06. dec 2022

Deltagere:

 • Claus Nybo (A)
 • Jane Rishøj (A)
 • Kenneth Bjerregaard (V)
 • Per Skovmose (C)
 • Peter Larsen (V)

137. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Børne- og Familieudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsordenen for De stående udvalg §5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 6. december 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

138. Meddelelser

Udskriv

Sagstema

Meddelelser fra:

 1. Udvalgsformand
 2. Øvrige udvalgsmedlemmer
 3. Forvaltningen

a. Sektionslederstillingen undervisning og dagtilbud

b. Bevilling fra Villumfonden

Beslutning

Formanden orienterede om "plant et træ" i Kronens Mark samt møde i Byggeudvalget vedr. Sennels Børnehave.

Temperaturnedsætningen i skolerne blev drøftet.

Til toppen

139. Dialogmøde med plejefamilier og Børne- og Familieudvalget

Udskriv

Sagstema

Dialogmøde mellem plejefamilier og Børne- og Familieudvalget.

Redegørelse

Børne- og Familieudvalget besluttede på deres møde den 1. december 2020, at etablere en gruppe med repræsentanter af plejefamilier som skal mødes til dialogmøder med Børne- og Familieudvalget.

Sideløbende med disse møder har Børne- og Familierådgivningen afholdt en række arbejdsmøder med dialoggruppen.

Dialoggruppen mødtes sidst med Børne- og Familieudvalget den 7. september 2021, hvor disse punkter blev drøftet:

 • Præsentation og orientering om fokusområder v/Børne- og Familieudvalget.
 • Punkt fra plejefamilie: "At arbejde som plejefamilie. Vi vil gerne fortælle vores politikere om vores arbejde som plejefamilie, hvad dette indbebærer, og hvorfor vi gør det, for at give dem et indblik i vores arbejde".

Dialoggruppen ønsker at drøfte disse punkter med Børne- og Familieudvalget:

 • Plejefamiliernes arbejdsvilkår i Thisted Kommune.
 • Gennemsnitsmodellen - foreløbige erfaringer med modellen
 • Udløbende kontrakter
 • Ny dato for næste møde

Forvaltningen bemærker, at drøftelserne ikke skal tage udgangspunkt i den enkeltes egne problemestillinger - men istedet skal have en generel karakter i forhold til opgaven som plejefamilie.

Dialoggruppen bestående af Heidi Lund Thomsen, Malene Larsen, Lone Mørch Poulsen, Alice Ravnborg, Tanja Furbo, Krista Dixen Jensen og Susanne Sørensen, deltager på mødet.

Retsgrundlag

Serviceloven.

Økonomiske konsekvenser

Sagen påvirker ikke Børne- og Familierådgivningens økonomi.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 6. december 2022

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at dialogmødet afholdes med de ønskede punkter, som beskrevet i sagsfremstillingen.

Beslutning

Drøftet. Der afholdes dialogmøder igen ifm. udvalgsmøder i juni og december.

Til toppen

140. Halvårsrapport fra KUI 2. halvår 2022

Udskriv

Sagstema

KUI Vejledning udarbejder halvårligt rapporter, der beskriver de 15-24 åriges aktiviteter.

Redegørelse

Vejledningsdelen af Den Koordinerende Ungeindsats (KUI) udarbejder halvårligt rapporter, der beskriver de 15-24 åriges aktiviteter.

Ungedatabasen opdaterer ikke data på unge over 25 år, ligesom der ikke er tilbagemeldingspligt fra ungdomsuddannelserne på unge over 25 år. Derfor er det ikke muligt at lave samme rapport for unge mellem 25 og 30 år.

Rapporterne udarbejdes den 1. april og den 1. oktober og offentliggøres på KUI-vejlednings hjemmeside. Rapporterne sætter fokus på hver sin vinkel af tilmeldingerne til ungdomsuddannelser. I april er der fokus på, hvad de unge i 9. og 10. klasse tilmelder sig i kommende skoleår. I oktober er der fokus på omvalg og afbrud i ungdomsuddannelser.

Der udarbejdes desuden 2 tillæg, som beskriver uddannelsesparathedsvurderingerne. Disse tillæg udarbejdes medio januar og juni.

KUI-vejledning anvender data og halvårsrapporter til at identificere tendenser og mønstre over tid blandt unge i Thisted Kommune, og beskriver derefter målrettede indsatser i vejledningsaktiviteter hos KUI-vejledning samt anvender data som retning for de faglige målsætninger.

Det forventes, at samtlige halvårsrapporter vil indeholde data vedrørende generelle bevægelser blandt unge samt udvalgte nedslag.

Halvårsrapporten er et øjebliksbillede baseret på dataudtræk den 26. september 2022.

Rapporten indeholder oversigter over:

 • Aktiviteter 15-17 år

Andelen af unge 15-17 årige, der enten er i gang i grundskolen, på en ungdomsuddannelse, på FGU eller i beskæftigelse, er samlet set 97,09 %.

 • Aktiviteter 18-24 år

Andelen af unge 18-24 årige, der er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse, er samlet set 78,08 %.

 • Afbrud i ungdomsuddannelser 15-24 år

Andelen af unge 15-24 årige, der har afbrudt deres uddannelse i perioden 1. august - 26. september 2022, er 74 unge.

Desuden indeholder rapporten et tillæg vedrørende uddannelsesparathedsvurdering (UPV).

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunal indsats for unge under 25 år.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 6. december 2022 (udsat fra den 14. november 2022)

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

141. Orientering om fritidsguideordning

Udskriv

Sagstema

Orientering om fritid og fritidsguideordningen.

Redegørelse

Fritidssektionen i Thisted Kommune understøtter de folkeoplysende foreninger og skaber de gode rammer for fritids- og foreningslivet i Thy. Strategi- og handleplan for fritidsområdet (se bilag 1) sætter retningen og rammen for dette arbejde for:

 • Folkeoplysende organisationer
  • Idrætsforeninger
  • Idébetonede foreninger f.eks. FDF og spejder
  • Aftenskole
 • Natur & Friluftsvejledning
 • De kommunale haller og Doverodde Købmandsgård
 • Samarbejde med de 13 selvejende haller
 • Talent- og Eliteidræt.

Thy til foreningsliv og fællesskab for alle

I februar 2022 orienterede Sundhed, Kultur og Fritid om ansøgning og tildeling af midler fra Socialstyrelsen til projektet Thy til foreningsliv og fællesskab for alle i perioden 2022 til 2023. Der blev i alt givet 1.848.562 kr. Størstedelen af projektmidlerne er givet til ansættelse af op til tre fritidsguider heraf én på fuldtid.

Det overordnede formål med projektet er at sikre lige adgang til foreningslivet for alle børn og unge fra 3-18 år i Thisted Kommune.

Det skal ske i samarbejde med bl.a. børnehaver, skoler, sundhedsplejen og andre kommunale instanser, hvor man får kontakt til den primære målgruppe.

Fritid er dermed nu direkte med til at understøtte børn og unges rejse ind i fritids- og foreningslivet i Thy.

Projektmedarbejderen og leder af Fritid deltager på udvalgsmødet og præsenterer projektet og potentialer for fremtiden i et forebyggelses- og sundhedsperspektiv.

Leder af Fritid Kristian Pilgaard og Fritidsguide Mogens Sørensen deltager på dagens møde.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Projektet finansieres via midler fra Socialstyrelsen. I alt ca. 1,84 mio. kr. i årene 2022 og 2023.

Thisted kommune understøtter en større part af borgerne med kontingent betaling.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. CØL oplyser supplerende finansiering sker over 2 budgetår med opdelt tilskud på 1,4 mio. kr. i 2022 og 0,4 mio. kr. i 2023. Ved budgetgennemgang i august er der forbrugt 0,3 mio. kr. af puljen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 5. oktober 2022

Børne- og familieudvalget den 14. november 2022

Indstilling

Sundhed, Kultur og Fritid indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, 5. oktober 2022, pkt. 140:

Taget til efterretning.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 14. november 2022, pkt. 132:

Udsat til næste møde.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

142. Orientering om Barnets Lov

Udskriv

Sagstema

Orientering om fremsat lovforslag til Barnets Lov.

Redegørelse

Der er 6. oktober 2022 fremsat lovforslag til Barnets Lov. Loven forventes at træde i kraft den 1. april 2023.

Lovforslaget samler reglerne om støtte og hjælp til børn og unge med behov for særlig støtte ét sted, uanset om støttebehovet har afsæt i sociale problemer, en funktionsnedsættelse hos barnet eller andre sociale udfordringer.

Forslaget lægger samtidig op til at indføre en række nye bestemmelser, som primært er målrettet børn og unge med behov for særlig støtte, herunder anbragte børn og unge.

Lovforslaget har til formål at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen og sikre, at børn og unge med behov for særlig støtte får den rette hjælp i tide.

Derudover tildeles børn og unge flere rettigheder, og det fremhæves, at barnets eller den unges perspektiv skal være styrende i sagsbehandlingen og i de indsatser, der sættes i værk. Det er målet, at barnets stemme høres, og at de inddrages i beslutninger vedrørende deres eget liv.

Forslaget vil forenkle proceskrav og i højere grad afspejle behovet i den enkelte sag. Ændringerne i reglerne skal give større rum for den socialfaglige vurdering og sikre, at tid og ressourcer først og fremmest prioriteres til de mest komplekse sager. Samtidig er det målet at sikre, at børn og familier med behov for særlig støtte oplever, at indsatserne kommer hurtigere i gang.

Lovforslaget vil samtidig gøre op med stigmatiserende sprogbrug, så børn og unge ikke får det indtryk, at de er et problem, der skal løses. Forslaget skal afspejle et tidssvarende børnesyn, hvor børn er til i deres egen ret og skal ses som selvstændige individer med egen stemme, og at børn og unge mødes med en målrettet og sammenhængende indsats, der afspejler deres egne ønsker og behov.

Nedenfor er oplistet et udsnit af de af lovforslagets tiltag, som vurderes at medføre de største ændringer i forhold til gældende lovgivning. Det er kort beskrevet, hvad de nye bestemmelser indeholder, og hvad de umiddelbart ventes at betyde for sagsbehandlingen og for Forvaltningen.

Nye tiltag

Det nye

Vurdering af betydning

Barnets/unges rettigheder

Barnet/den unge tildeles flere rettigheder, og det fremhæves, at barnets eller den unges perspektiv skal være styrende i sagsbehandlingen og i de indsatser, der sættes i værk. Det er målet, at barnets stemmer høres, og at de inddrages i beslutninger vedrørende deres eget liv, ved for eksempel at få partsstatus allerede når barnet er fyldt 10 år.

Blandt andet ny alder for partsstatus og retten til at anmode om at blive anbragt uden for hjemmet, retten til at anmode om støtte/overvågning ved samvær eller anmode om, at der i en periode ikke er samvær med forældrene.

I Thisted Kommune har vi på nuværende tidspunkt fokus på at øge inddragelsen af børn og unge i sagsbehandlingen inden for de gældende regler.

Forvaltningen vurderer, at de nye tiltag vil fremme kvaliteten, men også at det vil kræve flere ressourcer.

Anbringelser uden for hjemmet og mere stabilitet heri

Det indskærpes i loven, at anbringelse kan være den nødvendige indsats til forebyggelse af mistrivsel, og at udsatte børn skal have den rigtige hjælp fra start.


For at sikre færre skift og mere stabilitet i anbringelser indføres pligt til at overveje permanent anbringelse i sager uden samtykke, og børn/unge får flere rettigheder i forbindelse med beslutninger, der træffes i deres sag. Derudover gives blandt andet mulighed for at træffe afgørelse om anbringelse og bortadoption før fødslen, så barnet kan få en tryg start på livet.

- Efter gældende lovgivning skal barnet være født, før der kan træffes en afgørelse om anbringelse eller adoption.


- Hvis der uden samtykke anbringes 1 barn i en familie, og der i familien er søskende under 15 år, som ikke anbringes, skal det begrundes, hvorfor de andre søskende ikke anbringes, og der skal tages stilling til forebyggende indsatser.

- Der indføres obligatorisk forældrehandleplan.

- Der indføres pligt til at overveje permanent anbringelse ved genbehandling over 3 år.

- Mulighed for at træffe afgørelsen inden fødsel vil give bedre mulighed for at planlægge anbringelse eller adoption og undgå et uhensigtsmæssigt forløb for barnet.

- Der vil være et merarbejde i forbindelse med at udarbejde begrundelse til Børn og Unge-udvalget om søskende. Normalt vil der dog være kendskab til øvrige børn i forvejen.

Pligt til at overveje adoption.

Når forældre til et allerede anbragt eller bortadopteret barn venter endnu et barn, så skal adoption af det endnu ufødte barn overvejes.

Ingen væsentlig betydning ressourcemæssigt, men kræver indarbejdelse af et øget fokus på overvejelser omkring adoption i organisationen.

Pligt til vejledning i forbindelse med overvejelse om bortadoption.

Forvaltningen er forpligtet til at søge vejledning hos VISO.

I dag kan der søges vejledning, og i fremtiden er det obligatorisk, at det skal foregå i forbindelse med en adoptionsproces.

Nye ”parter” i visse sager

Det indføres, at plejefamilier, støttepersoner og venskabsfamilier til et barn under 10 år kan anmode Ankestyrelsen om en ”uvildig vurdering” ved afgørelse om hjemgivelse og afgørelse om ændring af opholdssted.

Plejefamilien kan i de tilfælde blive en form for partsrepræsentant for barnet.

Der vil være opsættende virkning ved klage – altså kan afgørelsen ikke effektueres, og barnet kan blive boende hos plejefamilien, indtil klagen er færdigbehandlet.

Nye regler om sagsbehandling

2 sagsbehandlere skal deltage ved ”væsentlige møder” med barnet under udarbejdelse af en børnefaglig undersøgelse, når der ikke tidligere har været iværksat støtte eller anbringelse. Ved samtaler med anbragte børn og unge skal som udgangspunkt også deltage 2 sagsbehandlere efter de nye regler.

Nyt tiltag. Der har ikke været procedure tidligere i Thisted Kommune om, at der skal være mere end en sagsbehandler ved børnesamtaler.

Vil medføre behov for flere ressourcer for eksempel ved udarbejdelse af en børnefaglig undersøgelse.

Opfølgning på sager ved behov.

I dag er der krav om opfølgning på en indsats mindst hver 6. måned. Med det nye lovforslag vil opfølgning ske efter en konkret vurdering i den enkelte sag.

Et forsøg på at flytte ressourcer fra unødig dokumentation til arbejdet med barnet og familien.

Giver større fleksibilitet til at tilpasse opfølgning ud fra en faglig vurdering af barnets eller den unges behov i den enkelte sag, men stiller også ændrede krav til arbejdsgange og sagsstyring.

Screening, afdækning, børnefaglig undersøgelse

I dag er der samme krav til udredning af barnet, uanset om der er tale om en meget kompleks eller en lettere problemstilling.

Med Barnets lov indføres muligheden for afdækning af et støttebehov i mindre komplekse sager. Dermed skal der skelnes tydeligere mellem lettere og tunge sager. Børnefaglig undersøgelse skal udarbejdes i sager med højere grad af kompleksitet og alvorsgrad.

En tydeligere skelnen mellem lettere og tunge sager.

En afdækning giver mulighed for at effektuere en evt. støtteforanstaltning hurtigere, da kravene til dokumentation af støttebehov i familien afpasses sagens karakter.

Arbejdsgange der er hurtigere og smidigere.

Det er lovens intention at flytte ressourcer fra unødig dokumentation til arbejdet med barnet og familien.

Simon Gross Nielsen og Trine Heidi Ritter fremlægger sagen på mødet.

Retsgrundlag

Serviceloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 6. december 2022

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

143. Orientering om status på overgangen til MitID

Udskriv

Sagstema

Orientering om status på udviklingen i overgangen til MitID.

Redegørelse

På møder i Børne- og Familieudvalget den 9. august og 6. september i indeværende år, blev der givet en generel status på sagspresset og ventetiderne for borgerne på ydelser, der leveres i Borgerservice. Fokus var særligt på den landsdækkende udfordring vedrørende implementeringen af MitID, hvor der i perioder har været op til 5 ugers ventetid for kommunens borgere for at få fysisk borgerbetjening i Borgerservice.

Kommunen følger de lokale ventetider men indgår ligeledes i netværk via Kommunernes Landsforening (KL) for at få informationer fra centralt hold og relevante statistikker. Denne status læner sig særligt op ad KL's seneste webinar den 27. oktober og forsøger dermed at videreformidle dette til udvalget.

Tæt på at være i mål

På landsplan forventes det, at der i alt skal være 5,1 mio. borgere, som skal have et aktivt MitID, og der er lige nu en restgruppe på ca. 400.000 borgere, der ikke er overgået endnu, men som inden for de seneste 6 mdr. har anvendt NemID. Hvor der inden sommerferien var mange nye brugere pr. uge, der overgik til MitID - hvilket også betød heftig aktivitet i Borgerservice i samme periode - så er der nu markant færre nye brugere, der overgår til MitID hver uge. Dette kan skyldes flere ting, men den primære årsag er formentlig, at dette er en restgruppe, som ikke oplever stor gevinst ved at overgå til løsningen, da NemID fortsat virker til nogle tjenester, samt at de måske ikke har et stort behov for at tilgå digitale tjenester, omend dette kan være kritisk ud fra et inklusionsperspektiv: Risikoen er, at vi afkobler visse grupper af borgere fra at bruge tjenester, som kræver MitID, hvor adgang til prøvesvar, læge, netbank og lignende bliver besværliggjort. Dette er en risiko man mange steder i det offentlige er bevidste om. Derfor er digital inklusion også en del af stort set alle fællesoffentlige digitaliseringsstrategier, der er lanceret i de seneste år.

Ventetiderne på at komme til i Borgerservice vedrørende MitID er på landsplan 10 hverdage. Her i kommunen går det lidt bedre med en ventetid på ca. 8 hverdage.

Aktiviteten i Borgerservice ændrer karakter

Som nævnt er der færre nyoprettelser af MitID end tidligere, men der er derimod langt flere besøg fra borgere, som skal have vedligeholdt allerede udstedt MitID, således denne del udgør ca. 70 % af de ekspeditioner, som kommunen har. Det er borgere, som allerede har fået udstedt et MitID i eksempelvis Borgerservice, men som nu ikke kan tilgå MitID uden at skulle have valideret sin identitet af en uddannet medarbejder i Borgerservice. Årsagerne kan være glemt brugerID, kode eller mistet kodeviser. Derudover kan det være borgere, der ikke har adgang til deres telefon, hvor MitID ellers fungerede på, og nu ikke har mulighed for at oprette sig på ny med et gyldigt pas på en ny telefon.

Det er derfor udtryk for at den samlede MitID-overgang så småt er ved at overgå fra en implementeringsfase til en driftsfase, omend der på landsplan mangler de tidligere nævnte 400.000 borgere.

Driften af MitID opleves administrativt tungere end driften af NemID, hvorfor der fortsat er fokus på økonomien i dialogen mellem KL og Digitaliseringsstyrelsen.

MitID som eneste mulighed i netbank og førstevalg i Borgerservice

Pengeinstitutterne, som har investeret økonomisk i både NemID og MitID, tillader pr. 1. november 2022 ikke længere brugen af NemID, når netbanksløsninger skal tilgås. FinansDanmark har estimeret, at det kun er 25.000 (ud af de 400.000) borgere, der er blevet afskåret fra at bruge netbank pr 1. november 2022, baseret på sektorens egne data.

Desuden vil NemID nøgleapp'en tages ud af drift tidligt i 2023.

Parallelt til pengeinstitutterne er MitID 1. november lideledes den primært valgte løsning, der tilbydes i Borgerservice, når nye brugere skal have en valideringstjeneste, da anvendelsesmulighederne for NemID er hastigt faldende, mens MitID kan bruges stadig flere og flere steder. Det betyder, at unge og udlændige, som er nye brugere, som udgangspunkt kun får MitID.

Den 30. juni 2023 sker den tekniske nedlukning af NemID, og herefter er det kun MitID, der kan bruges.

Retsgrundlag

Lov om MitID og NemLog-in.

Bekendtgørelse om MitID til privatpersoner.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. november 2022

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 14. november 2022, pkt. 135:

Udsat til næste møde.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

144. Udbud og Efterspøgsel i kommunale dagtilbud 0-6 år

Udskriv

Sagstema

Orientering om udbud og efterspørgsel på kommunale daginstitutions- og dagplejepladser i Thisted Kommune 2023.

Redegørelse

For at få et overblik over udbud og efterspørgsel på de kommunale daginstitutions - og dagplejepladser, har Børne- og Familieforvaltningen udarbejdet en oversigt over forældreønsker til pladser, som de ser ud i øjeblikket for 2023.

Oversigten indeholder:

 • antallet af børn, der ønsker Thisted Kommunes forskellige tilbud.
 • antallet af pladser den enkelte institution og dagplejedistrikt er normeret til (normeringstal for 2023).

Diagrammerne på de vedhæftede bilag viser, hvordan forældrenes ønsker fordeler sig og viser, at der er stor forskel på, hvor stor efterspørgsel der er på pladser i de enkelte distrikter.

Der skal dog tages højde for de børn, der endnu ikke er indskrevet, ligesom der fortsat kan blive indskrevet børn på ventelisten, da der vil komme flere fødsler resten af året. Desuden vil enkelte børn, der fødes i begyndelsen af 2023 også have behov for en plads i løbet af 2023.

Der er pt. 62 børn, der er født i 2022, som endnu ikke har skrevet sig på venteliste. Disse fremgår derfor endnu ikke af oversigten. Erfaringsmæssigt ved vi også, at der kan falde nogen fra på ventelisten. Vi har desuden 14 børn, som pt. er indskrevet i et dagtilbud men ønsker sig noget andet. Det kan f.eks. være et barn, som er i vuggestue, som i stedet ønsker dagpleje eller omvendt, eller et barn, der er indskrevet i et dagplejedistrikt, men ønsker sig indskrevet i et andet.

I forhold til pladser er den store udfordring på 0-2 års området, hvor vi pt. ikke har det antal vuggestuepladser, som forældrene ønsker sig. Dette giver et pres på dagplejen, som i det forgangne år har haft udfordringer med at rekruttere. Dette betyder, at nogle forældre udskyder deres behovsdato.

Indførsel af ny barselsordning kendes pt. ikke, men der kan vise sig et forældrebehov for at få pladser tidligere end i øjeblikket.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Administrationsgrundlaget for dagtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Konsekvenser for borgere og andre.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 6. december 2022

Indstilling

Børne - og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

145. Ressourcetildeling og takster for forældrebetaling samt tilskud på dagtilbudsområdet 2023

Udskriv

Sagstema

Ressourcetildelingen og taksterne for forældrebetaling i kommunale tilbud og tilskud til de private pasningsordninger er beregnet for 2023 og fremsendes til Børne- og Familieudvalget.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen indgik den 11. oktober 2022 et budgetforlig for 2023. Budgetforliget betød en reducering af rammen med 0,1 mio. kr. i netto-demografiregulering.

Med finanslovsaftalerne for 2020 og 2021 mellem Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet er der afsat midler til at understøtte, at kommunerne løbende øger normeringerne frem mod ikrafttrædelse af lovkravet om lovbundne minimumsnormeringer i 2024. Det følger af aftalen, at der i 2023 skal udmøntes i alt 1.338 mio. kr. til indfasning af minimumsnormeringer i daginstitutioner. De 1.279,2mio. kr. fordeles til alle kommuner via direkte statslig tildeling efter den enkelte kommunes andel af skønnede antal 0-5-årige børn i 2022, som den fremgår af Danmarks Statistisk befolkningsfremskrivning fra maj 2022. Thisted Kommunes andel af puljen er 8.864.000 kr.

Antallet af børn, der forventes passet i de forskellige ordninger, fremgår af nedenstående skema:

Institutionerne er tildelt økonomi svarende til minimum 40 enheder.

I 2022 var det Hundborg Børnehus, Snedsted Børnehave og Børnehaven Skovtrolden, der havde under 40 enheder. I 2023 er det Limfjordsbørnehaven, Børnehaven Skovtrolden og Boddumhus, jf. nedenstående skema:

Baggrunden for, at Snedsted børnhave i 2023 ikke skal have tilført midler svarende til minimum 40 enheder skyldes, at institutionen er budgetteret med 6 vuggestuepladser.

Serviceniveauet med en tildeling på 5,27 pr. enhed er uændret i forhold til 2022. Dertil kommer midler fra staten til minimumsnormering.

Det fordelte budget giver mulighed for 201 pædagogiske gennemsnitsstillinger i de kommunale institutioner i 2023, hvilket er 6,0 stillinger mere end 2022. Stigningen skyldes en stigning i det antal børn, der forventer at bruge institutionerne i 2022 og tildeling af midler fra staten til minimumsnormering.

Ressourcetildelingen har resulteret i følgende hovedtal:

Nedenstående oversigt viser den enkelte daginstitutions regulering i mellem 2022 og 2023:

Taksterne for forældrebetaling i 2023:

Taksterne for forældrebetaling i kommunale tilbud og tilskud til private pasningsordninger er beregnet med baggrund i Dagtilbudsloven.

I henhold til Dagtilbudslovens §31 skal Kommunalbestyrelsen give et tilskud pr. barn til brug for dagtilbud efter §19, stk. 2-4 og §21, stk. 2 i opholdskommunen.

Tilskud og egenbetaling i kommunale tilbud fastsættes på grundlag af dagtilbuddenes vedtagne budgetter. Dette medfører faldende takster ved besparelser på dagtilbudsområdet og stigende takster ved tilførsel af midler til området. Taksten for forældrenes egenbetaling skal i forbindelse med det nye budgetår varsles senest 1 måned før ikrafttræden. Der er varslet via Thisted Kommunes hjemmeside den 22.november 2022.

Der fastsættes ligeledes efter Dagtilbudsloven tilskud til private pasningstilbud. Driftstilskuddet til private institutioner og tilskud til privat pasning fastsættes på baggrund af de kommunale udgifter eksklusiv udgifter til støttepædagoger (inklusionspulje). Dette medfører faldende tilskud til de private ordninger ved besparelser i de kommunale dagtilbud og stigende tilskud til de private ordninger ved tilførsel af midler til de kommunale tilbud.


Af det vedhæftede takstblad fremgår de beregnede takster for forældrenes egenbetaling i de kommunale tilbud og det beregnede tilskud til private ordninger.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Ressourcetildelingen og forældrenes egenbetaling i de kommunale tilbud og det beregnede tilskud til private ordninger er udarbejdet med baggrund i det vedtagne budget.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 6. december 2022

Område-MED Dagtilbud, Undervisning, PPR og Familie den 15. december 2022

Kommunalbestyrelsen - til efterretning - den 20. december 2022

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

 1. Ressourcetildelingen på dagtilbudsområdet godkendes.
 2. Takster for forældrenes egenbetaling i de kommunale tilbud og tilskud til private ordninger tages til efterretning, idet de hviler på det allerede vedtagne budget for 2023.

Beslutning

Ad. 1: Godkendt.

Ad. 2: Taget til efterretning.

Til toppen

146. Ressourcetildeling skoler, SFO og SFO-forældrebetaling 2023

Udskriv

Sagstema

Ressourcetildelingen til folkeskoler og SFO samt forældrebetaling for SFO er beregnet for 2023 og fremsendes til Børne- og Familieudvalget.

Redegørelse

Ressourcetildelingsmodellen for folkeskolerne i Thisted Kommune blev godkendt af Børne- og Familieudvalget den 17. januar 2017. Modellen var gældende fra 1. august 2017 dog med en løbende indfasning og justeringer.

Siden 17. januar 2017 er der sket flg. ændringer til ressourcetildelingsmodellen:

 • Børne- og Familieudvalget har den 9. november 2021 godkendt enkeltintegration som et undervisningsmiljø. Det betyder, enkeltintegration gives til hele klassen og ikke aktuelt til den enkelte elev. Dog som en løbende indfasning i skoleåret 2022/2023 med 50% og 100% i skoleåret 2023/2024.
 • Børne- og Familieudvalget har den 16. marts 2021 godkendt, at minimumstildelingen fastlåses på 2,5 mio. kr., og at den udløses ved 100 elever.

Kommunalbestyrelsen indgik den 11. oktober 2022 et budgetforlig for 2023. Budgetforliget betød blandt andet en reducering af rammen med 6,5 mio. kr. i netto-demografiregulering og en tilførsel til rammen på 3,2 mio. kr. til fastholdelse af samme elevtildeling i 2023 som i 2022.

Antallet af elever, der er budgetteret med, fremgår af nedenstående skema:

Ressourcetildelingen har resulteret i følgende hovedtal:

Ét af principperne i modellen er, at restsummen af ressourcer, der er afsat til folkeskolerne, tildeles som elevtildeling. Det betyder, at en stigning i andre udgifter vil medføre et fald i elevtildelingen, og modsat vil et fald i andre udgifter medføre en stigning i elevtildelingen. Til budget 2023 er der med budgetforliget tilført området 3,2 mio. kr. til fastholdelse af samme niveau i 2023 som i 2022.

Nedenstående oversigt viser den enkelte folkeskoles regulering imellem 2022 og 2023:

Nedenstående oversigt viser den enkelte SFO's regulering imellem 2022 og 2023:

SFO Forældrebetalingstakst udgør i 2023:

Reguleringen af taksten for perioden januar og februar 2023 sker udelukkende på baggrund af pris- og lønfremskrivning fra 2022 til 2023.

Thisted Kommunalbestyrelse har den 29. november vedtaget nye takster for forældrebetaling på SFO gældende fra den 1. marts 2023.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Fordelingen af midlerne på skoleområdet sker inden for det godkendte budget og jf. administrationsgrundlaget (udgave august 2021).

Fordelingen på SFO sker efter opsamling af administrativ praksis og løbende politiske tilkendegivelser.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 6. december 2022

Økonomiudvalget den 14. december 2022

Område-MED Dagtilbud, Undervisning, PPR og Familie den 15. december 2022

Thisted Kommunalbestyrelse den 20. december 2022

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

 1. Ressourcetildelingen på folkeskoler og SFO tages til efterretning.
 2. Takster for forældrenes egenbetaling i SFO tages til efterretning.

Beslutning

Ad. 1-2: Taget til efterretning.

Til toppen

147. Status på opkvalificering af skoleledelser med henblik på at skabe varige faglige forbedringer i Thisted Kommunes folkeskoler

Udskriv

Sagstema

Status på opkvalificering af skoleledelser og forvaltning for at skabe forbedret faglig udvikling for eleverne i læsning (projekt "Elevcentreret Ledelse").

Redegørelse

A.P. Møller Fonden har givet en bevilling til kompetenceudvikling for skoleledelser og forvaltning på 2.317.600 kr. Dette blev fremlagt for Børne- og Familieudvalget den 1. september 2020 og igen den 16. marts 2021, hvor bevillingen var givet. Med denne sag gives en kort status på de foreløbige resultater.

Formålet med kompetenceudviklingen er at opkvalificere den pædagogiske ledelsespraksis med henblik på at skabe varige læsefaglige forbedringer for den enkelte elev i Thisted Kommunes folkeskoler. Dels har skoleledelserne selv efterspurgt kompetenceudvikling i pædagogisk ledelse, og dels ved vi fra forskningen, at ledelse af lærernes læring er særlig betydningsfuld for skolens resultater. Der peges på, at skoleledelse i langt højere grad skal beskæftige sig med kerneopgaveløsningen.

Kompetenceudviklingen har været i gang i godt et år, og i første afrapportering til A.P. Møller Fonden noterer vi følgende foreløbige resultater af indsatsen:

 • Ledelserne responderer positivt på dét at arbejde med hands-on ledelsesudvikling i egen praksis, og de oplever det som meningsfuldt. Der er tegn på en justeret måde at bedrive ledelse på, hvor sammenhængen mellem ledelsesmæssige indsatser og prioriteringer samt elevernes udbytte og læring træder tydeligere frem.
 • Der sker langt mere kvalificeret videndeling i forskellige fora end tidligere og med langt flere aktive aktører.
 • Der er en opmærksomhed på, hvordan læsevejlederne bliver en ressource for skoleledelserne i projektet og dermed for eleverne.
 • Der er påbegyndt en praksis, hvor man både på skolerne og på forvaltningen systematisk følger elevernes faglige udvikling i læsning. Denne praksis skal fortsat udbygges i projektets sidste to år og også derefter.
 • Enkelte ledelsesteams er langt med at få eleverne involveret i deres egen læseudvikling og få udviklingen gjort synlig for eleverne. Dette skal udbredes yderligere, da det er en kongstanke i projektet, at elevernes motivation stiger, når de konkret ser resultater af deres indsats.

I projektets tre år følges resultater systematisk på både kommune-, skole- og elevniveau i forhold til elevernes faglige trivsel, de faglige resultater i læsning, sprogvurderingen i 0. klasse samt afgangskarakterne i dansk, læsning i 9. klasse.

I forhold til løbende at følge elevernes resultater i læsning er det nationalt besluttet at udfase de nationale tests og i stedet indføre nationale færdighedstests fra 2026/2027. Indtil da anvendes nationale overgangstests, hvorfor vores mulighed for at bruge de nationale test som datakilde ikke længere er muligt. Der vil i stedet blive arbejdet på at finde andre måder at følge elevernes læsefaglige udvikling på. Konkret har netværket af læsevejledere bidraget med en oversigt over tests, som lærerne kan bruge med eleverne indenfor samme skoleår. Hensigten er at kunne give eleverne et mere synligt bevis på deres læsefaglige udvikling.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne - og Familieudvalget den 6. december 2022

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

148. Ændring af administrationsgrundlag for det frie skolevalg - Sænkning af klasseloft

Udskriv

Sagstema

Sænkning af klasseloft i folkeskolen til 26 elever i 0.-2. klasse fra skoleåret 2023/2024.

Redegørelse

Den tidligere regering (Socialdemokratiet) samt Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance besluttede i efteråret 2022 at sænke klasseloftet i folkeskolen til 26 elever i 0.-2. klasse, dog med mulighed for op til 28 elever i helt særlige tilfælde, for nye årgange fra skoleåret 2023/24. Klasseloftet i 3.-9. klasse vil fortsat være 28 elever, dog med mulighed for op til 30 elever i helt særlige tilfælde. Børne- og Undervisningsministeren vil fremsætte lovforslag herom i januar 2023.

Sænkningen af klasseloftet i 0.-2. klasse indfases fra skoleåret 2023/2024.

I Thisted Kommune afsluttes skoleindskrivningen til skoleåret 2023/2024 i december 2022, og skoleintro opstart er 1. april 2022. Umiddelbart efter, at indskrivningen afsluttes, mødes undervisning- og dagtilbudschefen med skolerne for at se på forældrenes ønsker til kommende skoleår.

Ifølge administrationsgrundlaget for det frie skolevalg har alle ret til at få deres børn optaget på distriktsskolen.

Hvis forældrene måtte ønske at få barnet optaget på en anden skole end distriktsskolen, gælder følgende:

Der kan ikke optages elever fra et andet skoledistrikt, hvis dette medfører, at den gennemsnitlige klassekvotient på årgangen overstiger 26. Har den modtagende skole mere end et spor på årgangen, må den gennemsnitlige klassekvotient ikke overstige 27 elever. På skoler med mere end to spor, vil der stadig skulle friholdes to pladser på årgangen til elever fra eget skoledistrikt.

Børne- og Familieforvaltningen foreslår dette ændret til flg. praksis:

Hvis forældrene måtte ønske at få barnet optaget på en anden skole end distriktsskolen, gælder følgende:

0.-2. klasse:

Der kan ikke optages elever fra et andet skoledistrikt, hvis dette medfører, at den gennemsnitlige klassekvotient på årgangen overstiger 24. Har den modtagende skole mere end et spor på årgangen, må den gennemsnitlige klassekvotient ikke overstige 25 elever. På skoler med mere end to spor, vil der stadig skulle friholdes to pladser på årgangen til elever fra eget skoledistrikt.

Da sænkningen af klasseloftet sker ved en gradvis indfasning, er dette gældende for 0. klasse i 2023/2024 - 0.-1. klasse fra 2024/2025 og for 0.-2. klasse fra 2025/2026, hvorefter ordningen er fuld indfaset.

3.-9. klasse:

Der kan ikke optages elever fra et andet skoledistrikt, hvis dette medfører, at den gennemsnitlige klassekvotient på årgangen overstiger 26. Har den modtagende skole mere end et spor på årgangen, må den gennemsnitslige klassekvotient ikke overstige 27 elever. På skoler med mere end to spor, vil der stadig skulle friholdes to pladser på årgeangen til elever fra eget skoledistrikt.

Hvis ændringen godkendes vil det medføre en konsekvenstilretning i følgende dokumenter:

 • Administrationsgrundlag for det frie skolevalg
 • Administrationsgrundlag - Ressourcetildelingsmodel for folkeskoler i Thisted Kommune
 • Styrelsesvedtægt 2022 - Thisted Kommunes skolevæsen

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Kommunerne er i forbindelse med finansloven kompenseret for sænkning af klasseloftet. Der er årligt afsat en ramme til initiativet på 95 mio. kr. i 2023, 146 mio. kr. i 2024, 199 mio. kr. i 2025 og 154 mio. kr. i 2026 og årene derefter.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 6. december 2022

Thisted Kommunalbestyrelse den 20. december 2022

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at administrationsgrundlaget for det frie skolevalg ændres, så den nye lov om sænkning af klasseloft i 0.-2. kl. efterkommes som beskrevet.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

149. Forflyttelsesaftale for lærere og børnehaveklasseledere

Udskriv

Sagstema

Forflyttelsesaftale for lærere og børnehaveklasseledere.

Redegørelse

Thisted Kommune og Thy-Mors Lærerkreds har indgået en revideret forflyttelsesaftale for lærere og børnehaveklasseledere ved overtallighed i forbindelse med overgangen fra et skoleår til det næste.

Parterne har i mange år haft forflyttelsesaftaler for denne personalegruppe. Aftalen indgås for ét år ad gangen. Nærværende aftale gælder derfor for 2023.

Aftalens formål er at:

 • sikre objektive forhold i forbindelse med udpegning til forflyttelse.
 • sikre tryghed samt ensartet og fair behandling af medarbejdere ved forflyttelser.
 • forflyttelser sker ud fra en helhedsvurdering af arbejdsforholdene på afgivende og modtagende skoler, herunder pædagogiske og faglige hensyn.
 • fastholde medarbejdere i Thisted Kommunes skolevæsen.

Aftalen beskriver proceduren for medarbejdere, ledelse og forvaltning, når der i forbindelse med skoleårets planlægning, opstår situationer med overtallighed på skolerne. Af væsentlige ændringer i forhold til tidligere forflyttelsesaftaler kan nævnes, at det nu er indskrevet i aftalen, at forvaltningschefen ud fra en helhedsvurdering kan varsle lærere og børnehaveklasseledere opsagt, hvis de udpeges til forflyttelse. Desuden er der aftalt, at skolerne i forflyttelsesperioden kan opslå stillinger, hvis ingen af de udpegede til forflyttelse fagligt matcher de ledige stillinger.

Aftalen er vedlagt som bilag på sagen.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 6. december 2022

Område-MED Dagtilbud, Undervisning, PPR og Familie den 15. december 2022

Indstilling

Børne - og Familieforvaltningen indstiller, at indgåelsen af forflyttelsesaftalen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

150. Ansøgning om BørneTour 2023

Udskriv

Sagstema

Ansøgning fra Thy Cykle Ring om sponsorat til BørneTour år 2023 i Thisted.

Redegørelse

Den 27. maj 2022 blev der afholdt BørneTour 2022 i Thisted midtby, hvor 95 børn i alderen 3-15 år og familier deltog i arrangementet arrangeret af Thisted Kommune, Thy Cykle Ring, Thisted By Handelsstand og Dansk Cykle Union. Formålet var at oplyse om og øge interessen for cykling generelt i Thisted Kommune.

Da arrangementet blev anset som en succes, ønsker Thy Cykle Ring at gentage dette i år 2023 i et samarbejde mellem kommunen og førnævnte aktører (se bilag 1).


Thy Cykle Ring oplyser i deres ansøgning, at kommunen primært ønskes som sponsor med et sponsorat og kommunal bistand op til arrangementet.

Arrangementet koster 35.000 kr., som er det beløb, som DCU opkræver for at være medarrangør, og Thy Cykle Ring ansøger derfor om 35.000 kr. til dækning af disse omkostninger (se bilag 2):

 • Udstyr til arrangementet.
 • Markedsføring af arrangementet.
 • Omkostninger i forhold til administration.

Den kommunale rolle udover sponsorat forventes at være:

 • Hjælpe i forhold til rute og afspærring.
 • Hjælp til markedsføring.
 • Praktisk hjælp på dagen.

Arrangementet forventes afholdt i maj/juni måned 2023.

Forløbet blev i 2022 understøttet af Børne- og Familieudvalget, hvor Fritidsafdelingen finansierede 25.000 kr., som det var blevet besluttet at sponsorere samtidig med understøttelse af en konsulent i processen op til og under arrangementet. Sundhed, Kultur og Fritid vurderer fortsat, at arrangementet bidrager til øget fokus på cykling og er et godt eksempel på samarbejde mellem Thisted By, foreningen og Thisted Kommune. Det vurderes samtidigt, at der skabes fokus på idræt og bevægelse igennem arrangementet, og at cykling i enten forening eller i det daglige er både klimavenligt og med til at understøtte børn og forældres fysiske aktivitet i hverdagen. Sundhed, Kultur og Fritid anbefaler at støtte med 25.000 kr. i 2023, ligesom i 2022, finansieret af overførselsmidler år 2021 fra Fritid. Derudover vil Sundhed, Kultur og Fritid understøtte arrangementet i forhold til selve afholdelsen.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Prisen for arrangementet er 35.000 kr.
Der forventes fra Børnetouren, at Thisted Kommune afsætter medarbejderressourcer op til og under arrangementet.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

I forbindelse med løbet i Thisted By omkring torvet, forventes der at være afspærringer.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget - til orientering - den 6. december2022

Sundhed-, Kultur- og Fritidsudvalget den 7. december 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at Sundhed, Kultur og Fritidsudvalget godkender ansøgningen med 25.000 kr. fra overførselsmidler fra 2021.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Til toppen

151. Budget 2023. Handleplan for budgetoverholdelse

Udskriv

Sagstema

Handleplan for budgetoverholdelse på Børne- og Familieudvalgets område i 2023.

Redegørelse

Børne- og Familieudvalget indstillede den 14. november til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen følgende tiltag til beslutning:


Skoler:

 1. Forældrebetalingen hæves med 100 kr. pr. md. hurtigst muligt - 0,8 mio. kr.
 2. Tildelingen af timer til SFO reduceres med 5 % - 1,5 mio. kr.
 3. Lukning af tilbud pr. 1/8 - 0,7 mio. kr.
  Forvaltningen udarbejder oplæg til behandling på næste møde.
 4. Reduktion på pedeldrift, rengøring mv - 0.7 mio. kr.

Børne- og familieområdet:

 1. Nedlæggelse af funktion 0,5 mio. kr. Forvaltningen udarbejder oplæg til næste møde.
 1. Ændring af indsatser - 1 mio kr. Forvaltningen udarbejder oplæg til næste møde.

I alt budgetreduktioner på 5,2 mio. kr.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 24. november 2022, pkt. 228:

Børne- og Familieudvalgets indstilling indstilles til godkendelse af flertallet.

Jens Otto Madsen stemmer imod. Fraværende i Økonomiudvalget, 24. november 2022: Susanne Olander

Beslutning fra Thisted Kommunalbestyrelse, den 29. november 2022, pkt. 189:

For stemmer 23.

Jens Otto Madsen stemmer imod.

Per Skovmose undlader at stemme.

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 29. november 2022: Henrik Gregersen og Susanne Olander

Beskrivelse af de enkelte tiltag:

 1. Prisstigning på forældrebetaling i SFO på 100 kr. pr. måned. Kan medføre at forældre pga. prisen helt fravælger SFO, eller melder barnet ud tidligere i skoleforløbet. Årlig besparelse årligt 0,8 mio. kr. Stigningen i forældrebetalingen i SFO kræver 3 måneders varsel og vil kunne gennemføres med virkning fra 1. marts. Effekten i 2023 vil derfor være 0,67 mio. kr.
 2. Reduktion på 5% i tildelingen pr fuldtidsbarn i SFO. Normeringen i SFO vil blive nedsat, altså færre voksne pr. barn i SFOs åbningstid. Årlig besparelse 1,5 mio. kr. Reduktionen af timer i SFO er indarbejdet i ressourcetildelingen for 2023.
 3. Lukning af juniorklub på Østre skole. Elever fra Østre Skoles distrikt skal vælge fritidsaktiviteter i andet regi – f.eks. Huset eller i Ungdomsskolens juniorklub i Skolegade. Konsekvensen kan også være, at flere børn og unge helt fravælger fritidstilbud om eftermiddagen. Hvis klubben lukkes har børnene følgende muligheder i forhold til klubtilbud fremadrettet: Ungdomsskolen Juniorklub på "Borgerskole", Huset på Havrevej eller Østre skoles SFO tilbud. Det er muligt at være tilmeldt SFO, også efter 3. klasse. Lukningen kan gennemføres pr. 1. august og vil få virkning i 2023 med 0,2 mio. kr.
 4. Reduktion af pedeldrift, indvendig vedligeholdelse og rengøring. Her vil den løbende vedligeholdelse og rengøring på skolerne blive reduceret. Et lavere niveau af vedligeholdelse, øger risikoen for dyre påbud efterfølgende. I forhold til rengøringen anbefales en fornyet opmåling på området, så indsatsen lægges de rigtige steder. Årlig besparelse 0,7 mio. kr.
 5. Nedlæggelse af integrationsmedarbejderfunktionen. Funktionen fremskudt Integrationsmedarbejder er etableret i et samarbejde mellem Børne- og Familierådgivningen, Skole, og Dagtilbuds-afdelingen og jobcenteret. Funktionen Fremskudt Integrationsmedarbejder er forankret i Børne- og Familierådgivningens Modtagelse, hvor ledelsen af funktionen varetages. Funktionen er en 37 timers stilling, der deles lige i mellem afdelingerne. Nedlæggelsen af funktionen begrundes i, at der de senere år, er kommet færre flygtninge, og at behovet dermed for den fremskudte integrationsmedarbejderfunktion er blevet mindre. I det samlede vurderes det dermed, at det vil være denne funktion, som bedst kan undværes i Børne- og Familierådgivningen.
  Der indstilles til, at funktionen nedlægges pr. 1. april 2023. Opgaverne vil fremadrettet skulle løses lokalt af de respektive afdelinger.

Den årlige besparelse er på 0,375 mio. kr. for Børne- og Familieforvaltningen, fordelt ligeligt mellem Børne- og Familierådgivningen, Skole og Dagtilbudsafdelingen.

 1. Ændring af indsatser.
  Besparelsen effektureres ved at omprioritere opgaverne under "indsatser", hvor der fremover målrettet vurderes, om indsatsen bedst kan løses af ekstern operatør - eller ved interne medarbedjere, som i forvejen løser opgaver i andre familier.
  Omlægningen af indsatser sker løbende i nye sager.

Konklusion

Med de foreslåede tiltag vil der kunne opnås en besparelse i 2023 på 4,4 mio. kr., og helårsbesparelsen fra 2024 og frem vil være 5,1 mio. kr.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen. CØL bemærker, at der ikke vil kunne opnås balance isoleret set på de enkelte aktivitetsområder med de foreslåede tiltag. Især 'Børne- og Familieområdet' er udfordret på overholdelse af budget 2023.

For at udvalget vil kunne opnå balance i budget 2023, vil det kræve, at der præsteres overskud på 2 øvrige aktivitetsområder på udvalgets område 'Dagtilbud til børn' og 'Skoler og Uddannelse' undtaget er 'Borgerservice', idet området er uden overførsel.

Derudover er der en ubekendt omkring 'Ukraine', især på skoleområdet, hvor der er udgifter til modtagerklasser. Såfremt der ikke kommer kompensation fra staten, vil det være en merudgift på Skoler og Uddannelse.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 6. december 2022.

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at de foreslåede tiltag igangsættes straks.

Beslutning

Godkendt. Per Skovmose undlod at stemme.

Til toppen

152. Analyse af folkeskolen - Tema ressourcetildeling og befordring

Udskriv

Sagstema

Analyse af folkeskolen - Temaer: Ressourcetildeling og befordring.

Redegørelse

På Børne- og Familieudvalgsmødet den 11. oktober 2022 og på Kommunalbestyrelsesmødet den 3. november 2022 blev Kommissorium for analyse af folkeskolen godkendt.

Analysen skal være med til at imødekomme de udfordringer, som folkeskoleområdet står overfor i årene fremover.

Folkeskoleområdet oplever i øjeblikket at være udfordret på en række områder. Gennem en årrække har området været præget af faldende elevtal og den heraf følgende økonomiske demografiregulering. I samme periode har andelen af elever visiteret til specialundervisning været stigende. Dette, sammenholdt med at en relativt stigende andel af budgettet går til at drifte bygningsmassen, har resulteret i en presset økonomi på både almen – og specialundervisningsområdet.

På den baggrund foreslog Børne– og Familieforvaltningen på Børne– og Familieudvalgets møde den 27. september 2022, at der skal udarbejdes en analyse på folkeskoleområdet. Børne- og Familieudvalget drøftede indhold, inddragelse og processen for analysearbejdet.

Derudover står der i Budget 2023, som forventes godkendt af Kommunalbestyrelsen tirsdag den 11. oktober 2022 kl. 19, følgende:

“Vores børn og vores folkeskole fortjener, at vi sætter en ny ambitiøs fælles retning for fremtidens folkeskole i Thisted Kommune. Forligspartierne er derfor enige om, at Børne- og Familieudvalget udarbejder en samlet plan for den fremtidige folkeskole, som både er faglig-, social- og økonomisk bæredygtig. I planen skal skolebestyrelser, medarbejdere, ledelse og andre relevante parter inddrages, og følgende emner skal som minimum indgå: Udviklingen af en struktur der underbygger faglig-, social- og økonomisk bæredygtighed. En samlet plan for specialundervisningen og overbygningerne. Børne- og Familieudvalget udarbejder et kommissorie indeholdende ovennævnte elementer, og arbejdet igangsættes hurtigst muligt og er klar til beslutning i april 2023. Skoleområdet tilføres 3,2 mio. kr. i 2023 til driften, finansieret af anlæg til skolestruktur i 2023”.

Fra politisk hold har man desuden tilkendegivet følgende ambition i forhold til bl.a. skoleområdet i politikken “Thy til det gode hverdagsliv”:

“Thisted Kommune har fagligt og økonomisk bæredygtige institutioner med kvalitet i centrum, og har mod til at træffe de svære valg og den tværgående prioritering.”

Analysen skal danne grundlag for anbefalinger til, hvordan der skabes et fagligt, socialt og økonomisk bæredygtigt skolevæsen i Thisted Kommune fremadrettet.

På Børne- og Familieudvalgsmødet den 11. oktober 2022 blev de første 2 delelementer af analysen behandlet.

 1. Friskoler og private grundskoler.
 2. Landsbyordninger.

På Børne- og Familieudvalgsmødet den 14. november blev disse 2 delelementer af analysen behandlet.

 1. Folkeskoler - Almen undervisning.
 2. Folkeskoler - Overbygninger.
 3. Friskoler og private grundskoler version 2.

BFU 6. december 2022:

Forvaltningen har udarbejdet de næste 2 delelementer af analysen. Disse er vedlagt som bilag:

 1. Folkeskoler - ressourcetildeling.
 2. Folkeskoler - befordring.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 6. december 2022

Område-MED Dagtilbud, Undervisning, PPR og Familie den 15. december 2022

Indstilling

Børne - og Familieforvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutning

Drøftet.

Til toppen

153. Underskriftsark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 6. december 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen