06. apr 2022

Deltagere:

 • Ib Poulsen (O)
 • Ida Pedersen (A)
 • Jane Rishøj (A)
 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Preben Dahlgaard (V)

12. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Arbejdsmarkedsudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalget samt de stående udvalg §5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Arbejdsmarkedsudvalget den 6. april 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

13. Henvendelse fra kommunalbestyrelsesmedlem Brian Nielsen – Vedr. møde med erhvervslivet

Udskriv

Sagstema

Kommunalbestyrelsesmedlem Brian Nielsen har kontaktet Erhverv og Beskæftigelse vedr. arrangering af et informationsmøde med erhvervslivet.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsesmedlem Brian Nielsen har kontaktet Erhverv og Beskæftigelse ad to omgange vedr. arrangering af et informationsmøde med erhvervslivet med henblik på at lave match med forskellige borgere såsom fleksjobvisiterede, førtidspensionister og andre borgere med særlige behov.

Henvendelse 1:

”Hej Rikke jeg skriver til dig som vi aftalte på mødet på Hotel Rebild Bakker.
Det jeg godt kunne tænke mig var jeg får holdt en informations/møde aften med erhvervsdrivende i Thisted Kommune mødet kunne eventuelt blive afholdt i Thy Ehvervs Forums lokaler eller jobcentret lokaler. Meningen er at man invitere erhvervsdrivende ind til denne informationsaften hvor to erhvervsdrivende vil fortælle om fordelene ved at have en Fleksjobbere som er handicappet eller sentudviklet det er for eksempel
Scandia i Thisted som gerne vil komme og fortælle om fordelene det samme vel Rema 1000 Thisted
så ledes man kunne inspirere andre virksomheder til netop at ansætte nogen af disse ledig som er på kanten af arbejdsmarkedet
eller nogen af dem der er normal på Thyværkstedet eller på Cimbria
de som er udenfor arbejdsmarkedet især på Thyværkstedet var da mange der gave udtryk for at de gerne vil ud at arbejde på en almindelig firma det kunne være sjov at se om man kunne matche en firma med en fra Thyværkstedet
eller en Fleksjobbere eller måske endda en førtidspensionist jeg ved godt den sidste nævnte kategori ikke tilhører dig men der til håber jeg vi kan finde hende damen som du nævnte men jeg kan desværre ikke huske hvad hun hedder. Så det jeg havde forestillet mig var en møde med dig og hende den anden dame som jeg ikke kan huske hvad hedder Ib Poulsen og Thomas fra Thyerhvervs
således man kan fange disse firmaer som Thy Erhvervs Forum har med at gøre og dem i har med at gøre til daglige på den måde fanger vi flest mulig. Dertil skal også siges det er ikke noget med at jeg kan hænge min hat på en stativ og sige se hvad jeg var bedre til at gøre en Jobcentret.
Så jeg håber det er noget du kunne se en portion sjæle i og en fordel ved jeg synes ihvertfald selv det kunne være spændende at se hvad vi kunne få ud af sådan et møde og du kunne jo fortælle jeres indgangsvinkel til det og hvordan i kunne hjælpe de enkelte firmaer med at få det til at virke fordi mange gange så tror jeg tænkte lidt ordner i bureaukrati og det kunne være dejligt hvis vi kunne få en gangs skyld undgå det.

Jeg har valgt at sætte Ib Poulsen på som CC på denne mail håber det er i orden samtidig sætter jeg også Thomas på som CC på denne mail. Med venlig hilsen
Brian Nielsen politiker NB”

Henvendelse 2:

”Hej jeg skriver lige igen til jer da jeg synes der er gået lang tid og ikke har hørt noget angående min forespørgsel om at arrangere en møde med erhvervslivet i Thisted Kommune på henblik på at matche forskellige brugere som gerne vil ud i det er mindelig erhvervsliv så som Fleksjobbere faktisk pensionister og andre brugere Med særlig behov. Jeg vil gerne høre hvordan det går om jeg snart får et svar da jeg tænker der er gået tre måneder i denne valgperiode hvor jeg har arbejdet på at få sat sådan en møde i verden men det lader til det er ret svært at få Lov til. Så undrer mig lidt over at jeg ikke høre noget da jeg mener det burde være en God ting og få arrangeret sådan en møde jeg har erhvervsdrivende der gerne vil komme og fortælle deres succeshistorier jeg har erhvervsdrivende der gerne vil ansætte Folk fra disse grupper så jeg håber på et snarligt svar så vi kan komme videre. Og som jeg har skrevet tidligere må jobcentret gerne tage æren for hvis der er nogen der kommer i job på grund af denne møde som jeg gerne vil holde. Det handler om at vise samfundssind og løfte i flok for så kan vi mere. Med venlig hilsen Brian Nielsen NB”

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Hvis Erhverv og Beskæftigelse skal give førtidspensionister og ”andre borgere med særlige behov” en indsats som foreslået, så vil der være tale om en udvidelse af afdelingens samlede målgruppe, da f.eks. førtidspensionister ikke er en del af normalindsatsen - og dermed vil der være færre ressourcer til indsatsen for de øvrige målgrupper.

Det skal bemærkes, at Erhverv og Beskæftigelse allerede giver en særlig støtte til borgere med udfordringer udover ledighed, hvis de er en del af afdelingens normale målgruppe - såsom ledighedsydelsesmodtagere (fleksjobvisiterede uden job). Det er sågar et ministermål for 2022, at flere personer med handicap skal i beskæftigelse. I tråd hermed har Erhverv og Beskæftigelse en nøgleperson ansat til formålet som en del af et projekt, der udløber i december 2022, jf. punkt 24 på Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalgsmødet den 3. februar 2021.

Erhverv og Beskæftigelse gør desuden opmærksom på, at involvering af Thyværkstedets brugere kan have konsekvenser ift. serviceloven og kræver inddragelse af Handicap og Socialpsykiatri samt Social- og Seniorudvalget.

Høring og sagsgang

Arbejdsmarkedsudvalget den 6. april 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller punktet til drøftelse.

Beslutning

Drøftet.

Til toppen

14. Regnskab for 2021 for Arbejdsmarkedsudvalget

Udskriv

Sagstema

Center for Økonomi og Løn forelægger det endelige regnskabsresultat 2021 for Arbejdsmarkedsudvalgets område.

Redegørelse

Indledningsvis bemærkes, at regnskabet i denne sagsfremstilling vises i den nye udvalgsstruktur, da eventuelle tiltag omkring afvigelser i 2021 skal håndteres i det nye udvalg.

Regnskab 2021 for Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et samlet budget på 666,0 mio. kr. og et samlet forbrug på 660,7 mio. kr. I alt blev resultatet dermed et mindreforbrug på 5,7 mio. kr.

Bemærkninger til afvigelser:

Arbejdsmarked

Nettoforbruget blev 5,7 mio. kr. mindre end budgetteret.

Mindreforbruget skyldtes primært færre ydelsesmodtagere i målgrupperne forsikrede ledige, fleksjobvisiterede, førtidspensionister samt sygedagpenge og integration, mens der var flere kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere.

Budgettet blev reduceret med 15,7 mio. kr. i forbindelse med midtvejsregulering medio 2021 og yderligere med 45 mio. kr. grundet konstateret mindreforbrug i forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. september 2021.

Retsgrundlag

Thisted kommunes økonomistyringsregulativ og bilaget om bevillingsregler.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Arbejdsmarkedsudvalget den 6. april 2022

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at regnskabsresultatet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Til toppen

15. Udkast til digitaliseringsstrategi på beskæftigelsesområdet

Udskriv

Sagstema

Udkast til digitaliseringsstrategi på beskæftigelsesområdet forelægges udvalget til godkendelse.

Redegørelse

I Erhverv og Beskæftigelse har vi løbende fokus på, hvordan vi kan udvikle kommunens beskæftigelsesindsats, og i tråd hermed er afdelingen de seneste år blevet mere og mere digitale. Vi har blandt andet nu:

 • Digital platform med karrierevejledning 24/7
 • Undervisning og workshops via Microsoft Teams
 • Selvbooking
 • VR-briller
 • Vejledning om ret og pligt via video
 • App til alle kommunens borgere med overblik over ledige job i området

Vi har allerede gode erfaringer med digitale løsninger, da det forbedrer vores service ved at skabe mere fleksibilitet, inddragelse og tilgængelighed i beskæftigelsesindsatsen.

På beskæftigelsesområdet bliver der fortsat løbende udviklet nye digitale løsninger, som kan styrke indsatsen, og vi tror på, at der er et hidtil uudnyttet potentiale. Derfor vil vi fortsætte med at afprøve og implementere digitale løsninger til gavn for borgere, virksomheder og medarbejdere.

I takt med at digitale løsninger, arbejdsgange og initiativer fylder mere og mere, er der dog behov for en klar retning samt et fælles sprog og tilgang til arbejdet. Derfor har Erhverv og Beskæftigelse udarbejdet vedlagte udkast til en digitaliseringsstrategi som blandt andet skal sikre, at vi prioriterer de rigtige digitale indsatsområder. Udkastet består af følgende delelementer:

 1. Digitaliseringsstrategien i praksis
 2. Prioriterede indsatsområder
 3. Digitaliseringsprincipper
 4. Et digitalt mindset

Udkastet til digitaliseringsstrategien er udarbejdet med afsæt i leder- og medarbejderinterviews samt relevante strategidokumenter såsom kommunens Strategi for beskæftigelsesindsatsen, Beskæftigelsesplan 2022 og Strategi for digitalisering.

Retsgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Arbejdsmarkedsudvalget den 6. april 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at vedlagte udkast til digitaliseringsstrategi på beskæftigelsesområdet godkendes.

Beslutning

Godkendt at der arbejdes videre med strategien.

Til toppen

16. Revision vedrørende langvarige kontanthjælpsmodtagere

Udskriv

Sagstema

Thisted Kommune er udvalgt til at deltage i en revision vedrørende langvarige kontanthjælpsmodtagere.

Redegørelse

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) gennemfører fra ultimo februar 2022 til medio juni 2022 en revision vedrørende langvarige kontanthjælpsmodtagere. STAR har udvalgt 25 kommuner til revisionen - heriblandt Thisted Kommune.

Styrelsen har valgt BDO som revisor til gennemførelse af revisionsopgaven. Revisionen gennemføres som en gennemgang af 15 sager i hver kommune samt et ledelsesinterview. BDO udpeger selv de 15 sager.

Formålet med revisionen er at bidrage med viden om kommunernes praksis over for målgruppen, herunder viden om, hvad der kendetegner borgernes sagsforløb, hvilke indsatser borgerne modtager mv. Revisionen adskiller sig dermed fra den øvrige kommunale revision, idet hovedvægten lægges på konkret sagsgennemgang, der giver mulighed for at opnå en mere detaljeret indsigt i kommunernes forvaltning end den, der opnås i forbindelse med den generelle kommunale revision.

Den systematiske gennemgang af langvarige kontanthjælpsforløb er aftalt mellem regeringen og aftalepartierne bag finansloven for 2020 og gennemføres som en fokusrevision.

Retsgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Arbejdsmarkedsudvalget den 6. april 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

17. Politisk ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet – Resultat 2021

Udskriv

Sagstema

Opfølgningsrapport på beskæftigelsesområdet forelægges til efterretning.

Redegørelse

Den 14. august 2019 vedtog Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget "Strategi for beskæftigelsesindsatsen". Med afsæt i denne strategi har Erhverv og Beskæftigelse udarbejdet rapporten "Politisk ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet" som forelægges Arbejdsmarkedsudvalget hvert kvartal.

Vedlagte rapport har fokus på året 2021 og de opnåede resultater, herunder f.eks. regnskab og resultaterne pr. måned. Det er desuden muligt at sammenligne resultaterne i december 2021 med resultaterne samme måned de seneste år.

Samlet set og på tværs af målgrupper har 2021 generelt været et godt år med færre og færre på offentlig forsørgelse - om end det steg lidt igen i slutningen af året. Fra december 2020 - december 2021 har der f.eks. samlet set været en udvikling på 388 fuldtidspersoner med færrest i 2021, jf. figur 1 på side 5.

I Thisted Kommune er der dog fortsat en større andel af befolkningen, der er på offentlig forsørgelse end i Nordjylland og hele landet. Det er især andelen i fleksjob og på førtidspension som gør, at Thisted Kommune samlet set har en relativ høj andel på offentlig forsørgelse.

Retsgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Økonomiske konsekvenser

Som det fremgår af vedlagte rapport, blev nettoforbruget 5,7 mio. kr. mindre end budgetteret. Værd at bemærke er, at budgettet blev reduceret med 15,7 mio. kr. i forbindelse med midtvejsregulering medio 2021 og yderligere med 45 mio. kr. grundet konstateret mindreforbrug i forbindelse med budgetopfølgning i efteråret 2021.

Det forventes, at midtvejsreguleringen i 2022 vil resultere i tilbagebetaling. Det er ikke muligt at sige noget om beløbets størrelse, da det afhænger af udgiftsniveauet for hele landet.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Arbejdsmarkedsudvalget den 6. april 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at punktet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

18. Læringsbeviser til unge i virksomhedsforløb

Udskriv

Sagstema

Erhverv og Beskæftigelse har fået puljemidler til projekt ”Læringsbeviser for de unge i virksomhedspraktik i Thisted Kommune”.

Redegørelse

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) udmeldte i efteråret 2021 ”Den centrale pulje til en særlig beskæftigelsesindsats”. Formålet med puljen er at undersøge om brugen af læringsbeviser kan fremme unges progression mod en mere varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Der var afsat 3,3 mio. kr. til puljen, som kommunerne kunne søge om.

Erhverv og Beskæftigelse søgte om 377.653 kr. fra puljen til projekt ”Læringsbeviser for de unge i virksomhedspraktik i Thisted Kommune”, hvilket STAR har imødekommet. Formålet med projektet er at arbejde mere målrettet med gruppen af uddannelseshjælpsmodtagere, som har mere gavn af en jobrettet indsats end en uddannelsesrettet indsats.

Projektets kerne er udviklingen af læringsbeviser og implementering af dem i den daglige drift. Dette som supplement til den allerede eksisterende tilgang om meningsfulde og konkrete virksomhedsforløb, der bringer unge tættere på uddannelse eller job. De overordnede mål for arbejdet med læringsbeviset er, at læringsbeviset skal:

 • Sætte en tydelig retning for de unges træning og læring i praktikforløbet
 • Synliggøre - for de unge selv, virksomheder og sagsbehandlere/jobkonsulenter - hvad de unge opnår af læring og kompetencer fra et virksomhedsrettet forløb
 • Styrke arbejdet med de unges uddannelsesplan/jobplan, CV, uddannelses- og jobsøgning samt videre afklaring af uddannelsesmål.

I udviklingen af læringsbeviset inddrages både uddannelses- og aktivitetsparate unge, sagsbehandlere, jobkonsulenter og virksomheder med henblik på at skabe praksisnære og funktionelle læringsbeviser, som understøtter den unges forankring i uddannelse eller job. Læringsbeviset vil ligeledes blive integreret med den unges CV og plan på jobnet.dk. I løbet af projektperioden præsenteres de unge desuden for andre unge og virksomheder, som har samarbejdet om et forløb og et læringsbevis. I alt forventes 70 unge at deltage i projektet, der løber til udgangen af 2022.

Der samarbejdes løbende om projektet med BDO, som yder konsulentstøtte til projektet i form af facilitering af læringsbevisets udformning, opfølgning på implementering og projektevaluering.

Retsgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Økonomiske konsekvenser

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har bevilliget 377.653 kr., der dækker alle budgetterede udgifter til løn og konsulentbistand.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Arbejdsmarkedsudvalget den 6. april 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Til toppen

19. Projekt unge på vej i job eller uddannelse

Udskriv

Sagstema

Orientering om samarbejdsprojektet ”Projekt unge på vej i job eller uddannelse”.

Redegørelse

Thisted Kommune, Morsø Kommune og Psykiatrien i Region Nordjylland er gået sammen og har igangsat ”Projekt unge på vej i job eller uddannelse”. Projektets overordnede formål er at hjælpe sårbare unge, som har udfordringer der medfører, at de har svært ved at fastholde kontakt til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. Målgruppen er mere konkret unge som:

 • Er 18-30 år
 • Er motiveret for job eller uddannelse
 • Har et aktivt forløb i psykiatrien
 • Modtager uddannelseshjælp og er visiteret som aktivitetsparat eller uddannelsesparat (ikke åbenlyst uddannelsesparat)

Erfaringerne med målgruppen viser, at en koordineret tværsektoriel indsats reducerer risikoen for, at den unge ender uden for arbejdsmarkedet/uddannelsessystemet og forbliver i det regionale psykiatriske system.

I dag eksisterer allerede konceptet ”Patientens team” i Region Nordjylland. Patientens team er en arbejdsform, som har til formål at organisere det tværsektorielle samarbejde omkring en borger. Erfaringer med patientens team i relation til denne målgruppe har dog vist, at indsatsen ikke er tilstrækkelig.

Formålet med ”Projekt unge på vej i job eller uddannelse” er derfor blandt andet, at samarbejdet skal gå et skridt videre, end patientens team gør i dag. Dette gøres ved at etablere et forum for tidlig indsats, hvor de rette medarbejdere (på tværs af sektorer) og den unge mødes tidligere i den unges forløb. På mødet/møderne skal patientens historie afdækkes med udgangspunkt i egne fortællinger samt beretninger fra relevante medarbejdere, der har behandlet den unges sag, og der udarbejdes en fælles plan på tværs af sektorer og sammen den unge. Centralt for projektet er endvidere, at der allerede fra første møde er deltagelse af en jobkonsulent eller uddannelsesvejleder. Hensigten hermed er at igangsætte job- og uddannelsesindsatser tidligt i behandlingsforløbet.

Der er i projektet klare retningslinjer for, hvem der er ansvarlig for at indkalde ovenstående forum, og det vil ske med udgangspunkt i princippet ”Den som ser, agere”. Dvs. at det både kan være regionalt eller kommunalt, at der ses et potentiale i at ovenstående forum for tidlig indsats mødes.

Selve projektindsatsen igangsættes i foråret 2022 og løber til oktober 2022. I alt forventes 40 unge at deltage i projektet – 25 i Thisted Kommune og 15 i Morsø Kommune.

Retsgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Serviceloven.

Sundhedsloven.

Økonomiske konsekvenser

Ressourceallokeringen i projektindsatsen er udelukkende knyttet til de timer, som de deltagende medarbejdere skal bruge på fremmøde.

Derudover er der afsat medarbejdertimer til indledende arbejde, da en arbejdsgruppe skal udarbejde en drejebog for indsatsen.

Erhverv og Beskæftigelses udgifter til projektet finansieres af eget budget.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Arbejdsmarkedsudvalget den 6. april 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

20. Integreret behandlings- og uddannelses-/beskæftigelsesindsats for udsatte unge

Udskriv

Sagstema

Orientering om bevilling til samarbejdsprojekt om "Integreret behandlings- og uddannelses-/beskæftigelsesindsats for unge med depression, angst og stress i Region Nord" (IBBU Nord).

Redegørelse

På udvalgsmøde den 5. oktober 2021 blev daværende Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalg orienteret om, at Socialmedicinsk Enhed i Region Nordjylland (SME) har søgt Den A.P. Møllerske Støttefond om økonomisk støtte til – i samarbejde med Jammerbugt, Morsø, Thisted og Vesthimmerland Kommune samt rådgivningsfirmaet, DISCUS – at afprøve en kombineret og forebyggende uddannelses-/beskæftigelses- og sundhedsindsats for unge (18-30 år) med depression, angst og stress.
Den A.P. Møllerske Støttefond har imødekommet SME’s ansøgning og bevilliget 6 mio. kr.

Formålet med IBBU Nord er at øge livsmestring og trivsel, så de unges mulighed for at påbegynde og fuldføre uddannelse eller beskæftigelse bedres. Midlerne skal anvendes til en integreret uddannelses-/beskæftigelses- og sundhedsindsats, hvor sundhedsfaglig screening, udredning og behandling flyttes ud og integreres med kommunens ungeindsats. Der placeres en Care manager i jobcentret, som, i sparring med SME’s specialistpsykolog, støtter de unge, der ikke har adgang til de offentlige psykiatriske tilbud, men som har brug for psykiatrisk støtte. Selve indsatsen består af en:

 • Uddannelses-/beskæftigelsesindsats, der afklarer den unges ønsker og muligheder, og der igangsættes understøttende tilbud til den unges vej til uddannelse eller job
 • Behandlingsindsats, der lægger en behandlingsplan, hvor målet er symptomreduktion.

Det integrerede samarbejde koordineres og planlægges på trepartsmøder med deltagelse af den unge, en ungerådgiver samt care manageren.

De 4 kommuner visiterer hver 50 unge, som tilbydes IBBU-indsatsen. Det er blandt andet målet, at en stor andel af de unge har forbedret deres udsatte-situation markant og i højere grad klarer sig uden at gøre brug af sociale velfærdsydelser. Projektet bidrager desuden til større viden om, hvordan en psykiatrisk indsats integreres i jobcenterindsatsen for udfordrede unge.

Der samarbejdes med et tilsvarende projekt i Region Midtjylland, der blev igangsat i januar 2021, som foreløbigt har vist gode perspektiver.

Projektet indledtes i januar 2022, og varer 2 år og 8 måneder. Hvis projektet indfrier de forventede resultater, har Erhverv og Beskæftigelse allerede nu indgået aftale med SME om forankring af et videre samarbejde, efter projektet er afsluttet. Projektet kan desuden potentielt udvides til andre af afdelingens målgrupper samt til andre institutioner som et forebyggende tiltag.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter i forbindelse med projektet dækkes af Den A.P. Møllerske Støttefond samt medfinansiering fra de involverede parter.

Fondsbevillingen udgør 6 mio. kr. Erhverv og Beskæftigelses udgifter vil bestå af lønudgifter, til hvad der svarer til en halvtidsstilling og finansieres af eget budget.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Arbejdsmarkedsudvalget den 6. april 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

21. Orientering fra formand, medlemmer og direktør

Udskriv

Sagstema

A. Formanden.

B. Øvrige medlemmer.

C. Direktøren.

Høring og sagsgang

Arbejdsmarkedsudvalget den 6. april 2022

Beslutning

Intet til referat.

Til toppen

22. Underskriftsark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Arbejdsmarkedsudvalget den 6. april 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen