26. apr 2022

Deltagere:

 • Brian Nielsen (D)
 • Claus Nybo (A)
 • Henning Holm (A)
 • Henrik Gregersen (V)
 • Ib Poulsen (O)
 • Ida Pedersen (A)
 • Jan Fink Mejlgaard (A)
 • Jane Rishøj (A)
 • Jens Kristian Yde (C)
 • Jens Otto Madsen (Ø)
 • Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 • Jørgen Andersen (C)
 • Kenneth Skaarup Bjerregaard (V)
 • Kristian Tilsted (V)
 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Mette Kjærulff (A)
 • Morten Bo Bertelsen (F)
 • Niels Jørgen Pedersen (V)
 • Per Skovmose (C)
 • Peter Larsen (V)
 • Peter Skriver Nielsen (A)
 • Peter Sørensen (C)
 • Peter Uno Andersen (A)
 • Preben Dahlgaard (V)
 • Susanne Olander (V)
 • Torben Overgaard (C)
 • Ulla Vestergaard (A)

65. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Kommunalbestyrelsen.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsordenen for Kommunalbestyrelsen § 5

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 26. april 2022:

Per Skovmose

Til toppen

66. Skatte- og Vurderingsankenævnet

Udskriv

Sagstema

Udpegning til Skatte- og Vurderingsankenævnet.

Redegørelse

Skatteankenævnene behandler klager over told- og skatteforvaltningens afgørelser vedrørende fysiske personer og dødsboer.

Fordelingen af medlemmer til de enkelte kommuner er fastlagt i kredsinddelingsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1362 af 4. december 2019 (som ændret ved bekendtgørelse nr. 1514 af 18. december 2019) om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse og motorankenævnskredse.

Skatteankenævn

Der er 22 skatteankenævn. Skatteankenævn Nord er repræsenteret ved Lemvig, Morsø, Skive, Struer og Thisted Kommune.

Kommunalbestyrelsen udpeger et medlem og en personlig stedfortræder.

Funktionsperioden begynder den 1. juli 2022 og udløber den 30. juni 2026.

Vurderingsankenævn

Der er 14 vurderingsankenævn. Vurderingsankenævn Vestjylland er repræsenteret ved Dansk Ejendomsmæglerforening, Finans Danmark, Lemvig, Morsø, Skive, Struer, Thisted, Herning, Holstebro og Ringkøbing-Skjern Kommune.

Kommunalbestyrelsen udpeger et medlem - bemærk, der ikke længere skal indstilles suppleanter.

Funktionsperioden begynder den 1. juli 2022 og udløber den 30. juni 2026.

Kandidaterne til ankenævnsmedlemmer og -suppleanter skal opfylde visse krav for at kunne udnævnes. Det kan under særlige omstændigheder undlades at udnævne en indstillet person.

Retsgrundlag

Skatteforvaltningslovens § 8, stk. 3 og 4.

Lov om kommunernes styrelse § 25.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 9. december 2021

Indstilling

Skatteankenævn:

Liste C, D, O og V indstiller:

Per Skovmose

Stedfortræder: Peter Sørensen

Vurderingsankenævn

Per Skovmose

Tidligere besluttet

Beslutning fra Thisted Kommunalbestyrelse, 9. december 2021, pkt. 62:

Godkendt.

Sagen genoptages

Det fremgår af Skatteforvaltningslovens §15, stk. 2, at man ikke kan være medlem af et Skatteankenævn og Vurderingsankenævn på samme tid. Per Skovmose har derfor valgt at udtræde af vurderingsankenævnet, og der skal udpeges et nyt medlem til dette.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2022

Indstilling

Liste C, D, O og V indstiller Jørgen Andersen til Vurderingsankenævnet.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 26. april 2022:

Per Skovmose

Til toppen

67. Forslag om nedlæggelse af Bevillingsnævn. Delegation af beslutningskompetence ved behandling af sager inden for Restaurationsloven

Udskriv

Sagstema

Forslag om nedlæggelse af Bevillingsnævn og dermed delegation af beslutningskompetence ved behandling af sager inden for Restaurationsloven.

Redegørelse

Jf. Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling §10, stk.3, kan Kommunalbestyrelsen nedsætte et Bevillingsnævn til at træffe afgørelser, der efter restaurationsloven er henlagt til Kommunalbestyrelsen.

Der har igennem flere valgperioder været nedsat et Bevillingsnævn i Thisted Kommune, som har været sammensat af en repræsentant for politiet valgt af politidirektøren og op til seks andre medlemmer heriblandt ét sagkyndigt medlem med relevant kendskab til virksomhedsøkonomi.

Ved det konstituerende møde den 9. december 2021 blev det besluttet af nedsætte et Bevillingsnævn og de seks politiske udpegede medlemmer af nævnet er også medlem af Økonomiudvalget.

I Ledelsessekretariatet har der været overvejelse om, der skal ske nedlæggelse af Bevillingsnævnet og i stedet delegere Kommunalbestyrelsens kompetence til at behandle sager om alkoholbevillinger mm. til henholdsvis Økonomiudvalget – ved komplekse sager og administrationen ved simple sager.

Det er efterfølgende undersøgt, om det er lovligt at en kommunalbestyrelse i en kommune, hvor der ikke findes bevillingsnævn, kan delegere afgørelsen af alkoholbevillingsansøgninger til Økonomiudvalget eller til administrationen.

Det er oplyst, at det forhold, at en kompetence i lovgivningen er tillagt kommunalbestyrelsen, er som udgangspunkt alene udtryk for, at opgaverne skal løses i kommunalt regi. Kommunalbestyrelsen har således som udgangspunkt mulighed for at delegere udøvelsen af sin kompetence til et udvalg og den kommunale administration.

Det vil derfor være lovligt for en kommunalbestyrelse, der ikke har nedsat et bevillingsnævn, at delegere kompetencen til at træffe afgørelse i sager om tildeling af alkoholbevilling mm. til Økonomiudvalget, et stående udvalg eller den kommunale administration.

Der har gennem flere valgperioder været afholdt ét Bevillingsnævnsmøde pr. kvartal og antallet af sager, der er behandlet, er i gennemsnit 56 sager pr. år i sidste valgperiode.

Ved behandling af bevillingsansøgninger på Bevillingsnævnsmøderne, kunne der for ansøgerne opleves lang sagsbehandlingstid fra ansøgningen var afleveret til Midt- og Vestjyllands Politi og til modtagelse af endelig afgørelse fra Bevillingsnævnet, da ansøgningerne måtte vente på behandling på ét af kvartalsmøderne i nævnet.

Ved behandling af bevillingsansøgninger uden et bevillingsnævn vil det smidiggøre og forkorte sagsbehandlingstiden samt give et godt flow i sagsgangen. Efter modtagelse af en bevillingsansøgning fra Midt- og Vestjyllands Politi vil sagsbehandlingen gå i gang med det samme, og materialet videresendes til en byggesagsbehandler i afdelingen for Byg- og Byfornyelse med henblik på gennemgang af forretningsstedets forhold til miljø, støj og lokalplaner mv. Samtidig vil materialet blive videresendt til sektionsleder i Center for Økonomi, der foretager en gennemgang af forretningsstedets økonomi i de respektive sager. Ledelsessekretariatet sammenholder alle oplysninger og udarbejder løbende sagsfremstillinger for komplekse sager til behandling i Økonomiudvalget. De simple sager vil løbende gennemgå administrativ behandling.

Ledelsessekretariatet vil derfor foreslå, at Bevillingsnævnet i Thisted Kommune nedlægges. Herefter vil der være følgende fordeling af delegationen for beslutningskompetencen:

 • Ved komplekse sager er beslutningskompetencen i Økonomiudvalget.
 • Ved simple sager tillægges beslutningskompetencen administrationen.

Ansøgninger til behandling i Økonomiudvalget vil være lukkede punkter, idet der vil fremgå personfølsomme oplysninger i bevillingsansøgningerne.

Administrationen kan til en hver tid indbringe en sag, hvor til den har beslutningskompetencen, for Økonomiudvalget.

På Økonomiudvalgets møde i juni og december hvert år forelægges oversigt over antal og indhold af administrativt behandlede bevillingsansøgninger.

I bilag 1 ses oversigt over kompetenceplan, hvoraf det fremgår, hvem der har beslutningskompetencen ved de forskellige typer af sager samt en kort beskrivelse af de faktorer, som er med i overvejelserne for bl.a. nye alkoholbevillinger, tidsbegrænsninger og fornyelser mv.

Såfremt Bevillingsnævnet nedlægges vil delegation af beslutningskompetence ved behandling af sager inden for Restaurationsloven være gældende fra 1. maj 2022.

Retsgrundlag

Restaurationsloven. Lovbekendtgørelse nr. 135 af 18.01.2010 med ændring i LOV 692 af 6. juli 2019 med senere ændringer.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Bevillingsnævnet den 23. marts 2022

Økonomiudvalget den 20. april 2022

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2022

Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller, at:

 1. Bevillingsnævnet i Thisted Kommune nedlægges.
 2. Delegation af beslutningskompetence ved behandling af sager inden for Restaurationsloven fordeles ved komplekse sager til Økonomiudvalget og ved simple sager til administrationen.
 3. I juni og december måned hvert år forelægges Økonomiudvalget en oversigt over administrativt behandlede bevillingsansøgninger.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Bevillingsnævnet, 23. marts 2022, pkt. 11:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Bevillingsnævnet - 23. marts 2022:

Repræsentant fra Midt- og Vestjyllands Politi

Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. april 2022, pkt. 77:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 26. april 2022:

Per Skovmose

Til toppen

68. Regnskab 2021

Udskriv

Sagstema

Regnskab 2021 forelægges med henblik på, at det sendes til kommunens eksterne revisor til revidering.

Redegørelse

Center for Økonomi og Løn fremlægger Thisted Kommunes samlede regnskab for 2021.

Regnskabet omfatter hæftet "Årsregnskab 2021" samt et særskilt hæfte med legatregnskaber. Begge hæfter er vedhæftet som bilag.

De sammenfattende tabeller i "Årsregnskab 2021" findes på siderne 15-17, mens noterne til de enkelte poster findes på de følgende sider. Hovedtallene fra regnskabet er opstillet i tabellen nedenfor.

Regnskab 2021 - Hovedtal

Mio. kroner

Oprindeligt budget

Korrigeret budget

Regnskab

Afvigelse i forhold til korr. budget

Generelle indtægter

-3.073,0

-3.058,7

-3.059,5

-0,8

Drift

2.933,7

2.896,6

2.892,7

-3,8

Renter

4,6

4,6

8,6

4,0

Resultat af ordinær drift

-134,7

-157,5

-158,1

-0,6

Anlæg eks. forsyning

122,0

165,3

157,4

-7,9

Forsyning, drift og anlæg

13,8

19,8

14,3

-5,5

Årets resultat

1,1

27,6

13,6

-14,0

Lån og afdrag

10,3

13,8

20,4

6,6

Finansforskydninger

0,0

0,0

152,7

152,8

Kassen (+ = kassetræk)

11,4

41,4

186,7

145,3

Eventuelle afvigelser i totalen skyldes afrunding

Af bemærkningerne til regnskabet fremgår det bl.a., at:

 • Driftsudgifterne viser et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. Resultatet dækker over et mindreforbrug på overførselsudgifterne (28,6 mio. kr.) og et merforbrug på serviceudgifterne (24,8 mio. kr.) som de væsentligste poster.
 • Merforbruget på serviceudgifterne er inkl. overførslerne fra 2020 til 2021 på 24,6 mio. kr. Beløbet der overføres til 2022 er 12,4 mio. kr.
 • Merforbruget på renter primært kan henføres til negativt afkast på obligationsporteføljen i form af kurstab.
 • Mindreforbruget på anlæg primært kan henføres til forskydninger i forbruget på enkelte anlægsprojekter.
 • Merforbruget på lån og afdrag skyldes periodeforskydninger mellem det budgetterede og det faktiske låneoptag.
 • Årets finansforskydninger bl.a. skyldes brugen af repo-forretninger, hvor de bagvedliggende obligationer er registreret under likvide beholdninger, og de løbende aftaler registreres under kassekreditter og byggelån (der tæller med under finansforskydningerne).

Retsgrundlag

Thisted Kommunes regnskab aflægges i henhold til Styrelseslovens paragraf 45 og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i "Budget- og Regnskabssystem for Kommuner"

Regnskabet fremlægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter.

I regnskabet indgår ligeledes udgifter, indtægter, aktiver og passiver vedrørende de selvejende institutioner, som Kommunen har driftsoverenskomst med. Anlægsudgifter optages med den fulde udgift i året, ikke via afskrivninger.

Regnskabet skal behandles af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i to omgange. I foråret skal der tages stilling til, om regnskabet kan oversendes til revisionen, og når revisionen har afsluttet sin behandling, skal der tages stilling til de bemærkninger, de eventuelt kommer med.

Det er også ved behandlingen efter revisionens gennemgang, der skal tages stilling til regnskabets endelige godkendelse.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 31. marts 2022

Økonomiudvalget den 20. april 2022

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2022

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at regnskabet sendes til kommunens eksterne revisor til revidering.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 31. marts 2022, pkt. 1:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. april 2022, pkt. 79:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 26. april 2022:

Per Skovmose

Til toppen

69. Hurup Vandværk - anmodning om garantistillelse

Udskriv

Sagstema

Hurup Vandværk A.m.b.a (HV) ansøger om kommunegaranti til lån i KommuneKredit vedrørende den sidste del af udbygning af hovedvandværk i Ådalen.

Redegørelse

HV er i øjeblikket i gang med sidste del af en større renovering/udbygning af hovedvandværket i Ådalen. Projektet løber fra 2017 til 2022 med en forventet investering på 10,5 mio. kr., hvoraf Kommunalbestyrelsen i december 2018 har garanteret for de 7 mio. kr. Tilbage står sidste etape her i 2022 til rentvandsbeholdere + bygning til en samlet udgift på 3,5 mio. kr.

HV ønsker at finansiere opgaverne med et lån hos KommuneKredit med en løbetid på 30 år og med fast rente i hele perioden. Aktuel rente er for tiden 1,50 %.

HV er bekendt med, at der skal betales garantiprovision til kommunen på 0,5 % årligt af restgælden ultimo året.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier, samt beslutning i Kommunalbestyrelsen om opkrævning af garantiprovision.

Økonomiske konsekvenser

En garanti for lån til HV vil ikke påvirke Thisted Kommunes lånemuligheder, idet der er tale om garanti for lån til en forsyningsvirksomhed. Der vil naturligvis altid være en risiko for, at kommunegarantier kan blive aktuelle.

HV påtænker at optage lånet til fast rente. Center for Økonomi og Løn har ingen indvendinger uanset vandværkets valg af finansiering og forventer, at vandværket optager de(t) lån, som matcher værkets risiko- og afdækningsprofil.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 20. april 2022

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2022

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at garantianmodningen på 3,5 mio. kr. imødekommes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. april 2022, pkt. 81:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 26. april 2022:

Per Skovmose

Til toppen

70. Fremtidig organisering af kommunale haller

Udskriv

Sagstema

Det foreslås, at Forretningsudvalgene i de kommunale haller nedlægges, samt at behandling af sager fremover varetages af de stående politiske udvalg.

Redegørelse

Som styringsorgan for de kommunale haller har Thisted Kommune hidtil nedsat forretningsudvalg for hallerne.

Forretningsudvalgenes opgave har været at varetage nedenstående områder for hallerne og indstille overfor stående politiske udvalg på disse:

 • Visioner
 • Strategier
 • Anlægsinvesteringer
 • Budgetreguleringer
 • Brugerhenvendelser omkring større ændringer i vilkår.

I andre kommunale institutioner som f.eks. folkeskoler, børnehaver og plejehjem er der ikke et lignende politisk styringsorgan.

Med baggrund i et ønske om en ensartning af kommunale institutioner samt kortere sagsbehandlingstid foreslår Social, Sundhed og Kultur, at der fremover ikke nedsættes forretningsudvalg for de kommunale haller.

For at undersøge, hvordan andre kommuner driver kommunale halfaciliteter, har Sundhed, Kultur og Fritid været i kontakt med tre nabokommuner. Ingen af disse har forretningsudvalg eller bestyrelser med repræsentation fra Kommunalbestyrelsen.

I én af kommunerne er driften af kommunale haller overdraget til foreninger eller selvejende institutioner. Sager, der kræver politisk behandling, går her direkte i stående politiske udvalg.

I de to andre kommuner drives kommunale haller af kommunen, som det også er tilfældet i Thisted Kommune. Her går sager, der kræver politisk behandlingen ligeledes direkte til de relevante stående politiske udvalg.

Hvis denne sag bliver godkendt, vil sager til politisk behandling fra Thisted Kommunes halfaciliteter ligeledes blive behandlet direkte i de relevante stående politiske udvalg. Dette forventes oftest at være Sundheds- Kultur- og Fritidsudvalget, men der kan også komme andre sager, som kræver behandling i f.eks. Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget eller Børne- og Familieudvalget.

Normalt er der blevet afviklet to eller tre årlige møder i forretningsudvalgene, hvorfor det forventes at en direkte behandling i de stående udvalg i mange tilfælde vil forkorte behandlingstiden.

Der er ikke nedsat forretningsudvalg for indeværende periode 2022 - 2025.

Desuden foreslås det, at der afholdes et årligt brugermøde i hver hal, hvor alle brugere kan deltage. Mødet slås offentligt op i hallen og faciliteres af denne. På mødet fremlægges aktuel status fra hallen og desuden drøftes samarbejde i og med hallen. Hvis det vurderes fordelagtigt for udbyttet af møderne, kan den enkelte hal vælge at afvikle det som flere møder, f.eks. for forskellige brugergrupper.

Thisted Kommune ejer tre halfaciliteter:

 • Sydthy Kur- og Svømmebad
 • Thyhallen
 • Thisted Tennis- og Badmintonhal (Munkehallen)

Munkehallen er pr. 1. januar 2022 organisatorisk en del af Thyhallen.

Udover de kommunale haller er der 13 selvejende haller i Thisted Kommune. Disse haller har egen bestyrelse uden repræsentation fra Thisted Kommune.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 4. april 2022

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 6. april 2022

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

 1. Forretningsudvalgene for de kommunale haller nedlægges.
 2. Der afvikles årlige brugermøder som beskrevet i sagsfremstillingen.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 4. april 2022, pkt. 100:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, 6. april 2022, pkt. 81:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 26. april 2022:

Per Skovmose

Til toppen

71. Anmodning fra Museum Thy om underskudsgaranti

Udskriv

Sagstema

Museum Thy anmoder om en revideret erklæring for underskudsgaranti i forbindelse med ændring i beløbsrammen for arbejdet med Nyt Thisted Museum.

Redegørelse

I oktober 2018 godkendte Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at:

 1. Kommunalbestyrelsen har til hensigt, at der i forbindelse med budgetlægningen for 2020 afsættes samlet set 5 mio. kr. til Nyt Museum Thy i 2020. De 3,5 mio. kr. øremærkes til anlægsarbejde i selve Jernbanegade.
 2. Kommunalbestyrelsen har til hensigt at vurdere en underskudsgaranti i forbindelse med budgetlægningen for 2020.
 3. Kommunalbestyrelsen har til hensigt at øge driftstilskuddet til Museum Thy med 750.000 kr. i 2021, 850.000 kr. i 2022 og ender på 925.000 kr. i 2023 og frem, og at finansieringen af det øgede driftstilskud afklares i forbindelse med budgetlægningen for 2021.

Museum Thy fremsendte i maj 2021 et brev med status på arbejdet med realiseringen af Nyt Thisted Museum. Af brevet fremgik det, at budgettet skulle justeres med 6,7 mio. kr. i merudgifter i forhold til det oprindelig budget fra 2018. Museet anmodede Thisted Kommune om en fornyet tilkendegivelse af kommunens bevilligede støtte og underskudsgaranti på baggrund af projektets daværende status. Anmodningen blev imødekommet af Thisted Kommune.

Den 11. marts 2022 har Thisted Kommune modtaget et brev med status på Nyt Thisted Museum. Bygningsdelen har været sendt i licitationsudbud, og tilbuddene af primo 2022 viste difference fra det oprindelige budget på 4,2 mio. kr. Museum Thy vil selv finansiere merudgiften ved en ansøgning til fonden om en tillægsbevilling på 3 mio. kr., og ved at Museum Thy laver optagelse af lån op til et tilsvarende beløb. Herved vil Museum Thy opnå en buffer på 1,8 mio. kr. til ekstra uforudsete udgifter, såfremt det bliver nødvendigt. Der er sket en stigning i den oprindelige beløbsramme på 49,5 mio. kr. til en beløbsramme på 62,2 mio. kr.

I Museum Thys henvendelse beder de om tilkendegivelse fra Thisted Kommune om, at Thisted Kommune fortsat vil stille underskudsgaranti for arbejdet med Nyt Thisted Museum til trods for en ændret beløbsramme. I og med, at Museum Thy har haft bygningsdelen i licitationsudbud, kendes den samlede udgift til opførslen af Nyt Thisted Museum.

På baggrund af ovenstående anbefaler Social, Sundhed og Kultur, at der nu fastsættes et maksimum for underskudsgarantien jf. Kommunalbestyrelsens beslutning i 2018. Anbefalingen er, at Thisted Kommune stiller underskudsgaranti på 10 mio. kr., hvilket udgør ca. 16 % af den samlede beløbsramme på 62,2 mio. kr.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Stigningen fra 49,5 mio. kr. til 62,2 mio. kr. i beløbsrammen for Museum Thy fører ikke til merudgifter for Thisted Kommune, da Museum Thy selv afholder merudgifter.

Eventuelle udgifter udover 62,2 mio. kr. og op til 72,2 mio. kr. vil via underskudsgarantien skulle dækkes af Thisted Kommune. Center for Økonomi og Løn har fået oplyst, at det er Museum Thy, der har ansvaret for byggeriet. Eventuel udløsning af kommunens underskudsgaranti vil hermed bero på museets budgetoverholdelse, herunder evne og vilje til f.eks. at nedskalere byggeriet i tilfælde af f.eks. prisstigninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 31. marts 2022

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 6. april 2022

Økonomiudvalget den 20. april 2022

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

 1. Kommunalbestyrelsen imødekommer Museum Thys anmodning om en revideret erklæring for underskudsgaranti som følge af den ændrede beløbsramme.
 2. Kommunalbestyrelsen godkender underskudsgarantien på 10 mio. kr. for Nyt Thisted Museum.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 31. marts 2022, pkt. 6:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse med bemærkning om, at procedure for underskudsdækning følges.

Beslutning fra Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, 6. april 2022, pkt. 67:

Ad 1-2. Direktionens indstilling indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. april 2022, pkt. 82:

Ad 1-2. Direktionens indstilling indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 26. april 2022:

Per Skovmose

Til toppen

72. Videre forløb vedr. planlægning for boliger ved Ajs Mølls Vej, Klitmøller

Udskriv

Sagstema

På baggrund af høringssvar modtaget i forbindelse med høring af debatoplægget om boliger ved Ajs Mølls Vej i Klitmøller, skal der træffes beslutning om sagens videre forløb.

Redegørelse

På baggrund af punkt, fremsat af daværende formand for udvalget, besluttede Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. juni 2021 at igangsætte ny planlægning for et udstykningsprojekt af 14 helårsgrunde ved Ajs Mølls Vej i Klitmøller. Da planlægning fra grønt område til boligformål kræver en ændring af kommuneplanen, godkendte Kommunalbestyrelsen den 30. november 2021 et debatoplæg, som har været i høring i perioden fra den 1. december 2021 til den 5. januar 2022.

Debatoplægget kan ses via følgende link:
http://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?tillaegId=102

Der er indkommet i alt 73 høringssvar i høringsperioden. Alle høringssvar er resumeret og tematiseret inden for følgende emner:

 • Imod planlægningen
 • For planlægningen
 • Trafik og Infrastruktur
 • Natur og biodiversitet
 • Bilag IV arter (Habitatdirektivet)
 • Helhedsplanen for Klitmøller
 • Forslag til planlægningen
 • Klimatilpasning
 • Institutions kapacitet
 • Nabogener/værditab af ejendom
 • Ekspropriation
 • Henvisning til øvrige arealer i byen
 • Henvisning til andre dele af Thy
 • Bopælspligt
 • Bemærkninger om lodsejerne til matr. 30a og 3ab

Bilag 1: indeholder alle høringssvar i deres fulde længde og ordlyd.
Bilag 2: indeholder ovenstående tematisering og resuméer af høringssvarene.
Bilag 3: indeholder lodsejernes kommentarer til høringssvarene (partshøring).

Høringssvar imod planlægningen

Mere end 90 % af de 73 høringssvar er imod planlægningen ved Ajs Mølls Vej og ønsker bevarelse af det eksisterende rekreative areal uden nogen mulighed for bebyggelse. Det begrundes med, at der er andre uudnyttede arealer, som er udlagt til bebyggelse i gældende planlægning for Klitmøller og, at bebyggelse vil ødelægge de kvaliteter, bystrukturer og naturværdier der er i - og på grund af - de grønne kiler.

Det pointeres at, hvis der muliggøres bebyggelse af dette areal, vil det danne præcedens for bebyggelse af de øvrige grønne kiler i Klitmøller. Der udtrykkes bekymring omkring, om udviklingen i Klitmøller går for stærk til at byens servicefaciliteter og infrastruktur kan følge med. Høringssvarene henleder også opmærksomhed på, at planlægningen bør følge principperne i Helhedsplanen for Klitmøller, da de henviser til, at denne tager udgangspunkt i bevarelse af funktionerne i de grønne kiler samt at arbejdet med helhedsplanen startede, før planlægningen ved Ajs Mølls Vej blev politisk igangsat.


Flere af høringssvarene er fra naboejendommene og omhandler også bemærkninger om tab af ejendomsværdi samt nabogener som følge af planlægningen. Dertil bemærker disse, at lodsejerne, som står bag projektet, tidligere har fået afslag på lignende ansøgning omkring bebyggelse af det rekreative areal, og at lodsejerne i forbindelse med køb af arealet og tidligere ikke har haft mulighed for eller udsigt til at kunne udnytte arealet til bebyggelse, jf. gældende plangrundlag.

Høringssvar for planlægningen

De resterende høringssvar taler for, at det rekreative areal ved Ajs Mølls Vej udnyttes til boliger. De pointerer, at det vil gavne udbuddet af boliger i Klitmøller og understøtte den udvikling og befolkningstilvækst, der er i byen.

Derudover gives der i disse høringssvar positive tilbagemeldinger på bebyggelsesplanen, som er fremlagt i debatoplægget ift. grundenes størrelse, disponering og centrale beliggenhed.

Partshøring af lodsejerne

Lodsejerne har haft mulighed for at kommentere på de indkomne høringssvar. De bemærker, at der tidligere i Klitmøller har været inddraget dele af de grønne kiler til bebyggelse, og at der tidligere ikke har været samme interesse for at bevare disse, som ved denne konkrete sag. Dertil er vedlagt illustration med, hvilke dele af de grønne kiler, der tidligere er blevet inddraget samt omfang af høringssvar i denne sammenhæng.

Lodsejerne har foretaget en sortering af høringssvarene og fremhæver, at flere af høringssvarene kommer fra samme husstand eller kommer fra personer, der ikke bor eller har ejendom i byen. De vurderer på den baggrund, at der er høringssvar fra 46 husstande, som har relevans i sagen og gør desuden opmærksom på at flere af høringssvarene kommer fra husstande, hvor borgerne er nylige tilflyttere til Klitmøller.

Lodsejerne opdeler de 46 høringssvar i 3 kategorier:

1. "Nej – nok er nok" - segmentet (ca. 23 stk.)

2. "Helst ikke - men vi kan jo ikke stoppe udvikling" - segmentet (ca. 17. stk.)

3. "Ja - lad os udnytte muligheden her i Thy" - segmentet (ca. 6 stk.)

Lodsejerne har opgjort hvilke høringssvar, som ligger inden for hvilke af disse kategorier samt konkluderet, hvor høringssvarene kommer fra. Plan- og Miljøafdelingen har ikke foretaget nogen verificering af det fremførte.

Lodsejerne opsummerer til sidst følgende:

”Alt i alt en masse forskellige bemærkninger/input som der på nuværende tidspunkt ikke ændrer vores forslag væsentligt.

Vi har været i kontakt med Borger og erhvervs foreningen samt styregruppen for Helhedsplanen i Klitmøller, som alle ønsker en styret og konstruktiv udvikling af byen, men som på nuværende tidspunkt ikke har bedre forslag end den af os tænkte til parcelhusgrunde.

Dog vil det være dejligt, hvis politikkerne har nogle overordnede forslag til ændret anvendelse, da de nok bedre kan se et helikopterperspektiv end den enkelte borger, som ikke er inde i fremtidsscenarierne for Klitmøller med hensyn til tilflytning, skoleudvikling, seniorbofællesskaber, butikker og ikke mindst ressourcer og skatteindtægter til Thisted Kommune.

De ændringsforslag som er direkte myntet på hensynstagen til nærmeste naboer ved udstykning til parcelhusgrunde gør at forslaget ikke ændres på nuværende tidspunkt. Til gengæld vil de blive indtænkt i den kommende lokalplan såsom sikring af bopælspligt, regnvandsafledning, udnyttelse af fællesarealer, bredere Ajs Mølls Vej, samt fokus på beplantning og biodiversitet.”

Plan- og Miljøafdelingen gør opmærksom på, at bopælspligten reguleres af boligreguleringsloven. Der er derfor ikke lovhjemmel i planloven til at regulere dette i forbindelse med lokalplanlægning.

På baggrund af de indkomne høringssvar indstiller Plan- og Miljøafdelingen, at planlægningsarbejdet ikke fortsættes.

Men i givet fald at der skal arbejdes videre med planlægningen, skal der dog jf. høringssvarene ske en yderligere belysning af bl.a. Bilag IV arter, nabogener, vandhåndtering osv.

Retsgrundlag

Lov om Planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 4. april 2022

Økonomiudvalget den 20. april 2022

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller på baggrund af indkomne høringssvar, at planlægningsarbejdet for projektet, som er beskrevet i debatoplægget for bebyggelse af det rekreative areal ved Ajs Mølls Vej i Klitmøller, ikke fortsættes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 4. april 2022, pkt. 95:

Indstilles til godkendelse af flertallet, at projektet ikke fortsætter, idet udvalget ønsker en plan, som i markant større omfang tager højde for bevarelse af den grønne kile.

Brian Nielsen ønsker projektet fortsætter, fordi udviklingen i Klitmøller ikke skal bremses.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. april 2022, pkt. 83:

Flertalsindstillingen fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget indstilles til godkendelse.

Ib Poulsen stemmer imod, idet han ønsker, at projektet fortsætter.

Beslutning

For indstillingen stemmer 24.

Brian Nielsen og Ib Poulsen stemmer imod.

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 26. april 2022:

Per Skovmose

Til toppen

73. Godkendelse af Visionsplan samt anlægsbevilling til Frøstrup Genbrugscenter, Thisted Genbrugscenter og ny omlastehal i Thisted

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af visionsplan samt anlægsbevilling til Frøstrup Genbrugscenter, Thisted Genbrugscenter og ny omlastehal i Thisted.

Redegørelse

Den 30. marts 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der skulle udarbejdes visionsplaner for Frøstrup Genbrugscenter og Thisted Genbrugscenter. Den 21. september 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen desuden, at visionsplanen for Thisted Genbrugscenter også skulle omfatte omlastefaciliteter og værksted/lager til beholdere.

I 2019 tog man et nyt genbrugscenter i brug i Hanstholm, og i december 2021 tog man endnu et nyt genbrugscenter i brug i Hurup. Udover at have fokus på borgernes brug af centrene og arbejdsmiljøet for medarbejderne, så er begge centre designet med henblik på at adskille arbejdskørslen fra borgerne og en hensigtsmæssig 24-7-ordning. Visionsplanen for genbrugscentrene er udarbejdet efter de samme overordnede principper som i Hanstholm og Hurup i det omfang, det har været muligt.

Ved indførsel af den nye affaldsordning i Thisted Kommune, med sortering og indsamling af ti fraktioner, er det nødvendigt at samle affaldet i større mængder for at lave effektiv transport, når affaldet sendes til videre forarbejdning. Visionsplanen giver forskellige bud på, hvilke aktiviteter der kan samles i en omlastehal.

I forbindelse med udarbejdelse af affaldsplanen blev der sammen med rådgivere estimeret et investeringsbehov på 5 mio. kr. til pladsen i Frøstrup, 15 mio. kr. til pladsen i Thisted og 5 mio. kr. til en omlasteplads. Drifts- og Anlægsafdelingen har sammen med rådgiverne vurderet på den aktuelle markedssituation, hvor vi har set væsentlige prisstigninger på bygge- og anlægsarbejder de seneste måneder og forsøgt at tage højde for de aktuelle prisstigninger. Det skal dog bemærkes, at markedet er ustabilt lige nu, hvorfor der kan ske yderligere prisændringer.

Frøstrup Genbrugscenter

Det har ikke været muligt at adskille arbejdskørslen fra borgerne på det eksisterende areal men ved at omlægge vejadgangen til Frøstrup Fjernvarme/Dolle, har det været muligt at lave en sammenhængende plads, hvor hele pladsen renoveres, og der bygges nye servicebygninger.

Visionsplanen indeholder to oplæg, som begge holder sig inden for de 5 mio. kr.:

 • Oplæg 1 - bemandet plads uden 24-7-ordning, hvor der tilbydes samme service som i dag.
 • Oplæg 2 - ubemandet plads, som kun vil være betjent med 24-7-ordningen. Her vil det ikke være muligt at aflevere tagplader og farligt affald.

En ubemandet plads betyder ikke, at der ikke skal bruges mandskab til pladsen, men det vil kræve mindre mandskab, og der vil være større fleksibilitet i arbejdsplanlægningen. Fraktionerne, der skal afsættes fra pladsen, må forventes at have en lidt dårligere kvalitet på en ubemandet plads. Der skal i projekteringen af en ubemandet plads være opmærksomhed på vejledningen af borgerne og transportoptimeringen, da man ikke kan bruge de almindelige komprimatorcontainere.

Med henvisning til servicen ved en 24-7-ordning og større effektivitet i bemandingen på pladsen, anbefales den ubemandede plads og den samlede anlægsudgift hertil vil være 5,0 mio. kr.

Thisted Genbrugscenter

Der er lavet et oplæg til en totalrenovering af hele pladsen og nye servicebygninger. Renoveringen er opdelt i to etaper:

 • Etape 1 - omlægning af pladsen, så arbejdskørslen adskilles fra borgerne, og der laves en hensigtsmæssig 24-7-ordning. Den ene side etableres med større nedsænkede containere, som optimerer den efterfølgende transport. Belægninger på den øvrige del af pladsen og servicebygninger beholdes i videst muligt omfang. Etape 1 forventes at koste 10 mio. kr.
 • Etape 2 - den sidste del af pladsen renoveres med nye belægninger, og der laves nye servicebygninger. Etape 2 forventes at koste 20 mio. kr.

Ved gennemførsel af etape 1 vil man få grundlagt hovedtrækkene i den nye plads med adskillelse af arbejdskørslen fra borgerne, men man løser ikke udfordringen med manglende plads i servicebygninger og mandskabsfaciliteter. Det kan blive nødvendigt med midlertidige faciliteter til disse, hvis kun etape 1 gennemføres.

Det anbefales at gennemføre både etape 1 og 2, for at få renoveret hele pladsen og etableret de nødvendige servicebygninger og mandskabsfaciliteter. Renoveringen anbefales gennemført i 2023/2024, og de samlede anlægsudgifter vil være 30,0 mio. kr.

Omlastefaciliteter i Thisted

Visionsplanen for omlastefaciliteterne indeholder 3 løsningsforslag, hvor der inden for løsningsforslagene er mulighed for til- og fravalg.

 • Version 1 - her samles alt omlastning fra husstandsindsamlingen, indsamling fra Genbrugsekspressen og nogle af fraktionerne fra genbrugspladserne. Løsningen giver de optimale muligheder for transportoptimering med alt affald indsamlet via de kommunale ordninger. Version 1 forventes at koste 37,5 mio. kr.
 • Version 2 - her reduceres omlastehallen, så der er mindre mulighed for samling af fraktioner fra Genbrugsekspressen og genbrugspladserne. Hallen planlægges, så der er mulighed for tilbygning, hvis der fx kommer nye fraktioner i husstandsindsamlingen, eller der ønskes bedre muligheder for omlastning af fraktioner fra Genbrugsekspressen og genbrugspladserne. Version 2 forventes at koste 28,5 mio. kr.
 • Version 3 - den samme hal som version 2, men der etableres ikke omlastning af madaffald, hvilket fastholdes i Skovsted. Denne model medfører også leasing af materiel til hallen fremfor køb. Version 3 forventes at koste 20 mio. kr.

Version 3 anbefales, med tilkøb af omlastefacilitet til madaffald for at reducere kørslen, så skraldebilerne ikke skal køre både til Kraftvarmeværket og Skovsted hver gang, at de skal tømmes. Omlæsning af madaffald kan både foregå i et lukket system (ca. 4 mio. kr.) og i containere under overdækning (ca. 1 mio. kr.), hvortil sidstnævnte anbefales. Det anbefales ligeledes at lease ballepresse og flamingopresser, hvorfor den samlede anlægsudgift vil være 21,0 mio. kr.

Retsgrundlag

Affaldsplan 2021-2032 for Thisted Kommune.

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Affaldsområdet er brugerfinansieret efter "hvile-i-sig-selv" princippet, hvilket betyder, at området over en årrække skal finansiere den løbende drift og investeringer i forbindelse med affaldshåndteringen via affaldsgebyret. Større investeringer medfører dermed et kassetræk ved kommunen, som efterfølgende år tilbagebetales via affaldsgebyret.

Der søges om en anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 56,0 mio. kr. fordelt således:

Mio. kr.

2023

2024

I ALT

Frøstrup Genbrugscenter

5,0

5,0

Thisted Genbrugscenter

15,0

15,0

30,0

Omlastefaciliteter

21,0

21,0

I ALT

41,0

15,0

56,0

Beløbet finansieres i første omgang af kommunekassen, men over tid dækkes investeringen af affaldsgebyret. Mellemværendet med Thisted Kommune er pr. 31. december 2021 således, at affaldsområdet skylder Thisted Kommune 12,0 mio. kr. Beløbet skal ses i lyset af etablering af nye genbrugspladser i både Hanstholm og Hurup.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Ja, med 41,0 mio. kr. i 2023 og med 15,0 mio. kr. i 2024.

Ultimo 2021 havde Affaldsområdet et tilgodehavende hos Thisted Kommune på 12,0 mio. kr.

Påvirkning renter og afdrag:

Nej.

Påvirkning anlægsrammen:

Nej, da Affaldsområdet er brugerfinansieret og således ikke omfattet af anlægsrammen.

Afledte driftsudgifter:

Skal afholdes af Affaldsområdet.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ikke opgjort.

Øvrige bemærkninger:

Affaldsområdet er brugerfinansieret og skal derfor over tid - "hvile-i-sig-selv".

I henhold til Lånebekendtgørelsen gives der mulighed for låneadgang på det beløb af investeringsudgiften, som ligger udover et evt. driftsoverskud det enkelte år, dog kan der maksimalt lånes, hvad der svarer til Thisted Kommunes tilgodehavende hos Affaldsområdet.

På nuværende tidspunkt er der ikke taget stilling til tilbagebetalingstiden, da affaldsgebyret for de kommende år endnu ikke er fastsat og også skal ses i sammenhæng med de øvrige investeringer m.v. på området.

Andre konsekvenser

Af hensyn til driftsomkostning og miljøbelastningen er det vigtigt at etablere hensigtsmæssige genbrugspladser og omlastefaciliteter.

Af hensyn til sikkerheden på Thisted Genbrugscenter er det vigtigt at få adskilt arbejdskørslen fra borgerne.

Høring og sagsgang

Direktionen den 31. marts 2022

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 4. april 2022

Økonomiudvalget den 20. april 2022

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Visionsplanen for Frøstrup og Thisted genbrugscentre godkendes.
 2. Der gives en anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) i 2023 på 5,0 mio. kr. til renovering af Frøstrup Genbrugscenter. Beløbet finansieres i første omgang af kommunekassen, men over tid dækkes investeringen af affaldsgebyret.
 3. Der gives en anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 30,0 mio. kr. til renovering af Thisted Genbrugscenter fordelt med 15,0 mio. kr. i 2023 og 15,0 mio. kr. i 2024. Beløbet finansieres i første omgang af kommunekassen, men over tid dækkes investeringen af affaldsgebyret.
 4. Der gives en anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) i 2023 på 21,0 mio. kr. til etablering af omlastefaciliteter. Beløbet finansieres i første omgang af kommunekassen, men over tid dækkes investeringen af affaldsgebyret.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 31. marts 2022, pkt. 5:

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 4. april 2022, pkt. 102:

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. april 2022, pkt. 84:

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 26. april 2022:

Per Skovmose

Til toppen

74. Anlægsregnskab - Hurup Genbrugscenter

Udskriv

Sagstema

Aflæggelse af anlægsregnskab for Hurup Genbrugscenter.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen bevilgede den 26. november 2019 22,0 mio. kr. til etablering af det nye Hurup Genbrugscenter.

Bygnings- og anlægsarbejdet er nu afsluttet, og genbrugscentret er taget i brug, jf. bilag 1.

Anlægsregnskab for XA-951 Hurup Genbrugscenter er således:

Årsagen til merforbruget var:

 • Omfanget af jordudskiftning og indbygning af sand på grund af blød bund var væsentligt mere omfattende end de geotekniske jordbundsprøver indikerede.
 • Indbygning af den opgravede lerjord levede ikke op til komprimeringskontrol, som således nødvendiggjorde bortkørsel af denne og tilkørsel af sand.
 • Ekstraordinære prisstigninger for træ og stål.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Hele anlægsudgiften til et nyt genbrugscenter i Hurup er brugerfinansieret (Affaldsområdet), og merudgiften afholdes derfor ligeledes indenfor dette område.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 4. april 2022

Økonomiudvalget den 20. april 2022

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at regnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 4. april 2022, pkt. 106:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. april 2022, pkt. 85:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 26. april 2022:

Per Skovmose

Til toppen

75. Anlægsregnskab - Museum Thy - ny magasinhal

Udskriv

Sagstema

Aflæggelse af anlægsregnskab for Museum Thy - ny magasinhal.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen bevilgede den 17. december 2019 5,0 mio. kr. til en ny magasinhal til Museum Thy.

Magasinet er nu blevet indrettet i en af Thisted Kommunes eksisterende bygninger på Fabriksvej 4 i Thisted. De samlede omkostninger til ombygningen og de særlige krav til klimastyring og inventar i magasinet blev anslået til 5,6 mio. kr., hvoraf Museum Thy skulle bidrage med 0,6 mio. kr.

Arbejdet er nu afsluttet - se billeder jf. bilag 1.

Anlægsregnskabet for XA-781 Museum Thy - ekstra magasinhal er således:

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 4. april 2022

Økonomiudvalget den 20. april 2022

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 4. april 2022, pkt. 107:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. april 2022, pkt. 86:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 26. april 2022:

Per Skovmose

Til toppen

76. Anlægsregnskab - Anlægstilskud til Nationalpark Thy

Udskriv

Sagstema

Aflæggelse af anlægsregnskab for anlægstilskud til Nationalpark Thy.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen bevilligede den 21. december 2021 et anlægstilskud til Nationalpark Thy på 5,810 mio. kr.

Det tilskud, som er ydet til Nationalpark Thy, er et kontant tilskud på 7 mio. kr. til opførelsen af Nationalparkcenter Thy i Nr. Vorupør. Tilskuddet er givet efter reglerne om tilskud til kulturel virksomhed og er omfattet af ministeriets regler om momsandelsrefusion. Bevillingsteknisk lød bevillingen derfor på 5,810 mio. kr.

Anlægsregnskab for XA-1031 Nationalpark Thy - Anlægstilskud er således:

Tilskuddet er en del af en samlet kommunal støttepakke til centret, som foruden det kontante tilskud også omfatter byggegrund og den tilknyttede parkeringsplads, som begge stilles vederlagsfrit til rådighed af Thisted Kommune.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 4. april 2022

Økonomiudvalget den 20. april 2022

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2022

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 4. april 2022, pkt. 108:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. april 2022, pkt. 87:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 26. april 2022:

Per Skovmose

Til toppen

77. Anlægsregnskab - Udvendig ejendomsvedligeholdelse 2021

Udskriv

Sagstema

Aflæggelse af anlægsregnskab for udvendig ejendomsvedligeholdelse 2021.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen bevilgede den 15. december 2020 8,5 mio. kr. til udvendig ejendomsvedligeholdelse i 2021.

Projekterne er nu afsluttede med følgende forbrug på de enkelte delprojekter:

Vedhæftet bilag 1 - billeder fra projekter.

Thisted Kommune råder over ca. 270.000 m2 bygninger. I 2021 har vedligeholdelsespuljen sammen med energirenoveringerne på Hanstholm og Østre Skole givet mulighed for renovering af taget på knap 5.000 m2 bygning. Knap 3.000 m2 bygninger har fået nye vinduer, og omkring 500 m2 bygninger har fået renoveret facaderne.

Anlægsregnskab for XA-995 – Udvendig vedligeholdelse 2021 er således:

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 4. april 2022

Økonomiudvalget den 20. april 2022

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 4. april 2022, pkt. 109:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. april 2022, pkt. 88:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 26. april 2022:

Per Skovmose

Til toppen

78. Anlægsregnskab - Energimæssige renoveringer på Østre Skole i 2021

Udskriv

Sagstema

Aflæggelse af anlægsregnskab for energimæssige renoveringer på Østre Skole i 2021.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen bevilgede den 27. april 2021 2,5 mio. kr. til energimæssige renoveringer på Østre Skole i 2021.

Arbejdet har omfattet udskiftning af tagdækning, efterisolering samt et nyt ventilationsanlæg. Arbejdet er en del af en større vedligeholdelsesplan for Østre Skole, hvor energiudnyttelsen og indeklimaet forbedres.

Arbejdet for 2021 er afsluttet - se billeder jf. bilag 1.

Anlægsregnskab for XA-1014 Energirenovering - Øste Skole - 2021 er således:

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 4. april 2022

Økonomiudvalget den 20. april 2022

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 4. april 2022, pkt. 111:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. april 2022, pkt. 89:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 26. april 2022:

Per Skovmose

Til toppen

79. Anlægsregnskab - Energimæssige renoveringer på Hanstholm Skole i 2021

Udskriv

Sagstema

Aflæggelse af anlægsregnskab for energimæssige renoveringer på Hanstholm Skole i 2021.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen bevilgede den 27. april 2021 3,0 mio. kr. til energimæssige renoveringer på Hanstholm Skole i 2021.

Arbejdet har omfattet udskiftning af tagdækning, efterisolering samt et nyt ventilationsanlæg. Arbejdet er en del af en større vedligeholdelsesplan for Hanstholm Skole, hvor energiudnyttelsen og indeklimaet forbedres.

Arbejdet for 2021 er afsluttet - se billeder jf. bilag 1.

Anlægsregnskabet for XA-1015 Energirenovering - Hanstholm Skole - 2021 er således:

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 4. april 2022

Økonomiudvalget den 20. april 2022

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 4. april 2022, pkt. 112:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. april 2022, pkt. 90:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 26. april 2022:

Per Skovmose

Til toppen

80. Anlægsregnskab - Energimæssige investeringer 2021

Udskriv

Sagstema

Aflæggelse af anlægsregnskab for energimæssige investeringer i 2021.

Redegørelse

Den 15. december 2020 godkendte Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. til energimæssige investeringer i 2021.

Kommunalbestyrelsen har for årene 2009 – 2021 bevilget sammenlagt 58,0 mio. kr.

I 2021 blev der iværksat energioptimeringsopgaver inden for følgende områder:

 • udskiftning fra gasfyr til fjernvarme og varmepumper
 • udskiftning af lys til LED-lys
 • VVS- og ventilationsprojekter
 • energistyringsprojekter
 • isoleringsprojekter
 • projekter til bedre udnyttelse af varmen heriblandt bedre afkøling på fjernvarmevand.

Se billeder fra nogle af projekterne, jf. bilag 1.

Resultatet af periodens energiinvesteringer er opgjort således:

År

Beregnet årlig besparelse

Tilbagebetalingstid

kr.

kg CO2

år

2009

600.000

232.000

5,8

2010

790.000

320.000

5,9

2011

720.000

180.000

6,9

2012

830.000

260.000

6,0

2013

700.833

189.000

7,1

2014

655.000

207.000

7,6

2015

762.000

205.000

6,5

2016

540.000

152.000

7,3

2017

1.037.908

337.445

6,0

2018

549.908

119.760

9,1

2019

441.914

107.506

11,3

2020

236.235

47.319

8,5

2021

428.171

108.060

8,2

Kommentar til 2021

CO2-besparelsen i 2021 er højere end forrige år (dobbelt så stort), dette skyldes, at anlægsbevillingen i 2020 var på 2,0 mio. kr., hvor den i 2021 har været på 3,5 mio. kr.

Hvis man ser på besparelsen pr. investeret kr., har den været højere i 2021, end den har i 2020, dette skyldes udskiftning fra gas til fjernvarme og varmepumper - samt energisparende projekter og opsætning af solceller.

Tilbagebetalingstiden for 2021 er på 8,2 år og derfor lavere end de forrige år, det skyldes, at der er gennemført nogle projekter med høje besparelser - herudover er den stigende gaspris også med til at give langt bedre besparelser og derfor en kortere tilbagebetalingstid.


Anlægsregnskab for XA-997 Energimæssige investeringer - 2021 er således:

Indtægterne består af salg af el fra solceller.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 4. april 2022

Økonomiudvalget den 20. april 2022

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 4. april 2022, pkt. 110:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. april 2022, pkt. 91:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 26. april 2022:

Per Skovmose

Til toppen

81. Orientering om status på arbejdet med ukrainske fordrevne

Udskriv

Sagstema

Orientering om status på arbejdet med ukrainske fordrevne.

Redegørelse

Som følge af situationen i Ukraine har Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) aftalt, at Danmark skal være klar til at hjælpe fordrevne fra Ukraine, og at de ukrainere, der kommer til landet, så hurtigt som muligt skal ud og bo i kommunerne.

Alle kommuner modtager daglige statusmails fra KL, som er i tæt dialog med regeringen og de nationale myndigheder. Disse mails informerer blandt andet om antallet af ukrainere i Danmark, nyheder fra Christiansborg, lovgivning og regler samt svar på konkrete udfordringer, som kommunerne melder ind.

Status er følgende:

 • Ca. 4,25 mio. ukrainere er flygtet fra Ukraine.
 • Der er indgivet 17.920 ansøgninger om midlertidig opholdstilladelse i Danmark.

- Heraf har 2.212 fået opholdstilladelse.

 • 2.532 ukrainere er indkvarteret i asylsystemet i Danmark.
 • 2.176 er visiteret til kommunerne efter loven om midlertidig opholdstilladelse .

- Heraf er 26 visiteret til Thisted.

Status i Thisted Kommune

Kommunen har åbnet et fælles kontor på Storegade med repræsentanter fra Borgerservice, Jobcenter, dagtilbud og bolig. Formålet er at skabe én indgang til de ukrainske borgere, der har brug for hjælp til bl.a. udbetaling af enkeltydelser, bolig, opholdstilladelse, skolegang og job. Kontoret har ind til nu haft kontakt til 306 ukrainere, hvoraf 177 er voksne og 129 er børn. 17 personer har fået opholdstilladelse. Kontoret vurderer, at der ca. opholder sig 350 ukrainske fordrevne i Thisted Kommune.

Langt de fleste ukrainere, der er kommet til Thisted, bor hos familie og venner eller hos danskere, som har taget dem ind i egen bolig. Via særloven har kommunerne mulighed for at give private borgere op til 500 kr. i døgnet pr. ukrainer, de har indkvarteret i egen bolig. Direktionen har valgt ikke at tilbyde dette til borgere, men anviser i stedet ukrainere, som har behov for indkvartering, til Thylands Efterskole. Skolen har private værelser, en kantine der serverer tre daglige måltider i hverdagene, samt et stort køkken, der kan anvendes i weekenderne. Kommunen har ind til videre indkvarteret ti familier på Thy Sports Efterskole og en lille gruppe unge, ukrainske fodboldspillere på EUC Nordvests skolehjem.

Ovenstående pladser vil primært blive brugt til de første måneder af ukrainernes ophold, hvorefter der vil skulle findes mere permanente løsninger i lejligheder osv. Kommunen arbejder fortsat videre med at finde både midlertidige og permanente løsninger.

Thisted Kommune tilbyder rekvisitioner til kost, som kan bruges i flere dagligvarebutikker i kommunen. Der tilbydes 50 kr. om dagen pr. voksen og 25 kr. om dagen pr. barn.

Indskrivning i dagtilbud og på skoler

Kommunen og skolerne afholder ugentlige indskrivningsdage til forældre og børn, hvor der er en tolk til stede. Før indskrivning skal både forældre og børn have bevilget opholdstilladelse. Børn i 0-2 års alderen tilbydes dagpleje eller vuggestue, mens børn i 3-5 års alderen tilbydes børnehave. Efter samtalen undersøges det, hvor der er ledige pladser, som kan tilbydes.
Hvis barnet skal indskrives i skole, har kommunen en modtagerklasse på Tilsted Skole til børn i 6-13 års alderen og en modtagerklasse på Campus 10 til børn i 14-17 års alderen. Her lærer børnene dansk, matematik, engelsk og idræt. De første ukrainske elever er allerede startet i skole.

Thisted som asyloperatør

Udlændingestyrelsen har bedt Thisted Kommune om at forberede sig på at være asyloperatør, hvilket betyder, at kommunen har ansvaret for at oprette omkring 400 asylpladser. Dette arbejde er igangsat, og der oprettes foreløbigt tre asylafdelinger i kommunen, som vil kunne tages i brug løbende. Afdelingerne er placeret på Hanstholm Camping (Nord), Vestergården (Midt) og Hawkraft (Syd).

Hvis der er behov for yderligere kapacitet, vil det være muligt at tage et antal sportshaller i brug, samt finde lokaliteter til opstilling af teltlejre.

Forankring i kommunen

Opholdstilladelse efter særloven om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine meddeles tidsbegrænset til den 17. marts 2024, med mulighed for forlængelse til den 17. marts 2025.

Økonomiudvalget og de enkelte stående udvalg varetager den umiddelbare forvaltning af opgaver i forbindelse med asyloperatøropgaven samt øvrige opgaver i relation til de fordrevne ukrainere, alt efter indholdet af Thisted Kommunes styrelsesvedtægt og hvilken opgave, der er tale om. Økonomiudvalget varetager specifikt den umiddelbare forvaltning af asyloperatøropgaven.

Da der er tale om en midlertidig opgave, skal der ikke ske ændring af Thisted Kommunes styrelsesvedtægt, da det kun er regler af mere generel og fast karakter vedrørende den overordnede styrelse af kommunen, der skal optages i styrelsesvedtægten. Samtidig vurderes det for nuværende ikke, at de tidsbegrænsede opgaver i forbindelse med de fordrevne ukrainere er at betragte som deciderede integrationsopgaver.

Retsgrundlag

Lov nr. 324 om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.

Økonomiske konsekvenser

Der er mellem regeringen og Kommunernes Landsforening den 11. marts 2022 indgået aftale omkommunernes håndtering af fordrevne fra Ukraine. Parterne er enige om at følge udviklingen tæt og håndtere de økonomiske merudgifter for 2022 i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023. Det understreges, at regeringen er indstillet på at sikre, at kommunerne under ét får dækket nettomerudgifter, der vedrører fordrevne fra Ukraine.

Ydermere har Udlændingestyrelsen bedt Thisted Kommune om at forberede sig på at være asyloperatør. I forhold til en eventuel operatørkontrakt mellem Udlændingestyrelsen og Thisted Kommune om indkvartering og underhold af asylsøgere, vil samtlige udgifter blive afholdt af Udlændingestyrelsen.

Center for Økonomi og Løn (CØL) bemærker, at der ikke på nuværende tidspunkt er bevilling til afholdelse af udgifterne i forbindelse med fordrevne fra Ukraine til Danmark. Med henblik på at få det bevillingsmæssige på plads vil sagen vil blive genoptaget, senest i forlængelse af forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 20. april 2022

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2022

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

 1. Økonomiudvalget tager orienteringen om status på arbejdet med ukrainske fordrevne til efterretning.
 2. Sagen genoptages med henblik på at få det bevillingsmæssige på plads.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. april 2022, pkt. 93:

Ad 1-2. Tages til efterretning.

Beslutning

Ad 1-2. Taget til efterretning.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 26. april 2022:

Per Skovmose

Til toppen

82. Proces for udpegning af formandskandidat til bestyrelsen for Hanstholm Havn

Udskriv

Sagstema

Der skal besluttes en proces for udpegning af ny formandskandidat til bestyrelsen for Hanstholm Havn.

Redegørelse

Bestyrelsesformand Kristian Jensen har valgt at udtræde af Hanstholm Havns bestyrelse, hvorfor der hurtigst muligt skal igangsættes en proces med det formål at finde en ny formandskandidat.

Forslag til proces:

April - Maj 2022

Der igangsættes en proces med ekstern støtte med henblik på at finde en egnet formandskandidat til bestyrelsen.

Juni 2022

Kommunaldirektøren indstiller i samarbejde med Hanstholm Havn en kvalificeret kandidat til Kommunalbestyrelsens udpegning.

Retsgrundlag

Havneloven § 9.

Økonomiske konsekvenser

Der optages tilbud ved egnede konsulentfirmaer.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 20. april 2022

Kommunalbestyrelsen - til efterretning - den 26. april 2022

Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller, at Kommunaldirektøren bemyndiges til at igangsætte en rekrutteringsproces i forhold til formandsposten i bestyrelsen for Hanstholm Havn.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. april 2022, pkt. 80:

Godkendt.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 26. april 2022:

Per Skovmose

Til toppen

83. Resultater fra Sundhedsprofilundersøgelsen 2021

Udskriv

Sagstema

Sundhedsprofilundersøgelsen ”Hvordan har du det?” er blevet gennemført for femte gang i 2021. Social, Sundhed og Kultur orienterer om resultaterne for Thisted Kommune.

Redegørelse

Sundhedsprofilundersøgelsen ”Hvordan har du det?” gennemføres hvert fjerde år, og i 2021 blev undersøgelsen gennemført landsdækkende for femte gang. Formålet med undersøgelsen er, at få relevant viden om borgernes fysiske helbred, mentale trivsel og generelle livskvalitet samt sundhedsadfærd, herunder søvn, kost og bevægelse.

Dataindsamling til undersøgelsen blev foretaget i perioden 5. februar til 12. maj. I denne periode gjaldt stadig en række restriktioner og tiltag i forbindelse med håndteringen af COVID-19. Resultaterne af undersøgelsen skal ses i lyset heraf. De kommunale resultater er nu klar, og resultaterne for de nordjyske kommuner blev offentliggjort på en konference i Aalborg den 31. marts 2022.

Udvalgte resultater fra undersøgelsen

Undersøgelsen viser, at 83,8 % af borgerne i Thisted Kommune vurderer deres helbred som fremragende, vældig godt eller godt. Dette er en stigning fra 2017, hvor andelen var 80,7 %. Selvvurderet helbred er en vigtig indikator for en række helbredsforhold, da personer med et godt selvvurderet helbred forøger chancen med et godt liv med mindre sygdom.

Der er også sket et fald i andelen af rygere i Thisted Kommune. Fra 2013 til 2021 er andelen af daglige rygere faldet fra 18 % til 15,5 %. Der er ligeledes sket et fald i andelen af storrygere, der defineres som en person, der ryger mere end 15 cigaretter om dagen. I 2013 var andelen 8,4 %, og dette er faldet til 6,5 % i 2021. Tallene er dog højere end for gennemsnittet i Region Nordjylland.

23,3 % af borgere i Thisted Kommune har et usundt kostmønster, en stigning på 2,9 procentpoint fra 2017 samtidig med, at der er sket et fald på 4,5 procentpoint fra 2017 til 2021 for andelen, der har et sundt kostmønster (11,2 % i 2021). Der er også sket en stigning i andelen af svært overvægtige borgere (BMI 30+) i Thisted Kommune.

Undersøgelsen viser, at der er nedadgående tendenser i udviklingen af den mentale sundhed. Der er sket en stigning fra 2017 i andelen, der har et dårligt mentalt helbred. Det gør sig gældende for 15,8 % af borgerne i Thisted Kommune, en stigning på 4,7 procentpoint siden 2017. Derudover er der sket en stigning i andelen der føler sig ensomme, fra 8,3 % i 2017 til 12,1 % i 2021.

Ca. hver fjerde borger i Thisted Kommune deltager aldrig i fritidsaktiviteter, foreningsliv eller udfører frivilligt arbejde sammen med andre. Dette er dog lavere end gennemsnittet for Region Nordjylland (28,7 %).

Retsgrundlag

Sundhedsloven

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 6. april 2022

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, 6. april 2022, pkt. 70:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 26. april 2022:

Per Skovmose

Til toppen

84. Lukket punkt: Adgangsvej

Offentlig beslutning

Ad 1-3. Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 26. april 2022:

Per Skovmose

Til toppen

85. Lukket punkt: Vurderingssag

Offentlig beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 26. april 2022:

Per Skovmose

Til toppen

86. Lukket punkt: Personalesag

Offentlig beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 26. april 2022:

Per Skovmose

Til toppen

87. Godkendelse af underskriftsark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Taget til efterretning.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 26. april 2022:

Per Skovmose

Til toppen