07. feb 2022

Deltagere:

 • Brian Nielsen (D)
 • Henning Holm (A)
 • Jens Kristian Yde (C)
 • Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 • Jørgen Andersen (C)
 • Kristian Tilsted (V)
 • Mette Kjærulff (A)

31. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalget samt de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. februar 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

32. Cold Hawaii Inland - Politisk Styregruppe

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af ny politisk styregruppe for projekt Cold Hawaii Inland.

Redegørelse

På Kommunalbestyrelsesmøde den 31. maj 2016 blev det besluttet, at den Politiske Styregruppe for udvikling af Synopal Havn skulle bestå af det daværende Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalg (EAKU) samt det daværende Klima-, Miljø- og Teknikudvalg (KMTU). Da Kommunalbestyrelsen den 25. april 2017 beslutter at samle en række anlægsprojekter under titlen ”Cold Hawaii Inland”, besluttes det samtidigt at videreføre projektorganiseringen med en politisk styregruppe bestående af EAKU og KMTU samt videreføre den eksisterende administrative styregruppe.

I forbindelse med tiltrædelsen af den nye Kommunalbestyrelse den 1. januar 2022, skal der nedsættes en ny styregruppe.

Siden etableringen og sammensætningen af Den Politiske Styregruppe i 2017 har der været nedenstående fremdrift i projekt Cold Hawaii Inland:

Cold Hawaii Inland – delprojekter (spots)

Status

Vilsund

Udført

Synopal

Udført

Den rekreative rute/Den blå løber

Delvist udført

Vandshelters

Anlægsprojekt/produktion i gang

(afsluttes sommeren 2022)

Søbadet

Anlægsprojekt i gang

(afsluttes sommeren 2022)

Vandet Sø

Myndighedsprojekt godkendt.

Klagesag under behandling ved Miljø- og Fødevareklagenævnet

Dragsbæk

Myndighedsprojekt godkendt

Bygholm

Myndighedsprojekt indsendt

Krik

Myndighedsprojekt indsendes i februar 2022

Doverodde

Proces med SMK Thy i gang

Som ovenstående tabel viser, er størstedelen af delprojekterne i Cold Hawaii Inland nu enten gennemført eller godkendt af relevante myndigheder.

Tre delprojekter skal eventuelt gennemgå en videre bearbejdning af skitseprojekterne (Dragsbæk, Bygholm og eventuelt dele af Den rekreative rute).
Processen vedrørende projektet i Doverodde foregår i et særskilt spor i regi af arbejdet omkring SMK Thy.
I løbet af 2022 forventes myndighedsprojektet ved Krik og eventuelt også ved Vandet Sø afgjort.

Set i lyset af den beskrevne projektstatus, vurderer Teknik, Erhverv og Beskæftigelse, at det vil være hensigtsmæssigt at bevare en projektorganisering for Cold Hawaii Inland frem til efterår/vinter 2022, hvorved en styregruppe kan følge de største delprojekter frem til henholdsvis aflevering/afslutning og anlægsfase. Da Cold Hawaii Inland er forholdsvist langt i sin udførelse, foreslår Teknik, Erhverv og Beskæftigelse, at en ny politisk styregruppe består af i alt fem medlemmer.

Ved udgangen af 2022 kan det overvejes at lade styregruppen i Cold Hawaii Inland overgå til byggeudvalg.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 4. februar 2022

Erhvervs-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. februar 2022

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 9. februar 2022

Kommunalbestyrelsen den 1. marts 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. En ny politisk styregruppe for Cold Hawaii Inland bestående af i alt fem medlemmer.

2. Liste C, D, O og V indstiller til styregruppen:

 • Formand: Niels Jørgen Pedersen, borgmester (tidligere formand for Den Politiske Styregruppe for Cold Hawaii Inland)
 • Torben Overgaard, formand for Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget (tidligere medlem af Den Politiske Styregruppe for Cold Hawaii Inland)
 • Jens Kr. Yde, formand for Erhvervs-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget (nyt medlem).

3. Liste A, F, Ø og Å kan indstille to medlemmer til styregruppen. Der lægges op til, at det bliver et medlem fra Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget og et medlem fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 4. februar 2022, pkt. 1:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1. Indstilles til godkendelse

Ad 2. Indstilles til godkendelse.

Ad 3. Indstilles til godkendelse, at Henning Holm tager 2022 og 2023 og Joachim Plaetner Kjeldsen 2024 og 2025.

Til toppen

33. Etablering af multiscene på Store Torv

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af opsætning af multiscene på Store Torv, Thisted by.

Redegørelse

ThistedBy (Thisted Handels- og Industriforening) har søgt om tilladelse til etablering af en multiscene på Store Torv.

Multiscenen ønskes placeret i torvets nordøstlige hjørne samt udført i beton, cortenstål og træ. Projektforslaget fremgår af bilag 1. I hverdagen vil den være en overdækket sandkasse, der let omdannes til en scene ved hjælp af de sceneelementer, som opbevares under bænkene.

Hele vejen rundt om sandkassen/scenen er der siddemuligheder, hvor f.eks. forældre og bedsteforældre kan tage plads og nyde byens liv, mens børnene leger i sandkassen.

Scenen skal bruges til en bred vifte af aktiviteter og events blandt andet klovneshow, musiksolister, præmieoverrækkelser, koncerter, teater m.v. i samarbejde med flere lokale aktører. Åbningseventet bliver et stort cykelarrangement for børn, som afholdes i samarbejde med Thy Cykle Ring og Børne Touren fredag d. 27. maj 2022. Se mere om events og visioner for multiscenen i bilag 2.

ThistedBy beskriver i ansøgningen tre umiddelbare gevinster ved en permanent multiscene på Store Torv:

 1. Skaber liv hele dagen, hele ugen og hele året midt i byen.
 2. Der er markante økonomiske besparelser ved, at scenen er permanent, og ikke skal opstilles hver gang, den skal bruges.
 3. Ved at scenen er permanent, imødekommes en mere bæredygtig eventafvikling.

ThistedBy påpeger desuden flere afledte effekter ved scenen:

 • Der opstår flere sociale events i byen, når mulighederne er der.
 • Folk bliver længere og skaber derved liv i byen.
 • Det er en større oplevelse at besøge Thisted.

Til realisering af projektet har ThistedBy modtaget tilsagn om støtte på 250.000 kr. fra Salling Fonden, se ansøgning i bilag 2.

Der er et generelt behov for adgang til strøm på Store Torv i det nordøstlige hjørne af torvet. Drifts- og Anlægsafdelingen vil derfor i forbindelse med etablering af multiscenen få udført strømudtag til forsyning af musikalske og kulturelle events på torvet. Udgiften afholdes af driftskontoen.

Multiscenen udformes som en selvstændig konstruktion, der ikke fastgøres i Store Torv. Dermed sikres det, at membranen ned til parkeringskælderen under torvet ikke brydes.

ThistedBy har oplyst, at projektet i forbindelse med detailprojektering tilpasses tilgængelighedshensyn i form af siddehøjde, armlæn, ryglæn samt at det er muligt at få benene ind under bænken, når man skal rejse sig derfra.

Projektet er i overensstemmelse med lokalplanen for området samt gågaderegulativet og kræver ikke byggetilladelse. Derfor vedrører ansøgningen alene rådighedstilladelse til etablering af en permanent multiscene på Store Torv.

ThistedBy varetager selv al drift og vedligehold af multiscenen, herunder reparation eller udskiftning af eventuelle ødelagte dele samt konvertering fra sandkasse til scene og omvendt.

Thisted Kommune beplanter og vedligeholder blomsterkasserne, så de passer med øvrige blomsterkummer på Store Torv samt varetager renholdelse omkring multiscenen.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til etableringen af strømudtag, beplantning samt vedligeholdelse afholdes inden for driftsbudgettet inden for Park- og Vejområdet.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. februar 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at etablering af multiscenen på Store Torv godkendes.

Beslutning

Godkendt af flertallet. Imod stemte Joachim Plaetner Kjeldsen, fordi placeringen er forkert, og fordi udtrykket ikke svarer til den arkitektoniske kontekst for Store Torv.

Til toppen

34. Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2021-2033 og Lokalplan 7-002 Skole, daginstitution og idrætshal, Sennels

Udskriv

Sagstema

Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2021-2033 og Lokalplan 7-002 - Offentligt område til skole, børnehave og idrætshal, Sennelsvej, Sennels.

Redegørelse

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget godkendte den 8. november 2021 forslag til Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2021-2033 og forslag til Lokalplan 7-002 Offentligt område til skole, børnehave og idrætshal, Sennelsvej, Sennels. Kommuneplantillægget sikrer anvendelsen til offentlige formål samt en geografisk udvidelse til et vejforløb. Lokalplanen muliggør konkret opførelse af en ny børnehave samt udvidelse af Nordthy Hallen. Planområdets afgræsning fremgår af kort i bilag 1.

Planforslagene var i offentlig høring fra den 10. november - 8. december 2021, og der er indkommet to bemærkninger fra naboer i boligområdet syd for planområdet. Bemærkningerne vedrører henholdsvis placering af et internt stiforløb samt et ønske om at placere børnehaven så langt mod nord som muligt.

Bemærkningen om placering af det interne stiforløb har givet anledning til at ændre lokalplanens kortbilag 2, så stien forløber længere mod nord. Det vindende projekt for "Børnehuset i Sennels" placerer bygningerne i den nordligste del af området, og derfor giver det andet høringssvar ikke anledning til ændringer i lokalplanen, da det betragtes som imødekommet.

Udover bemærkningerne fra naboerne ønsker Nordthy Hallens rådgiver, at lokalplanen giver mulighed for udstykning af sokkelgrund til hallens udvidelse, ligesom den eksisterende hal. Den ønskede udstykning udfordrede lokalplanens bestemmelse for en maksimal bebyggelsesprocent på 40, og der er derfor foretaget ændringer til lokalplanens §§ 4.4 og 5.1, så der gives mulighed for et samlet maksimalt bebyggelsesareal for hallen på i alt 3.200 m² for delområdet, der omfatter Nordthy Hallen.


De to bemærkninger fra naboerne kan ses i deres fulde længde samt et kort resume og kommunes besvarelse i bilag 2.

Alle rettelser der foretages i lokalplanen på baggrund af de to bemærkninger, samt anmodning fra Nordthy Hallens rådgiver fremgår af rettelsesbladet i bilag 3.

Der er ingen bemærkninger og ingen ændringer til Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2021-2033.

Se Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2021-2033 her:

http://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?tillaegId=79

Se Lokalplan 7-002 her:
http://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=971

Bemærk at PDF'en, der kan tilgås via link til den digitale plan, er lokalplanforslaget. PDF af lokalplanen til endelig vedtagelse kan ses her:

https://dokument.plandata.dk/20_10908363_1642509871284.pdf

Retsgrundlag

Lov om Planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. februar 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2021-2033 og Lokalplan 7-002 vedtages endeligt med de ændringer, som fremgår af bilag 3.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

35. Endelig vedtagelse af Lokalplan 6-003 Varmeproduktionsanlæg, Bedsted

Udskriv

Sagstema

Endelig vedtagelse af Lokalplan 6-003 Varmeproduktionsanlæg, Bedsted.

Redegørelse

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget godkendte den 6. december 2021 forslag til Lokalplan 6-003 Varmeproduktionsanlæg, Bedsted.

Lokalplanen giver mulighed for at etablere et nyt varmeproduktionsanlæg til at forsyne forbrugere med billigere varme, og som støtter den grønne omstilling. Planområdet kan ses på bilag 1.

Planforslaget var i offentlig høring fra den 8. december 2021 til den 5. januar 2022. Der er ikke indkommet bemærkninger til lokalplanforslaget i høringsperioden.

Der er efterfølgende lavet få tilrettelser i lokalplanen, hvilket omhandler en præcisering af højdebestemmelsen i § 5 med tilhørende tilretning i redegørelsen i overensstemmelse med kommuneplanrammen for området.

Se Lokalplan 6-003 her:http://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=973


Bemærk at PDF'en, der kan tilgås via link til den digitale plan, er lokalplanforslaget. PDF af lokalplanen til endelig vedtagelse kan ses her:

https://dokument.plandata.dk/20_10910082_1642412347890.pdf

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. februar 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at Lokalplan 6-003 vedtages endeligt med den beskrevne tilrettelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

36. Ansøgning til medfinansieringspuljen - Mobilt klyngekontor

Udskriv

Sagstema

Ansøgning til medfinansieringspuljen - Mobilt klyngekontor.

Redegørelse

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse har modtaget ansøgning til kommunens medfinansieringspulje på 499.000 kr. Ansøgeren er SYDTHYKLYNGEN, der ønsker at skabe et klyngesamarbejde for Boddum, Ydby og Doverodde med tilhørende opland. Bag klyngesamarbejdet står en lang række af foreninger, se bilag 1.

Projektet skal realisere en udviklingsplan for hele området. Arbejdet med udviklingsplanen foregår i perioden 1. januar 2022 til 31. december 2023. Der søges medfinansiering til projektet i sin helhed, herunder et mobilt klyngekontor. Med det mobile klyngekontor er det tanken at nedbryde skel på tværs af afstande samt give områdets borgere forskellige steder at mødes og afholde aktiviteter, til understøttelse af udviklingsplanens arbejde.

SYDTHYKLYNGEN har ansøgt den statslige Landdistriktspulje og fået et tilsagn om støtte på 570.000 kr. til udvikling af en klyngedannelse. Disse midler er i ansøgningen allokeret til ansættelse af en klyngekoordinator, samt til afholdelse af aktiviteter og events (side 7-8 i bilag 1).

Det ansøgte beløb på 499.000 kr. fra kommunens medfinansieringspulje, skal gå til indkøb af et mobilt klyngekontor samt inventar hertil. Det mobile klyngekontor er et minihus bygget på en trailer (side 49 i bilag 1).

Formålet med udviklingsplanen er at styrke samarbejdet i klyngen og skabe et afsæt for den videre udvikling af området. I ansøgningen fremgår det, at SYDTHYKLYNGEN vil sende en ansøgning til kommunen om at komme i betragtning til en områdefornyelse i forlængelse af udviklingsarbejdet. Det bemærkes, at der pt. ikke er afsat midler i budgettet til områdefornyelsesprojekter.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om 499.000 kr. fra medfinansieringspuljen.

Der er givet tilsagn om 570.000 kr. fra statens Landdistriktspulje.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen. CØL bemærker, at Erhvervs-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 6. januar 2022 besluttede, at man ville have et fællesmøde med Økonomiudvalget og Hanstholm Havn, før beslutning om at give midler fra medfinansieringspuljen til showroom for fiskerierhvervet kan træffes. Det drejer sig om 1 mio. kr. i 2022 og knap 1,3 mio. kr. i 2023. Hvis Økonomiudvalget beslutter at give de ansøgte midler til showroom for fiskerierhvervet, vil der ikke kunne gives midler fra medfinansieringspuljen til Mobilt klyngekontor i 2022, idet der ikke er disponible midler på medfinansieringspuljen før 2024. På Økonomiudvalgets møde den 23. februar 2022 behandles tre sager, hvor der søges om midler fra medfinansieringspuljen i 2022. Det drejer sig om 499.000 kr. til mobilt klyngekontor, 50.000 kr. til sauna i Klitmøller og 250.000 kr. til mountainbike-teknikbane i Vang. I sagen om showroom for fiskerierhvervet samt de tre sager, der behandles i Økonomiudvalget det 23. februar, søges der i alt om 1.799.000 kr. fra medfinansieringspuljen i 2022 og 1.271.986 kr. i 2023. Der skal således prioriteres mellem de projekter, hvor der søges midler fra medfinansieringspuljen. CØL har ikke yderligere bemærkninger.

Andre konsekvenser

Tilsagnet vil give SYDTHYKLYNGEN mulighed for at skabe sammenhæng og dialog på tværs og på trods af afstande.

Høring og sagsgang

Direktionen den 4. februar 2022

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. februar 2022

Økonomiudvalget den 23. februar 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at ansøgningen imødekommes og finansieres med 499.000 kr. af medfinansieringspuljen for 2022.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 4. februar 2022, pkt. 3:

Direktionen indstiller, at ansøgningen imødekommes med 200.000 kr. under betingelse af, at der etableres samlet finansiering på 1.230.500 kr.

Beslutning

Udsat med henblik på et møde med udvalget.

Til toppen

37. Principbeslutning om opførelse af 11 almene boliger i Nors

Udskriv

Sagstema

Principbeslutning om opførelse af 11 almene boliger i Nors.

Redegørelse

Thisted Bolig ønsker at opføre 11 seniorvenlige almene familieboliger i Nors.

Med projektet ønsker Thisted Bolig at give borgere mulighed for at bosætte sig i nye moderne boliger, der kan rumme alle livets faser - unge såvel som ældre og små familier.

Boligerne vil være optimeret til at understøtte seniorers behov, men kan anvendes af alle. Her vil man kunne bo tæt på familie, natur og fritidsaktiviteter, jf. bilag 1.

Projektet

Der ønskes opført:

 • 6 stk. boliger af 95 m2
 • 5 stk. boliger af 77 m2

Projektet er på i alt 955 m2 med et gennemsnitligt boligareal på 86,8 m2. Designmanualen indeholder et foreløbigt bud på udformningen, jf. bilag 2.

Placering og Planforhold

Projektet placeres på Kirkebyvej 27-31, matrikel 1an, 9k og 1 am Nors by, Nors, jf. bilag 3.

Projektet vurderes ud fra det fremsendte materiale at kunne holde sig inden for de gældende planmæssige rammer, hvorfor der ikke skal udarbejdes en ny lokalplan.

Behovsanalyse

Boligselskabet oplyser, at befolkningsprognoserne viser en stigning i antallet af borgere i alderen 65-79 år i perioden fra 2021-2036.

Det oplyses desuden, at Thisted Bolig har 39 på venteliste til en bolig i Nors, hvor der i 2021 har været 2 fraflytninger, jf. bilag 4.

Maksimumsbeløb

Boligselskabet ansøger om maksimumsbeløbet gældende for almene familieboliger i 2022, jf. bilag 5.

I alt

Maksimum beløb pr. bolig

356.020 kr.

11 boliger

3.916.200 kr.

Maksimumbeløb pr. m2

17.280 kr.

955 m2

16.502.400 kr.

Det tilgængelige maksimumsbeløb udgør

20.418.600 kr.

Anlægsøkonomi

Boligselskabet oplyser, at byggebudgettet ligger inden for maksimumsbeløbets rammer, men har ikke vedlagt opgørelse over forventet anlægsøkonomi.

Projektets finansiering

Finansieringen af almene boliger efter den 1. januar 2019, med et gennemsnitligt boligareal under 90 m², er som følger:

90 % - Kreditforeningslån

20.418.600 kr. x 90 %

18.376.700 kr.

8 % - Kommunal grundkapital

20.418.600 kr. x 8 %

1.633.500 kr.

2 % - Beboerindskud

20.418.600 kr. x 2 %

408.400 kr.

I alt

20.418.600 kr.

Jf. bilag 5 forventer Boligselskabet, at projektet vil kræve en kommunegaranti på mellem 60 og 70 %.

Normalt ligger disse garantikrav for almene boliger på mellem 62,5-64,5 % af realkreditlånet. Disse tal er hentet fra de seneste sager i Thisted By, Sennels og Klitmøller.

Projektets huslejeniveau

Boligselskabet har ikke vedlagt driftsøkonomi for boligerne men har angivet en årlig husleje pr. m2 på 847 kr., jf. bilag 5.

Dette giver en månedlig husleje for:

Store lejligheder

95 m2 x 847 kr. / 12 mdr. = 6.705 kr. pr. mdr.

Små lejligheder

77 m2 x 847 kr. / 12 mdr. = 5.435 kr. pr. mdr.

Opgørelse over ledige boliger i Thisted Kommune

Thisted Kommune kan kun godkende nye almene boliger forudsat, at der er under 2 % ledige almene boliger i kommunen på tidspunktet for Kommunalbestyrelsens godkendelse af skema A.

En opgørelse for januar 2022 viser, at antallet af ledige almene boliger i Thisted Kommune er 1,16 %. Tallet kommer fra Landsbyggefondens statistik for ledige boliger i Thisted Kommune.

Hvis kommunalbestyrelsen godkender nye almene boliger, hvor der opstår udlejningsudfordringer, kan dette bremse øvrige almennyttige byggerier i hele kommunen.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven i forhold til garantistillelsen.

Almenboligloven i forhold til grundkapitallån og lejeledighed.

Økonomiske konsekvenser

Der er for Thisted Kommune ingen direkte økonomiske konsekvenser i forbindelse med principbeslutningen.

Såfremt Kommunalbestyrelsen senere godkender skema A, vil Thisted Kommune skulle stille med grundkapitaltilskuddet og garanti for en del af realkreditlånet.

Der er i budget 2022-2025 ikke afsat beløb til finansiering af den kommunale grundkapital.

Den kommunale grundkapital og kommunegarantiens størrelse vil kunne ændres under projektforløbet, hvis forudsætningerne bag projektet ændres.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 4. februar 2022

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. februar 2022

Økonomiudvalget den 23. februar 2022

Kommunalbestyrelsen den 1. marts 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en positiv tilkendegivelse til Thisted Boligs projekt i Nors.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 4. februar 2022, pkt. 9:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

38. Principbeslutning om opførelse af 12 almene seniorboliger ved Grønningen Thisted

Udskriv

Sagstema

Principbeslutning om opførelse af 12 almene seniorboliger ved Grønningen i Thisted.

Redegørelse

For at følge med befolkningsudviklingen i Thisted ønsker Thisted Bolig at opføre 12 seniorboliger ved Grønningen i Thisted.

Boligerne skal være fleksible, så de kan understøtte længst muligt liv i eget hjem og henvender sig primært til +65 årige. Grønningen er centralt beliggende i Thisted med kort afstand til indkøb, jf. bilag 1.

Projektet

Der ønskes opført 12 stk. boliger fordelt på:

 • 6 stk. på 61 m2
 • 6 stk. på 65 m2

Dertil anlægges der 18 p-pladser.

Projektet er på i alt 756 m2 med et gennemsnitligt boligareal på 63 m2. Designmanualen indeholder et foreløbigt bud på udformningen, jf. bilag 2.

Placering og Planforhold

Projektet placeres ved krydset Grønningen/Thylandsvej, matrikel 14bt Thisted Markjorder, jf. bilag 3. Området ligger inden for kommuneplanramme 1.B.138, som udlægger området til etageboligbebyggelse og er omfattet af Lokalplan 361 B-1.

Projektet er ikke i overensstemmelse med lokalplanen, og projektet kræver derfor en ny lokalplan for tæt-lave boliger. Dette vil forudsætte en ændring af kommuneplanrammen for området.

Behovsanalyse

Boligselskabet oplyser, at almene boliger i dag huser ca. hver 5. person, som er fyldt 65 år og mere end hver 4. person, som er fyldt 80 år.

Befolkningsprognoserne viser, at der vil være en kraftig stigning i antallet af borgere i Thisted by i alderen +65 år i perioden fra 2021-2036.

Det oplyses desuden, at Thisted Bolig har 227 aktive på venteliste til en ældrevenlig bolig, jf. bilag 4.

Maksimumsbeløb

Boligselskabet ansøger om maksimumsbeløbet gældende for almene familieboliger i 2022, jf. bilag 5.

I alt

Maksimum beløb pr. bolig

356.020 kr.

12 boliger

4.272.200 kr.

Maksimumbeløb pr. m2

17,280 kr.

756 m2

13.063.700 kr.

Det tilgængelige maksimumsbeløb udgør

17.335.900 kr.

Anlægsøkonomi

Boligselskabet oplyser, at byggebudgettet ligger inden for maksimumsbeløbets rammer, men har ikke vedlagt opgørelse over forventet anlægsøkonomi.

Projektets finansiering

Finansieringen af almene boliger efter den 1. januar 2019, med et gennemsnitligt boligareal under 90 m², er som følger:

90 % - Kreditforeningslån

17.335.900 kr. x 90 %

15.602.300 kr.

8 % - Kommunal grundkapital

17.335.900 kr. x 8 %

1.386.900 kr.

2 % - Beboerindskud

17.335.900 kr. x 2 %

346.700 kr.

I alt

17.335.900 kr.

Jf. bilag 5 forventer Boligselskabet, at projektet vil kræve en kommunegaranti på mellem 60 og 70 %.

Normalt ligger disse garantikrav for almene boliger på mellem 62,5-64,5 % af realkreditlånet. Disse tal er hentet fra de seneste sager i Thisted by, Sennels og Klitmøller.

Projektets huslejeniveau

Boligselskabet har ikke vedlagt driftsøkonomi for boligerne, men har angivet en årlig husleje pr. m2 på 847 kr., jf. bilag 5.

Dette giver en månedlig for:

Lejligheder - 61 m2

61 m2 x 847 kr. / 12 mdr. = 4.306 kr. pr. mdr.

Lejligheder - 65 m2

65 m2 x 847 kr. / 12 mdr. = 4.588 kr. pr. mdr.

Opgørelse over ledige boliger i Thisted Kommune

Thisted Kommune kan kun godkende nye almene boliger forudsat, at der er under 2 % ledige almene boliger i kommunen på tidspunktet for kommunalbestyrelsens godkendelse af skema A.

En opgørelse for januar 2022 viser, at antallet af ledige almene boliger i Thisted Kommune er 1,16 %. Tallet kommer fra Landsbyggefondens statistik for ledige boliger i Thisted Kommune.

Hvis Kommunalbestyrelsen godkender nye almene boliger, hvor der opstår udlejningsudfordringer, kan dette bremse øvrige almennyttige byggerier i hele kommunen.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven i forhold til garantistillelsen.

Almenboligloven i forhold til grundkapitallån og lejeledighed.

Økonomiske konsekvenser

Der er for Thisted Kommune ingen direkte økonomiske konsekvenser i forbindelse med principbeslutningen.

Såfremt Kommunalbestyrelsen senere godkender skema A, vil Thisted Kommune skulle stille med grundkapitaltilskuddet og garanti for en del af realkreditlånet.

Der er i budget 2022-2025 ikke afsat beløb til finansiering af den kommunale grundkapital.

Den kommunale grundkapital og kommunegarantiens størrelse vil kunne ændres under projektforløbet, hvis forudsætningerne bag projektet ændres.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 4. februar 2022

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. februar 2022

Økonomiudvalget den 23. februar 2022

Kommunalbestyrelsen den 1. marts 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Der gives en positiv tilkendegivelse til Thisted Boligs projekt ved Grønningen.
 2. Der igangsættes kommune- og lokalplanlægning af området, der muliggør projektet.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 4. februar 2022, pkt. 7:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Udsat med henblik på et møde med Thisted Boligforening.

Til toppen

39. Principbeslutning om opførelse af 20 almene boliger ved Roshagevej, Hanstholm

Udskriv

Redegørelse

Thisted Bolig er i kontakt med en lokal borgergruppe om boligudvikling i Hanstholm. Thisted Bolig ønsker at opføre 20 seniorvenlige almene familieboliger i Hanstholm.

Boligselskabet vurderer, at der - pga. øget tilflytning til kystbyerne Klitmøller, Vorupør og Hanstholm og det begrænsede udbud af boliger især i Klitmøller - vil være et behov for boliger i en by som Hanstholm, jf. bilag 1.

Projektet

Der ønskes opført 20 stk. boliger fordelt på:

 • 6 stk. type 1 boliger på 110 m²
 • 7 stk. type 2 boliger på 90 m²
 • 7 stk. type 3 boliger 80 m².

Hertil anlægges der 40 p-pladser, bygges vognly på 320 m2, bygges udhuse på 240 m2 og der opføres et fælleshus på 90 m².

Projektet er på i alt 1.850 m2 med et gennemsnitligt boligareal på 92,5 m². Designmanualen indeholder et foreløbigt bud på udformningen, jf. bilag 2.

Placering og planforhold

Projektet placeres på Roshagevej 3, matr. 1cy Hansted By, Hansted, jf. bilag 3.

Projektet vurderes ud fra det fremsendte materiale at kunne holde sig inden for de gældende planmæssige rammer, hvorfor der ikke skal udarbejdes en ny lokalplan.

Behovsanalyse

Boligselskabet oplyser, at befolkningsprognoserne viser en mindre stigning i antallet af yngre familier og seniorer i perioden fra 2021-2036.

Det oplyses desuden, at Thisted Bolig har 27 tilkendegivelser om interesse for projektet samt 80 personer på venteliste til en bolig i Hanstholm, jf. bilag 4.

Maksimumsbeløb

Boligselskabet ansøger om maksimumsbeløbet gældende for almene familieboliger i 2022, jf. bilag 5.

I alt

Maksimum beløb pr. bolig

356.020 kr.

20 boliger

7.120.400 kr.

Maksimumbeløb pr. m2

17.280 kr.

1.850 m2

31.968.000 kr.

Det tilgængelige maksimumsbeløb udgør

39.088.400 kr.

Anlægsøkonomi

Boligselskabet oplyser, at byggebudgettet ligger inden for maksimumsbeløbets rammer men har ikke vedlagt opgørelse over forventet anlægsøkonomi.

Projektets finansiering

Finansieringsfordelingen af almene boliger efter den 1. januar 2019, med et gennemsnitligt boligareal mellem 90 og 105 m², er som følger:

88 % - Kreditforeningslån

39.088.400 kr. x 88 %

34.397.800 kr.

10 % Kommunal grundkapital

39.088.400 kr. x 10 %

3.908.800 kr.

2 % Beboerindskud

39.088.400 kr. x 2 %

781.800 kr.

I alt

39.088.400 kr.

Jf. bilag 5, forventer Boligselskabet, at projektet vil kræve en kommunegaranti på mellem 60 og 70 %.

Normalt ligger disse garantikrav for almene boliger på mellem 62,5-64,5 % af realkreditlånet. Disse tal er hentet fra de seneste sager i Thisted by, Sennels og Klitmøller.

Projektets huslejeniveau

Boligselskabet har ikke vedlagt driftsøkonomi for boligerne men har angivet en årlig husleje pr. m² på 847 kr., jf. bilag 5.

Dette giver en månedlig husleje for:

Store lejligheder

110 m2 x 847 kr. / 12 mdr. = 7.764 kr. pr. mdr.

Mellem lejligheder

90m2 x 847 kr. / 12 mdr. = 6.353 kr. pr. mdr.

Små lejligheder

80 m2 x 847 kr. / 12 mdr. = 5.647 kr. pr. mdr.

Opgørelse over ledige boliger i Thisted Kommune

Thisted Kommune kan kun godkende nye almene boliger forudsat, at der er under 2 % ledige almene boliger i kommunen på tidspunktet for Kommunalbestyrelsens godkendelse af skema A.

En opgørelse for januar 2022 viser, at antallet af ledige almene boliger i Thisted Kommune er 1,16 %. Tallet kommer fra Landsbyggefondens statistik for ledige boliger i Thisted Kommune.

Hvis kommunalbestyrelsen godkender nye almene boliger, hvor der opstår udlejningsudfordringer, kan dette bremse øvrige almennyttige byggerier i hele kommunen.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven i forhold til garantistillelsen.

Almenboligloven i forhold til grundkapitallån og lejeledighed.

Økonomiske konsekvenser

Der er for Thisted Kommune ingen direkte økonomiske konsekvenser i forbindelse med principbeslutningen.

Såfremt Kommunalbestyrelsen senere godkender skema A, vil Thisted Kommune skulle stille med grundkapitaltilskuddet og garanti for en del af realkreditlånet.

Der er i budget 2022-2025 ikke afsat beløb til finansiering af den kommunale grundkapital.

Den kommunale grundkapital og kommunegarantiens størrelse vil kunne ændres under projektforløbet, hvis forudsætningerne bag projektet ændres.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 4. februar 2022

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. februar 2022

Økonomiudvalget den 23. februar 2022

Kommunalbestyrelsen den 1. marts 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en positiv tilkendegivelse til Thisted Boligs projekt i Hanstholm.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 4. februar 2022, pkt. 10:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Joachim Plaetner Kjeldsen ønsker sin habilitet prøvet. Udvalget finder Joachim Plaetner Kjeldsen inhabil, hvorfor han ikke deltager i behandling af sagen.


Indstilles til godkendelse.

Til toppen

40. Lukket punkt : Salg af grundstykke

Til toppen

41. Principbeslutning om opførelse af 12 almene familieboliger, Lervej Vorupør

Udskriv

Sagstema

Principbeslutning om opførsel af 12 almene familieboliger, Lervej Vorupør.

Redegørelse

Thisted Bolig ønsker at opføre 12 almene boliger på Lervej i Vorupør, jf. bilag 1.

Med projektet ønsker Thisted Bolig at henvende sig til borgere i alle aldre, der ønsker at bosætte sig ved kysten eller ønsker at kunne blive boende i boliger, der er tilgængelige for ældre, jf. bilag 2.

Projektet

Der ønskes opført:

 • 12 stk. boliger på gennemsnitlig 75 m2

Projektet er i ét plan og bygges som tæt lav bebyggelse - i alt 900 m2 bruttoetageareal. Hertil etableres 18 p-pladser, jf. bilag 3.

Placering og planforhold

Projektet er beliggende på en del af matr. 32fæ Vorupør, Hundborg og er omfattet af Lokalplan nr. 15-14.

Det overordnet skitseprojekt er ikke i strid med den nuværende lokalplans principper i forhold til tæt/lav boligbebyggelse, hvorfor projektet derfor kan placeres inden for det gældende plangrundlag. Det vurderes derfor på baggrund af det foreløbige materiale, at projektet ikke forudsætter udarbejdelse af nyt plangrundlag for arealet.

Behovsanalyse

Boligselskabet oplyser, at de oplever en stigning i efterspørgslen på almene boliger i kystbyer som Klitmøller og Vorupør. Boligselskabets boliger i Vorupør har en lav fraflytningsrate på to fraflytninger de seneste 5 år - deraf er der lange ventetider på at få en bolig.

Det oplyses desuden, at Thisted Bolig har 45 personer på venteliste til en bolig i Vorupør, jf. bilag 4.

Maksimumsbeløb

Boligselskabet ansøger om maksimumsbeløbet gældende for almene familieboliger i 2022, jf. bilag 5.

I alt

Maksimum beløb pr. bolig

356.020 kr.

12 boliger

4.272.200 kr.

Maksimumbeløb pr. m2

17.280 kr.

900 m2

15.552.000 kr.

Det tilgængelige maksimumsbeløb udgør

19.824.200 kr.

Anlægsøkonomi

Boligselskabet oplyser, at byggebudgettet ligger inden for maksimumsbeløbets rammer, men har ikke vedlagt opgørelse over forventet anlægsøkonomi.

Projektets finansiering

Finansieringen af almene boliger efter den 1. januar 2019, med et gennemsnitligt boligareal under 90 m², er som følger:

90 % - Kreditforeningslån

19.824.200 kr. x 90 %

17.841.800 kr.

8 % - Kommunal grundkapital

19.824.200 kr. x 8 %

1.585.900 kr.

2 % - Beboerindskud

19.824.200 kr. x 2 %

396.500 kr.

I alt

19.824.200 kr.

Jf. bilag 9. forventer Boligselskabet, at projektet vil kræve en kommunegaranti på mellem 60 og 70 %.

Normalt ligger disse garantikrav for almene boliger på mellem 62,5-64,5 % af realkreditlånet. Disse tal er hentet fra de seneste sager i Thisted by, Sennels og Klitmøller.

Projektets huslejeniveau

Boligselskabet har ikke vedlagt driftsøkonomi for boligerne, men har angivet en årlig husleje pr. m² på 847 kr., jf. bilag 5.

Dette giver en månedlig husleje:

Pr. lejlighed - gennemsnitlig

75 m2 x 847 kr. / 12 mdr. = 5.294 kr. pr. mdr.

Opgørelse over ledige boliger i Thisted Kommune

Thisted Kommune kan kun godkende nye almene boliger forudsat, at der er under 2 % ledige almene boliger i kommunen på tidspunktet for Kommunalbestyrelsens godkendelse af skema A.

En opgørelse for januar 2022 viser, at antallet af ledige almene boliger i Thisted Kommune er 1,16 %. Tallet kommer fra Landsbyggefondens statistik for ledige boliger i Thisted Kommune.

Hvis Kommunalbestyrelsen godkender nye almene boliger, hvor der opstår udlejningsudfordringer, kan dette bremse øvrige almennyttige byggerier i hele kommunen.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven i forhold til garantistillelsen.

Almenboligloven i forhold til grundkapitallån og lejeledighed.

Økonomiske konsekvenser

Der er for Thisted Kommune ingen direkte økonomiske konsekvenser i forbindelse med principbeslutningen.

Hvis Kommunalbestyrelsen senere godkender skema A, vil Thisted Kommune skulle stille med grundkapitaltilskuddet og garanti for en del af realkreditlånet.

Der er i budget 2022-2025 ikke afsat beløb til finansiering af den kommunale grundkapital.

Den kommunale grundkapital og kommunegarantiens størrelse vil kunne ændres under projektforløbet, hvis forudsætningerne bag projektet ændres.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 4. februar 2022

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. februar 2022

Økonomiudvalget den 23. februar 2022

Kommunalbestyrelsen den 1. marts 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en positiv tilkendegivelse til Thisted Boligs projekt i Vorupør.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 4. februar 2022, pkt. 8:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Udsat med henblik på et møde med Thisted Boligforening.

Til toppen

42. Medfinansiering af kommunale cykelprojekter – cykelstipuljen

Udskriv

Sagstema

Projektforslag til ansøgning om medfinansiering via cykelstipuljen.

Redegørelse

Regering- og forligspartiernes aftale om grøn omstilling af vejtransporten af 4. december 2020 sikrede 520 mio. kr. til cykelinfrastruktur. Heraf er 200 mio. kr. øremærket til medfinansiering af kommunale cykelprojekter (cykelstipuljen) i 2022.

Vejdirektoratet har netop meldt ud, at ansøgningsfristen for cykelstipuljen er 31. marts 2022, og at udmøntningen vil ske til projekter, som i høj grad afspejler følgende kriterier:

 • Ny infrastruktur dedikeret til cyklister
 • At projektet bidrager til større trafiksikkerhed for cyklister
 • At flest muligt får gavn af projektet
 • At projektet bidrager til bedre sammenhæng, f.eks. ved at styrke integrationen mellem den kollektive trafik og cykling eller ved at koble eksisterende cykelstier sammen.

Der forudsættes kommunal medfinansiering på 50 % af anlægsudgiften, jf. bilag 1- Kriterier for ansøgning om puljemidler.

Med baggrund i overstående kriterier og den eksisterende cykelinfrastruktur i Thisted Kommune foreslår Drifts- og Anlægsafdelingen, at der søges om medfinansiering til følgende cykelprojekter i Thisted Kommune:

Delstrækning 1) Thisted - Sjørring
Cykelsti mellem Thisted og Sjørring, Vorupørvej, jf.bilag 2 - Oversigtskort Cykelstipulje 2022.
Strækningen løber fra Thisted, startende ved rundkørslen Hundborgvej/Vorupørvej og gennem Sjørring indtil byskiltet mod vest. Strækningen er cirka 4 km.

Formål
Formålet er at binde Sjørring sammen med Thisted. Herved forventes det, at flere borgere bosiddende i Sjørring og opland, vil anvende cyklen i forbindelse med arbejde, fritidsaktiviteter eller uddannelse i Thisted. Desuden vil den sikre højere trafiksikkerhed på den rekreative rute Thisted-Klitmøller over Vester Vandet, jf. bilag 2 - Oversigtskort Cykelstipulje 2022.

Delformål
På længere sigt er det målet at kunne sikre en sammenhængende cykelstiforbindelse mellem Thisted og Nørre Vorupør. Hensigten er at skabe en sikker cykelstiforbindelse mellem Thisted by, Klitmøller, Hanstholm og Nørre Vorupør samt Nationalpark Thy, jf. bilag 2 - Oversigtskort Cykelstipulje 2022.

Delstrækning 2) Sjørring - Hundborg
Cykelsti mellem Sjørring og Hundborg, Vorupørvej, jf. bilag 2 - Oversigtskort Cykelstipulje 2022.
Strækningen løber fra Sjørring, startende ved Sjørring byskilt mod vest og indtil den fanger eksisterende cykelsti igennem Hundborg. Strækningen er cirka 5 km.

Formål
At forbinde Sjørring og Hundborg. Hundborg Friskole har til og med 8. klassetrin, hvorefter eleverne skal til Sjørring for at tage sin 9. klasses eksamen. En cykelsti vil forbedre trafiksikkerheden for cyklende elever.

Delformål
På længere sigt er det målet at kunne sikre en sammenhængende cykelstiforbindelse mellem Thisted og Nørre Vorupør. Hensigten er at skabe en sikker cykelstiforbindelse mellem Thisted by, Klitmøller, Hanstholm og Nørre Vorupør, samt Nationalpark Thy, jf. bilag 2 - Oversigtskort Cykelstipulje 2022.

Delstrækning 3) Hundborg - Nørre Vorupør
Cykelsti mellem Hundborg og Nørre Vorupør, Vorupørvej, jf. bilag 2 - Oversigtskort Cykelstipulje 2022.
Strækningen løber fra Hundborgs vestlige byskilt og indtil rundkørslen på Kystvejen. Strækningen er cirka 7,5 km.

Formål
At forbinde Hundborg og Nørre Vorupør. Nørre Vorupør har ikke en skole, hvorfor skolebørn skal enten til Klitmøller eller Hundborg Friskole. En cykelstiforbindelse vil højne trafiksikkerheden for de elever, der ønsker at tage cyklen til Hundborg Friskole. Desuden vil den sikre højere trafiksikkerhed samt bedre sammenhængskraft på mange af de eksisterende cykelstiruter i området, som findes i forbindelse med Nationalpark Thy, jf. bilag 2 - Oversigtskort Cykelstipulje 2022.

Delformål
På længere sigt er det målet at kunne sikre en sammenhængende cykelstiforbindelse mellem Thisted og Nørre Vorupør. Hensigten er at skabe en sikker cykelstiforbindelse mellem Thisted by, Klitmøller, Hanstholm og Nørre Vorupør samt Nationalpark Thy, jf. bilag 2 - Oversigtskort Cykelstipulje 2022.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Ved tilsagn om støtte fra cykelstipuljen kræver det kommunal medfinansiering på 50 %.

Overslaget er beregnet med udgangspunkt i en gennemsnitspris pr. løbende meter for de seneste tre projekter med dobbeltrettede cykelstier i Thisted Kommune.

Den kommunale medfinansiering svarer til (overslag):

1) Cykelstiforbindelse mellem Thisted-Sjørring: 10.800.000 kr. - 50 % = 5,4 mio. kr.
2) Cykelstiforbindelse mellem Sjørring-Hundborg: 13.500.000 kr. - 50% = 6,75 mio. kr.

3) Cykelstiforbindelse mellem Hundborg-Nørre Vorupør: 20.200.000 kr. - 50% = 10,1 mio. kr.

Ved et eventuelt tilsagn fra Vejdirektoratet vil der efterfølgende blive fremsendt ansøgning om anlægsbevilling på de aktuelle strækninger.

Andre konsekvenser

Hvis der opnås tilsagn om tilskud til cykelprojekterne, vil det forbedre borgernes og turisternes mobilitet, trafiksikkerhed og tilgængelighed. Børn bosiddende langs strækningerne vil få bedre muligheder for at selv at komme til og fra skole og fritidsaktiviteter. Derudover vil projekterne have positive afledte effekter på blandt andet bosætning, turisme, livskvalitet, sundhed m.m.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. februar 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Der udarbejdes projektbeskrivelse og ansøgning til cykelstipuljen om 50 % støtte til cykelstiprojektet mellem Thisted - Sjørring.
 2. Der udarbejdes projektbeskrivelse og ansøgning til cykelstipuljen om 50 % støtte til cykelstiprojektet mellem Sjørring - Hundborg.
 3. Der udarbejdes projektbeskrivelse og ansøgning til cykelstipuljen om 50 % støtte til cykelstiprojektet mellem Hundborg - Nørre Vorupør.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

43. Endelig vedtagelse af regulativ for husholdningsaffald i Thisted Kommune, gældende fra 01.11.2022

Udskriv

Sagstema

Endelig vedtagelse af Regulativ for husholdningsaffald i Thisted Kommune, gældende fra den 1. november 2022.

Redegørelse

Den 21. december 2021 godkendte Thisted Kommunalbestyrelse et forslag til nyt regulativ for husholdningsaffald i Thisted Kommune og vedtog at sende forslaget i høring.

Forslaget har været i høring fra den 22. december 2021 til og med den 26. januar 2022. Der er ikke indkommet bemærkninger til forslaget.

Regulativet er lavet som en udmøntning af bestemmelserne i Thisted Kommunes Affaldsplan for 2021-2032. En affaldsplan, hvor Klimaaftalens bestemmelser om indsamling af 10 affaldsfraktioner hos alle borgere, er implementeret.

Regulativet giver blandt andet grundlag for planlægningen, udrulningen og dialogen med borgerne om den nye ordning.

I forhold til det gældende regulativs ordlyd kan der blandt andet nævnes følgende ændringer i det fremtidige regulativ:

 • Der indsamles genanvendeligt affald i form af mad, papir/pap, plast, glas, metal samt mad- og drikkevarekartoner, farligt affald, tekstiler samt forbrændingsegnet restaffald, alt som en henteordning hjemme hos alle helårshusstande og ved sommerhuse.
 • Indsamlingen foregår i 3 beholdere. Dog kan der etableres fællesløsninger for flere husstande/boligenheder/sommerhuse.
  • Madaffald og restaffald i to kamre i én beholder - tømmes hver 14. dag.
  • Papir/pap og plast i to kamre i én beholder - tømmes hver 14. dag.
  • Glas og metal/mad- og drikkekartoner i to kamre i én beholder - tømmes hver 4. uge.
  • Farligt affald - i én lille beholder - afhentes hver 14. dag.
  • Tekstiler - her afventer vi nationale retningslinjer
 • Thisted Kommune ejer og vedligeholder fremadrettet de beholdere, som udleveres i ordningen. Der opkræves et gebyr ved skift af beholderstørrelse.
 • Beholderne tømmes uden yderligere omkostninger, hvis de er placeret i en afstand fra 0-5,0 m fra skel ind på ejendommen, og adgangsvejen i øvrigt overholder Arbejdstilsynets krav. Der kan fortsat tilkøbes standpladsafhentning, hvis man ønsker beholderne afhentet længere inde på grunden end 5 m. Dog max 40 m.
 • Det bliver muligt at tilkøbe ugentlig tømning af rest- og madaffald i perioden uge 23-34 hvert år.
 • Genbrugsekspressen ændrer karakter, da mange af de genanvendelige fraktioner fremover hentes hjemme ved husstanden i den obligatoriske ordning. Dog vil stort pap, stort plast, stort metal mv., som ikke kan rummes i de nye beholdere, fortsat kunne medtages i denne ordning.
 • Genbrugsekspressen bliver en "ringeordning" på rutebasis hos såvel helårshuse som sommerhuse, så borgere kan ringe og bestille Genbrugsekspressen.

Retsgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen.

Affaldsaktørbekendtgørelsen.

Affaldsplan 2021-2032 for Thisted Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Borgerne skal ikke længere investere i beholder, når de ønsker en anden størrelse.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. februar 2022

Økonomiudvalget den 23. februar 2022

Kommunalbestyrelsen den 1. marts 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at Regulativ for husholdningsaffald i Thisted Kommune godkendes, gældende fra den 1. november 2022.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

44. Tilsynskampagnen 2022 på miljøområdet

Udskriv

Sagstema

Orientering og beslutning om tilsynskampagne på miljøområdet i 2022.

Redegørelse

Plan- og Miljøafdelingen fremlægger årligt beretning for de lovpligtige tilsyn på miljøområdet - landbrug og industri. Kommunen skal gennemføre to tilsynskampagner om året, og kommunen vælger selv emnerne for kampagnerne. Resultatet af kampagnerne fremlægges sammen med tilsynsberetningen. Tidligere har der f.eks. været gennemført kampagner som opbevaring af ensilage, bekæmpelse af fluer på minkfarme, genbrug af plastik m.v. Kampagnen kører hele året.

Netop kampagnerne har tidligere været drøftet i forhold til, at udvalget kunne ønske sig at være inddraget og orienteret på et tidligere tidspunkt. Derudover har der været stillet et spørgsmål i udvalgets postkasse konkret om markstakke og opbevaring af gødning.

Landbrugsområdet

Plan- og Miljøafdelingen har på baggrund af tilsyn de seneste 3 år givet henstilling/indskærpelse på ca. 35 markstakke og ca. 75 i forhold til opbevaring af fast husdyrgødning. Kampagnen er en blanding af ekstra information samt kontrol ved tilsyn. Vi har bl.a. mulighed for at informere i samarbejde med landboforeningen samt ved udsendelse af materiale direkte til landmanden. Da markstakke pt. er aktuelle, vil det være dem, der vil være i fokus først, da de bliver spredt ud i forbindelse med markarbejdet i foråret. Konkret vil vi køre tilsyn på de ejendomme, der tidligere har fået henstilling/indskærpelse først.

Industriområdet

Kampagnen inden for industriområdet vil være at identificere årsag til fedt i ledningsnettet på Industrivangen i Hanstholm. Plan- og Miljøafdelingen har fået en henvendelse fra Thisted Vand A/S, hvor de gerne vil have os til at se på problematikken, da det er et tilbagevendende problem og ressourcekrævende, at ledningerne skal renses for fedt. Det vil derfor være et særligt fokus i forbindelse med tilsyn.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. februar 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at tilsynskampagnen 2022 har fokus på markstakke/opbevaring af husdyrgødning samt tilsyn med udledning af fedt i spildevandet fra industri i Hanstholm.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

45. Administration af 50 %-reglen - husdyrgodkendelser

Udskriv

Sagstema

Fastlæggelse af administrationspraksis for lugtvurdering i husdyrsager – brug af 50 %-reglen.

Redegørelse

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget vedtog på mødet den 11. januar 2021 kriterier for behandling af ansøgninger om miljøgodkendelse af husdyrbrug – konkret i forhold til anvendelse af den såkaldte ”50 %-regel”. Bilag 1 viser principperne for anvendelsen af reglen.

Kommunen kan vælge at anvende 50 %-reglen i ansøgninger om udvidelse af eksisterende husdyrbrug, hvis;

 • Lugtgenerne ikke forøges - udvidelsen må ikke betyde flere lugtgener end tilfældet er i dag, og
 • lugtgeneafstanden skal udgøre mindst 50 % af den geneafstand, der ligger i beskyttelsesniveauet.

Anvendelse af 50 %-reglen er ikke et retskrav, som ansøger har men en regel, som kommunen har ret til at bruge ud fra en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, hvis de to betingelser er opfyldt.

I praksis har kommunen mulighed for at udnytte 50 %-reglen fuldt ud, det vil sige meddele en tilladelse, der hviler på en halvering af lugtgeneafstanden. På baggrund af 2 sager, som Kommunalbestyrelsen behandlede som punkt 235 (9. november 2020) Arupvej 32 og punkt 236 (9. november 2020) Tøttrupvej 12, er anvendelsen i praksis kraftigt reduceret i brug, da Kommunalbestyrelsen meddelte afslag, hvor lugtgeneafstanden var på hhv. 91,81 og 91,65 %.

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 2. november 2021, på baggrund af sag fremsat af daværende udvalgsformand Esben Oddershede, at forvaltningen skulle udarbejde et forslag til et mere hensigtsmæssigt administrationsgrundlag, der læner sig op ad andre kommuners administrationspraksis.

Plan- og Miljøafdelingen har kontaktet 6 andre kommuner. Selvom en sammenligning ikke umiddelbart er mulig, er det fælles for tilbagemeldingerne, at 50 %-reglen finder anvendelse. Lemvig Kommune har vedtaget en administrationspraksis, som Plan og Miljøafdelingen vurderer vil fungere godt - også i Thisted Kommune.

Plan- og Miljøafdelingen finder, at det vil være hensigtsmæssigt at kunne anvende 50 %-reglen med en større spændvidde, og at nedenstående kriterier lægges til grund for en samlet vurdering af, om reglen i det enkelte konkrete tilfælde skal anvendes:

 • antallet af beboede ejendomme inden for områder, hvor lugtbeskyttelsesniveauet ikke er overholdt - jo flere borgere, som udsættes for overskridelse af beskyttelsesniveauet, jo mere problematisk er det at bruge reglen
 • husdyrbrugets beliggenhed i forhold til de berørte områder - vindretninger og terrænvariationer afgør lugtens spredning
 • anvendelsesformål i eventuelle kommune- og lokalplaner for områder, hvor lugtbeskyttelsesniveauet ikke er overholdt - industriområder er normalt ikke lige så ”lugtfølsomme” som boligområder

Reglen anvendes som udgangspunkt ikke i sager:

 • hvor der tidligere er indgivet berettigede klager over lugt fra husdyrbruget, og at der er risiko for, at disse lugtgener gentager sig
 • hvis en ansøgning ikke grundigt dokumenterer, at mulige tiltag for at reducere lugtbidraget er undersøgt
 • hvor der er projekter, der indebærer byggeri af husdyranlæg (stalde eller gødningsopbevaringsanlæg) eller andre væsentlige investeringer, f.eks. gennemgribende renoveringer eller ny teknologi.

I sager, hvor der meddeles afslag på ansøgning om brug af 50 %-reglen vil Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget få en forudgående orientering.

Retsgrundlag

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. februar 2022

Økonomiudvalget den 23. februar 2022

Kommunalbestyrelsen den 1. marts 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at anvendelse af 50 %-reglen i sager om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug fremadrettet følger de i sagsfremstillingen nævnte principper.

Beslutning

Indstilles til godkendelse af flertallet. Imod stemte Henning Holm.

Mette Kjærulff undlader at stemme.

Til toppen

46. Kollektiv varmeforsyning - projektforslag for udvidelse af fjernvarmeforsyningsområde til boligområde ved Hvedemarken i Hanstholm

Udskriv

Sagstema

Vedtagelse af projektforslag for udvidelse af Hanstholm Varmeværks forsyningsområde til et nyt boligområde ved Hvedemarken.

Redegørelse

Hanstholm Varmeværk A.m.b.a. (HV) ønsker at udvide deres forsyningsområde til et nyt boligområde ved Hvedemarken. Projektforslaget kan ses i bilag A, og et kort over området fremgår af bilag B. Boligområdet er lokalplanlagt og byggemodnes med plads til omkring 42 boligenheder.

På vegne af HV har Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. udarbejdet et projektforslag, der viser, at fjernvarmeforsyning til området er den mest fordelagtige opvarmningsform med hensyn til samfunds-, selskabs- og brugerøkonomien. Beregningerne er vurderet i forhold til et alternativ, hvor opvarmning i de kommende boliger sker udelukkende med individuelle varmepumper.

Ved forsyning af området med fjernvarme opnår HV en selskabsøkonomisk besparelse, som vil komme alle forbrugere i HV's forsyningsområde til gode. Desuden opnås et samfundsøkonomisk overskud på ca. 2 mio. kr. over 20 år i forhold til alternativet. Fjernvarmeforsyningen af boligområdet fremviser også en positiv forbrugerøkonomi i forhold til alternativet.

Projektet har været i høring ved de berørte parter, Thisted Vand og Thy-Mors Energi Elnet A/S, som ikke har haft bemærkninger.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning nr. 2068 af 16. november 2021.

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, nr. 818 af 10. maj 2021.

Økonomiske konsekvenser

Thisted Kommune har mulighed for men er ikke forpligtet til, at stille en garanti for en privat virksomhedsoptagelse af lån til etablering og drift af anlæg med henblik på produktion af varme til kollektiv varmeforsyning.

Andre konsekvenser

Forsyningsledningen etableres efter ”gæsteprincippet", som betyder, at ledningsejer har fået tilladelse til at placere ledninger i vejarealet uden betaling. Til gengæld skal ledningsejeren selv gennemføre og betale for arbejdet på egne ledninger, herunder flytning af ledningerne, hvis det er nødvendigt af hensyn til gennemførelse af et kommunalt vejprojekt.

Ved etablering af distributionsnet i private arealer kontaktes hver enkelt lodsejer med henblik på at indgå frivilligt forlig om placering og erstatning. Der tinglyses en deklaration på lodsejernes ejendom.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. februar 2022.

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at projektforslaget for udvidelse af Hanstholm Varmeværks forsyningsområde til et nyt boligområde ved Hvedemarken godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

47. Udbud af grund

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af udbudspris.

Redegørelse

Ejendommen på Søndergade 40, Hurup er nedrevetaf Thisted Kommune.Grunden ligger i et ældre, men bynært bebygget område. Der er indenfor de senere år nedrevet andre ejendomme i området og opført nye parcelhuse. Der er indhentet en mæglervurdering, og det vurderes, at grunden kan sælges som byggegrund til en pris på 150.000 kr. inkl. moms.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Økonomiske konsekvenser

Ved salg forventes en indtægt på 120.000 kr. ekskl. moms. Thisted Kommune betaler halvdelen af tinglysningsafgiften på ca. 3.000 kr. Beløbene vil tilgå/afholdes af den allerede frigivne anlægsbevilling XA-1036 Salg af byggemodnede boliggrunde m.v. 2022.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. februar 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Grunden beliggende Søndergade 40, Hurup udbydes til salg som byggegrund til en mindstepris på 150.000 kr. inkl. moms.
 2. Indtægt og udgift ved salget vil tilgå den allerede frigivne anlægsbevilling XA-1036 Salg af byggemodnede boliggrunde 2022 m.v.

Beslutning

Ad 1-2. Godkendt.

Til toppen

48. Ansøgning om støtte til Showroom for fiskeriet i Hanstholm

Udskriv

Sagstema

Bestyrelsen for "Showroom for Fiskeriet i Hanstholm" ansøger Thisted Kommune om 2 mio. kr. som løftestang for fondsfinansiering samt 500.000 kr. hvert af årene 2022 og 2023 til projektledelse.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen har i budgetforlig 2022 skrevet ind, at ”Forligsparterne er enige om at se positivt på en kommunal medfinansiering af et showroom i Hanstholm i forbindelse med havnen.”

Ansøger oplyser, at baggrunden for projektet er, at Hanstholm Havn efter havneudvidelsen har en vision om at blive Danmarks førende havn inden for handel, bearbejdning og opdræt af fisk og samtidig Europas grønneste, CO2-neutrale havn. Et af midlerne til at indfri visionen er at etablere Fiskeriets Hus, som skal udvikles til et erhvervshus og som en dynamo for den kommende udvikling på Hanstholm Havn. I huset skal efter planen samles virksomheder, videncenter, kontorfælleskab, statslige arbejdspladser m.m., ligesom der skal etableres fælles kantine samt show-køkken. Huset bliver på cirka 4.000 m2, hvoraf den nederste etage på cirka 1.000 m2 indrettes til ”Showroom for fiskeriet” – et oplevelsescenter, der skal fortælle om fiskeriet og havnen. Det er kun Showroom-projektet, der søges til i denne sag - ikke Fiskeriets Hus.

Showroom for fiskeriet skal bidrage til at åbne havnen op, vise hvad livet som fisker indebærer og lære forbrugerne mere om at tilberede og nyde fisk. Showroomet er dog ikke kun dette oplevelsescenter, men også installationer og wayfinding på selve havnen samt en række oplevelsesture her. Allerede i sommeren 2021 har turister og lokale kunnet komme på tur til fiskeauktionen, på havnerundfart samt familiefisketur og vragtur. Ønsket er at etablere en ny indendørs turistattraktion, der kan indgå i en samlet portefølje af stedbundne attraktioner, som gør det til noget helt særligt at være turist i Thy.

Ansøger beskriver, at idéen om et showroom opstod, da Hanstholm Rådet sammen med borgerne udarbejdede udviklingsplanen “Hanstholm – Toppen af Thy”. Sidenhen er Showroom for fiskeriet indarbejdet i handlings- og idékataloget ”Hanstholm og Havnen”, som Thisted Kommune udarbejdede i 2018 sammen med Realdania. I 2019 fik Hanstholm Rådet midler fra Realdania, Thisted Kommune, Hanstholm Industristøtte og Hanstholm Fiskeauktion til at udarbejde et prospekt for Showroom for fiskeriet, som nu danner udgangspunkt for det videre arbejde. I efteråret 2020 nedsatte havnedirektøren en bred, lokalt forankret styregruppe, som peger på, at Showroom for fiskeriet bliver en del af Fiskeriets Hus. Den 10. november 2021 blev Foreningen ”Showroom for fiskeriet” stiftet med det formål at realisere showroomet. Hanstholm Havn har formandsposten i foreningen. Cirka 30 virksomheder på havnen støtter Showroom for fiskeriet gennem en støtteerklæring, og på under en måned har foreningen fået syv erhvervsmedlemmer. Showroom for fiskeriet indeholder følgende elementer (der kan læses mere om hver enkelt del i medsendte bilag "Havnen for alle"):

 • Vejmaling samt hvid maling på tagflader (med og uden design)
 • Porten ved Pynten
 • Porten ved "Kapsel Hill" (Kunstbygningen)
 • Bølgebryderbalkon på Vestre Tværmole
 • Udsigtstårn på pier 5
 • Nedgangen (til vandet)
 • Bænk på pier 4
 • Havnebroen
 • Udstillingskoncept, udvikling og etablering af udstilling (1.000 m2 i nederste etage i Fiskeriets Hus)
 • Formidlingsskilte (ved velkomstpladsen, Pynten og Kapsel Hill)
 • Hjemmeside

Samlet investeringsbudget for dette er 23.395.872 kr. (med 25% rådgiverhonorar bliver det i alt 29.244.840 kr.).

Fiskeriets Hus skal finansieres via private investorer, mens Showroom for fiskeriet skal finansieres via fonde og kommune. Derfor er der brug for, at Thisted Kommune yder Showroom for fiskeriet en startbevilling, således at man med dette tilskud kan påbegynde fondssøgningen. Ansøger har allerede en positiv dialog med Realdania og har begrundet formodning om, at Showroom for fiskeriet kan etableres gennem fondsbevillinger via større fonde som også A. P. Møller-fonden, Færch-fonden m.fl.

Ansøger tilføjer, at erfaringer fra lignende projekter viser, at der er brug for en fuldtids projektleder. Opgaven bliver at yde sekretariatsbistand for Showroom-bestyrelsen, varetage fundraising samt dialog med fonde og kommunen m.fl. Foreningen søger derfor en startbevilling til selve Showroom for fiskeriet (investeringsbudgettet) på 2 mio. kr. samt 500.000 kr. til en projektleder på fuld tid i hvert af årene 2022 og 2023.

Som svar på forvaltningens spørgsmål har ansøger i øvrigt oplyst, at Hanstholm Havns bestyrelse p.t. har sat projektet om Fiskeriets Hus (den fysiske ramme for Showroomet) midlertidigt på pause, men at man forventer projektet genoptaget i nær fremtid. Det oplyses også, at besøgstal og entré-priser er baseret på research via Thy Turistforening samt via et kig på lignende attraktioner. Ansøger vurderer, at besøgstal og entré-priser på det grundlag er udtryk for et konservativt skøn. Endelig oplyser ansøger lidt mere om det forventede indhold på de 1.000 m2 areal i et kommende Fiskeriets Hus. Der vil være fokus på oplevelser og eksperimentarium, levende formidling, skibssimulator, fiskeriauktion på storskærm, workshops om tilberedning af fisk, fortællinger om fiskeriet, havnehistorie, uddannelsesmuligheder samt årligt skiftende udstillinger - eksempelvis om forurening af havene.

Som bilag er vedlagt ansøgning, vedtægter, drifts- og etableringsbudget, oplæg til indhold på de 1.000 m2 samt prospektet "Havnen for alle".

Forvaltningens bemærkninger

Ud af et samlet budget på 29,3 mio. kr. er det et relativt begrænset støttebeløb på i alt 3 mio. kr., som foreningen søger hos Thisted Kommune. Derfor er det i højere grad driftsbudgettet, der påkalder sig interesse. Her viser budgettet årlige udgifter på cirka 4,5 mio. kr. Blandt de største poster er udgifter til leder (700.000 kr.), guider (1,2 mio. kr.), receptionist (500.000 kr.), udvikling (500.000 kr.), markedsføring (500.000 kr.) og lejeudgifter til Fiskeriets Hus (500.000 kr.).

Det fordrer selvsagt indtægter på mindst samme niveau, og som altid i projekter af denne type vil der være tale om et skøn, når det handler om, hvor mange gæster der vil besøge attraktionen, samt hvad de er villige til at betale for det. Her forventer ansøger 38.000 betalende gæster (33.000 voksne og 5.000 børn) i attraktionens første år, som skal betale henholdsvis 120 kr. og 90 kr. for entré. Hertil kommer 140 grupper af 1.000 kr. Det er selvsagt ikke muligt at foretage en præcis vurdering af disse tal, men tal fra et par andre højt profilerede attraktioner kan perspektivere forventningerne:

 • Nordsøen Oceanarium i Hjørring Kommune - Nordeuropas største akvarium med mere end 35 år på bagen og 10.000 m2 areal - tager 180 kr. for voksne og 100 kr. for børn. Det tiltrækker omkring 200.000 gæster pr. år.
 • Det nye store projekt Naturkraft i Ringkøbing-Skjern Kommune har kostet cirka 275 mio. kr. at bygge og rummer 5.500 indendørs m2 samt 45 hektar udendørs oplevelsesareal. Før åbningen skønnede man, at 280.000 gæster ville besøge attraktionen årligt, men i praksis har kun omkring 50.000 betalende gæster lagt vejen forbi. Her skal man betale 160 kr. for at komme ind.

Eksemplerne viser, at selv de helt store attraktioner med langt større udstillingsarealer og unikke temaer med international appel kører med en entré på 100-180 kr. (Showroom ligger på 90/120 kr.), samt at det kan være yderst vanskeligt at tiltrække mange gæster, måske særligt de første år. Showroom forventer knap 40.000 gæster, og det prestigefulde Naturkraft er lykkedes med kun 50.000. Evnen til at tiltrække gæster hænger sammen med alt fra attraktionens størrelse til entré og tema, markedsføring, kendskabsgrad, om produktet rammer den ønskede kundegruppe m.m. De seneste par år har også COVID-19 spillet ind. I eksemplet Naturkraft har sådanne forhold - og sikkert flere til - resulteret i en yderst anstrengt driftsøkonomi.

Set i det lys kan driftsbudgettet i Showroom for fiskeriet ligne et skøn til den optimistiske side. Her kan det tilføjes, at oplægget til Showroom for fiskeriet siden behandling af sagen i 2019 har udviklet sig fra et udstillingsareal på 500 m2 til nu 1.000 m2, udgifterne til udstillingskoncept er øget fra 6,6 mio. kr. til 9,6 mio. kr., entréen er øget fra 80/60 kr. for voksne/børn til 120/90 kr., og antallet af forventede gæster er opjusteret fra 22.000 til knap 40.000 - opjusteringer som lægger pres på driftsbudgettet.

Hvis driftsbudgettet viser sig ikke at holde, vil driften sandsynligvis skulle understøttes af kommunen.

Mulighederne for at gennemføre de enkelte elementer i planen er ikke realitetskontrolleret i forhold til gældende planlægning m.v.

Retsgrundlag

Erhvervsfremmeloven.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til projektledelse vil kunne finansieres som følger:

2022: 500.000 kr. via erhvervsbudgettet, under forudsætning af en budgetoverførsel fra 2021 på 800.000 kr. Til rest vil være 388.170 kr.

2023: 500.000 kr. via medfinansieringspuljen. Til rest vil være 771.986 kr.

De ansøgte 2 mio. kr. som startbevilling kan kun delvis finansieres, og kun over 2 år, som følger:

2022: 1 mio. kr. via medfinansieringspuljen, under forudsætning af budgetoverførsel fra 2021 på 428.615 kr. Til rest vil være 173.589 kr.

2023: Her vil kun 771.986 kr. kunne finansieres via medfinansieringspuljen. Til rest vil være 0 kr., jævnfør ovenstående finansiering af projektleder i 2023.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen. CØL bemærker, at finansieringen fra medfinansieringspuljen og erhvervsbudgettet til Showroom for fiskeriet i Hanstholm fordrer, at Kommunalbestyrelsen i marts 2022 overfører restbudgettet for medfinansieringspuljen og erhvervsbudgettet fra 2021 til 2022. Overføres restbudgettet fra medfinansieringspuljen og erhvervsbudgettet ikke, vil der skulle tages stilling til, hvorvidt og i givet fald hvordan den manglende finansiering til Showroom for fiskeriet i Hanstholm skal anvises. CØL har ikke yderlige bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 6. januar 2022

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 10. januar 2022

Økonomiudvalget den 13. januar 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Det besluttes, om Thisted Kommune støtter Showroomet med den beskrevne delvise finansiering på 1.771.986 kr. ud af de ansøgte 2 mio. kr. som løftestang for fondsfinansiering samt 500.000 kr. til projektledelse i hvert af årene 2022/2023. Dette under hensyn til usikkerhederne i særligt ansøgers driftsbudget.
 2. Eventuel støtte finansieres via medfinansieringspuljen samt erhvervsbudgettet, som beskrevet.
 3. Eventuel støtte ydes på betingelse af, at anlæg af Showroomet i øvrigt fondsfinansieres helt og fuldt, som beskrevet i ansøgningen.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 6. januar 2022, pkt. 5:

Ad. 1-3. Direktionen indstiller, at der ikke ydes tilskud til "Showroom for Fiskeriet i Hanstholm", men at der i stedet fokuseres på havnens drift og etablering af Fiskeriets Hus, der vurderes at have et større potentiale.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 10. januar 2022, pkt. 24:

Sagens udsættes med henblik på fællesmøde om projektet snarest med deltagelse af Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Hanstholm Havn.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 13. januar 2022, pkt. 9:

Sagen udsættes.

Der er efterfølgende afholdt fællesmøde mellem Økonomiudvalget, Erhvervs-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget samt repræsentanter fra Hanstholm Havn den 2. februar 2022.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. februar 2022

Økonomiudvalget den 23. februar 2022

Beslutning

Ad 1. Indstilles til godkendelse under forudsætning af, at havnen kan indhente de nødvendige tilladelser og godkendelser.

Ad 2. Indstilles til godkendelse.

Ad 3. Indstilles til godkendelse.

Til toppen

49. Hanstholm Sundhedshus - Mulige lejere af resterende lokaler

Udskriv

Sagstema

Drøftelse af henvendelser vedrørende renovering og leje af de resterende lokaler i Hanstholm Sundhedshus.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendte i juni 2019 en anlægsbevilling på 14,7 mio. kr. til renovering af det gamle rådhus i Hanstholm, så det fremadrettet kunne bruges til sundhedshus. Projektet blev bl.a. finansieret af puljemidler fra Sundheds- og Ældreministeriet med 11,7 mio. kr.

Anlægsarbejdet er gennemført, og de renoverede lokaler til lægeklinik, kommunale sygeplejeklinikker, træningsfaciliteter og faciliteter til foreninger i lokalområdet blev taget i brug i foråret 2021. Dermed har hovedparten af bygningen fået en gennemgribende renovering og er i dag i fuld brug, men omkring 400 m2 står urørt tilbage.

Ambitionen var at skabe et hus, hvor praktiserende læger, kommunale sundhedstilbud og lokale aktiviteter i foreningsregi kunne skabe et mere sammenhængende sundhedstilbud for borgerne i lokalområdet og dertil være med til at styrke sundheden i området.

I tiden, inden sundhedshuset blev planlagt, arbejdede lokale erhvervsfolk med overtagelse og ideudvikling af bygningen. Ideen med at lade en del af bygningen stå urørt hen i forbindelse med renoveringen var at give de lokale erhvervsfolk mulighed for at arbejde videre med projekter i denne del af bygningen.

Der har under hele processen løbende været kontakt til de lokale erhvervsfolk om deres eventuelle planer i bygningen. De har givet deres fulde opbakning til de aktiviteter, der er kommet ind i bygningen, og de ser ligeledes meget positivt på en renovering af de resterende lokaler og udlejning i kommunalt regi, så de kan bruge deres kræfter på andre bygninger i Hanstholm.

Der er løbende modtaget henvendelser om mulighederne for at leje de resterende lokaler i huset til aktiviteter inden for sundhedsområdet. Tidligere har en hudlæge ønsket at etablere praksis i bygningen, og senest er der modtaget henvendelse fra en fysioterapeut med eksisterende praksis i kommunen, som ønsker at leje alle de resterende lokaler. Ligeledes er en fodterapeut med eksisterende praksis i kommunen interesseret i at leje en del af lokalerne.

Der er dermed stadig flere interesserede lejere, som gerne vil drøfte vilkårene for leje af lokalerne. En eventuel renovering og udlejning af lokalerne anbefales gennemført med henblik på udlejning af alle ledige lokaler og en renovering, der tilgodeser en fremtidig lejers behov, men som samtidigt også tager hensyn til muligheden for genudlejning på længere sigt.

En renovering af de resterende 400 m2 forventes at kunne udføres for omkring 2,2 mio. kr., og lokalerne forventes at kunne udlejes for omkring 120.000 kr. om året. Dermed er investeringens tilbagebetalingstid lidt længere, end man normalt ser ved denne type investeringer.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Istandsættelsen af de resterende lokaler med henblik på udlejning kræver en anlægsbevilling på 2,2 mio. kr. Der er ikke afsat midler til formålet på investeringsoversigten for 2022, hvorfor bevillingen vil skulle finansieres af kassen.

Center for Økonomi og Løn (CØL) bemærker, at Thisted Kommunes forholdsmæssige andel af den udmeldte anlægsramme for 2022 er overskredet. Såfremt anlægsbevillingen finansieres af kassen, vil det påvirke anlægsrammen yderligere. CØL har ingen yderligere bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 4. februar 2022

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. februar 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at henvendelserne drøftes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 4. februar 2022, pkt. 12:

Det indstilles, at projektet afvises med henvisning til bevillingens størrelse i forhold til huslejen.

Beslutning

Direktionens indstilling er godkendt.

Til toppen

50. Anlægsbevilling - Udvidelse af Thisted Museum samt infrastruktur

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb til anlægstilskud til Thisted Museum og til etablering af forbindelse og vejanlæg mellem Thisted Museums to bygninger på Jernbanegade i Thisted.

Redegørelse

I budget 2022-2025 er der afsat 5,0 mio. kr. på investeringsoversigten i 2022 til udvidelse af Thisted Museum.

Med afsæt i Projekt Nyt Thisted Museum anvendes de 5,0 mio. kr. til
- 1,5 mio. kr. som kontant støtte (anlægstilskud) til museumsprojektet og 3,5 mio. kr. til ændringer og opgradering af Jernbanegade mellem de to museumsbygninger.


Museets to bygninger er placeret på hver side af Jernbanegade, og bygningerne er yderligere afgrænset fra hinanden grundet en tilplantet skråning på vestsiden af Jernbanegade. De, af Thisted Museum, nyerhvervede bygninger på østsiden af Jernbanegade, vil i Projekt Nyt Thisted Museum blive istandsat og danne ramme for fremtidige udstillinger. Projektet har således til formål at sikre en sammenhæng mellem museets to bygninger.

Jf. bilag 1 - projektforslag fra Loop arkitekter,fremgår det, hvordan man ønsker en stiforbindelse ned over den eksisterende skråning. Herfra ledes de besøgende over Jernbanegade og direkte til museets nye hovedindgang. Man søger således at sikre en kontinuerlig forbindelse mellem den gamle museumsbygning og de nye lokaler mod øst.

Den del af Jernbanegade, der er placeret mellem de to bygninger, skal i videst muligt omfang omdannes til en strækning, hvor bløde- og hårde trafikanter færdes på lige vilkår. Langs Jernbanegade inviteres der til ophold på bænke, hastigheden for trafikken sættes ned, og vejskilte og elskabe flyttes for at sikre rene bygningsfacader.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomiregulativ.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten i budget 2022 er der afsat 5,0 mio. kr. i rådighedsbeløb til XA-945 Udvidelse af Thisted Museum.

Rådighedsbeløbet på 5,0 mio. kr. søges frigivet og anvendt til et anlægstilskud på 1,5 mio. kr. til Thisted Museum og 3,5 mio. kr. anvendes til ændring af infrastrukturen mellem Thisted Museums to bygninger på Jernbanegade i Thisted.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej.

Påvirkning renter og afdrag:

Nej.

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen.

Afledte driftsudgifter:

Minimale.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. februar 2022

Økonomiudvalget den 23. februar 2022

Kommunalbestyrelsen 1. marts 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at rådighedsbeløbet på 5,0 mio. kr. til XA-945 Udvidelse af Thisted Museum frigives.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

51. Anlægsbevilling - Vejanlæg 2022

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb til vejanlæg i 2022.

Redegørelse

På investeringsoversigt i budget 2022 er der afsat 11,5 mio. kr. til vejanlæg.

Forslag til disponering af anlægsmidlerne fremsendes efterfølgende til godkendelse i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til vejanlæg på 11,5 mio. kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten i budget 2022 - XA-565 Vejanlæg - Rådighedsbeløb.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej.

Påvirkning renter og afdrag:

Nej.

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen.

Afledte driftsudgifter:

Ikke opgjort.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ikke opgjort.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. februar 2022

Økonomiudvalget den 23. februar 2022

Kommunalbestyrelsen den 1. marts 2022

Indstilling

Erhverv-, Klima-, Miljø og Teknikudvalget indstiller, at:

 1. Der gives en anlægsudgiftsbevilling på 11,5 mio. kr. til vejanlæg i 2022 finansieret af rådighedsbeløbet på XA-565 Vejanlæg - Rådighedsbeløb.
 2. Forslag til disponering af anlægsmidlerne fremsendes til godkendelse i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Til toppen

52. Anlægsbevilling - Asfalt 2022

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb til asfaltbelægninger i 2022.

Redegørelse

På investeringsoversigten i budget 2022 er der afsat 11,5 mio. kr. til asfaltbelægninger.

Følgeomkostninger såsom udskiftning af vejbrønde/riste, rabatforstærkninger, sætning af svingsten, stribearbejder m.v. er indeholdt i det afsatte beløb.

Forslag til disponering af anlægsmidlerne fremsendes efterfølgende til godkendelse i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til asfaltbelægninger m.v. på 11,5 mio. kr. kan finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten i budget 2022 - XA-710 Pulje til Asfaltbelægninger.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej.

Påvirkning renter og afdrag:

Nej.

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen.

Afledte driftsudgifter:

Ingen.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Minimal.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. februar 2022

Økonomiudvalget den 23. februar 2022

Kommunalbestyrelsen den 1. marts 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Der gives en anlægsudgiftsbevilling på 11,5 mio. kr. til asfaltbelægninger i 2022 finansieret af rådighedsbeløbet på XA-710 Pulje til Asfaltbelægninger.

2. Forslag til disponering af anlægsmidlerne fremsendes til godkendelse i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Til toppen

53. Anlægsbevilling - Energimæssige renoveringer på Østre Skole

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb til energimæssige renoveringer på Østre Skole i 2022.

Redegørelse

På investeringsoversigten i budget 2022 er der afsat 2,5 mio. kr. til energimæssige renoveringer på Østre Skole.

Arbejdet omfatter udskiftning af tagdækning og efterisolering af lokaler. Arbejdet er en del af en større vedligeholdelsesplan for Østre Skole udarbejdet i 2011, der har fokus på den basale bygningsvedligeholdelse, forbedret energiudnyttelse og forbedret indeklima, så den 50 år gamle skole kan anvendes mange år endnu.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2022 er der på investeringsoversigten afsat 2,5 mio. kr. pr. år i årene 2022-2024 (rådighedsbeløb) på XA-947 Energimæssige renoveringer - Østre Skole.

Der søges frigivet 2,5 mio. kr. til energimæssige renoveringer på Østre Skole i 2022.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej.

Påvirkning renter og afdrag:

Nej.

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen.

Afledte driftsudgifter:

Ikke opgjort.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ikke opgjort.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Der opnås et bedre indeklima til gavn for både elever og lærere.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. februar 2022

Økonomiudvalget den 23. februar 2022

Kommunalbestyrelsen den 1. marts 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2,5 mio. kr. til energimæssige renoveringer på Østre Skole i 2022 finansieret af rådighedsbeløbet på XA-947 Energimæssige renoveringer - Østre Skole.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

54. Anlægsbevilling - Energimæssige renoveringer på Hanstholm Skole

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb til energimæssige renoveringer på Hanstholm Skole i 2022.

Redegørelse

På investeringsoversigten i budget 2022 er der afsat 3,0 mio. kr. til energimæssige renoveringer på Hanstholm Skole.

Arbejdet omfatter udskiftning af tagdækning, efterisolering samt et nyt ventilationsanlæg. Arbejdet er en del af en større vedligeholdelsesplan for Hanstholm Skole, hvor energiudnyttelsen og indeklimaet forbedres.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2022 er der på investeringsoversigten afsat 3,0 mio. kr. (rådighedsbeløb) på XA-891 Energimæssige renoveringer - Hanstholm Skole. Beløbet søges frigivet til energimæssige renoveringer på Hanstholm Skole i 2022.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej.

Påvirkning renter og afdrag:

Nej.

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen.

Afledte driftsudgifter:

Ikke opgjort.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ikke opgjort.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Der opnås et bedre indeklima til gavn for både elever og lærere.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. februar 2022

Økonomiudvalget den 23. februar 2022

Kommunalbestyrelsen den 1. marts 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3,0 mio. kr. til energimæssige renoveringer på Hanstholm Skole i 2022 finansieret af rådighedsbeløbet på XA-891 Energimæssige renoveringer - Hanstholm Skole.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

55. Lukket punkt: Rigkilde ekspropriation af jord

Til toppen

56. Lukket punkt: Rigkilde Jordsalg

Til toppen

57. Lukket punkt: Grundsalg

Til toppen

58. Lukket punkt: Fysisk placering

Til toppen

59. Sagsbehandlingstider - Plan- og Miljøområdet

Udskriv

Sagstema

Status for sagsbehandlingstider i Plan- og Miljøafdelingen.

Redegørelse

Sagsbehandlingstiderne opgøres månedsvis i henhold til lovbundne, centralt aftalte og af kommunen fastsatte servicemål. Opgørelserne vedrører byggetilladelser og miljøgodkendelser (industri og husdyr).

Sagsbehandlingstiderne fremgår af bilaget og opgøres ved udgangen af hver måned. Der, hvor der er lovbundne eller centralt aftalte (Regering og KL) servicemål, er de angivet i kolonnen mærket "A". De måltal, der er angivet i kolonnerne mærket "Q", er de mål, Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget har fastsat.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. februar 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

60. Orientering fra formanden, medlemmerne og direktør

Udskriv

Sagstema

A. Formanden

B. Øvrige medlemmer

C. Direktøren

Beslutning

Intet til referat.

Til toppen

61. Underskriftsark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. februar 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen