11. okt 2022

Deltagere:

 • Claus Nybo (A)
 • Jane Rishøj (A)
 • Kenneth Bjerregaard (V)
 • Per Skovmose (C)
 • Peter Larsen (V)

116. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Børne- og Familieudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsordenen for De stående udvalg §5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 11. oktober 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

117. Meddelelser

Udskriv

Sagstema

Meddelelser fra:

 1. Udvalgsformand
 2. Øvrige udvalgsmedlemmer
 3. Forvaltningen

Beslutning

Mødet den 15. november flyttes til den 14. november samme tid og sted.

Til toppen

118. Kommissorium for analyse af folkeskolen

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af kommissorium for analyse af folkeskolen.

Redegørelse

Folkeskoleområdet oplever i øjeblikket at være udfordret på en række områder. Gennem en årrække har området været præget af faldende elevtal og den heraf følgende økonomiske demografiregulering. I samme periode har andelen af elever visiteret til specialundervisning været stigende. Dette, sammenholdt med at en relativt stigende andel af budgettet går til at drifte bygningsmassen, har resulteret i en presset økonomi på både almen – og specialundervisningsområdet.

På den baggrund foreslog Børne – og Familieforvaltningen på Børne – og Familieudvalgets møde den 27. september 2022, at der skal udarbejdes en analyse på folkeskoleområdet. Børne- og Familieudvalget drøftede indhold, inddragelse og processen for analysearbejdet.

Derudover står der i Budget 2023, som forventes godkendt af Kommunalbestyrelsen tirsdag den 11. oktober 2022 kl. 19, følgende:

“Vores børn og vores folkeskole fortjener, at vi sætter en ny ambitiøs fælles retning for fremtidens folkeskole i Thisted Kommune. Forligspartierne er derfor enige om, at Børne- og Familieudvalget udarbejder en samlet plan for den fremtidige folkeskole, som både er faglig-, social- og økonomisk bæredygtig. I planen skal skolebestyrelser, medarbejdere, ledelse og andre relevante parter inddrages, og følgende emner skal som minimum indgå: Udviklingen af en struktur der underbygger faglig-, social- og økonomisk bæredygtighed. En samlet plan for specialundervisningen og overbygningerne. Børne- og Familieudvalget udarbejder et kommissorie indeholdende ovennævnte elementer, og arbejdet igangsættes hurtigst muligt og er klar til beslutning i april 2023. Skoleområdet tilføres 3,2 mio. kr. i 2023 til driften, finansieret af anlæg til skolestruktur i 2023”.

Fra politisk hold har man desuden tilkendegivet følgende ambition i forhold til bl.a. skoleområdet i politikken “Thy til det gode hverdagsliv”:

“Thisted Kommune har fagligt og økonomisk bæredygtige institutioner med kvalitet i centrum, og har mod til at træffe de svære valg og den tværgående prioritering.”

Med dette in mente har forvaltningen udarbejdet et kommissorium for en analyse med forslag til, hvordan udfordringerne kan imødekommes. Analysen skal danne grundlag for anbefalinger til, hvordan der skabes et fagligt, socialt og økonomisk bæredygtigt skolevæsen i Thisted Kommune fremadrettet. Kommisorium er vedlagt som bilag.

Analysen vil med de foreslåede fokuspunkter være ganske omfattende. Derudover vil resultaterne af analysen formentlig resultere i en række høringer og bred involvering. Derfor vil arbejdet være tidskrævende og strække sig ind i det nye år.

Analysen

Forvaltningen har udarbejdet de første 2 delelementer af analysen, som vedlægges som bilag:

 1. Friskoler og private grundskoler: Analysen skal indeholde en redegørelse for udviklingen i fordelingen af elever mellem fri/privatskoler og folkeskoler i Thisted Kommune de seneste 6 år samt en vurdering af, hvilken betydning en eventuel ændret skolestruktur vil have for denne fordeling fremadrettet.
 1. Landsbyordning. Analysen vil indeholde en redegørelse vedr. lovgrundlaget for landsbyordninger og nogle betragtninger vedrørende økonomi og pædagogik.

Tids- og handleplan

Forvaltningen har udarbejdet en tids- og handleplan, som vedlægges som bilag. Planen sigter mod at aflevere anbefalinger til BFU-mødet i marts og efterfølgende behandling i Kommunalbestyrelsen. Såfremt planen indeholder ændringer i den nuværende struktur, kræves der en 8-ugers høringsproces hos Skolebestyrelserne. Efterfølgende kan der træffes endelig beslutning i juni med henblik på effektuering i skoleåret 2024/25. Det skal bemærkes, at der ikke kræves høring, såfremt der på en skole lukkes matrikler.

På mødet vil de første delelementer af analysen blive præsenteret for Børne – og Familieudvalget.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 11. oktober 2022

Område-MED Dagtilbud, Undervisning, PPR og Familie den 24. november 2022

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

 1. Kommissoriet for analyse af folkeskolen godkendes.
 1. Tids- og handleplan godkendes.
 1. De to første delelementer af analysen drøftes.

4. Der udarbejdes efterfølgende en sag med det endelige kommissorie, som godkendes i Kommunalbestyrelsen i november 2022.

Beslutning

Pkt. 1.-3.: Godkendt med tilføjelser på baggrund af drøftelserne.

Pkt. 4.: Godkendt.

Til toppen

119. Underskriftsark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 11. oktober 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen