10. jan 2022

Deltagere:

 • Brian Nielsen (D)
 • Henning Holm (A)
 • Jens Kristian Yde (C)
 • Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 • Jørgen Andersen (C)
 • Kristian Tilsted (V)
 • Mette Kjærulff (A)

1. Konstituering af Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - valg af formand

Udskriv

Sagstema

Valg af formand.

Redegørelse

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget skal konstituere sig ved valg af formand.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 22.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 10. januar 2021

Indstilling

Til beslutning.

Beslutning

Godkendt, at Jens Kristian Yde er formand.

Til toppen

2. Konstituering af Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - valg af næstformand

Udskriv

Sagstema

Valg af næstformand.

Redegørelse

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget har mulighed for at vælge en næstformand.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 22.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 10. januar 2021

Indstilling

Til beslutning.

Beslutning

Godkendt, at Kristian Tilsted er næstformand.

Til toppen

3. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalget samt de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 10. januar 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

4. Forretningsorden for Erhverv-, Klima-, og Miljø- og Teknikudvalget

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af forretningsorden for Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Redegørelse

Ledelsessekretariatet har lavet et forslag til en fælles forretningsorden for henholdsvis Økonomiudvalget samt de stående udvalg.

Såfremt de enkelte udvalg ønsker ændringer i forhold til den fælles forretningsorden, kan denne ændres på et udvalgsmøde ved en flertalsbeslutning og herefter kun være gældende for det respektive udvalg.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse §20.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 10. januar 2022

Indstilling

Direktøren indstiller, at forretningsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

5. Mødeplan 2022 for Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

Udskriv

Sagstema

Mødeplan for 2022 for Erhvervs-, Arbejdsmarkeds-, Klima- og Teknikudvalget.

Redegørelse

Ledelsessekretariatet har udarbejdet forslag til udvalgets møder i 2022 med udgangspunkt i, at møderne afholdes på følgende mandage kl. 10.00 i administrationsbygningen i Hurup:

Den 10. januar 2022

Den 7. februar 2022

Den 14. marts 2022

Den 4. april 2022

Den 16. maj 2022

Den 7. juni 2022 - tirsdag pga. pinse

Den 15. august 2022

Den 5. og 26. september 2022

Den 14. november 2022

Den 5. december 2022

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 20.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 4. oktober 2021

Indstilling

Direktøren for Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at mødeplanen godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 4. oktober 2021, pkt. 244:

Godkendt.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget – 4. oktober 2021:

Preben Holler

Sagen genoptages.

Det afgående Klima-, Miljø- og Teknikudvalg vedtog i sidste periode ovenstående mødeplan og præsenteres til endelig godkendelse.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 10. januar 2022

Indstilling

Direktøren for Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at mødeplanen godkendes.

Beslutning

Godkendt, idet møderne starter kl 13 og evaluering efter sommerferien.

Til toppen

6. Det Grønne Råd

Udskriv

Sagstema

Udpegning til Det Grønne Råd.

Redegørelse

Formålet med Det Grønne Råd er at styrke borgerinddragelsen og samarbejdet med de forskellige interesseorganisationer, primært vedrørende natur- og miljøopgaver i det åbne land. Foreningernes repræsentanter får i Det Grønne Råd mulighed for, over for Thisted Kommune, at påpege belastninger af natur og miljø, som foreningerne mener er uacceptable, og ligeledes har foreningernes repræsentanter mulighed for i øvrigt at drøfte planlægning for Thisted Kommune med Erhverv, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Følgende organisationer er medlem af Det Grønne Råd i Thisted Kommune:

-Biologisk forening for Nordvestjylland

-Danmarks Jægerforbund

-Danmarks Naturfredningsforening, DN Thy

-Dansk Ornitologisk Forening

-Friluftsrådet

-Landbo Thy

-Naturstyrelsen Thy

-Thisted Kommunalbestyrelse

-Thy Mors Fritidsfiskerforening

-Thy Turistforening

-Thylands Lystfiskerforening

Thisted Kommune er repræsenteret ved:

-Medlem fra Erhverv, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, som er formand for rådet

-Plan- og miljøchef

-Sektionsleder for Natur og Landbrug

Retsgrundlag

Forretningsorden af 21. februar 2018.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 9. december 2021

Indstilling

Liste C,D,O og V indstiller, at udpegning sker i Erhverv, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Thisted Kommunalbestyrelse konstituering, 9. december 2021, pkt. 20:

Godkendt.

Beslutning

Godkendt, at Kristian Tilsted udpeges.

Til toppen

7. I/S Mors-Thy Færgefart, bestyrelsen

Udskriv

Sagstema

Udpegning til bestyrelsen for I/S Mors-Thy Færgefart.

Redegørelse

Mors-Thy Færgefart I/S er et kommunalt ejet og drevet færgeselskab, der står for driften af færgefarten mellem Thy og Mors ved Feggesund.

Bestyrelsen består af 4 medlemmer:

2 medlemmer vælges af Thisted Kommune.

2 medlemmer vælges af Morsø Kommune.

Sidst blev medlemmerne valgt af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Retsgrundlag

Interessentskabskontraktens § 3.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 9. december 2021

Indstilling

Liste C, D, O og V indstiller, at udpegningen sker i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Thisted Kommunalbestyrelse konstituering, 9. december 2021, pkt. 37:

Godkendt.

Beslutning

Godkendt, at Kristian Tilsted (Henning Holm er suppleant), og Joachim Plaetner Kjeldsen (Brian Nielsen er suppleant) udpeges.

Til toppen

8. I/S MOK, modtagestation for olie- og kemikalieaffald, bestyrelsen

Udskriv

Sagstema

Udpegning til bestyrelsen for I/S MOK.

Redegørelse

Selskabet er etableret som et kommunalt fællesskab. Formålet med selskabets etablering er således, at selskabet - som en "specialkommune" - skal forestå udførelsen af de opgaver, der er overført til selskabet fra de enkelte interessentkommuner. Det er interessentskabets formål at drive den for Morsø og Thisted Kommuners fælles modtagestation for farligt affald i Thisted, alt i overensstemmelse med de til enhver tid gældende love, regler og vedtægter.

Interessenter i MOK er Morsø og Thisted Kommuner.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer - 3 fra Thisted Kommunalbestyrelse og 2 fra Morsø Kommunalbestyrelse. Der skal desuden vælges stedfortrædere.

Retsgrundlag

Vedtægternes § 6.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 9. december 2021

Indstilling

Liste C, D, O og V indstiller, at udpegningen sker i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Thisted Kommunalbestyrelse konstituering, 9. december 2021, pkt. 38:

Godkendt.

Beslutning

Godkendt, at Jens Kristian Yde (Jørgen Andersen er suppleant), Kristian Tilsted (Brian Nielsen er suppleant), og Joachim Plaetner Kjeldsen (Henning Holm er suppleant) udpeges.

Til toppen

9. I/S Skovsted Losseplads, bestyrelsen

Udskriv

Sagstema

Udpegning til bestyrelsen for I/S Skovsted Losseplads.

Redegørelse

Interessenter er Morsø og Thisted Kommune.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 5 stedfortrædere:

3 medlemmer og 3 stedfortrædere vælges af Thisted Kommunalbestyrelse fra dets midte.

2 medlemmer og 2 stedfortrædere vælges af Morsø Kommunalbestyrelse fra dets midte.

I sidste periode skete udpegningen i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Retsgrundlag

Vedtægternes § 6.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 9. december 2021

Indstilling

Liste C, D, O og V indstiller, at udpegningen sker i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Thisted Kommunalbestyrelse konstituering, 9. december 2021, pkt. 39:

Godkendt.

Beslutning

Godkendt, at Jens Kristian Yde (Jørgen Andersen er suppleant), Kristian Tilsted (Brian Nielsen er suppleant), og Joachim Plaetner Kjeldsen (Henning Holm er suppleant) udpeges.

Til toppen

10. I/S Thyra (Thyregionens affaldsbehandling), bestyrelsen

Udskriv

Sagstema

Udpegning til bestyrelsen for I/S Thyra.

Redegørelse

Interessenter er Morsø og Thisted Kommuner, og formålet med interessentskabet er som interessent i I/S Kraftvarmeværk Thisted at varetage I/S Thyras interessenters interesser vedrørende disses leveringer af forbrændingsegnet dagrenovation og affald fra genbrugspladser til I/S Kraftvarmeværk Thisted.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer:

3 medlemmer udpeges af Thisted Kommune. (medlemmer af kommunalbestyrelsen).

2 medlemmer udpeges af Morsø Kommune.

Der vælges ligeledes 3 suppleanter.

Valgperioden for bestyrelsen følger den kommunale valgperiode.

Bestyrelsesmedlemmer i I/S Kraftvarmeværk Thisted

Interessenterne udpeger blandt I/S Thyras bestyrelse og suppleanter 3 bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter til bestyrelsen i I/S Kraftvarmeværk Thisted.

Retsgrundlag

Vedtægternes § 7.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 9. december 2021

Indstilling

Liste C, D, O og V indstiller, at udpegningen sker i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Thisted Kommunalbestyrelse konstituering, 9. december 2021, pkt. 40:

Godkendt.

Beslutning

Godkendt, at Jørgen Andersen( Jens Kristian Yde er suppleant), Henning Holm (Joachim Plaetner Kjeldsen er suppleant), og Kristian Tilsted (Brian Nielsen er suppleant) udpeges.

Til toppen

11. Kimo, Kommunernes Internationale Miljøorganisation

Udskriv

Sagstema

Udpegning til KIMO.

Redegørelse

KIMO Danmark er en tværpolitisk miljøorganisation, der beskæftiger sig med spørgsmål, der vedrører de danske farvande og de tilstødende have. KIMO Danmark er omfattet af vedtægterne for KIMO International.

Alle kommuner med kystlinje kan være medlemmer af KIMO Danmark. Hver kommune er repræsenteret ved 1 politisk repræsentant i KIMO Danmark samt en suppleant for denne. Hver kommune kan endvidere udpege én embedsmand/tekniker, som deltager i KIMO Danmarks møder uden stemmeret.

Retsgrundlag

Forretningsordenens pkt. 3.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 9. december 2021

Indstilling

Liste C, D, O og V indstiller, at udpegningen sker i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Thisted Kommunalbestyrelse konstituering, 9. december 2021, pkt. 41:

Godkendt.

Beslutning

Godkendt, at Kristian Tilsted udpeges. Joachim Plaetner Kjeldsen er suppleant.

Til toppen

12. Limfjordsrådet, styregruppe

Udskriv

Sagstema

Udpegning til styregruppen for Limfjordsrådet.

Redegørelse

Limfjordsrådet består af

Det Politiske Forum

Embedsmandsgruppen

Det Fælles Sekretariat

Følgegruppe(r) efter behov

Det Politiske Forum udgør Limfjordsrådets styregruppe, som sammensættes af 1-2 repræsentanter fra de enkelte medlemskommuner.

Én repræsentant udpeges blandt Kommunalbestyrelsens midte fortrinsvis blandt medlemskommunernes Teknik- og Miljøudvalg (eller det udvalg, hvorunder vandplanarbejdet sorterer). Den anden repræsentant kan udpeges udenfor Byrådets midte.

En suppleant vælges af og blandt kommunalbestyrelserne for hvert af de kommunalt udpegede medlemmer.

Repræsentanternes og suppleanternes valgperiode følger den kommunale valgperiode.

Retsgrundlag

Vedtægter for Limfjordsrådet § 8.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 9. december 2021

Repræsentanter til embedsmandsgruppen udpeges efterfølgende af Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Indstilling

Liste C, D, O og V indstiller, at udpegningen sker i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Thisted Kommunalbestyrelse konstituering, 9. december 2021, pkt. 49:

Godkendt.

Beslutning

Godkendt, at Jens Kristian Yde og Mette Kjærulff udpeges. Jørgen Andersen er suppleant.

Til toppen

13. Nordjyllands Trafikselskab, repræsentantskabet

Udskriv

Sagstema

Udpegning til repræsentantskabet for Nordjyllands Trafikselskab.

Redegørelse

Hvert regionsråd etablerer et eller flere trafikselskaber, og hver kommune deltager i ét trafikselskab. Et trafikselskab varetager følgende opgaver inden for trafikselskabets geografiske område, jf. § 5:

 1. Offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekørsel
 2. Fastsættelse af takster og billetteringssystemer
 3. Koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik
 4. Individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede
 5. Privatbaner.

Trafikselskabets opgaver omfatter også samarbejde om offentlig servicetrafik, der krydser grænsen mellem to trafikselskabers områder.

Et trafikselskab ledes af en bestyrelse på højst ni medlemmer. Medlemmerne udpeges af henholdsvis regionsrådet og kommunalbestyrelserne inden for trafikselskabets område. Transport-, bygnings- og boligministeren kan i særlige tilfælde tillade, at antallet af bestyrelsesmedlemmer overstiger ni, dog således at antallet af bestyrelsesmedlemmer altid er et ulige antal.

Regionsrådet udpeger blandt rådets medlemmer to medlemmer. Kommunalbestyrelsen i de deltagende kommuner vælger et repræsentantskab for trafikselskabet, der består af ét medlem fra hver af de deltagende kommuners kommunalbestyrelser. Den kommune, der yder det største årlige tilskud til trafikselskabets finansiering, har ret til en plads i trafikselskabets bestyrelse. De resterende medlemmer af repræsentantskabet udpeger de øvrige kommunale medlemmer af trafikselskabets bestyrelse ved forholdstalsvalg efter reglen i styrelseslovens § 24, stk. 3.

Trafikselskabet fastsætter selskabets vedtægter, som skal godkendes af repræsentantskabet og de berørte regionsråd og derefter af transport-, bygnings- og boligministeren og økonomi- og Indenrigsministeren. Standardvedtægter for trafikselskaberne fremgår af bekendtgørelse nr. 1378 af 25. november 2015 om vedtægter for organisering af trafikselskaber (standardvedtægt).

Kommunalbestyrelsen udpeger 1 medlem og 1 suppleant.

Retsgrundlag

Lov om trafikselskaber, §§ 1, 2 og 5, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, og BEK nr. 1048 af 13. august 2018 om vedtægter for organisering af trafikselskaber (standardvedtægt).

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 9. december 2021

Indstilling

Liste C, D, O og V indstiller, at udpegningen sker i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Thisted Kommunalbestyrelse konstituering, 9. december 2021, pkt. 56:

Godkendt.

Beslutning

Godkendt, at Jens Kristian Yde udpeges. Henning Holm er suppleant.

Til toppen

14. Sammenslutningen af Vestlige Limfjordshavne, Deltagelse i generalforsamling

Udskriv

Sagstema

Udpegning Sammenslutningen af Vestlige Limfjordshavnes generalforsamling.

Redegørelse

Sammenslutningen af Vestlige Limfjordshavne har til formål at varetage og fremme medlemshavnenes fælles interesser samt at bistå havnene i deres virksomhed. Medlemshavnene er geografisk placeret i den del af Limfjorden, der afgrænses af Nordsøen mod vest og Aggersund mod øst. Fælles interesser er f.eks. isbrydning, belysning for natsejlads, koordinering af tider for broreparationer, forhandlinger med nabohavne og overordnede myndigheder i forbindelse med sikkerhed omkring broer, isafgifter, ansøgning i forbindelse med uddybning af sejlrender samt generel kommunikation og markedsføring. Det er bestyrelsens ansvar at arbejde for, at der til stadighed foreligger en fælles model for isbrydning i området.

Følgende er medlemmer af Sammenslutningen:

Thisted, Morsø, Lemvig, Struer/Holstebro, Vesthimmerland, Skive samt virksomheden Dankalt A/S, Løgstør.

Hvert medlem udpeger 2 repræsentanter med hver sin suppleant til generalforsamlingen.

Som medlem af Sammenslutningen af Vestlige Limfjordshavne kan bestyrelsen alene optage kommuner og enkeltpersoner/virksomheder, der driver trafikhavnevirksomhed inden for Sammenslutningens område.

Retsgrundlag

Vedtægterne.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 9. december 2021

Indstilling

Liste C, D, O og V indstiller, at udpegningen sker i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Thisted Kommunalbestyrelse konstituering, 9. december 2021, pkt. 61:

Godkendt.

Beslutning

Godkendt, at Kristian Tilsted (Henning Holm er suppleant), og Brian Nielsen (Mette Kjærulff er suppleant)

Til toppen

15. Thyborøn-Agger Færgefart, bestyrelsen

Udskriv

Sagstema

Udpegning til bestyrelsen for Thyborøn-Agger Færgefart.

Redegørelse

Thyborøn-Agger færgefart er et fælleskommunalt færgeselskab som har til formål at eje færgelejerne ved Thyborøn Kanal og drive færgeforbindelsen mellem disse to færgelejer.

Bestyrelsen består af 6 medlemmer:

3 medlemmer vælges af Thisted Kommunalbestyrelse.

3 medlemmer vælges af Lemvig Kommunalbestyrelse.

Endvidere skal der vælges suppleanter.

I sidste periode skete udpegningen i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Retsgrundlag

Aftale om etablering af et fælleskommunalt færgeselskab punkt 6.2.

Den kommunale styrelseslov § 60.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 9. december 2021

Indstilling

Liste C, D, O og V indstiller, at udpegning sker i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Thisted Kommunalbestyrelse konstituering, 9. december 2021, pkt. 76:

Godkendt.

Beslutning

Godkendt, at Kristian Tilsted (Jørgen Andersen er suppleant), Henning Holm (Joachim Plaetner Kjeldsen er suppleant), og Brian Nielsen (Mette Kjæruff er suppleant) udpeges.

Til toppen

16. Igangsættelse af lokalplanproces for SMK (Statens Museum for Kunst) Thy, Doverodde Købmandsgård og CHI (Cold Hawaii Inland), Doverodde.

Udskriv

Sagstema

Igangsætning af planproces for Statens Museum for Kunst Thy (SMK Thy) og Cold Hawaii Inland (CHI) Doverodde.

Redegørelse

Doverodde Købmandsgård er med sin fjordnære beliggenhed og kulturbærende bygninger et af Thisted Kommunes helt særlige steder. Gældende lokalplan for området er ikke fyldestgørende, når en nytænkning af området skal finde sted, sådan som det blev besluttet af Kommunalbestyrelsen den 25. maj 2021.

Thisted Kommune har i samarbejde med A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, A. P. Møller fonden og Statens Museum for Kunst (SMK) afholdt en arkitektkonkurrence, der skal indeholde en helhedsplan for Doverodde Købmandsgård, som kan samle SMK Thy og Thisted Kommunes aktiviteter til en helhedsoplevelse for kultur og naturoplevelser.

Projektet vil indeholde en transformering af eksisterende nøglebygninger i området herunder pakhuset og købmandsgården, men det skal også sikre en fremtidig sammenhæng til og udvikling af bl.a. siloen og de mange øvrige bygninger i området. En række funktioner forudsætter nybyggeri, herunder en ny ankomstbygning samt et kajakhus, som er en del af Cold Hawaii Inland (CHI) projektet. Som et led i CHI skal der også ske en renovering af Lillehavn samt etablering af en flydebro.

Områdets udearealer - så som adgangsveje, parkering, gårdrum og haven - skal ligeledes nytænkes, så de understøtter stedets funktioner.

Området har siden 1991 været omfattet af lokalplan 74, der udlagde området til hotel og ferie-fritidscenter, og som fastsatte begrænsende byggefelter, med henblik på de ønsker og muligheder, der var for området for tredive år siden.

Området er omfattet af kommuneplan rammeområde 47.O.1 og 47.O.5 ”Områder til offentlige formål”, og projekt og ny lokalplan vil være i overensstemmelse hermed.

Ny lokalplanlægning af området skal sikre, at det vindende projekts forslag til ny bebyggelse, restaurering af eksisterende bebyggelse samt udnyttelse af uderum og generel klimasikring sker i henhold til planlovens krav hertil.

Den afholdte arkitektkonkurrence var betinget af, at nøglebygningerne pakhuset, købmandsgården og siloen alene kunne ændres i respekt for den bevarings værdi, som eksisterende lokalplan tilskriver de tre bygninger. Bevaring af netop disse tre bygninger fastholdes i ny planlægning og understøtter dermed hele områdets kulturarvs værdi. Udkast til lokalplanområdets afgrænsning kan ses i bilag 1.

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 10. januar 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at planprocessen for SMK Thy og CHI Doverodde igangsættes.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

17. Godkendelse af områdefornyelsesprogram for Nors, Tved og Ø. Vandet

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af områdefornyelsesprogram for Nors, Tved og Ø. Vandet samt orientering om det videre forløb.

Redegørelse

Med udgangspunkt i Handleplan for Landsbyfornyelse besluttede Kommunalbestyrelsen på mødet den 27. april 2021 at tildele en anlægsbevilling på 100.000 kr. med det formål at lave et program for områdefornyelsen i Nors, Tved og Ø. Vandet.

Programmet er blevet til i samarbejde med borgerne, hvor der er holdt møder i Nors i september og oktober - se en nærmere beskrivelse af processen i programmet (Bilag 1).

Programmet skal danne baggrund for en områdefornyelse på et tidspunkt, hvis/når finansiering er til stede.

Programmet indeholder:

 • Analyse af byen
 • Nedslagspunkter
 • Budgetplan for gennemførelse af indsatserne over en 5-årig periode
 • Ejerskab og lokalforankring

Indsatsområder i områdefornyelsesprogrammet for Nors, Tved og Ø. Vandet er:

Indsats 1//De vilde sommerfuglespots. Fokus på biodiversitet i delprojekterne:

 • Delprojekt 1: ”Vild med Nors”
 • Delprojekt 2: ”Vild med Tved”
 • Delprojekt 3: ”Vild med Øster Vandet”

Indsats 2//Formidlingstorvet

 • Bytorv som mødested med fællesskab, formidling og læring

Indsats 3//Væksthuset

 • Byens og Klyngens væksthus sammenkoblet med beboerhuset

Tværgående spor - DNA og Kommunikation

 • Kommunikations- og DNA-spor som sikrer: udfoldelse af ”Sommerfuglelandet” gennem alle projekter.

Visionen er at skabe et sammenhængende, levende og aktivt miljø i og omkring "sommerfuglelandet", som binder landsbyklyngen sammen, giver større sammenhæng med nationalparken, og som understøtter fællesskabet og områdets rige foreningsliv.

Tidsplan og den videre proces

Programmet indeholder ikke en tidsplan med opstartsdato for områdefornyelsen og de enkelte nedslagspunkter, som er kutyme i områdefornyelsesprogrammer. Det skyldes, at der i budget 2022 og fremover i overslagsårene ikke er afsat midler til områdefornyelse.

Som opfølgning på punkt om udmøntning af budgettet (KB 24.11.20, pkt. 190) vedtog Klima-, Miljø- og Teknikudvalget på mødet den 15. marts 2021 som punkt nr. 63 - ”Handleplan for Landsbyfornyelse”.

Af sagsfremstillingen fremgår hhv. de budgetmidler, der er afsat til nedrivningspuljen samt de budgetmidler, der skal afsættes, hvis der ud over det skal laves byfornyelse i landsbyerne. Beslutningen blev, at det søges indarbejdet i budgettet og overslagsårene, men dette er ikke tilfældet.

I Handleplan for Landsbyfornyelse fremgår det af de økonomiske forudsætninger, at der afsættes en pulje til områdefornyelse på 5,0 mio. kr. pr. områdefornyelse, og at der opstartes to områdefornyelsesprojekter i 2021 og herefter et om året.

De 5,0 mio. kr. pr. områdefornyelse fordeles sådan:

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

I alt

mio. kr.

0,1

1,5

1,6

1,6

0,2

5,0

Den kommunale medfinansiering udgør 2,5 mio. kr., og den anden halvdel udgør statslig medfinansiering og/eller tilskud fra fonde.

Når områdefornyelsen ikke gennemføres, får Thisted Kommune derfor heller ikke andel i statslige midler til området.

Retsgrundlag

Byfornyelsesloven - Lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke i budget 2022 på investeringsoversigten for 2022-2025 afsat rådighedsbeløb til områdefornyelser.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

På det senest afholdte borgermøde i Nors er følgegruppen orienteret om, at der ikke er afsat midler i det netop vedtagne budget, og at der derfor ikke gennemføres indsatser som beskrevet i programmet. Borgerne modtog meddelelsen med beklagelse.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 10. januar 2022

Økonomiudvalget den 13. januar 2022

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at programmet for områdefornyelse i Nors, Tved og Ø. Vandet godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

18. Godkendelse af områdefornyelsesprogram for Østerild

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af områdefornyelsesprogram for Østerild samt orientering om det videre forløb.

Redegørelse

Med udgangspunkt i Handleplan for Landsbyfornyelse vedtog Kommunalbestyrelsen den 27. april 2021 at tildele en anlægsbevilling på 100.000 kr. med det formål at lave et program for områdefornyelsen i Østerild.

Programmet er blevet til i samarbejde med borgerne i Østerild, hvor der er holdt møder i september og oktober - se en nærmere beskrivelse af processen i programmet (Bilag 1).

Programmet skal danne baggrund for en områdefornyelse på et tidspunkt, hvis finansiering er til stede.

Programmet indeholder:

 • Analyse af byen
 • Nedslagspunkter
 • Budgetplan for gennemførelse af indsatserne over en 5-årig periode
 • Ejerskab og lokalforankring

Indsatsområder/Gnisterne i områdefornyelsesprogrammet for Østerild er:

Gnist 1 - Den grønne bydel

 • Delprojekt 1: Formidlingstorv
 • Delprojekt 2: Bypark
 • Delprojekt 3: Grønt forløb i hovedgaden

Gnist 2 - De grønne forbindelser

 • Delprojekt 1: Plantagestien (Testcentersti)
 • Delprojekt 2: Tværstien
 • Delprojekt 3: Fjordstien

Gnist 3 - På sporet af kulturarven

 • Delprojekt 1: Vandtårn og omgivelser
 • Delprojekt 2: Udstilling/formidling i vandtårnet:
 • ”På sporet af kulturarven”

Gnist 4 - Oplevelsesstien ”High on Østerild”

 • Stiforbindelse fra købmanden til ”verdens

vildeste vindmøller”

Tværgående spor - DNA og Kommunikation

 • DNA- og Kommunikationsspor som sikrer: ”Energi og bæredygtighed” gennem alle

projekter og formidlingen af dette.

Visionen er at skabe en øget tiltrækningsværdi til Østerild og udfolde byens uudnyttede potentialer som "vindmølleby" med verdens største vindmøller lige i baghaven.

Tidsplan og den videre proces

Programmet indeholder ikke en tidsplan med opstartsdato for områdefornyelsen og de enkelte nedslagspunkter, som er kutyme i områdefornyelsesprogrammer. Det skyldes, at der i budget 2022 og fremover i overslagsårene ikke er afsat midler til områdefornyelse.

Som opfølgning på punkt om udmøntning af budgettet (KB 24.11.20, pkt. 190) vedtog Klima-, Miljø- og Teknikudvalget på mødet den 15. marts 2021 som punkt nr. 63 - ”Handleplan for Landsbyfornyelse”.

Af sagsfremstillingen fremgår hhv. de budgetmidler, der er afsat til nedrivningspuljen samt de budgetmidler, der skal afsættes, hvis der ud over det skal laves byfornyelse i landsbyerne. Beslutningen blev, at det søges indarbejdet i budgettet og overslagsårene, men dette er ikke tilfældet.

I Handleplan for Landsbyfornyelse fremgår det af de økonomiske forudsætninger, at der afsættes en pulje til områdefornyelse på 5,0 mio. kr. pr. områdefornyelse, og at der opstartes to områdefornyelsesprojekter i 2021 og herefter et om året.

De 5,0 mio. kr. pr. områdefornyelse fordeles sådan:

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

I alt

mio. kr.

0,1

1,5

1,6

1,6

0,2

5,0

Den kommunale medfinansiering udgør 2,5 mio. kr. og den anden halvdel udgør statslig medfinansiering og/eller tilskud fra fonde.

Når områdefornyelsen ikke gennemføres, får Thisted Kommune derfor heller ikke andel i statslige midler til området.

Retsgrundlag

Byfornyelsesloven - Lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke i budget 2022 på investeringsoversigten for 2022-2025 afsat rådighedsbeløb til områdefornyelser.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

På det senest afholdte borgermøde i Østerild er følgegruppen orienteret om, at der ikke er afsat midler i det netop vedtagne budget, og at der derfor ikke gennemføres indsatser som beskrevet i programmet. Borgerne modtog meddelelsen med beklagelse.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 10. januar 2022

Økonomiudvalget den 13. januar 2022

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at programmet for områdefornyelse i Østerild godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

19. Anlægsbevilling- Farlige og forfaldne ejendomme 2022

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb - Pulje til farlige og forfaldne ejendomme 2022.

Redegørelse

Indsatsen mod farlige og forfaldne ejendomme samt forskønnelse af kommunens byer er en vigtig indsats for at opretholde det gode hverdagsliv i hele Thisted Kommune. Indsatsen højner den generelle boligstandard, borgernes ejendomsværdi sikres og enkelte steder bliver nye byrum til i tæt samarbejde med kommunens borgere.

Arbejdet med puljen som en helhedsindsats er langt fra et færdigt arbejde, og der vil være brug for indsatsen i mange år fremover. Arbejdet med opkøb, nedrivning, sundhedsfarlige ejendomme, byrum m.m. har i 2021 været på det højeste niveau siden indsatsens start i 2009. Det forventes, at der ved udgangen af år 2021 vil være ca. 65 ejendomme nedrevet.

Grundet den store tilgang af nedrivningsmodne ejendomme i 2021 har det ikke været fysisk muligt for kommunens lokale entreprenører at få alle ejendommene nedrevet. Det betyder, at der på nuværende tidspunkt allerede er mellem 20-25 ejendomme klar til nedrivning i 2022.

Statens pulje til landsbyfornyelse har ikke samme størrelse fra år til år. Den seneste udmelding er fra den 29. november 2021, og her fremgår det, at der afsættes ca. 200 mio. kr. i 2022. Det betyder, at Thisted Kommune får tildelt en ramme, så indsatsen kan fortsætte. Den præcise størrelse udmeldes i februar 2022. Rammen til Thisted Kommune vil som minimum dække bevillingen, der er afsat på investeringsoversigten i budget 2022 og forventes at have en størrelse på omkring 7 mio. kr. Der vil i 2022 være 60% refusion fra statens pulje.

Retsgrundlag

Byfornyelsesloven.

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

I budgettet for 2022-2025 er der på investeringsoversigten i 2022 afsat rådighedsbeløb til XA-818 Pulje til farlige og forfaldne ejendomme. Beløbene i 2022 søges frigivet.

Rådighedsbeløbene til Landsbyfornyelse - Farlige og forfaldne ejendomme i 2022, kan specificeres sådan:

Anlægsudgift

9.725.000 kr.

Anlægsindtægt

-5.100.000 kr.

Netto (kommunal medfinansiering)

4.625.000 kr.

Som følge af nedrivningsindsatsen bliver der lavet byrum, som skal vedligeholdes i samarbejde med byerne og Thisted Kommune.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej.

Påvirkning renter og afdrag:

Nej.

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen.

Afledte driftsudgifter:

Minimale.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Minimale.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 10. januar 2022

Økonomiudvalget den 13. januar 2022

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 9.725.000 kr. og anlægsindtægtsbevilling på 5.100.000 kr. til Farlige og forfaldne ejendomme i 2022 finansieret af de afsatte rådighedsbeløb på XA-818 Pulje til farlige og forfaldne ejendomme.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

20. Principgodkendelse af almene boliger i Agger

Udskriv

Sagstema

Principgodkendelse af almenboliger i Agger.

Redegørelse

Hurup Boligselskab ønsker at opføre 20 almene familieboliger på den gamle sportsplads i Agger. Initiativet er støttet af Agger Beboerforening, jf. bilag 1 og 2.

Projektet

Hurup Boligselskab ønsker at opføre familieboliger, som kan tiltrække et bredt udsnit af forskellige beboersegmenter. Boligerne opføres som tæt lav bebyggelse med samlet affaldshåndtering ud mod Rubyvej i Agger.

Der ønskes opført 12 stk. boliger af 91 m2 og 8 stk. af 108 m2. Hertil kommer garage og redskabsrum på ca. 30 m2. Projektet er på i alt 1.956 m2 med et gennemsnitligt boligareal på 98 m2. Arkitektonisk er projektet sammenligneligt med et eksisterende projekt i Bækmarksbro jf. bilag 3-5 - billeder.

Placering og Planforhold

Projektet placeres på den tidligere sportsplads matrikel 9aæ, Rubyvej i Agger. Området er dækket af lokalplan nr. 3-07 Rammeområde 3.B.233 og er udlagt til åben-lav og tæt-lav bebyggelse. jf. bilag 6.

Behovsanalyse

Boligselskabet har afholdt et "Åben byggegrund" arrangement, hvor interesserede kunne se og høre om projektet og skrive sig på venteliste. Dette resulterede i 34 henvendelser fra interesserede borgere. Håbet er, at boligerne kan være med til at tiltrække eller fastholde borgere i Agger. Byen har de seneste år oplevet en stigende aktivitet i handelslivet.

Kommunes befolkningsprognose viser et faldende befolkningstal for området i de kommende år. Et faldende befolkningstal kan have betydning for udlejningspotentialet i området. Det skal samtidig bemærkes, at ventelister til almene boliger er dynamiske og kan ændre sig.

Projektets anlægsøkonomi

Boligselskabet oplyser, at byggebudgettet ligger inden for maksimumsbeløbet gældende for almene familieboliger i 2021, jf. bilag 7.

Maksimumsbeløb pr. bolig

348.330 kr.

Maksimumsbeløb pr.m2

16.910 kr.

Den tilgængelig maksimumsbeløb udgør dermed 40.042.560 kr.

Forventet fordeling af anlægsramme:

Grundudgifter:

4.515.220 kr.

Håndværkerudgifter:

30.724.754 kr.

Omkostninger:

4.801.302 kr.

Den samlede anlægsramme udgør dermed 40.041.276 kr., hvilket er inden for maksimumsbeløbet.

I projektet er der afsat 2,5 % til uforudsete udgifter, hvilket er mindre, end der normalt afsættes i byggeprojekter. Hvis projektet gennemføres sideløbende med andre projekter af Hurup Boligselskab - i 2020 forhåndsgodkendte Thisted Kommune et projekt på Svanevej i Hurup - kan eventuelle yderligere uforudsete udgifter udfordre boligselskabets dispositionsfond, der har en begrænset størrelse i forhold til to igangværende byggeprojekter i denne størrelsesorden.

Et lignende projekt er gennemført i Bækmarksbro, hvor Hurup Boligselskab har vurderet, at projektet har begrænset økonomisk risiko.

Projektets finansiering

Finansieringen af almene boliger efter den 1. januar 2019, med et gennemsnitligt boligareal mellem 90-105 m², er som følger:

88 % Kreditforeningslån

35.236.300 kr.

10 % Kommunal grundkapital

4.004.000 kr.

2 % Beboerindskud

800.800 kr.

Den kommunale grundkapitaltilskud er således 4.004.000 kr.

Ud over den kommunale grundkapital skal der stilles en kommunal garanti for kreditforeningslånet. Hurup Boligselskab oplyser, at garantien forventes at ligge på 70,71 % af realkreditlånet. jf. bilag 8.

Normalt ligger disse garantikrav for almene boliger på mellem 62,5-64,5 % af realkreditlånet. Disse tal er hentet fra de seneste sager i Thisted By, Sennels og Klitmøller.

Opgørelse over ledige boliger i Thisted Kommune

Thisted Kommune kan kun godkende nyt alment byggeri forudsat, at der er under 2 % ledige boliger i kommunen på tidspunktet for godkendelsen. En opgørelse for december 2021 viser, at antallet af ledige andelsboliger i Thisted Kommune er 1,01 %. Tallene kommer fra Landsbyggefondens statistik om ledige boliger for Thisted Kommune.

Projektets huslejeniveau

Den skitserede driftsøkonomi for boligerne giver en månedlig husleje for store lejligheder på 6.918 kr. og for små lejligheder 5.829 kr. jf. bilag 9.

Projektets størrelse

Forvaltningen har været i dialog med Hurup Boligselskab om en eventuel etapeopdeling af projektet for at minimere den økonomiske risiko for både boligselskabet og Thisted Kommune. En etapeopdeling vil ligeledes minimere eventuelle udlejningsudfordringer for de nye boliger, der vil kunne have konsekvenser for udbygningsplaner øvrige steder i Thisted Kommune. Hurup Boligselskab ønsker at fastholde ansøgningen om en samlet udbygning, men de er dog indstillet på at acceptere en etapeopdeling, såfremt Kommunalbestyrelsen stiller krav herom for at minimere eventuelle skitserede risici jf. bilag 10.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 41 i forhold til garantistillelsen.

Almenboligloven § 118a i forhold til grundkapital-lån og § 115 stk. 7 i forhold til lejeledighed.

Økonomiske konsekvenser

Der er for Thisted Kommune ingen direkte økonomiske konsekvenser i forbindelse med principgodkendelsen.

Hvis Kommunalbestyrelsen senere godkender skema A, vil Thisted Kommune skulle stille med grundkapitaltilskuddet og garanti for en del af realkreditlånet.

Der er i budget 2022-2025 ikke afsat beløb til finansiering af den kommunale grundkapital.

Den kommunale grundkapital og kommunegarantiens størrelse vil kunne ændres under projektforløbet, hvis forudsætningerne bag projektet ændres.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 6. januar 2022

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 10. januar 2022

Økonomiudvalget den 13. januar 2022

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Der gives en positiv forhåndstilkendegivelse til Hurup Boligselskab.
 2. Projektet i forbindelse med skema A opdeles i etaper, hvor første etape kan indeholde maksimalt 10 boliger.
 3. Etaperne behandles som særskilte sager, hvor realiseringen af første etape skal vise behovet for efterfølgende etaper.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 6. januar 2022, pkt. 4:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Til toppen

21. Projektforslag. Kollektiv varmeforsyning. Konvertering af Nors til fjernvarmeforsyning

Udskriv

Sagstema

Vedtagelse af projektforslag for konvertering af Nors til fjernvarmeforsyning.

Redegørelse

Thisted Varmeforsyning A.m.b.a. (TV) ønsker at udvide deres forsyningsområde til Nors og ønsker dermed også at ændre områdeafgrænsningen fra naturgasforsyning til fjernvarmeforsyning. Projektforslaget kan ses i bilag A, og kort over området fremgår af bilag B. Et rettelsesblad til projektforslaget kan ses i bilag C. Rettelsesbladet omhandler rettelser til de oplyste satser for forsynings- og etableringsbidrag i projektforslaget.

TV har søgt om tilskud fra Energistyrelsens Fjernvarmepulje til realisering af projektet. Der anmodes derfor om godkendelse med vilkår om, at projektgodkendelsen bortfalder, hvis der ikke kan opnås tilsagn om tilskud fra Fjernvarmepuljen og med angivelse af, at der ikke er indtrådt forsyningspligt, før der opnås tilsagn om tilskud. Tilsagnet forventes givet primo 2022.

På vegne af TV har PlanEnergi udarbejdet et projektforslag, der viser, at fjernvarmeforsyning til området er den mest fordelagtige opvarmningsform med hensyn til samfunds-, selskabs- og brugerøkonomien. Beregningerne er vurderet i forhold til en reference med nuværende individuel opvarmning i Nors samt et alternativ, hvor opvarmning i Nors sker udelukkende med individuelle varmepumper.

Ved forsyning af området med fjernvarme opnår TV en selskabsøkonomisk nettobesparelse på ca. 270.000 kr. årligt. Desuden opnås der et samfundsøkonomisk overskud på ca. 14,5 mio. kr. over 20 år i forhold til referencen. Fjernvarmeforsyningen af Nors fremviser også en forbedret forbrugerøkonomi og en positiv indvirkning på energiforhold i forhold til referencen.

Projektet har været i høring ved de berørte parter,Evida (tidligere HMN GasNet) og Thy-Mors Energi Elnet A/S, som ikke har haft bemærkninger.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning nr. 2068 af 16. november 2021.

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, nr. 818 af 10. maj 2021.

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende udrulning af fjernvarmedistributionsnet, nr. 2306 af 18. december 2020.

Økonomiske konsekvenser

Thisted Kommune har mulighed for, men er ikke forpligtet til, at stille en garanti for en privat virksomhedsoptagelse af lån til etablering og drift af anlæg med henblik på produktion af varme til kollektiv varmeforsyning.

Andre konsekvenser

Forsyningsledningen etableres efter ”gæsteprincippet", som betyder, at ledningsejer har fået tilladelse til at placere ledninger i vejarealet uden betaling. Til gengæld skal ledningsejeren selv gennemføre og betale for arbejdet på egne ledninger, herunder flytning af ledningerne, hvis det er nødvendigt af hensyn til gennemførelse af et kommunalt vejprojekt.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 10. januar 2022.

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at projektforslaget for konvertering af Nors til fjernvarmeforsyning godkendes med vilkår om, at projektgodkendelsen bortfalder, hvis der ikke kan opnås tilsagn om tilskud fra Fjernvarmepuljen og med angivelse af, at der ikke er indtrådt forsyningspligt, før der opnås tilsagn om tilskud.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

22. Udlejning af areal mv.

Udskriv

Sagstema

Thy Fritid & Firmaidræt ønsker at leje et areal i Vang af Thisted Kommune, jf. bilag 1, for 200 kr. årligt. Målet er at etablere mountainbike (MTB) teknikbane, jf. bilag 2.

Redegørelse

Thy Fritid & Firmaidræt fik i 2021 overdraget Vang Boldklubs klubhus vederlagsfrit (dokumenterne underskrives formelt, når Thy Fritid & Firmaidræt har finansieringen og lejekontrakten på plads). Fodboldbanerne ved klubhuset ejes af Thisted Kommune og har i dag ikke noget anvendelsesformål.

Thy Fritid & Firmaidræt ønsker at leje de gamle fodboldbaner og etablere et mekka for MTB entusiaster, jf. bilag 3, hvor klubhuset og en MTB teknikbane vil blive omdrejningspunktet. Foreningen oplyser, at deres budget i forhold til teknikbane med en pumptrack-bane placeret i midten er ca. 2,5 mio. kr., hvis pumptrack-banen asfalteres og ca. 1,1 mio. kr., hvis pumptrack-banen afsluttes med et granit toplag.

Foreningen oplyser endvidere, at der er cirka 110 km til nærmeste teknikbane i samme kaliber, som den Thy Fritid & Firmaidræt ønsker at etablere.

Projektet kræver en landzonetilladelse. Arbejdet med nabohøringer i forbindelse med tilladelsen igangsættes, når lejeaftalen er på plads.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Lejeindtægten på 200 kr. er symbolsk.

Andre konsekvenser

Den nye MTB teknikbane vil medvirke til, at området bliver attraktivt for MTB entusiaster.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 10. januar 2022.

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Der kan indgås lejeaftale med Thy Fritid & Firmaidræt for arealet matr.nr. 6s Tvorup By, Tvorup.
 2. De nærmere betingelser fastsættes i dialog med foreningen, herunder aftale om tidshorisont og oprydning, såfremt foreningen ikke ønsker at drive faciliteten videre. Et ufravigeligt krav fra Thisted Kommune vil dog være, at Thy Fritid & Firmaidræt er en folkeoplysende forening.

Beslutning

Ad 1-2. Godkendt.

Til toppen

23. Havørred Limfjorden - ændrede projektbetingelser

Udskriv

Sagstema

Det skal besluttes, om Thisted Kommune fortsat støtter projektet "Havørred Limfjorden" trods ændrede projektbetingelser.

Redegørelse

Den 12. august 2020 besluttede Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget at bevilge 88.000 kr. årligt i perioden 2021-2023 til projektet "Havørred Limfjorden", i alt over de tre år 264.000 kr. Bevillingen blev givet under forudsætning af, at samtlige kommuner i Limfjordsrådet støtter på lignende vis.

Thisted Kommune har ultimo 2021 modtaget opkrævning på 88.000 kr. for 2021 og har derfor via Limfjordsrådet undersøgt, hvorvidt betingelsen om, at alle rådets medlemskommuner skal bidrage på lignende vis, er opfyldt. Det viser sig ikke at være tilfældet, idet kun 8 ud af 10 Limfjordskommuner deltager i projektet. Lemvig og Holstebro Kommuner er således ikke med i den nuværende periode. Det rejser spørgsmålet, om Thisted Kommune alligevel fortsat deltager i samarbejdet.

Limfjordsrådet oplyser, at det vil have en række afledte effekter, hvis Thisted Kommune trækker sig fra projektet:

Det vil efterlade Limfjordsrådet med en udfordring i forhold til projektets samlede finansiering.

Det vil umuliggøre en matching af projektmidler fra LAG Thy/Mors, hvorved Limfjordsrådet må afskrive en del af LAG-midlerne.

Endelig vil den fortsatte inddragelse af certificerede erhvervsaktører fra Thisted Kommune blive udfordret.

Rådet tilføjer, at man p.t. arbejder på blandt andet markedsføringstiltag i samarbejde med Destinationsselskaberne og LAG Thy/Mors, samt et program til en studietur for de certificerede erhvervspartnere.

Baggrundsviden om projektet

Thisted Kommune har været med i projektet siden 2015. Projektet går på tværs af Limfjordskommunernes grænser, og ansøger påpeger vigtigheden af, at alle kystkommunerne står sammen, og fortsat er med i forhold til at løfte fjorden som lystfiskerdestination. Projektets formål er at sikre, at vandplanindsatserne giver øgede erhvervsmuligheder. De gode historier fra Limfjordsrådets og kommunernes miljøarbejde bruges i markedsføringen af Limfjorden og det bæredygtige fiskeri. Limfjorden gøres lettere tilgængelig og attraktiv for lystfiskere og skaber grobund for vækst hos erhvervsaktørerne i Limfjordslandet. Projektet er således et eksempel på grøn omstilling, hvor investeringer i et godt miljø også potentielt kan skabe økonomisk vækst.

Da Thisted Kommune i august 2020 besluttede at støtte projektet i endnu en periode var i alt 7 grejbutikker, 40 overnatningssteder, 3 båd/kajakudlejere og 6 lokale guider certificeret som særligt lystfiskervenlige, og flere er på vej. I certificeringen ligger en række forpligtelser for virksomhederne blandt andet til at samarbejde med netværket om at udbrede kendskabet til fjordens fiskeri, henvise til projektets partnere og markedsføre fiskeriet via egne kanaler.

Havørred Limfjorden vil fortsætte arbejdet med følgende fokusområder:

 • Grundproduktet - sikre havørredens gyde- og levesteder og vandmiljøet i øvrigt
 • Erhvervsudvikling – sikre en god service og attraktive oplevelser (produkter)
 • Branding og markedsføring – sikre en autentisk fortælling om Limfjordens bæredygtige, vilde og naturlige havørreder

Limfjordsrådet er projektejer. Destinationsselskaber omkring Limfjorden er samarbejdspartnere, og de har alle erklæret, at de støtter op omkring projektet og i større eller mindre grad ønsker at indgå i et partnerskab med Limfjordsrådet om brandingarbejdet.

Der samarbejdes desuden med LAG/FLAG’er, Miljøstyrelsen og Interreg. Dermed forventes det samlede budget for perioden 2021-2023 at være på minimum 3,8 mio. kr.

I det som kaldes "forsøgsområde Vilsund" er der omkring 15 små aktører med i projektet, primært overnatningssteder og grejbutikker.

Projektbeskrivelse og budget medsendes som bilag.

Retsgrundlag

Erhvervsfremmeloven.

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalgets beslutning den 12. august 2020 blev der bevilget 88.000 kr. i hvert af årene 2021-2023 med finansiering via budget til erhvervsfremmeindsats.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 10. januar 2022.

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at Thisted Kommune fastholder sin bevilling til og deltagelse i projektet for perioden 2021-2023.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

24. Ansøgning om støtte til Showroom for fiskeriet i Hanstholm

Udskriv

Sagstema

Bestyrelsen for "Showroom for Fiskeriet i Hanstholm" ansøger Thisted Kommune om 2 mio. kr. som løftestang for fondsfinansiering samt 500.000 kr. hvert af årene 2022 og 2023 til projektledelse.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen har i budgetforlig 2022 skrevet ind, at ”Forligsparterne er enige om at se positivt på en kommunal medfinansiering af et showroom i Hanstholm i forbindelse med havnen.”

Ansøger oplyser, at baggrunden for projektet er, at Hanstholm Havn efter havneudvidelsen har en vision om at blive Danmarks førende havn inden for handel, bearbejdning og opdræt af fisk og samtidig Europas grønneste, CO2-neutrale havn. Et af midlerne til at indfri visionen er at etablere Fiskeriets Hus, som skal udvikles til et erhvervshus og som en dynamo for den kommende udvikling på Hanstholm Havn. I huset skal efter planen samles virksomheder, videncenter, kontorfælleskab, statslige arbejdspladser m.m., ligesom der skal etableres fælles kantine samt show-køkken. Huset bliver på cirka 4.000 m2, hvoraf den nederste etage på cirka 1.000 m2 indrettes til ”Showroom for fiskeriet” – et oplevelsescenter, der skal fortælle om fiskeriet og havnen. Det er kun Showroom-projektet, der søges til i denne sag - ikke Fiskeriets Hus.

Showroom for fiskeriet skal bidrage til at åbne havnen op, vise hvad livet som fisker indebærer og lære forbrugerne mere om at tilberede og nyde fisk. Showroomet er dog ikke kun dette oplevelsescenter, men også installationer og wayfinding på selve havnen samt en række oplevelsesture her. Allerede i sommeren 2021 har turister og lokale kunnet komme på tur til fiskeauktionen, på havnerundfart samt familiefisketur og vragtur. Ønsket er at etablere en ny indendørs turistattraktion, der kan indgå i en samlet portefølje af stedbundne attraktioner, som gør det til noget helt særligt at være turist i Thy.

Ansøger beskriver, at idéen om et showroom opstod, da Hanstholm Rådet sammen med borgerne udarbejdede udviklingsplanen “Hanstholm – Toppen af Thy”. Sidenhen er Showroom for fiskeriet indarbejdet i handlings- og idékataloget ”Hanstholm og Havnen”, som Thisted Kommune udarbejdede i 2018 sammen med Realdania. I 2019 fik Hanstholm Rådet midler fra Realdania, Thisted Kommune, Hanstholm Industristøtte og Hanstholm Fiskeauktion til at udarbejde et prospekt for Showroom for fiskeriet, som nu danner udgangspunkt for det videre arbejde. I efteråret 2020 nedsatte havnedirektøren en bred, lokalt forankret styregruppe, som peger på, at Showroom for fiskeriet bliver en del af Fiskeriets Hus. Den 10. november 2021 blev Foreningen ”Showroom for fiskeriet” stiftet med det formål at realisere showroomet. Hanstholm Havn har formandsposten i foreningen. Cirka 30 virksomheder på havnen støtter Showroom for fiskeriet gennem en støtteerklæring, og på under en måned har foreningen fået syv erhvervsmedlemmer. Showroom for fiskeriet indeholder følgende elementer (der kan læses mere om hver enkelt del i medsendte bilag "Havnen for alle"):

 • Vejmaling samt hvid maling på tagflader (med og uden design)
 • Porten ved Pynten
 • Porten ved "Kapsel Hill" (Kunstbygningen)
 • Bølgebryderbalkon på Vestre Tværmole
 • Udsigtstårn på pier 5
 • Nedgangen (til vandet)
 • Bænk på pier 4
 • Havnebroen
 • Udstillingskoncept, udvikling og etablering af udstilling (1.000 m2 i nederste etage i Fiskeriets Hus)
 • Formidlingsskilte (ved velkomstpladsen, Pynten og Kapsel Hill)
 • Hjemmeside

Samlet investeringsbudget for dette er 23.395.872 kr. (med 25% rådgiverhonorar bliver det i alt 29.244.840 kr.).

Fiskeriets Hus skal finansieres via private investorer, mens Showroom for fiskeriet skal finansieres via fonde og kommune. Derfor er der brug for, at Thisted Kommune yder Showroom for fiskeriet en startbevilling, således at man med dette tilskud kan påbegynde fondssøgningen. Ansøger har allerede en positiv dialog med Realdania og har begrundet formodning om, at Showroom for fiskeriet kan etableres gennem fondsbevillinger via større fonde som også A. P. Møller-fonden, Færch-fonden m.fl.

Ansøger tilføjer, at erfaringer fra lignende projekter viser, at der er brug for en fuldtids projektleder. Opgaven bliver at yde sekretariatsbistand for Showroom-bestyrelsen, varetage fundraising samt dialog med fonde og kommunen m.fl. Foreningen søger derfor en startbevilling til selve Showroom for fiskeriet (investeringsbudgettet) på 2 mio. kr. samt 500.000 kr. til en projektleder på fuld tid i hvert af årene 2022 og 2023.

Som svar på forvaltningens spørgsmål har ansøger i øvrigt oplyst, at Hanstholm Havns bestyrelse p.t. har sat projektet om Fiskeriets Hus (den fysiske ramme for Showroomet) midlertidigt på pause, men at man forventer projektet genoptaget i nær fremtid. Det oplyses også, at besøgstal og entré-priser er baseret på research via Thy Turistforening samt via et kig på lignende attraktioner. Ansøger vurderer, at besøgstal og entré-priser på det grundlag er udtryk for et konservativt skøn. Endelig oplyser ansøger lidt mere om det forventede indhold på de 1.000 m2 areal i et kommende Fiskeriets Hus. Der vil være fokus på oplevelser og eksperimentarium, levende formidling, skibssimulator, fiskeriauktion på storskærm, workshops om tilberedning af fisk, fortællinger om fiskeriet, havnehistorie, uddannelsesmuligheder samt årligt skiftende udstillinger - eksempelvis om forurening af havene.

Som bilag er vedlagt ansøgning, vedtægter, drifts- og etableringsbudget, oplæg til indhold på de 1.000 m2 samt prospektet "Havnen for alle".

Forvaltningens bemærkninger

Ud af et samlet budget på 29,3 mio. kr. er det et relativt begrænset støttebeløb på i alt 3 mio. kr., som foreningen søger hos Thisted Kommune. Derfor er det i højere grad driftsbudgettet, der påkalder sig interesse. Her viser budgettet årlige udgifter på cirka 4,5 mio. kr. Blandt de største poster er udgifter til leder (700.000 kr.), guider (1,2 mio. kr.), receptionist (500.000 kr.), udvikling (500.000 kr.), markedsføring (500.000 kr.) og lejeudgifter til Fiskeriets Hus (500.000 kr.).

Det fordrer selvsagt indtægter på mindst samme niveau, og som altid i projekter af denne type vil der være tale om et skøn, når det handler om, hvor mange gæster der vil besøge attraktionen, samt hvad de er villige til at betale for det. Her forventer ansøger 38.000 betalende gæster (33.000 voksne og 5.000 børn) i attraktionens første år, som skal betale henholdsvis 120 kr. og 90 kr. for entré. Hertil kommer 140 grupper af 1.000 kr. Det er selvsagt ikke muligt at foretage en præcis vurdering af disse tal, men tal fra et par andre højt profilerede attraktioner kan perspektivere forventningerne:

 • Nordsøen Oceanarium i Hjørring Kommune - Nordeuropas største akvarium med mere end 35 år på bagen og 10.000 m2 areal - tager 180 kr. for voksne og 100 kr. for børn. Det tiltrækker omkring 200.000 gæster pr. år.
 • Det nye store projekt Naturkraft i Ringkøbing-Skjern Kommune har kostet cirka 275 mio. kr. at bygge og rummer 5.500 indendørs m2 samt 45 hektar udendørs oplevelsesareal. Før åbningen skønnede man, at 280.000 gæster ville besøge attraktionen årligt, men i praksis har kun omkring 50.000 betalende gæster lagt vejen forbi. Her skal man betale 160 kr. for at komme ind.

Eksemplerne viser, at selv de helt store attraktioner med langt større udstillingsarealer og unikke temaer med international appel kører med en entré på 100-180 kr. (Showroom ligger på 90/120 kr.), samt at det kan være yderst vanskeligt at tiltrække mange gæster, måske særligt de første år. Showroom forventer knap 40.000 gæster, og det prestigefulde Naturkraft er lykkedes med kun 50.000. Evnen til at tiltrække gæster hænger sammen med alt fra attraktionens størrelse til entré og tema, markedsføring, kendskabsgrad, om produktet rammer den ønskede kundegruppe m.m. De seneste par år har også COVID-19 spillet ind. I eksemplet Naturkraft har sådanne forhold - og sikkert flere til - resulteret i en yderst anstrengt driftsøkonomi.

Set i det lys kan driftsbudgettet i Showroom for fiskeriet ligne et skøn til den optimistiske side. Her kan det tilføjes, at oplægget til Showroom for fiskeriet siden behandling af sagen i 2019 har udviklet sig fra et udstillingsareal på 500 m2 til nu 1.000 m2, udgifterne til udstillingskoncept er øget fra 6,6 mio. kr. til 9,6 mio. kr., entréen er øget fra 80/60 kr. for voksne/børn til 120/90 kr., og antallet af forventede gæster er opjusteret fra 22.000 til knap 40.000 - opjusteringer som lægger pres på driftsbudgettet.

Hvis driftsbudgettet viser sig ikke at holde, vil driften sandsynligvis skulle understøttes af kommunen.

Mulighederne for at gennemføre de enkelte elementer i planen er ikke realitetskontrolleret i forhold til gældende planlægning m.v.

Retsgrundlag

Erhvervsfremmeloven.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til projektledelse vil kunne finansieres som følger:

2022: 500.000 kr. via erhvervsbudgettet, under forudsætning af en budgetoverførsel fra 2021 på 800.000 kr. Til rest vil være 388.170 kr.

2023: 500.000 kr. via medfinansieringspuljen. Til rest vil være 771.986 kr.

De ansøgte 2 mio. kr. som startbevilling kan kun delvis finansieres, og kun over 2 år, som følger:

2022: 1 mio. kr. via medfinansieringspuljen, under forudsætning af budgetoverførsel fra 2021 på 428.615 kr. Til rest vil være 173.589 kr.

2023: Her vil kun 771.986 kr. kunne finansieres via medfinansieringspuljen. Til rest vil være 0 kr., jævnfør ovenstående finansiering af projektleder i 2023.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen. CØL bemærker, at finansieringen fra medfinansieringspuljen og erhvervsbudgettet til Showroom for fiskeriet i Hanstholm fordrer, at Kommunalbestyrelsen i marts 2022 overfører restbudgettet for medfinansieringspuljen og erhvervsbudgettet fra 2021 til 2022. Overføres restbudgettet fra medfinansieringspuljen og erhvervsbudgettet ikke, vil der skulle tages stilling til, hvorvidt og i givet fald hvordan den manglende finansiering til Showroom for fiskeriet i Hanstholm skal anvises. CØL har ikke yderlige bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 6. januar 2022

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 10. januar 2022

Økonomiudvalget den 13. januar 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Det besluttes, om Thisted Kommune støtter Showroomet med den beskrevne delvise finansiering på 1.771.986 kr. ud af de ansøgte 2 mio. kr. som løftestang for fondsfinansiering samt 500.000 kr. til projektledelse i hvert af årene 2022/2023. Dette under hensyn til usikkerhederne i særligt ansøgers driftsbudget.
 2. Eventuel støtte finansieres via medfinansieringspuljen samt erhvervsbudgettet, som beskrevet.
 3. Eventuel støtte ydes på betingelse af, at anlæg af Showroomet i øvrigt fondsfinansieres helt og fuldt, som beskrevet i ansøgningen.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 6. januar 2022, pkt. 5:

Ad. 1-3. Direktionen indstiller, at der ikke ydes tilskud til "Showroom for Fiskeriet i Hanstholm", men at der i stedet fokuseres på havnens drift og etablering af Fiskeriets Hus, der vurderes at have et større potentiale.

Beslutning

Sagens udsættes med henblik på fællesmøde om projektet snarest med deltagelse af Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Hanstholm Havn.

Til toppen

25. Samarbejdsaftale mellem Thisted Kommune og Thy Detailforum

Udskriv

Sagstema

Thy Detailforum har indsendt opfølgning på samarbejdsaftalen for 2021 med Thisted Kommune og søger i forlængelse heraf om et fortsat samarbejde i perioden 2022-2025.

Redegørelse

Thy Detailforums opfølgning på samarbejdsaftalen for 2021 er medsendt som bilag og viser i hovedtræk følgende:

 • Der er etableret tæt samarbejde med Vorupør og Snedsted, der ved udgangen af 2021 er en integreret del af Thy Detailforum. Der er etableret dialog med Agger og Klitmøller om lignende aftale.
 • Der er etableret hjemmeside (www.vielskerthy.dk) og tilsvarende Facebook-side med 4.500 følgere.
 • Der er produceret Vi Elsker Thy-merchandise, som ikke konkurrerer med eksisterende detailhandel.
 • Der er udgivet 4 detailhandelsaviser.
 • Der er arbejdet med internt detailhandelsmagasin.
 • Integration af kalendere på thy360.dk og Vi Elsker Thy-hjemmeside er på skinner.
 • Der er igangsat samarbejde mellem Thy Detailforum, Thy Erhvervsforum og Thy Turistforening i forhold til opkvalificering og udvikling inden for markedsføring, webshops og digitalt løft af detailhandlen.
 • I forhold til det fælles gavekort for hele Thy er der skabt flere salgs- og indløsningssteder, ligesom omsætningen på gavekortet er øget.
 • Thy Detailforum deltager i landsdækkende fora (Danske Handelsbyer og WEAR Denmark).
 • Grundet Corona har det ikke i 2021 været muligt at gennemføre events som ellers planlagt.
 • Som sådan er der en god udvikling og proces omkring stort set alle 2021-aftalens punkter.

Da samarbejdsaftalen udløber ved udgangen af 2021, medsendes som bilag oplæg til ny aftale for perioden 2022-2025. Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget besluttede den 9. juni 2021, at lokale strategiske aftaler som denne fremover bør være 4-årige og dermed følge Kommunalbestyrelsens valgperiode. Det betyder også, at aftaleoplægget har karakter af en rammeaftale, hvor de mere detaljerede indsatser bestemmes undervejs i aftaleperioden og i dialog mellem parterne. Det kan nævnes, at Thy Detailforum primo 2022 sender regnskab for 2021.

Aftaleoplægget er opbygget med afsæt i 2021-aftalen, idet det giver bedst mening, at Thy Detailforum i hovedtræk fortsætter de indsatser og den proces, som man allerede er godt igang med via indsatsen i 2021. Det betyder, at der i aftalen er fokus på gradvis udvidelse af samarbejdet med handelsbyerne, videreudvikling af konceptet "Vi Elsker Thy", udvikling af tværgående aktivitetskalender, strategisk forretningsudvikling i detailhandlen, videreudvikling og styrkelse af fælles gavekort for hele Thy samt deltagelse i landsdækkende fora og samarbejder omkring detailhandelen.

Her følger et kort overblik over de væsentligste justeringer i aftalen for 2022-2025:

 • Aftaleperioden er nu 4-årig.
 • Der er skrevet procentandele på den forventede ressourceanvendelse pr. opgaveområde som en form for guideline, der giver et klarere billede af prioriteringerne.
 • Mødekadencen mellem kommune og forening er ændret til halvårlige møder, foreslået til januar og juni, hvilket giver mulighed for et fælles billede af planlagte aktiviteter i løbet af året.
 • Formen på den årlige afrapportering er præciseret.
 • Det er præciseret, at der ikke kan søges kommunale erhvervs- eller medfinansieringsmidler parallelt med aftalen.
 • Opsigelsesvarslet er udvidet fra 3 til 12 måneder, da aftaleperioden også er firedoblet.

Aftaleoplægget, der medsendes som bilag, følger dermed også opbygning og logik i aftalen for 2022-2025 med Thy Turistforening.

Aftaleoplægget har været sendt til kommentering hos Thy Detailforum, og der er ikke modtaget bemærkninger.

Retsgrundlag

Erhvervsfremmeloven.

Økonomiske konsekvenser

En udgift på 660.000 kr. hvert af årene 2022-2025 kan finansieres via allerede afsat budgetbeløb.

Indeksregulering af aftalen vil ske i overensstemmelse med KL’s indeksregulering.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 10. januar 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Thy Detailforums evaluering af 2021-samarbejdet tages til efterretning.
 2. Der indgås aftale med Thy Detailforum for 2022-2025 inden for en ramme på 660.000 kr. årligt og som beskrevet i aftalebilaget.

Beslutning

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Godkendt.

Til toppen

26. Status for og ændring af sagsbehandlingstider - Plan- og Miljøområdet

Udskriv

Sagstema

Status for og ændring af sagsbehandlingstider i Plan- og Miljøafdelingen.

Redegørelse

Sagsbehandlingstiderne opgøres månedsvis i henhold til lovbundne, centralt aftalte og af kommunen fastsatte servicemål. Opgørelserne vedrører byggetilladelser, miljøgodkendelser (industri og husdyr) og behandling af overtrædelsessager på naturområdet affødt af den opdatering, som staten har foretaget på området.

Sagsbehandlingstiderne fremgår af bilaget, og opgøres ved udgangen af hver måned. Der, hvor der er lovbundne eller centralt aftalte (Regering og KL) servicemål, er de angivet i kolonnen mærket "A". De måltal, der er angivet i kolonnerne mærket "Q", er de mål, Teknik og Erhverv har fastsat.

Grundet øget sagsmængde indstiller Plan- og Miljøafdelingen, at sagsbehandlingstiderne ændres jf. bilaget - markeret med rødt.

Det bemærkes, at sagsbehandlingstiderne for miljøgodkendelserne på husdyrområdet har været stærkt stigende trods brug af eksterne konsulenter til opgaven - senest oplyst på Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets møde den 12. april 2021. På trods af et lovkrav på 90 dages sagsbehandling på de små husdyrbrug (§16b) og, at vi i 2021 har allokeret ressourcen til at behandle disse sager, er det ikke lykkes at komme ned på de tider, der gælder jf. loven. Vi har nu 16 (§16b) sager indsendt og delvis under behandling, derudover har vi 14 sager, der omhandler de store husdyrbrug (§16a). De store husdyrbrug er mere omfattende sager end de små, men på disse sager er der ikke lovkrav til sagsbehandlingstiden. Disse sager har været nedprioriteret, på trods af, at det netop i disse sager, der omhandler ombygninger og udvidelser af husdyrbrug, mens de små husdyrsager primært handler om mindre produktionsændringer osv. og derfor ikke som sådan i større omfang bidrager til udviklingen inden for husdyrområdet.

Plan- og Miljø har nu angivet de realistiske sagsbehandlingstider på landbrugsområdet, som vi vil kunne forvente de ser ud i 2022. Med tilførsel af ressourcer til området, vil sagsbehandlingstiden være faldende, men da sagsbehandlingstiden først opgøres ved sagernes afslutning, vil de sager, der har ligget ubehandlet i en længere periode trække sagsbehandlingstiden op.

Ud over ovennævnte justering, ændres sagsbehandlingstiden på byggeri til industri- og lagerbygninger, etagebyggeri erhverv og etagebyggeri boliger alle fra 30 til 35 dage.

Det er fortsat urealistisk, at de overtrædelsessager, som kommunen er pligtige til at behandle inden for naturområdet, bliver behandlet andet end i meget lille målestok, da ressourcen fortsat bruges på byggesager og anlægsopgaver. Opgørelsen for natursagerne udgår derfor af skemaet.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 10. januar 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Sagsbehandlingstiderne opjusteres som det fremgår af bilaget.
 2. Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Taget til efterretning.

Til toppen

27. Lukket punkt: Intern procedure

Til toppen

28. Lukket punkt: Arealerhvervelse

Til toppen

29. Orientering fra formanden, medlemmerne og direktør

Udskriv

Sagstema

A. Formanden

B. Øvrige medlemmer

C. Direktøren

Beslutning

Intet til referat.

Til toppen

30. Underskriftsark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 10. januar 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen