14. nov 2022

Deltagere:

 • Claus Nybo (A)
 • Jane Rishøj (A)
 • Kenneth Bjerregaard (V)
 • Per Skovmose (C)
 • Peter Larsen (V)

120. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Børne- og Familieudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsordenen for De stående udvalg §5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. november 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

121. Meddelelser

Udskriv

Sagstema

Meddelelser fra:

 1. Udvalgsformand
 2. Øvrige udvalgsmedlemmer
 3. Forvaltningen

a. Sennels børnehus - status på byggeri

b. Status i Familierådgivningen

c. Orientering om status på §32 - børn

Beslutning

Formanden orienterede om en kontakt fra Sennels Skole, hvor de er udfordret på klasselokaler.

Kenneth Bjerregaard efterlyser fornyet fokus på regler for politiker-besøg på de kommunale institutioner.

Til toppen

122. Ændrede normeringsmodel i daginstitutioner fra 2023

Udskriv

Sagstema

Ændring i normeringstildelingen på dagtilbudsområdet fra 2023.

Redegørelse

Med finanslovsaftalerne for 2020 og 2021 mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet er der afsat midler til at understøtte, at kommunerne løbende øger normeringerne frem mod ikrafttrædelse af lovkravet om lovbundne minimumsnormeringer i 2024.

Minimumsnormeringen er et krav til, hvor meget pædagogisk personale, der skal være i daginstitutionerne. Det er besluttet, at der fra 2024 skal være minimum 1 pædagogisk personale pr. 3 børn i vuggestuer og minimum 1 pædagogisk personale pr. 6 børn i børnehaver.

Normeringen skal følge barnets alder, så børn, der rykkes i børnehave, før de er fyldt tre år, sikres en normering på minimum 1 pædagogisk personale pr. 3 børn – svarende til en vuggestuenormering. Det skal sikre, at det ikke er et økonomisk men pædagogisk hensyn, og hensynet til det enkelte barn, som styrer tidspunktet for oprykning til børnehave.

I Thisted Kommune får daginstitutionerne hvert år i december udmeldt deres normering for kommende år. Normeringen laves på baggrund af de børn, der er indskrevet, og de børn, som er på venteliste til det enkelte tilbud. Denne normering er gældende for hele budgetåret, dog kan der efter aftale tilføres ekstra budget, hvis den enkelte institution har flere børn end budgetteret.

For at sikre, at minimumsnormeringen overholdes fremadrettet, foreslåes følgende ændring i normeringstildelingen:

 • variation af børn i institutionen - udover normeringen - medfører reduktion eller tildeling af ekstra ressourcer svarende til en gennemsnitspris pr. barn.

Der skal for hver institution aftales et max. antal børn, der kan indskrives i institutionen. Dermed sikres det, at alle institutioner har C-niveau som kvalitetsniveau, og at der tages hensyn til de enkelte institutioners fysiske indretning i forhold til børnetallet.

De ekstra ressourcer tildeles på følgende områder:

 • Personalenormering
 • Pædagogiske materialer
 • Madordning
 • Rengøring

Normeringen efterreguleres, når budgetåret afsluttes, og institutionen tilføres/fratrækkes budgetmidler. Hver måned laves en oversigt til institutioner således, at de kan se den forventede årlige regulering af budgettet.

Daginstitutionerne vil således fremadrettet have et budget, der reguleres efter det faktiske antal børn i tilbuddet. Det foreslås, at minimumstildelingen på 40 enheder fastholdes, således at alle institutioner er sikret budget til 40 enheder pr. år.

Ændringen vil kunne medføre budgetændringer mellem de tre områder - daginstitutionerne, de private institutioner og dagplejen, idet forældrenes ønske forventeligt i højere grad kan efterkommes i den foreslåede normeringsmodel.

Når minimumsnormeringen træder i kraft fra 2024 vil børn under 3 år i dagtilbud udløse vuggestuetakst til institutionen, og forældrene vil skulle betale vuggestuetakst. Dette vil gælde både kommunale og private institutioner.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen. CØL bemærker, at en efterregulering af budgettet, i forhold til det faktiske antal børn i den enkelte institution, vil give en optimal udnyttelse af børnenormeringen.

Andre konsekvenser

Hvis søgningen mellem de forskellige institutionstyper ændrer sig meget i løbet af året, vil det kunne betyde nedskæring nogle steder og opnormering andre steder. Hvis antallet af ekstra børn i en institution er meget lille, vil det kunne betyde flere ansættelser på et mindre timetal end 37.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 27. september 2022

Område-MED Dagtilbud, Undervisning, PPR og Familie, den 6. oktober 2022

Børne- og Familieudvalget den 14. november 2022

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at følgende anbefalinger sendes i høring i Område-MED Dagtilbud, Undervisning, PPR og Familie:

1. Fra 2023 indføres en normeringsmodel for de kommunale daginstitutioner, hvor der reguleres efter det faktiske indmeldte antal børneenheder.

2. Minimumstildelingen på 40 enheder fastholdes.

3. Fra januar 2024 opkræves vuggestuetakst for børn indmeldt i børnehaver, indtil de fylder 3 år. Dette gælder for kommunale og private institutioner.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 27. september 2022, pkt. 111:

Godkendt.

Beslutning fra Område-MED Dagtilbud, Undervisning, PPR og Familie, 6. oktober 2022, pkt. 7:

Område-MED bemærker, at der kan være medarbejdermæssige konsekvenser ift. flere/færre medarbejdere på den enkelte institution.

Sagen genoptages i efteråret 2023.

Fraværende i Område-MED Dagtilbud, Undervisning, PPR og Familie - den 6. oktober 2022:

Torben Henningsen

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

123. Budgetansvar til dagtilbudslederne fra 2023

Udskriv

Sagstema

Uddelegering af budgetansvar til dagtilbudslederne fra 2023.

Redegørelse

Budgetansvaret for daginstitutionerne i Thisted Kommune ligger i dag hos sektionslederen for dagtilbud. Da områdeledelse blev indført, var der 3 områdeledere, der hver havde budgetansvar for 6-7 institutioner. I dag har sektionslederen for dagtilbud budgetansvar for 20 daginstitutioner. På den baggrund anser Børne - og Familieforvaltningen det for hensigtsmæssigt at uddelegere budgetansvar til institutionslederne, så der skabes øget decentralt ejerskab og økonomiansvarlighed i forhold til økonomistyring ved den enkelte daginstitution.

De pædagogiske ledere får således budgetansvar, udarbejder budgetopfølgninger og justerer antallet af medarbejdere i forhold til udsving i børnetal, budgettilpasninger, fratrædelser og sygemeldinger.

Fra 2024 indføres minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet. Det betyder, at der mindst skal være en pædagog/pædagogisk medarbejder til tre børn på 0-2 års området og en pædagog/pædagogisk medarbejder til seks børn på 3-5 års området. Overholdelse af minimumsnormering på den enkelte institution stiller krav til hurtig tilpasning af medarbejdere i forhold til udsving i børnetal. Udlægningen af budgetansvar skal også ses i denne sammenhæng.

Ved at give budgetansvaret til institutionslederne får de mulighed for at disponere over deres eget budget og lave de lokale tilpasninger, som de vurderer, der er behov for i institutionen.

Budgetansvaret medfører, at ansvar for den administrative økonomistyring og økonomiadministration påhviler lederen af den enkelte institution. Lederen får dermed en funktion som budgetansvarlig. Budgetansvaret varetages entydigt af den enkelte budgetansvarlige. Sektionslederfor området har en tilsynsforpligtelse over for de budgetansvarlige. Tilsynsforpligtelsen fratager ikke den budgetansvarlige for ansvaret, men den overordnede ledelse er forpligtet til at reagere ved uklarhed om den budgetansvarliges opgavevaretagelse.

Forvaltningen understøtter idag de enkelte institutioner med betaling af regninger og hjælp til budgetkontrol. Dette vil fortsætte efter en evt. ny ansvarsfordeling, ligesom der vil blive understøttelse i forhold til økonomi og tildelingsmodel på området for den enkelte institution. Der vil blive tilbudt kurser og møder med forvaltningen og CØL, i det omfang som institutionslederne måtte have behov for. Det er således forvaltningens opgave at sikre, at alle lederne har den rette understøttelse i forhold til den nye opgave. Budgetansvaret vil blive underbygget af tilbud om månedlige møder med de pædagogiske ledere, hvor fokus er budgetlægning, økonomistyring og budgetopfølgning.

Forvaltningen foreslår, at institutionernes over- eller underskud ved udgangen af 2022 nulstilles, så alle intitutionsledere i 2023 påbegynder budgetansvarsopgaven med et budget i balance.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten og dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. CØL oplyser supplerende, at overførselsbeløbene fra 2022 først kan anvendes, når Kommunalbestyrelsen har godkendt regnskabet for 2022.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. november 2022

Område MED Dagtilbud, Undervisning, PPR og Familie den 24. november 2022

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at daginstitutionslederne fra 2023 får budgetansvar for egen institution.

Beslutning

Udsat og drøftes i forbindelse med analysen på dagtilbudsområdet.

Til toppen

124. Finansiering af vuggestuepladser i Snedsted Børnehave

Udskriv

Sagstema

Finansiering af vuggestuepladser i Snedsted Børnehave.

Redegørelse

På Børne - og Familieudvalgsmødet den 27. september godkendte Børne - og Familieudvalget, at der skulle arbejdes videre med etableringen af vuggestuepladser i Snedsted Børnehave, idet udvalget ønskede, at forvaltningen skulle undersøge muligheden for at anvende mindreudgiften på minimumstildelingen til finansiering.

Teknisk Forvaltning har anslået en forventet udgift på 928.395 kr. til at foretage de nødvendige bygningsændringer, bl.a. etablering af krybberum.

Børne - og Familieforvaltningen har undersøgt muligheden for at finansiere etableringen af vuggestuepladser med minimumstildeling. Der beregnes forældrebetaling af minimumstildeling, hvorfor det ikke er muligt at gøre brug af den finansiering til bygningsmæssige ændringer. Forvaltningen foreslår i stedet, at finansieringen sker fra det forventede overførselsbeløb fra 2022 på dagtilbudsområdet.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. CØL oplyser supplerende, at overførselsbeløbene fra 2022 først kan anvendes når Kommunalbestyrelsen har godkendt regnskabet for 2022.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. november 2022

Indstilling

Børne - og Familieforvaltningen indstiller, at

 1. den foreslåede finansieringsplan godkendes.
 2. ombygningen påbegyndes primo januar 2023.

Beslutning

Godkendt når der foreligger en bevillingssag for overførsler.

Til toppen

125. Budgetopfølgning pr. 30. september 2022

Udskriv

Sagstema

Budgetopfølgning pr. 30. september 2022.

Redegørelse

I forhold til det korrigerede budget forventes der et merforbrug på 26,5 mio. kr.

Jævnfør sagens bilag er det især Børne- og Familieudvalget, som stikker af med et forventet merforbrug på 26,8 mio. kr. Mere specifikt (aktivitetsområdemæssigt) er det 'Børne- og Familieområdet' med 19,5 mio. kr. og ’Skoler og uddannelse' med 13,1 mio. kr. Social- og Seniorudvalget, som tidligere var meget udfordret, kommer samlet ud med et forventet merforbrug på 1,0 mio. kr. Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget forventer modsat et mindreforbrug på 5,4 mio. kr., hvilket primært skyldes mindreforbrug (driftsoverskud) på 'Forsyningsområdet'.

Som følge af midtvejsreguleringen (nye opgaver, kompensation som følge af stigende priser mv.) forventes det, at Thisted Kommunes serviceramme bliver hævet med 25-30 mio. kr. I forhold til denne korrigerede serviceramme forventes der en overskridelse på ca. 27 mio. kr.

På anlægsområdet forventes der i forhold til det korrigerede nettobudget et nettoforbrug på 215,1 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 116. Merforbruget skyldes primært udskudte indtægter på over 100 mio. kr.

Der forventes en overskridelse af anlægsrammen, som er det oprindelige bruttoanlægsbudget ekskl. forsyning og ældreboliger på 12,4 mio. kr., svarende til et bruttoforbrug på 203,7 mio. kr.

Af sagens bilag fremgår en mere detaljeret gennemgang af såvel drift, anlæg som finansielle poster.

Retsgrundlag

Styrelsesloven samt Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Eventuelle merforbrug på såvel service- som anlægsramme kan udløse en økonomisk sanktion af op til samme størrelse som merforbrugene. Den konkrete størrelse afhænger af såvel landets øvrige 97 kommuner som statens villighed til at udøve sanktionerne. Sanktioner på servicerammen er skrevet ind i budgetloven, hvorimod regeringen skal søge tilslutning i Folketinget, hvis den vil sanktionere kommunerne for at overskride anlægsrammen.

Budgetopfølgningen viser et kassetræk på 123,7 mio. kr., hvilket er næsten 100 mio. kr. mere end kassetrækket i det oprindelige budget på 25,2 mio. kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 10. november 2022

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. november 2022

Børne- og Familieudvalget den 14. november 2022

Social- og Seniorudvalget den 15. november 2022

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 16. november 2022

Arbejdsmarkedsudvalget den 16. november 2022

Økonomiudvalget den 24. november 2022

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2022

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at budgetopfølgningen godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 10. november 2022, pkt. 1:

Direktionen indstiller, at der gives en tillægsbevilling på 26,8 mio. kr. svarende til det forventede merforbrug på Børne- og Familieudvalgets område.

Der indføres generelt indkøbsstop efter de beskrevne retningslinjer resten af 2022.

Beslutning

Direktionens indstilling indstilles til godkendelse, idet udvalget har fuld fokus på budgetoverholdelse i 2023.

Til toppen

126. Børne- og Familieudvalget. Budgetopfølgning 2022 og handleplan for budgetoverholdelse 2023

Udskriv

Sagstema

Budgetopfølgning 2022 og handleplan for budgetoverholdelse 2023.

Redegørelse

Budgetopfølgningen med udgangen af september måned på Børne- og Familieudvalgets område viser et forventet merforbrug på 26,8 mio. kr. Det er områderne Børn- og Familieområdet samt Skoler og Uddannelse, der forventer et merforbrug på henholdsvis 19,5 mio. kr. og 13,1 mio. kr.

For så vidt angår budget 2022 kan det konstateres, at der ikke kan opnås balance på Børne- og Familieudvalgets område under ét jf. nedenstående tabel.
Udfordringen handler derfor om at få minimeret indeværende års merforbrug så meget som muligt, samtidig med at der allerede på nuværende tidspunkt og med det nuværende kendte budget for 2023, tages de indledende drøftelser af, hvordan budgettet for 2023 kan komme i balance.

Budget 2023. I nedenstående tabel fremgår forventet afvigelse opdelt på aktivitetsområder i 2022 og budget 2023 med en visning af årets demografiregulering og øvrige beløb tilført områderne.

Dagtilbud til børn

Forventning til budget 2023

Budgettet forventes overholdt.

Til indfasning af minimumsnormering forventes der at komme 8.864.000 kr. fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Initiativer til overholdelse af budget 2023

Et eventuelt mindreforbrug vil kunne anvendes på Børne- og Familieområdet.

Skoler og uddannelse

Forventning til budget 2023

I forbindelse med budgetforliget 2023 har Skoler og Uddannelse fået tilført 1,2 mio. kr. til specialkørsel SFO, idet opgaven er overgået fra Socialafdelingen til Undervisning og Dagtilbud. På Fælles konti SFO forventes et balanceret forbrug fra budgetår 2023. Dog kan der være en udfordring på stigende benzinudgifter, som har en afgørende betydning for de indgåede aftaler mellem Teknisk Forvaltning og taxaudbyder.

Ligeledes har Skole og Uddannelse fået tilført 3,2 mio. kr. i 2023 til fastholdelse af nuværende elevtildelingsniveau på folkeskoleområdet. Midlerne skal sikre, at elevtildelingsprisen er på samme niveau som i 2022 inkl. pris- og lønfremskrivning. De seneste år er elevtildelingstaksten blevet reduceret for at kunne overholde det samlede budget på Skole og Uddannelse inklusiv stigende takst til private- og friskoler. Beløbet på 3,2 mio. kr. er alene givet til budget 2023 grundet folkeskoleanalysen, som er en del af det samlede P60 katalog (P1 skolestruktur). I løbet af foråret 2023 vil der foreligge en analyserapport på folkeskoleområdet.

Ved fastholdelse af elevtildelingsprisen i 2022-niveau i tildelingsmodellen, vil folkeskolerne isoleret set overholde budgettet i 2023. Forklaringen er reducering af lærere og pædagoger i forbindelse med forflyttelsesrunden i 2022/2023 skoleåret. Ovenstående betyder således, at det forventede merforbrug i 2022 på Skole og Uddannelse, som overføres, ikke kan indhentes i løbet af 2023, medmindre nye initiativer gennemføres.

Yderligere har Teknisk Forvaltning meddelt, at den nye affaldssorteringsordning er udskudt til 1. februar 2023 på alle kommunale enheder og institutioner. Udfordringen vil have en ekstra omkostning forbundet med etablering af ordningen, som kan afgøre, om folkeskolerne isoleret set opnår balance i 2023. Ligeledes er der fortsat en usikkerhed forbundet med energikrisen. Der er igangsat udskiftning af gasfyr til andre energikilder på 3 folkeskoler.

Initiativer til overholdelse af budget 2023

Område

I forhold til budgetoverholdelse for 2023 vil der være behov for at overveje en række besparelser som kan være følgende:

Beløb årligt

Lukning af tilbud og reducering af aktiviteter:
1,8 mio. kr.

Reduktion på 5% i SFO-tildelingen pr. fuldtidsbarn:
1,5 mio. kr.

Prisstigning på forældrebetaling i SFO på 100 kr. pr. måned:
0,8 mio. kr.

Afskaffelse af madordning i SFO:
1,4 mio. kr.

Total
5,5 mio. kr.

Børne- og Familieområdet

Forventning til budget 2023

Budgettet på Børne- og Familieområdet er i 2023 på 93,3 mio. kr. I forbindelse med budgetforliget blev der tilført 3,0 mio. kr. Samtidig er der nogle andre budgetreguleringer, der trækker i den anden retning således, at budgettet netto er tilført 2,2 mio. kr. i 2023, hvis demografireguleringen ikke regnes med.

Aktivitetstallene i tabel 1 nedenfor viser, at antallet af anbringelser på plejefamilieområdet, eget værelse samt Kronborg har været nogenlunde stabile det sidste år. Stigningen er primært på eksterne opholdssteder, hvor der i juni 2021 var 12 anbragte til 21 anbragte i september 2022.

Tabel 1. Antal anbringelser

30.06.2021

31.12.2021

31.07.2022

30.09.2022

Plejefamilie

78

80

75

75

Netværksplejefam.

4

6

4

4

Eget værelse

4

3

4

4

Opholdssteder

12

13

20

21

Kronborg

9

8

9

9

I alt

107

110

112

113

Herudover 11 sager, hvor Thisted Kommune er handlekommune men ikke betalingskommune.

Aktivitetstallene i tabel 2 viser det totale antal sager på myndighedsområdet. Dette dækker over antallet af sager hos socialrådgiverne. Tallene er opgjort pr. 1. januar i de enkelte år. Midt i oktober var det totale antal sager faldet til 826 aktive sager. Tallene viser, at der er sket en stigning i antal aktive sager på over 20 % siden 2019. Statistisk set vil dette betyde flere anbringelser og flere forebyggende foranstaltninger.

Tabel 2. Total antal aktive sager på myndighedsområdet

2019

2020

2021

2022

Antal sager

670

776

708

853

På baggrund af de ovenstående aktivitetstal forventes der ikke et fald i antallet af anbringelser og antallet af sager.

Idet der ikke forventes en nedgang i antallet af anbringelser og antallet af sager, forventes forbrug at ligge på 103,4 mio. kr., som er samme niveau som i 2022. Dermed forventes der et merforbrug på ca. 10 mio. kr.

Initiativer til overholdelse af budget 2023

Som tilfældet på Skoler og Uddannelse vil der være en række besparelsesmuligheder for 2023, som kan reducere det forventede merforbrug på ca. 10 mio. kr. Det kan være:

Lukning af tilbud:

1,7 mio. kr.

Reducere støttefunktioner på familieområdet:

5 mio. kr.

Total

6,7 mio. kr.

Der har været gennemført et udviklingsarbejde i løbet af 2022 med formålet at forbedre Børne- og Familierådgivningens faglige og økonomiske styring. Dette fremgår af et andet punkt på dagsordenen. Et af punkterne heri har været implementeringen af et prognoseværktøj til at kunne lave en mere præcis budgetopfølgning.

Borgerservice

Forventning til budget 2023

Borgerservice forventer overholdelse af budgettet i 2023. For den del, der vedrører Børne- og Familieudvalgets område, er dette:

 • Busdrift
 • Andre sundhedsudgifter
 • Personlige tillæg m.v.
 • Boligstøtteområdet

Boligstøtteområdet indgår i P60, hvor Projekt 6 (Mindreforbrug i forskellige personlige ydelser i Borgerservice) leverer en budgetreduktion på 1,5 mio. kr. til budget 2023, da dette matchede det forventede mindreforbrug, da beregningen til P60 blev udarbejdet i første halvår 2022.

Borgerservice forventer nu, at ovenstående områder i alt leverer et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. i 2022.
Alle fire områder er uden overførsel.

Der er nogle få ubekendte, som kan skabe en vis budgetmæssig usikkerhed i løbet af 2023 og frem. Det værende den stigende inflation, hvilket særligt rammer transportsektoren, herunder også busdriften, hvor kommunen kan risikere prisstigninger i 2023.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen. CØL bemærker, at der ikke vil kunne opnås balance i budget 2022 samt i budget 2023 på udvalgets område med de nuværende igangsatte initiativer.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. november 2022

Økonomiudvalget den 22. november 2022

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2022

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at

 1. budgetopfølgningen med udgangen af september måned drøftes.
 2. udfordringer med overholdelse af budget 2023 drøftes.

Beslutning

Følgende tiltag indstilles til beslutning:

Skoler:

 1. Forældrebetalingen hæves med 100 kr. pr. md. hurtigst muligt - 0,8 mio. kr.
 2. Tildelingen af timer til SFO reduceres med 5 % - 1,5 mio. kr.
 3. Lukning af tilbud pr. 1/8 - 0,7 mio. kr.
  Forvaltningen udarbejder oplæg til behandling på næste møde.
 4. Reduktion på pedeldrift, rengøring mv - 0.7 mio. kr.

Børne- og familieområdet:

 1. Nedlæggelse af funktion 0,5 mio. kr.

Forvaltningen udarbejder oplæg til næste møde.

 1. Ændring af indsatser - 1 mio kr.
  Forvaltningen udarbejder oplæg til næste møde.

I alt budgetreduktioner på 5,2 mio. kr.

Per Skovmose stemmer imod, idet han ikke finder tidspunkt for besparelser det rigtige.

Til toppen

127. Omgørelsesprocenter på det sociale område

Udskriv

Sagstema

Orientering om danmarkskortet over omgørelsesprocenter på socialområdet.

Redegørelse

Efter retssikkerhedslovens § 79 b er det obligatorisk for kommuner at behandle danmarkskortet over omgørelsesprocenter på socialområdet inden den 31. december hvert år. Danmarkskortet offentliggøres af Social- og Ældreministeriet, og baserer sig på tal fra Ankestyrelsens statistik.

Fra 1. juli 2022 skal Kommunalbestyrelsen i forbindelse med behandlingen af danmarkskortet over omgørelsesprocenter tage stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling. Beslutter Kommunalbestyrelsen, at der ikke skal udarbejdes en handlingsplan, skal Kommunalbestyrelsen orientere Ankestyrelsen herom.

I Thisted Kommune træffer Ældre og Træning (Visitation- og Hjælpemiddeldepotet), Børne- og Familierådgivningen samt Handicap og Socialpsykiatri afgørelser på socialområdet efter serviceloven. For alle områder fremlægges statistikken for hvert område.

Danmarkskortet kan findes her:
https://sm.dk/danmarkskort/2022/jun/omgoerelsesprocenter-paa-socialomraadet-i-2021

Ankestyrelsens afgørelser opdeles i fem kategorier: Stadfæstelse, Ændring, Hjemvisning, Ophævelse og Afvisning, jf. følgende:

 • Stadfæstet: Ankestyrelsen er enig i forvaltningens afgørelse.
 • Ændring: Ankestyrelsen har ændret forvaltningens afgørelse.
 • Hjemvist: Sagen bliver sendt tilbage til forvaltningen, der skal behandle sagen igen og træffe fornyet afgørelse. Det kan være fordi Ankestyrelsen mener, at der er tale om alvorlige sagsbehandlingsfejl, som ikke umiddelbart kan rettes op i klagesagsbehandlingen. Det kan også være, at Ankestyrelsen mener, at der er behov for nye oplysninger, som forvaltningen skal indhente og inddrage i afgørelsen.
 • Ophævelse: Ankestyrelsen har ophævet forvaltningens afgørelse.
 • Afvisning: Ankestyrelsen behandler ikke sagen. Ankestyrelsen kan afvise at behandle en klage, hvis der er klaget for sent, hvis Ankestyrelsen ikke er rette klageinstans, eller hvis klageren ikke er klageberettiget. Det kan også skyldes, at klageren beslutter sig for at opgive den, eller klagen af anden grund bortfalder. Afviste sager indgår ikke i beregningen af omgørelsesprocent.

Thisted Kommunes overordnede resultat for 2021

Danmarkskortet viser, at Ankestyrelsen på hele socialområdet i Thisted Kommune har truffet 63 afgørelser i 2021.

I 25 af sagerne har Ankestyrelsen omgjort eller hjemvist Thisted Kommunes afgørelse, hvilket giver en omgørelsesprocent på 40. I 2021 var den generelle omgørelsesprocent på landsplan 31,8.

De omgjorte afgørelser består af 4 ændrede/ophævede sager og 21 sager, hvor Ankestyrelsen har bedt Thisted Kommune behandle sagen på ny.

Børne- og Familierådgivningen

Nedenstående tabel viser, hvordan Ankestyrelsens afgørelser fordelte sig i forhold til sagsområder og afgørelsesmåder for Børne- og Familierådgivningens 19 sager afgjort i 2021.

Stadfæstet

Ændret/ophævet

Hjemvist

Afvist

Samlet antal sager (Realitetsbehandlede)

Merudgifter - § 41

2

2

Tabt arbejdsfortjeneste - § 42

3

3

Børnefaglig undersøgelse - § 50

3

3

Samvær - § 71

4

2

2

6

Forældrebetaling - § 159

2

2

Efterværn og opretholdt anbringelse - §§ 76 og § 76 a

3

3

Foranstaltninger - §§ 52 stk. 3 nr. 1-9, 55, 69 stk.1

1

I alt

12

7

3

19

Ankestatistikken for år 2021 viser, at 12 af 19 realitetsbehandlede sager fra Børne- og Familierådgivningen blev stadfæstet hos Ankestyrelsen. 7 sager blev således ændret, ophævet eller hjemvist, hvilket svarer til en omgørelsesprocent på 36,8. Landsgennemsnittet for samme sagsområder var i 2021 på 34,8 %. I 2019 havde Børne- og Familierådgivningens sager en omgørelsesprocent på kun 14,3 og i 2020 26,7 %.

Forvaltningens bemærkninger:

Børne- og Familierådgivningen bemærker, at der i 2021 ses et forholdsvis lavt antal påklagede sager til Ankestyrelsen inden for flere sagsområder, hvilket påvirker omgørelsesprocenten, idet området vedrørende merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste derfor fylder forholdsvis meget i statistikken, da der her ses et højt antal hjemviste sager. Det er afdelingens vurdering, at genopretningsplanen fra 2019 følges, og at der fortsat er fokus på øget kvalitet i sagsbehandlingen inden for området. Ved fornyet behandling af 3 af de hjemviste sager, og efter yderligere oplysning af sagerne, har borgeren fået medhold i klagerne. I 1 hjemvist sag har Ankestyrelsen i vidt omfang stadfæstet afgørelsen, men sagen er hjemvist grundet manglende oplysninger angående en enkelt og konkret merudgift. Afgørelsen er herefter fastholdt i sin helhed og ses ikke påklaget på ny.

I den sidste hjemviste sag, er afgørelsen delvist fastholdt overfor borgeren efter ny behandling og er ikke påklaget på ny.

Andelen af hjemviste sager inden for merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste skal i øvrigt sammenholdes med, at der i 2021 i alt blev truffet 138 afgørelser efter §§ 41 og 42, hvoraf alene de altså 5 er påklaget og efterfølgende hjemvist. Der ses derfor i høj grad at være enighed med forældrene omkring vurderinger og trufne afgørelser.

Der foretages i afdelingen fortsat systematisk ledelsestilsyn på forskellige sagsområder, hvor der er fokus på såvel kvaliteten i sagsbehandlingen som kvalitet af afgørelser, breve med videre, ligesom der ved teamleder fortsat er månedlig gennemgang af aktive sager.

Socialafdelingen

Nedenstående tabel viser, hvordan Ankestyrelsens afgørelser fordelte sig i forhold til sagsområder og afgørelsesmåder for Socialafdelingen. Der har været sammenlagt 26 sager i 2021, afviste sager medregnes ikke.

Ankestatistikken for 2021 viser, at Socialafdelingen fik stadfæstet 18 ud af 26 afgørelser fra Ankestyrelsen, svarende til 69 %.

6 ud af de 26 afgørelser blev hjemvist, svarende til 23 %, og endelig blev 2 af de 26 afgørelser ophævet, svarende til 8 %.

Landsgennemsnittet for disse bestemmelser er til sammenligning:

Stadfæstelse 66,4 %

Omgørelse 33,3% heraf udgjorde ændring 5,4 %

Hjemvisning 27,9 %.

Bestemmelse

Stadfæstelse

Hjemvisning

Ændring/Ophævelse

§ 41: Merudgifter (børn)

1

§ 85: Socialpædagogisk støtte

4

3

§ 96: BPA-ordning

2

§ 97: Ledsageordning (voksne)

2

1

§ 100: Merudgifter (voksne)

7

2

§ 107: Midlertidigt botilbud

1

1

§ 109: Ophold – Krisecenter

1

§ 136 f: Magtanvendelse for borger i botilbud anbragt ved dom

1

Forvaltningens bemærkninger:

De allerede iværksatte tiltag videreføres. Disse tiltag inkluderer blandt andet muligheden for sparring med forvaltningens jurist, at alle genvurderinger skal godkendes af forvaltningens jurist, og at sagsbehandlerne løbende bliver undervist i at skrive afgørelser. Der vil fortsat være fokus på, at kvaliteten af de afgørelser, som sendes ud af forvaltningen, opretholdes og forbedres yderligere. Alle genvurderinger skal omkring juristen, inden de sendes til Ankestyrelsen. Herudover foretages løbende ledelsestilsyn, hvor også kvaliteten af afgørelsesbreve bliver efterset.

Alle sager om merudgifter (voksne) er blevet gennemgået, og der har været øget fokus på at dække borgers behov og ikke mere. Dette har været medvirkende til begge hjemvisninger vedrørende § 100.

I de sager, hvor Ankestyrelsen har truffet afgørelse om ophævelse, har man ikke været enige i Socialafdelingens afgørelse.

Den afviste sag blev af klager trukket tilbage, inden den nåede af blive behandlet hos Ankestyrelsen.

Ældreområdet

Bestemmelse

Stadfæstelse

Hjemvisning

Ophævelse

§ 83 Hjemmehjælp

1

2

§ 112 Hjælpemidler

3

1

§ 113 Forbrugsgoder

1

1

1

§§ 114 og 115 Biler

3

5

I alt

8

8

2

Ankestatistikken for 2021 viser, at Visitation og Hjælpemiddeldepotet fik stadfæstet 8 ud af 18 afgørelser fra Ankestyrelsen, svarende til 44,4 %. 8 ud af de 18 afgørelser blev hjemvist, svarende til 44,4 %, og endelig blev 2 af de 18 afgørelser ophævet, svarende til 11,1 %.

Forvaltningens bemærkninger:

Som udgangspunkt hjemvises en sag på grund af manglende oplysninger, og ved ændrede/ophævede afgørelse ændres kommunens afgørelse.

På bilområdet har man været udfordret af Ankestyrelsens hjemvisninger, som Visitationen og den jurist, der deltager på bilmøder, har været meget uforstående overfor.

Ved genbehandling af disse sager, er de sager, der er sendt til Ankestyrelsen igen, blevet stadfæstet.

Vi bruger også af og til konkrete sager i Ankestyrelsen til at få afklaret, hvordan vi fremover skal afgøre lignende sager. Blandt andet kommer der nye hjælpemidler på markedet, forhandling af produkter ændres (hjælpemidler kan blive til forbrugsgoder), og lovgivning/vejledningen ændres løbende.

I forhold til hjemviste sager, handler vi efter den anvisning Ankestyrelsen giver, med fornyet vurdering og afgørelse. Vi drøfter både stadfæstede, hjemviste og ændrede sager fra Ankestyrelsen på vores sparringsmøder for henholdsvis terapeuter, visitatorer, og administrative sagsbehandlere, da det er lærerigt i forhold til fremtidig sagsbehandling og procedurer. Når vi har en afgørelse, som vi er i tvivl om, giver vi afslag, og hvis borger bruger klagemuligheden, sender vi sagen i Ankestyrelsen, for at prøve sagen af. Det har principiel betydning, når der kommer en afgørelse tilbage, hvad enten den er stadfæstet eller hjemvist.

Retsgrundlag

Retssikkerhedsloven.

Serviceloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget 14. november 2022

Social- og Seniorudvalget 15. november 2022

Kommunalbestyrelsen 29. november 2022

Indstilling

1. Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at der ikke udarbejdes en handlingsplan på området, idet forvaltningen fortsat følger genopretningsplanen vedrørende tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter.

2. Social-, Sundheds-, og Kulturforvaltningen indstiller, at der ikke udarbejdes en handlingsplan på området, idet der løbende er fokus på Ankestyrelsens afgørelser, og hvorledes de påvirker praksis.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

128. Status på faglig strategi i Børne- og Familierådgivningen

Udskriv

Sagstema

Orientering om arbejdet med faglig strategi og økonomisk styring i Børne- og Familierådgivningen.

Redegørelse

I foråret 2022 blev der igangsat et omfattende udviklingsarbejde med det formål at forbedre Børne- og Familierådgivningens faglige og økonomiske styring. Det var således oplevelsen, at Thisted Kommune, som mange andre kommuner, er udfordret på styringen af børne- og familieområdet.

På tidspunktet for igangsættelsen af udviklingsarbejdet var der især fokus på at sikre bedre viden om, hvad der virker, og hvad det koster. Med baggrund i udgiftsudviklingen på området gennem budgetåret 2022, hvor der nu er udsigt til en massiv budgetoverskridelse, er fokus også i stigende grad rettet mod at skabe grundlaget for en større budgetsikkerhed på området.

Projektet har i forlængelse heraf haft fokus på:

 • at styrke forvaltningens evne til at styre indsatser og skabe effekt i forhold til familierne – og kunne dokumentere det.
 • at forbedre økonomistyringen og skabe større transparens i, hvad de forskellige indsatser koster.
 • at bygge et stærkt og sammenhængende ledelses- og arbejdsgrundlag for den nye organisation på familieområdet.
 • at understøtte, at kommunen fortsat overholder gældende lovgivning og retningslinjer på området.

Arbejdet er gennemført i 2. og 3. kvartal med bistand fra konsulentfirmaet LEAD. Det er sket i to tæt koordinerede spor, hvor et fagligt spor har fokuseret på at videreudvikle den faglige strategi, mens et økonomispor har fokuseret på værktøjer og processer, som skal styrke budgettering og opfølgning i Børne- og Familierådgivningen.

Der foreligger nu en samlet handleplan med en række initiativer, som skal udvikles og gennemføres i løbet af de kommende 6-12 måneder. Handleplanen er forankret i Børne- og Familierådgivningen, men skal eksekveres i et tæt samarbejde med Center for Økonomi og Løn.

Ekstern konsulent fra firmaet LEAD, Arne Hauge Jensen, deltager på mødet.

Retsgrundlag

Serviceloven.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til udarbejdelse af faglig strategi samt forslag til implementeringsplan afholdes indenfor afdelingens nuværende budget.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. november 2022

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen godkendes.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

129. Orientering om Børnesundhedsprofilen 2022

Udskriv

Sagstema

Orientering om, at Børnesundhedsprofilen for Region Nordjylland 2021 nu er udarbejdet.

Redegørelse

Børnesundhedsprofilen er en sundheds- og trivselsundersøgelse gennemført i hele Region Nordjylland. Undersøgelsen, der er gennemført i efteråret 2021, har til formål at bidrage til at skabe de bedste betingelser for et godt børneliv i kommunerne og i Region Nordjylland som helhed. Det er anden gang, at undersøgelsen gennemføres, dog med enkelte ændrede spørgsmålsformuleringer. Første undersøgelse blev gennemført i 2017.

I april 2022 blev Børne- og Familieudvalget og Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget præsenteret for udvalgte resultater fra Børnesundhedsprofilundersøgelsen i Thisted Kommune 2021, se bilag 1.

Den endelige rapport med vægtede svar er efterfølgende udarbejdet og præsenteret ved den nordjyske lancering af Børnesundhedsprofilen den 24. august 2022 i Aalborg, se bilag 2. Repræsentanter fra Børne- og Familieudvalget og Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget var til stede.

Data fra Børnesundhedsprofilen vil blive inddraget i den sundhedsfremmende og forebyggende indsats samt danne grundlag for det kommende strategiarbejde.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 5. oktober 2022

Børne- og Familieudvalget den 14. november 2022

Indstilling

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, 5. oktober 2022, pkt. 138:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

130. Møder mellem Børne- og Familieudvalget og bestyrelsesformænd/-næstformænd fra skoler og dagtilbud

Udskriv

Sagstema

Mødeplan for 2023 for møder mellem Børne- og Familieudvalget og bestyrelsesformænd/-næstformænd for skoler og dagtilbud.

Redegørelse

Skoleområdet:

Børne- og Familieforvaltningen afholder hvert år 4 kvartalsmøder med formænd og næstformænd for skolebestyrelserne i Thisted Kommunes folkeskoler.

Møderne afholdes på skolerne på skift og fortrinsvist på en tirsdag aften.

Forvaltningen foreslår, at der i 2023 afholdes kvartalsmøder på følgende datoer:

24. januar 2023 (Status på analyse af Folkeskoleområdet)

21. marts 2023 (Status på analyse af Folkeskoleområdet)

23. maj 2023 (Fælles temamøde med Dagtilbud)

12. september 2023

Dagtilbudsområdet:

Børne- og Familieforvaltningen afholder hvert år 3 dialogmøder med formænd fra forældrebestyrelserne i Thisted Kommunes dagtilbud.

Møderne afholdes på institutionerne på skift og fortrinsvist på en tirsdag aften.

Forvaltningen foreslår, at der afholdes dialogmøder på følgende datoer:

23. maj 2023 (Fælles temamøde med Folkeskolerne)

3. oktober 2023

5. december 2023

Retsgrundlag

Skoler:

Folkeskoleloven.

Dagtilbud:

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. november 2022

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at mødeplanen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

131. Analyse af folkeskolen - Tema: Almen og overbygningsskoler

Udskriv

Sagstema

Analyse af folkeskolen - Tema: Almen og overbygningsskoler

Redegørelse

På Børne- og Familieudvalgsmødet den 11. oktober 2022 og på Kommunalbestyrelsesmøde den 3. november 2022 blev kommissorium for analyse af folkeskolen godkendt.

Analysen skal være med til at imødekomme de udfordringer, som folkeskoleområdet står overfor i årene fremover.

Folkeskoleområdet oplever i øjeblikket at være udfordret på en række områder. Gennem en årrække har området været præget af faldende elevtal og den heraf følgende økonomiske demografiregulering. I samme periode har andelen af elever visiteret til specialundervisning været stigende. Dette, sammenholdt med at en relativt stigende andel af budgettet går til at drifte bygningsmassen, har resulteret i en presset økonomi på både almen – og specialundervisningsområdet.

På den baggrund foreslog Børne – og Familieforvaltningen på Børne – og Familieudvalgets møde den 27. september 2022, at der skal udarbejdes en analyse på folkeskoleområdet. Børne- og Familieudvalget drøftede indhold, inddragelse og processen for analysearbejdet.

Derudover står der i Budget 2023, som forventes godkendt af Kommunalbestyrelsen tirsdag den 11. oktober 2022 kl. 19, følgende:

“Vores børn og vores folkeskole fortjener, at vi sætter en ny ambitiøs fælles retning for fremtidens folkeskole i Thisted Kommune. Forligspartierne er derfor enige om, at Børne- og Familieudvalget udarbejder en samlet plan for den fremtidige folkeskole, som både er faglig-, social- og økonomisk bæredygtig. I planen skal skolebestyrelser, medarbejdere, ledelse og andre relevante parter inddrages, og følgende emner skal som minimum indgå: Udviklingen af en struktur der underbygger faglig-, social- og økonomisk bæredygtighed. En samlet plan for specialundervisningen og overbygningerne. Børne- og Familieudvalget udarbejder et kommissorie indeholdende ovennævnte elementer, og arbejdet igangsættes hurtigst muligt og er klar til beslutning i april 2023. Skoleområdet tilføres 3,2 mio. kr. i 2023 til driften, finansieret af anlæg til skolestruktur i 2023”.

Fra politisk hold har man desuden tilkendegivet følgende ambition i forhold til bl.a. skoleområdet i politikken “Thy til det gode hverdagsliv”:

“Thisted Kommune har fagligt og økonomisk bæredygtige institutioner med kvalitet i centrum, og har mod til at træffe de svære valg og den tværgående prioritering.”

Analysen skal danne grundlag for anbefalinger til, hvordan der skabes et fagligt, socialt og økonomisk bæredygtigt skolevæsen i Thisted Kommune fremadrettet.

På Børne- og Familieudvalgsmødet den 11. oktober 2022 blev de første 2 delelementer af analysen behandlet.

 1. Friskoler og private grundskoler.
 2. Landsbyordninger.

Analysen

Forvaltningen har udarbejdet de næste 2 delelementer af analysen og udarbejdet en version 2 af friskoler og private grundskoler. Flg. tre delelementer af analysen er vedlagt som bilag:

 1. Folkeskoler - Almen undervisning.
 2. Folkeskoler - Overbygninger.
 1. Friskoler og private grundskoler Version 2.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. november 2022.

Område MED Dagtilbud, Undervisning, PPR og Familie den 24. november 2022

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutning

Drøftet og tilrettes jf. drøftelserne.

Til toppen

132. Orientering om fritidsguideordning

Udskriv

Sagstema

Orientering om fritid og fritidsguideordningen.

Redegørelse

Fritidssektionen i Thisted kommune understøtter de folkeoplysende foreninger og skaber de gode rammer for fritids- og foreningslivet i Thy. Strategi og handleplan for fritidsområdet (se bilag 1), sætter retningen og rammen for dette arbejde for:

 • folkeoplysende organisationer
  • Idrætsforeninger
  • Idebetonede foreninger f.eks. FDF og spejder
  • Aftenskole
 • Natur & Friluftsvejledning
 • De kommunale haller og Doverodde Købmandsgård
 • Samarbejde med de 13 selvejende haller
 • Talent- og Eliteidræt.

Thy til foreningsliv og fællesskab for alle

I februar 2022 orienterede Sundhed, Kultur og Fritid om ansøgning og tildeling af midler fra Socialstyrelsen til projektet Thy til foreningsliv og fællesskab for alle i perioden 2022 til 2023. Der blev i alt givet 1.848.562 mio. kr. Størstedelen af projektmidlerne er givet til ansættelse af op til tre fritidsguider heraf én på fuldtid.

Det overordnede formål med projektet er at sikre lige adgang til foreningslivet for alle børn og unge fra 3-18 år i Thisted Kommune.

Det skal ske i samarbejde med bl.a. børnehaver, skoler, sundhedsplejen og andre kommunale instanser, hvor man får kontakt til den primære målgruppe.

Fritid er dermed nu direkte med til at understøtte børn og unges rejse ind i fritids- og foreningslivet i Thy.

Projektmedarbejderen og leder af Fritid deltager på udvalgsmødet og præsenterer projektet og potentialer for fremtiden i et forebyggelses- og sundhedsperspektiv.

Leder af Fritid, Kristian Pilgaard og Fritidsguide Mogens Sørensen deltager på dagens møde.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Projektet finansieres via midler fra Socialstyrelsen. I alt ca. 1,84 mio. kr. i årene 2022 og 2023.

Thisted kommune understøtter en større part af borgerne med kontingent betaling.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. CØL oplyser supplerende finansiering sker over 2 budgetår med opdelt tilskud på 1,4 mio. kr. i 2022 og 0,4 mio. kr. i 2023. Ved budgetgennemgang i august er der forbrugt 0,3 mio. kr. af puljen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 5. oktober 2022

Børne- og familieudvalget den 14. november 2022

Indstilling

Sundhed, Kultur og Fritid indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, 5. oktober 2022, pkt. 140:

Taget til efterretning.

Beslutning

Udsat til næste møde.

Til toppen

133. Oprettelse af fritidstilbud til STU 2

Udskriv

Sagstema

Oprettelse af fritidstilbud på STU 2.

Redegørelse

STU 2 er Thisted Kommunes særlige tilrettelagte ungdomsuddannelse for elever med varige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Elever, der er i denne målgruppe, har ret til at blive visiteret af hjemkommunen til denne 3-årige ungdomsuddannelse. I øjeblikket er der visiteret 8 elever til Thisted Kommunes egen STU for denne målgruppe. STU 2 har til huse i den ombyggede tidligere Rolighedsbørnehave. STU er organisatorisk hjemhørende under Kommunikationscenter Thisted og består af de to afdelinger STU 1 og STU 2.

I forbindelse med opstart af nye elever på STU 2 til skoleåret 2022/2023 modtog forvaltningen forespørgsler fra forældre til elever på STU2 på et morgen-fritidstilbud. Eleverne/forældrene har ikke tidligere efterspurgt muligheden for fritidsklub inden skolestart.

Undervisning og dagtilbud har sammen med Handicap og Socialpsykiatri oprettet et tilbud, der imødekommer denne forældreefterspørgsel.

Fritidstilbuddet er oprettet efter serviceloven § 36, hvor Handicap og Socialpsykiatri er bevilligende myndighed i forhold til tilbuddet. Målgruppen til det nye tilbud er elever visiteret til STU 2 som på denne måde får mulighed for at møde i fritidsklub inden og efter skoletid samt i ferieperioder. Tilbuddet drives af Kommunikationscenter Thisted/STU 2, og fritidstilbuddet er hjemhørende i STU 2's undervisningslokaler. Dermed får eleverne et sammenhængende tilbud, hvor de ikke skal befordres efter skole til deres tidligere eftermiddagstilbud på Thyværkstedet.

Tilbuddets indhold

Tilbuddet startede op den 1. august 2022, idet forældrene til elever på STU 2 havde behov for tilbuddet på det tidspunkt. Undervisning og dagtilbud samt Handicap og Socialpsykiatri vurderede, at der hurtigt skulle oprettes et fritidstilbud. Efterfølgende har de to afdelinger vurderet, at der skal oprettes et permanent tilbud til målgruppen.

Formålet med fritidsklubben er at skabe et godt fritidstilbud til STU 2-eleverne før og efter STU-undervisningen. Tilbuddets ansatte pædagoger og pædagogmedhjælpere vil drive tilbuddet i tæt samarbejde med STU-personalet. Det bliver derfor muligt at arbejde mere helhedsorienteret og skabe sammenhæng mellem de pædagogiske tilgange i skoledel og fritidsdel, hvorved viden om den enkelte elevs særlige behov, interesser og udviklingspotentialer kan deles og understøtte det tværgående arbejde med den enkeltes liv, læring og trivsel. Med tilbuddet opnås derved mulighed for at optimere koordinering og videndeling og minimere transportbehovet.

Tilbuddet vil facilitere pædagogiske aktiviteter i et ungemiljø, som er tilpasset målgruppen. I det daglige vil det f.eks. være musik, Wii, IPad, brætspil, kreative sysler, bage og hygge. I ferier og skolefridage vil der være aktiviteter og udflugter ud af huset. Tilbuddet afvikles i elevernes fritid, og derfor vægtes frivillighed højt.

Der vil blive tilbudt morgenmad, ligesom der om eftermiddagen vil blive tilbudt et let eftermiddags-måltid. Der vil være mulighed for specialkost til elever, der har behov for dette.

Elever på STU2 kan benytte klubben i åbningstiden fra:

7.00 til 8.00 og igen fra 13.00 til 16.30.

Der kan tilmeldes klub i uge 42, i uge 7 og de 3 dage før påske og sommerferien.

Skoleklubben holder lukket:

 • mellem jul og nytår (følger skoleferien)
 • fredag efter Kr. Himmelfartsdag
 • uge 29 og 30

Retsgrundlag

Serviceloven §36.

Økonomiske konsekvenser

Der er lavet en aftale om køb af pladser på STU 2 fra Handicap og Socialpsykiatri i forhold til de elever, der visiteres til fritidstilbuddet på STU 2.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. CØL oplyser supplerende i forhåndsaftalen med Handicap og Socialpsykiatri, at der opkræves for minimum 4 årselever af en gennemsnitstimepris på 132,45 kr. i 2022-niveau.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. november 2022

Social og Seniorudvalget - til efterretning - den 15. november

Økonomiudvalget den 23. november 2022

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2022

Handicaprådet den 1. december 2022

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender oprettelse af et nyt fritidstilbud under STU 2.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

134. Nordjysk Socialaftale 2023-2024

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af Nordjysk Socialaftale 2023-2024.

Redegørelse

Nordjysk Socialaftale er en politisk aftale, der indgås af de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Formålet er at sikre udvikling, koordinering og styring af det specialiserede social og specialundervisningsområde i Nordjylland.

Nordjysk Socialaftale udspringer af lov om Social Service og Bekendtgørelserne om rammeaftaler på det sociale område, samt for lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud.

Den eksisterende socialaftale er gældende for 2021-2022 og skal således fornys.

Socialaftalen er udarbejdet med Den Administrative Styregruppe (DAS) som styregruppe i samspil med politikere, fagfolk og embedsmænd.

Kommunekontaktråd (KKR) Nordjylland har drøftet udkast til Nordjysk Socialaftale 2023-2024 og tilkendegivet, at aftalen anbefales godkendt i de nordjyske kommuner. Det blev af KKR Nordjylland bemærket, at det er vigtigt, at kommunerne samarbejder i henhold til aftalen og ikke laver konkurrerende tilbud.

Nordjysk Socialaftale for 2023-2024 skal være færdigbehandlet i de nordjyske kommuner og Region Nordjylland pr. 1. december 2022, men bliver først godkendt endelig den 19. december 2022.

Vision for det Specialiserede Socialområde.

Nordjyske Socialaftale 2023-2024 har særlig fokus på borgernes mulighed for egenmestring og deltagelse i meningsfulde fællesskaber, som visionen for det specialiserede socialområde i Nordjylland. Egenmestring og meningsfulde fællesskaber kan hver især- og i kombination bidrage til, at borgerne kan leve det liv, som de ønsker, og dermed højne livskvaliteten for den enkelte.

Valget af egenmestring og meningsfulde fællesskaber, som vision for den nye socialaftale, bakkede de nordjyske socialudvalgsmedlemmer tydeligt op om på Socialpolitisk Dialogforum den 10. juni 2022. Her blev der også peget på vigtigheden af samarbejde og vidensdeling på tværs af kommuner og sektorer, og at gensidig forventningsafstemning imellem borgere/pårørende og de fagprofessionelle aktører får stor betydning på det specialiserede socialområde. Ligeledes pegede udvalgsmedlemmerne på kommunernes omsorgsforpligtigelse, sat overfor borgernes selv- og medbestemmelse, som et centralt dilemma i den kommende aftaleperiode.

Fokusområder

For at udmønte visionen om øget egenmestring og meningsfulde fællesskaber, er der udvalgt tre fokusområder:

 • Sammen om en stærk Socialpsykiatri.

Dette fokusområde omhandler stigningen i borgere med psykiske vanskeligheder, som modtager ydelser fra det specialiserede socialområde, og sætter fokus på kompetencer og indsatser indenfor området.

 • Den gode alderdom.

Dette fokusområde omhandler borgere med udviklingshæmning, som får demens, og sætter fokus på, hvordan vi kan sikre fælles kompetencer, tværfaglighed og skabe de bedst mulige løsninger til borgerne.

 • Effektive og vidensbaserede løsninger.

Dette fokusområde har fokus på, hvordan de rette incitamenter kan skabe indsatser, hvor der i endnu højere grad er fokus på både borgerens behov og progression. Fokusområdet sætter fokus på, hvordan vi kan samarbejde om udvikling og vidensdeling af effektive indsatser, arbejdsgange og samarbejder.

Der er tale om fokusområder, som også var en del af Nordjysk Socialaftale for 2021-2022, men de fortsætter ind i den nye socialaftale, da de fortsat har relevans for det specialiserede socialområde, ligesom flere af initiativerne under fokusområderne ikke har været udmøntet grundet Corona pandemien.

Sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel

Kommunerne og regionen har løbende fokus på, om der er det rigtige udbud af tilbud og indsatser på det specialiserede socialområde. Formålet er at sikre, at der til stadighed er de nødvendige tilbud til såvel brede målgrupper, som små målgrupper med komplekse problemstillinger.

De nordjyske kommuner og Region Nordjylland har i 2022 foretaget en afdækning af det specialiserede socialområde i Nordjylland og vurderer, at der overordnet set er god sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel. Dog peger kommunerne og regionen på to målgrupper, hvortil det skal undersøges nærmere, hvilke muligheder der er for at styrke indsatsen:

 • Børn og unge med autismespektrumforstyrrelser.
 • Udviklingshæmmede med dom.

Den nærmere kvalificering af kommunernes behov, udfordringer og mulige løsninger ift. disse målgrupper vil forekomme i den nye aftaleperiode.

Retsgrundlag

Serviceloven.

Bekendtgørelse om rammeaftaler med videre på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget - orientering - den 14. november 2022

Social- og Seniorudvalget den 15. november 2022

Udsatterådet den - orientering - 29. november 2022

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2022

Handicaprådet - orientering - den 1. december 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

1. Social- og Seniorudvalget sender Nordjysk Socialaftale 2023-2024 til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

2. Kommunalbestyrelsen godkender Nordjysk Socialaftale 2023 - 2024.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

135. Orientering om status på overgangen til MitID

Udskriv

Sagstema

Orientering om status på udviklingen i overgangen til MitID.

Redegørelse

På møder i Børne- og Familieudvalget d. 9. august og 6. september i indeværende år, blev der givet en generel status på sagspresset og ventetiderne for borgerne på ydelser, der leveres i Borgerservice. Fokus var særligt på den landsdækkende udfordring vedrørende implementeringen af MitID, hvor der i perioder har været op til 5 ugers ventetid for kommunens borgere for at få fysisk borgerbetjening i Borgerservice.

Kommunen følger de lokale ventetider men indgår ligeledes i netværk via Kommunernes Landsforening (KL) for at få informationer fra centralt hold og relevante statistikker. Denne status læner sig særligt op ad KL's seneste webinar d. 27. oktober og forsøger dermed at videreformidle dette til udvalget.

Tæt på at være i mål

På landsplan forventes det, at der i alt skal være 5,1 mio. borgere, som skal have et aktivt MitID, og der er lige nu en restgruppe på ca. 400.000 borgere, der ikke er overgået endnu, men som inden for de seneste 6 mdr. har anvendt NemID. Hvor der inden sommerferien var mange nye brugere pr. uge, der overgik til MitID - hvilket også betød heftig aktivitet i Borgerservice i samme periode - så er der nu markant færre nye brugere, der overgår til MitID hver uge. Dette kan skyldes flere ting, men den primære årsag er formentlig, at dette er en restgruppe, som ikke oplever stor gevinst ved at overgå til løsningen, da NemID fortsat virker til nogle tjenester, samt at de måske ikke har et stort behov for at tilgå digitale tjenester, omend dette kan være kritisk ud fra et inklusionsperspektiv: Risikoen er, at vi afkobler visse grupper af borgere fra at bruge tjenester, som kræver MitID, hvor adgang til prøvesvar, læge, netbank og lignende bliver besværliggjort. Dette er en risiko man mange steder i det offentlige er bevidste om. Derfor er digital inklusion også en del af stort set alle fællesoffentlige digitaliseringsstrategier, der er lanceret i de seneste år.

Ventetiderne på at komme til i Borgerservice vedrørende MitID er på landsplan 10 hverdage. Her i kommunen går det lidt bedre med en ventetid på ca. 8 hverdage.

Aktiviteten i Borgerservice ændrer karakter

Som nævnt er der færre nyoprettelser af MitID end tidligere, men der er derimod langt flere besøg fra borgere, som skal have vedligeholdt allerede udstedt MitID, således denne del udgør ca. 70 % af de ekspeditioner, som kommunen har. Det er borgere, som allerede har fået udstedt et MitID i eksempelvis Borgerservice, men som nu ikke kan tilgå MitID uden at skulle have valideret sin identitet af en uddannet medarbejder i Borgerservice. Årsagerne kan være glemt brugerID, kode eller mistet kodeviser. Derudover kan det være borgere, der ikke har adgang til deres telefon, hvor MitID ellers fungerede på, og nu ikke har mulighed for at oprette sig på ny med et gyldigt pas på en ny telefon.

Det er derfor udtryk for at den samlede MitID-overgang så småt er ved at overgå fra en implementeringsfase til en driftsfase, omend der på landsplan mangler de tidligere nævnte 400.000 borgere.

Driften af MitID opleves administrativt tungere end driften af NemID, hvorfor der fortsat er fokus på økonomien i dialogen mellem KL og Digitaliseringsstyrelsen.

MitID som eneste mulighed i netbank og førstevalg i Borgerservice

Pengeinstitutterne, som har investeret økonomisk i både NemID og MitID, tillader pr. 1. november 2022 ikke længere brugen af NemID, når netbanksløsninger skal tilgås. FinansDanmark har estimeret, at det kun er 25.000 (ud af de 400.000) borgere, der er blevet afskåret fra at bruge netbank pr 1. november 2022, baseret på sektorens egne data.

Desuden vil NemID nøgleapp'en tages ud af drift tidligt i 2023.

Parallelt til pengeinstitutterne er MitID 1. november lideledes den primært valgte løsning, der tilbydes i Borgerservice, når nye brugere skal have en valideringstjeneste, da anvendelsesmulighederne for NemID er hastigt faldende, mens MitID kan bruges stadig flere og flere steder. Det betyder, at unge og udlændige, som er nye brugere, som udgangspunkt kun får MitID.

Den 30. juni 2023 sker den tekniske nedlukning af NemID, og herefter er det kun MitID, der kan bruges.

Retsgrundlag

Lov om MitID og NemLog-in.

Bekendtgørelse om MitID til privatpersoner.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget, den 14. november 2022

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Udsat til næste møde.

Til toppen

136. Underskriftsark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. november 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen