan indføres digitale valglister på samtlige valgsteder.
 • Et langt mere håndterbart set-up administrativt med mindre risiko for skader på valgmateriel og mindre risiko for fejl i forbindelse med fragt af for eksempel brevstemmer.
 • Og som beskrevet: Egnede lokaler på alle valgsteder.

Et flertal af landets kommuner har i de forgangne år besluttet at etablere større valgsteder. Senest kan nævnes, at Kommunalbestyrelsen i Morsø Kommune forventer at reducere nuværende 18 valgsteder til 6 i nuværende valgperiode.
Ved en sammenlægning af antallet af valgsteder, vil Thisted Kommune følge en landsdækkende tendens, der er beskrevet nærmere herunder.

Valgsteder i Thisted Kommune sammenholdt med landets øvrige kommuner.

I forbindelse med kommunesammenlægningerne i 2007 og i årene fremefter valgte flere kommuner at reducere i antallet af valgsteder. Til kommunal- og regionsrådsvalget i 2005 var der således i Danmark i alt 1.842 valgsteder, mens det tal var reduceret til i alt 1.383 valgsteder ved samme valg i 2021.

I modsætning til den landsdækkende tendens blev der ved sammenlægningen af de daværende Hanstholm, Thisted og Sydthy Kommuner til ”ny” Thisted Kommune ikke reduceret i antallet af valgsteder.

Kilde: https://www.dst.dk/da/Statistik/nyheder-analyser-publ/bagtal/2017/2017-11-21-Stor-forskel-paa-hvor-langt-der-er-mellem-valgstederne

Således er knap 35.000 vælgere i Thisted Kommune fordelt på i alt 26 afstemningssteder med Thisted By/ Munkehallen som det største valgsted (ca. 7.900 vælgere) og Lild, som det mindste (ca. 200 vælgere). I alt er der i Thisted Kommune i dag fem valgsteder med under 500 tilknyttede vælgere og seksten valgsteder med under 1.000 tilknyttede vælgere. Der er få andre steder i landet, man finder ned til 226 vælgere pr. valgsted, og dette typisk i forbindelse med øsamfund.

Afstand til valgstedet og valgdeltagelse

Center for Valg og Partier ved Københavns Universitet har undersøgt sammenhængen mellem antal valgsteder og valgdeltagelsen i Danmark, hvilket er relevant at se nærmere på i forbindelse med en eventuel sammenlægning af valgsteder. Studiet viser, at der er en sammenhæng mellem vælgernes afstand til valgstedet og stemmeprocenten. Tendensen er dog ikke entydig. Den negative effekt på stemmeprocenten er for eksempel størst i storbyer, og udlignes i høj grad af at have adgang til en bil.

Kommunalforsker Roger Buch vurderede i 2011, at lukningen af valgsteder i Danmark mellem 2001 og 2011 ville få negativ betydning for valgdeltagelsen i Danmark. Valgdeltagelsen ved folketingsvalgene i 2005 og 2019 endte dog på sammen niveau (hhv. 84,5 % og 84,6 %) med mindre udsving i de mellemliggende år.

Ovenstående landsdækkende analyser kan sammenholdes med erfaringen fra Ikast kommune. Her har man reduceret fra femten til ti afstemningssteder mellem Folketingsvalget i 2015 og Folketingsvalget i 2019. Der er, når man sammenligner valgdeltagelsen ved de to valg, sket et lille fald, men da faldet følger et tilsvarende landsdækkende fald i valgdeltagelsen, er den reelle nedgang i valgdeltagelsen i Ikast-kredsen under et procentpoint (vi har taget udgangspunkt i folketingsvalg for at undgå effekten af Covid-19 ved kommunal- og regionsrådsvalget i efteråret 2021).

Med baggrund i ovenstående kan det ikke konkluderes entydigt, at valgdeltagelsen vil falde, hvis der nedlægges valgsteder i Thisted Kommune. Hertil kommer, at Thisted Kommune har mulighed for at være til stede lokalt med et mobilt brevstemmested, som beskrevet herunder.

Brug af valgbus og brevstemmer

Flere og flere vælgere afgiver i dag deres stemme som en brevstemme, og Covid-19-pandemien satte ved efterårets valg yderligere skub i denne udvikling.

Således brevstemte ca. 2.000 flere vælgere ved kommunal- og regionsrådsvalget i 2021 i Thisted Kommune i forhold til samme valg i 2017. Det forhøjede antal brevstemmer reducerer tilsvarende det antal vælgere, der fysisk skal betjenes på det enkelte valgsted.

Thisted Kommune forbedrer med forslaget om færre valgsteder samtidig muligheden for at brevstemme lokalt, da kommunens valgbus kan være til stede i lokalsamfundene i løbet af brevstemmeperioden og målrettet være til stede i de områder, hvor vælgerne får længst til deres valgsted (for eksempel 15 – 20 km). Udover at være en service til vælgerne i kommunen, er det et tiltag, der målrettet skal medvirke til, at Thisted Kommune fastholder sin høje valgdeltagelse – også efter en eventuel sammenlægning af afstemningssteder.

Retsgrundlag

Lov om valg til Folketinget § 45 og kapitel 8.

Lov om kommunale og regionale valg § 51 og kapitel 6.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Hvis det besluttes ikke at reducere i antallet af steder, gør Ledelsessekretariatet opmærksom på, at der vil komme udgifter til udbedring og håndtering af en række valgsteder, hvor der er mangelfulde forhold, der skal udbedres.

Med udgangspunkt i at valgstederne fremadrettet, uanset antal, skal leve op til:

 • krav om tilgængelighed
 • forhold samt størrelse, der tillader effektiv optælling
 • arbejdsmiljømæssigt forsvarlige forhold for valgbemandingen

vil nedenstående nuværende valgsteder skulle udgå, flyttes eller forhold udbedres:

 • Hundborg-Jannerup/ Gymnastiksalen (Pga. arbejdsmiljømæssige forhold)
 • Vorupør/ Den gamle skole (Pga. arbejdsmiljømæssige forhold)
 • Sennels/ Skolen (Manglende tilgængelighed og manglende plads til optælling)
 • Thisted Landsogn/ Tingstrup skole (manglende tilgængelighed)
 • Ræhr-Vigsø/ Ræhr Fest & Feriecenter (manglende tilgængelighed og pga. arbejdsmiljømæssige forhold)
 • Thisted By/ Munkehallen (manglende parkeringspladser og problematiske trafikforhold omkring valgstedet).

Ledelsessekretariatet gør opmærksom på, at hvis Kommunalbestyrelsen beslutter at godkende den foreslåede model med elleve valgsteder, vil dette træde i kraft til folkeafstemningen, der afholdes den 1. juni 2022. Følgende vil gøre sig gældende til afstemningen den 1. juni (og udelukkende til dette valg):

 • Der vil dog forventeligt fortsat være to valgsteder i Thisted til afstemningen den 1. juni på grund af arbejdet med at ombygge Thy Hallen.
 • På grund af manglende tilgængelighed til valglokalet på Tingstrup skole, vil Ledelsessekretariatet i forbindelse med afstemningen den 1. juni opfordre borgere med gangbesvær til at flytte valgsted til Munkehallen.

Høring og sagsgang

Direktionen den 18. marts 2022

Økonomiudvalget den 23. marts 2022

Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2022

Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller, at antallet af valgsteder i Thisted Kommune reduceres fra 26 til 11 som beskrevet.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 18. marts 2022, pkt. 1:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. marts 2022, pkt. 65:

Sagen oversendes til Kommunalbestyrelsen med den bemærkning, at forvaltningen leverer et ekstra kort med 16 valgsteder.

Bemærkning fra Ledelsessekretariatet:

Der er efter mødet i Økonomiudvalget tilføjet bilag 5 og bilag 6 til sagen.

På baggrund af ovenstående redegørelse og betragtningerne i bilag 6 fremlægges et forslag til 15 valgsteder.

Beslutning

Ændringsforslag fra Venstre:

Venstre foreslår, at de 15 valgsteder foreslået i notatet (bilag 6) vedtages.

For ændringsforslaget stemte:

Jørgen Andersen, Kenneth Bjerregaard, Preben Dahlgaard, Henrik Gregersen, Peter Larsen, Susanne Olander, Torben Overgaard, Niels Jørgen Pedersen, Ib Poulsen, Per Skovmose, Peter Sørensen, Kristian Tilsted og Jens Kr. Yde.

Imod ændringsforslaget stemte:

Morten Bo Bertelsen, Henning Holm, Joachim P. Kjeldsen, Mette Kjærulff, Jens Otto Madsen, Jan Fink Mejlgaard, Peter Skriver Nielsen, Claus Nybo, Ida Pedersen, Jane Rishøj og Ulla Vestergaard.

Brian Nielsen undlod at stemme.

Ændringsforslaget fra Venstre blev godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse - 29. marts 2022:

Lene Kjelgaard Jensen og Peter Uno Andersen

Til toppen

57. Valgstyrer, valgstyrerformand og tilforordnede til Folkeafstemning, Folketingsvalg, EU-valg og Kommunal- og Regionsrådsvalg i perioden 2022-2025

Udskriv

Sagstema

Valg af valgstyrere, valgstyrerformænd og tilforordnede vælgere for perioden 2022 - 2025.

Redegørelse

Valg af valgstyrere og tilforordnede sker efter reglerne i valgloven ved forholdstalsvalg. Der skal for hvert afstemningssted vælges mindst fem og højest ni valgstyrere.

Valgstyrerne vælges ved forholdstalsvalg under et blandt de vælgere, der bor i kommunen. Formændene for afstemningsområderne vælges under et blandt valgstyrerne.

Tilforordnede vælgere vælges efter sammen regler som valgstyrerne. Det er dog ikke nødvendigt at afholde valg, hvis der er enighed i Kommunalbestyrelsen om, hvem der skal udpeges til valgstyrere, tilforordnede vælgere og formænd for valgstyrerne.

Medlemmer af Kommunalbestyrelsen, herunder medlemmer af valgbestyrelsen, kan vælges som valgstyrere.

Ledelsessekretariatet har udarbejdet to forslag til fordelingen af valgstyrere, valgstyrerformænd og tilforordnede vælgere. Pladserne er i begge forslag fordelt ved forholdstalsvalg jf. stemmetallet ved Kommunalvalget 2021 og på baggrund af den nuværende gruppeinddeling i Kommunalbestyrelsen.

Forslag 1:

Det første forslag tager udgangspunkt i status quo i forhold til i dag. Her bevares de nuværende 26 valgsteder og det antal valgstyrere, valgstyrerformænd og tilforordnede vælgere, som er udpeget i dag.

Således er 152 valgstyrere fordelt efter forholdstalsvalg på grundlag af konstitueringsaftalen:

V, C, D, O

A, F, Ø, Å

81

71

Valgstyrere fordelt på partierne efter forholdstalsvalg:

V

C

D

O

A

F

Ø

Å

37

34

5

5

55

5

7

4

Fordeling af valgstyrerformænd:

Valgstyreformandsposterne er fordelt ved forholdstalsvalg på pladserne 1-26. Det medfører følgende fordeling af valgstyrere:

V

C

D

O

A

F

Ø

Å

6

6

1

1

10

1

1

0

Tilforordnede vælgere fordelt på partierne efter forholdstalsvalg:

V

C

D

O

A

F

Ø

Å

Tilforordnede på valgdagen

1

1

Tilforordnede brevstemmemodtagere

1

1

2


Der er ud fra ovenstående fordeling udarbejdet forslag til en fordeling på de enkelte valgsteder, se bilag 1.

Forslag 2:

Det andet forslag tager udgangspunkt i en reduktion af valgstederne, så der i alt bliver elleve valgsteder i Thisted Kommune.

Derudover fastsættes antallet af valgstyrere pr. sted til fem personer og suppleres med øget brug af tilforordnede vælgere.

Det har følgende fordele:

 • partierne skal finde færre valgstyrere.
 • partierne kan fortsat være til stede på valgstederne som tilforordnede, der dog har mulighed for at forlade valgstedet, når valgstedet lukker.
 • Ledelsessekretariatet har mulighed for at omprioritere ressourcerne til valg og dermed øge antallet af valgsekretærer og stemmetællere, som efterspurgt af valgstyrerformænd og valgsekretærer.

Ledelsessekretariatet foreslår følgende fordeling af valgstyrere og tilforordnede vælgere:

Valgstedets nummer

Valgstedets navn og placering

Antal vælgere

Antal valgstyrere

Antal tilforordnede vælgere

1

Thisted: Thy Hallen

ca. 13.000 vælgere

5

13

2

Snedsted: Snedsted Hallen

ca. 4.700 vælgere

5

2

3

Hurup: Hurup Hallerne

ca. 3.400 vælgere

5

2

4

Hanstholm: Hanstholm Hallerne

ca. 3.200 vælgere

5

2

5

Sjørring: Sjørring idræts- & kulturcenter

ca. 2.300 vælgere

5

2

6

Vesløs: Hannæs hallen

ca. 1.700 vælgere

5

2

7

Vestervig: Vestervig-Agger Hallen

ca. 1.500 vælgere

5

2

8

Bedsted: Bedsted Hallen

ca. 1.400 vælgere

5

2

9

Nors: Nors Hallen

ca. 1.300 vælgere

5

2

10

Frøstrup (placering er uafklaret)

ca. 1.200 vælgere

5

2

11

Vorupør (placering er uafklaret)

ca. 750 vælgere

5

2

Brevstemmermodtagere

4

Total

Ca. 34.450 vælgere

55

37

Fordeling af valgstyrere:

Således fordeles 55 valgstyrere efter forholdstalsvalg på grundlag af konstitueringsaftalen:

V, C, D, O

A, F, Ø, Å

29

26

Valgstyrere fordelt på partierne efter forholdstalsvalg:

V

C

D

O

A

F

Ø

Å

13

12

2

2

21

2

2

1

Fordeling af valgstyrerformænd:

Valgstyrerformandsposterne er fordelt ved forholdstalsvalg på pladserne 1-11. Det giver følgende fordeling af valgstyrere:

V

C

D

O

A

F

Ø

Å

3

3

5

Tilforordnede vælgere fordelt på partierne efter forholdstalsvalg:

V

C

D

O

A

F

Ø

Å

Tilforordnede på valgdagen

8

8

1

1

13

1

1

Tilforordnede brevstemmemodtagere

1

1

1

1

Der er ud fra ovenstående fordeling udarbejdet forslag til en fordeling på de enkelte valgsteder, se bilag 2.

Ved både forslag 1 og forslag 2 indhenter Ledelsessekretariatet forslag fra de politiske partier til besættelse af posterne.

Retsgrundlag

Valglovens og styrelseslovens regler.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 18. marts 2022

Økonomiudvalget den 23. marts 2022

Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2022

Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller, at:

 1. Enten Forslag 1 eller Forslag 2 til fordeling af valgstyrere, valgstyrerformænd og tilforordnede vælgere godkendes. Valg af forslag afhænger af tidligere beslutning om antal valgsteder i Thisted Kommune.
 2. De partier, der er repræsenteret i Kommunalbestyrelsen i indeværende periode, indmelder navne på valgstyrere og tilforordnede vælgere til Ledelsessekretariatet.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 18. marts 2022, pkt. 2:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. marts 2022, pkt. 66:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse med den bemærkning, at der laves et forslag 3 tilpasset 16 valgsteder.

Bemærkning fra Ledelsessekretariatet:

Der er efter mødet i Økonomiudvalget tilføjet bilag 3 til sagen.

Beslutning

Ad 1. Forslag 3 om fordeling af valgstyrere på 15 valgsteder blev godkendt, jf. bilag 3.

Ad 2. Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse - 29. marts 2022:

Lene Kjelgaard Jensen og Peter Uno Andersen

Til toppen

58. EUC Nordvest, bestyrelsen

Udskriv

Sagstema

Udpegning af medlem til bestyrelsen for EUC Nordvest.

Redegørelse

Bestyrelsen består af 10 medlemmer.

1 medlem udpeges af kommunalbestyrelserne i Thisted, Morsø og Lemvig kommuner i forening. De tre borgmestre indgik i 2018 en aftale om, at udpegningen sker på skift mellem Morsø og Thisted Kommune. I indeværende periode er medlemmet udpeget af Morsø Kommune, og for perioden 2022- 2025 vil det være Thisted Kommunalbestyrelse, som udpeger medlemmet.

Herudover er både erhvervslivet og faglige organisationer repræsenteret.

Retsgrundlag

Vedtægternes § 4.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 9. december 2021

Indstilling

Liste C, D, O og V indstiller:

Borgmesteren

Tidligere besluttet

Beslutning fra Thisted Kommunalbestyrelse, 9. december 2021, pkt. 25:

Godkendt.

Sagen genoptages

Redegørelse

Thisted Kommune og Morsø Kommune har efterfølgende aftalt, at udpegningen ændres og tilgår Morsø Kommune i perioden 2022 - 2025.

Høring og sagsgang

Thisted Kommunalbestyrelse den 29. marts 2022

Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse - 29. marts 2022:

Lene Kjelgaard Jensen og Peter Uno Andersen

Til toppen

59. Sundhedsaftalerne, politisk styregruppe

Udskriv

Sagstema

Udpegning af medlemmer til politisk styregruppe.

Redegørelse

I forbindelse med indgåelse af Sundhedsaftalerne er der nedsat politiske styregrupper, der skal følge op på Sundhedsaftalerne mellem Region Nordjylland og den enkelte kommune. Den politiske styregruppe består af medlemmer fra Region Nordjylland og kommunerne i regionen.

Kommunalbestyrelsen vælger to medlemmer, og der er tidligere valgt et medlem fra Børne- og Familieudvalget og et medlem fra Social- og Sundhedsudvalget.

I sidste periode skete udpegningen i henholdsvis Børne- og Familieudvalget og i Social- og Sundhedsudvalget.

Retsgrundlag

Sundhedsaftalerne for Region Nordjylland.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 9. december 2021

Indstilling

Liste C, D, O og V indstiller, at udpegningen sker i Social- og Seniorudvalget og Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Thisted Kommunalbestyrelse, 9. december 2021, pkt. 65:

Godkendt.

Sagen genoptages

Redegørelse

De politiske styregrupper er pr. 1. januar 2022 nedlagt og erstattes af sundhedsklynger 1. juli 2022. Det er resultatet af "Aftale om sammenhæng og nærhed" af 11. juni 2021.

Sundhedsvæsenet står over for en betydelig udfordring som følge af den demografiske udvikling, der betyder flere ældre og flere patienter med kroniske lidelser. Det kræver styrket sammenhæng og en fortsat, gradvis omstilling, så flere borgere kan få behandlings-, rehabiliterings-, forebyggelses- og plejetilbud i nærmiljøet i stedet for de specialiserede sygehuse, når det ikke er nødvendigt.

Mere behandling og opfølgning skal fremadrettet løses i praksissektoren i kommunerne og i hjemmet, herunder gennem udgående og virtuel understøttet sygehusbehandling. Det skal sikre bedre sammenhæng og nærhed for patienten og samtidig aflaste sygehusene.

Regeringen, Danske Regioner og KL er enige om, at en del af løsningen er forenkling og styrkelse af den nuværende politiske struktur i hver region og etablering af nye forpligtende og formaliserede "Sundhedsklynger" omkring hvert af de 21 akuthospitaler. Sundhedsklyngerne vil bestå af repræsentanter fra sygehuse/region, kommunerne og almen praksis i akutsygehusets optageområde.

Niels Jørgen Pedersen er blevet formand for Sundhedsklynge Vest, Region Nordjylland.

Høring og sagsgang

Thisted Kommunalbestyrelse 29. marts 2022

Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse - 29. marts 2022:

Lene Kjelgaard Jensen og Peter Uno Andersen

Til toppen

60. Lukket punkt: Ekspropriationsprotokol

Offentlig beslutning

For indstillingen stemte 24 medlemmer, imod stemte Morten Bo Bertelsen.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse - 29. marts 2022:

Lene Kjelgaard Jensen og Peter Uno Andersen

Til toppen

61. Lukket punkt : Salg af grundstykke

Offentlig beslutning

Ad 1-2. Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse - 29. marts 2022:

Lene Kjelgaard Jensen og Peter Uno Andersen

Til toppen

62. Lukket punkt: Salg af areal

Offentlig beslutning

Ad 1-2. Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse - 29. marts 2022:

Lene Kjelgaard Jensen og Peter Uno Andersen

Til toppen

63. Lukket punkt: Salg af areal

Offentlig beslutning

Ad 1-2. Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse - 29. marts 2022:

Lene Kjelgaard Jensen og Peter Uno Andersen

Til toppen

64. Godkendelse af underskriftsark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse - 29. marts 2022:

Lene Kjelgaard Jensen og Peter Uno Andersen

Til toppen