14. mar 2022

Deltagere:

 • Brian Nielsen (D)
 • Henning Holm (A)
 • Jens Kristian Yde (C)
 • Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 • Jørgen Andersen (C)
 • Kristian Tilsted (V)
 • Mette Kjærulff (A)

62. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalget samt de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. marts 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

63. Principbeslutning om opførelse af 12 almene seniorboliger ved Grønningen Thisted

Udskriv

Sagstema

Principbeslutning om opførelse af 12 almene seniorboliger ved Grønningen i Thisted.

Redegørelse

For at følge med befolkningsudviklingen i Thisted ønsker Thisted Bolig at opføre 12 seniorboliger ved Grønningen i Thisted.

Boligerne skal være fleksible, så de kan understøtte længst muligt liv i eget hjem og henvender sig primært til +65 årige. Grønningen er centralt beliggende i Thisted med kort afstand til indkøb, jf. bilag 1.

Projektet

Der ønskes opført 12 stk. boliger fordelt på:

 • 6 stk. på 61 m2
 • 6 stk. på 65 m2

Dertil anlægges der 18 p-pladser.

Projektet er på i alt 756 m2 med et gennemsnitligt boligareal på 63 m2. Designmanualen indeholder et foreløbigt bud på udformningen, jf. bilag 2.

Placering og Planforhold

Projektet placeres ved krydset Grønningen/Thylandsvej, matrikel 14bt Thisted Markjorder, jf. bilag 3. Området ligger inden for kommuneplanramme 1.B.138, som udlægger området til etageboligbebyggelse og er omfattet af Lokalplan 361 B-1.

Projektet er ikke i overensstemmelse med lokalplanen, og projektet kræver derfor en ny lokalplan for tæt-lave boliger. Dette vil forudsætte en ændring af kommuneplanrammen for området.

Behovsanalyse

Boligselskabet oplyser, at almene boliger i dag huser ca. hver 5. person, som er fyldt 65 år og mere end hver 4. person, som er fyldt 80 år.

Befolkningsprognoserne viser, at der vil være en kraftig stigning i antallet af borgere i Thisted by i alderen +65 år i perioden fra 2021-2036.

Det oplyses desuden, at Thisted Bolig har 227 aktive på venteliste til en ældrevenlig bolig, jf. bilag 4.

Maksimumsbeløb

Boligselskabet ansøger om maksimumsbeløbet gældende for almene familieboliger i 2022, jf. bilag 5.

I alt

Maksimum beløb pr. bolig

356.020 kr.

12 boliger

4.272.200 kr.

Maksimumbeløb pr. m2

17,280 kr.

756 m2

13.063.700 kr.

Det tilgængelige maksimumsbeløb udgør

17.335.900 kr.

Anlægsøkonomi

Boligselskabet oplyser, at byggebudgettet ligger inden for maksimumsbeløbets rammer, men har ikke vedlagt opgørelse over forventet anlægsøkonomi.

Projektets finansiering

Finansieringen af almene boliger efter den 1. januar 2019, med et gennemsnitligt boligareal under 90 m², er som følger:

90 % - Kreditforeningslån

17.335.900 kr. x 90 %

15.602.300 kr.

8 % - Kommunal grundkapital

17.335.900 kr. x 8 %

1.386.900 kr.

2 % - Beboerindskud

17.335.900 kr. x 2 %

346.700 kr.

I alt

17.335.900 kr.

Jf. bilag 5 forventer Boligselskabet, at projektet vil kræve en kommunegaranti på mellem 60 og 70 %.

Normalt ligger disse garantikrav for almene boliger på mellem 62,5-64,5 % af realkreditlånet. Disse tal er hentet fra de seneste sager i Thisted by, Sennels og Klitmøller.

Projektets huslejeniveau

Boligselskabet har ikke vedlagt driftsøkonomi for boligerne, men har angivet en årlig husleje pr. m2 på 847 kr., jf. bilag 5.

Dette giver en månedlig for:

Lejligheder - 61 m2

61 m2 x 847 kr. / 12 mdr. = 4.306 kr. pr. mdr.

Lejligheder - 65 m2

65 m2 x 847 kr. / 12 mdr. = 4.588 kr. pr. mdr.

Opgørelse over ledige boliger i Thisted Kommune

Thisted Kommune kan kun godkende nye almene boliger forudsat, at der er under 2 % ledige almene boliger i kommunen på tidspunktet for kommunalbestyrelsens godkendelse af skema A.

En opgørelse for januar 2022 viser, at antallet af ledige almene boliger i Thisted Kommune er 1,16 %. Tallet kommer fra Landsbyggefondens statistik for ledige boliger i Thisted Kommune.

Hvis Kommunalbestyrelsen godkender nye almene boliger, hvor der opstår udlejningsudfordringer, kan dette bremse øvrige almennyttige byggerier i hele kommunen.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven i forhold til garantistillelsen.

Almenboligloven i forhold til grundkapitallån og lejeledighed.

Økonomiske konsekvenser

Der er for Thisted Kommune ingen direkte økonomiske konsekvenser i forbindelse med principbeslutningen.

Såfremt Kommunalbestyrelsen senere godkender skema A, vil Thisted Kommune skulle stille med grundkapitaltilskuddet og garanti for en del af realkreditlånet.

Der er i budget 2022-2025 ikke afsat beløb til finansiering af den kommunale grundkapital.

Den kommunale grundkapital og kommunegarantiens størrelse vil kunne ændres under projektforløbet, hvis forudsætningerne bag projektet ændres.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 4. februar 2022

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. februar 2022

Økonomiudvalget den 23. februar 2022

Kommunalbestyrelsen den 1. marts 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Der gives en positiv tilkendegivelse til Thisted Boligs projekt ved Grønningen.
 2. Der igangsættes kommune- og lokalplanlægning af området, der muliggør projektet.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 4. februar 2022, pkt. 7:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 7. februar 2022, pkt. 38:

Udsat med henblik på et møde med Thisted Boligforening.

Sagen genoptages

Formand Lilly Thorsen og direktør Chano Sauer deltager i udvalgets møde kl. 13.00.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. marts 2022

Økonomiudvalget den 23. marts 2022

Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2022

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Til toppen

64. Principbeslutning om opførelse af 12 almene familieboliger, Lervej Vorupør

Udskriv

Sagstema

Principbeslutning om opførsel af 12 almene familieboliger, Lervej Vorupør.

Redegørelse

Thisted Bolig ønsker at opføre 12 almene boliger på Lervej i Vorupør, jf. bilag 1.

Med projektet ønsker Thisted Bolig at henvende sig til borgere i alle aldre, der ønsker at bosætte sig ved kysten eller ønsker at kunne blive boende i boliger, der er tilgængelige for ældre, jf. bilag 2.

Projektet

Der ønskes opført:

 • 12 stk. boliger på gennemsnitlig 75 m2

Projektet er i ét plan og bygges som tæt lav bebyggelse - i alt 900 m2 bruttoetageareal. Hertil etableres 18 p-pladser, jf. bilag 3.

Placering og planforhold

Projektet er beliggende på en del af matr. 32fæ Vorupør, Hundborg og er omfattet af Lokalplan nr. 15-14.

Det overordnet skitseprojekt er ikke i strid med den nuværende lokalplans principper i forhold til tæt/lav boligbebyggelse, hvorfor projektet derfor kan placeres inden for det gældende plangrundlag. Det vurderes derfor på baggrund af det foreløbige materiale, at projektet ikke forudsætter udarbejdelse af nyt plangrundlag for arealet.

Behovsanalyse

Boligselskabet oplyser, at de oplever en stigning i efterspørgslen på almene boliger i kystbyer som Klitmøller og Vorupør. Boligselskabets boliger i Vorupør har en lav fraflytningsrate på to fraflytninger de seneste 5 år - deraf er der lange ventetider på at få en bolig.

Det oplyses desuden, at Thisted Bolig har 45 personer på venteliste til en bolig i Vorupør, jf. bilag 4.

Maksimumsbeløb

Boligselskabet ansøger om maksimumsbeløbet gældende for almene familieboliger i 2022, jf. bilag 5.

I alt

Maksimum beløb pr. bolig

356.020 kr.

12 boliger

4.272.200 kr.

Maksimumbeløb pr. m2

17.280 kr.

900 m2

15.552.000 kr.

Det tilgængelige maksimumsbeløb udgør

19.824.200 kr.

Anlægsøkonomi

Boligselskabet oplyser, at byggebudgettet ligger inden for maksimumsbeløbets rammer, men har ikke vedlagt opgørelse over forventet anlægsøkonomi.

Projektets finansiering

Finansieringen af almene boliger efter den 1. januar 2019, med et gennemsnitligt boligareal under 90 m², er som følger:

90 % - Kreditforeningslån

19.824.200 kr. x 90 %

17.841.800 kr.

8 % - Kommunal grundkapital

19.824.200 kr. x 8 %

1.585.900 kr.

2 % - Beboerindskud

19.824.200 kr. x 2 %

396.500 kr.

I alt

19.824.200 kr.

Jf. bilag 9. forventer Boligselskabet, at projektet vil kræve en kommunegaranti på mellem 60 og 70 %.

Normalt ligger disse garantikrav for almene boliger på mellem 62,5-64,5 % af realkreditlånet. Disse tal er hentet fra de seneste sager i Thisted by, Sennels og Klitmøller.

Projektets huslejeniveau

Boligselskabet har ikke vedlagt driftsøkonomi for boligerne, men har angivet en årlig husleje pr. m² på 847 kr., jf. bilag 5.

Dette giver en månedlig husleje:

Pr. lejlighed - gennemsnitlig

75 m2 x 847 kr. / 12 mdr. = 5.294 kr. pr. mdr.

Opgørelse over ledige boliger i Thisted Kommune

Thisted Kommune kan kun godkende nye almene boliger forudsat, at der er under 2 % ledige almene boliger i kommunen på tidspunktet for Kommunalbestyrelsens godkendelse af skema A.

En opgørelse for januar 2022 viser, at antallet af ledige almene boliger i Thisted Kommune er 1,16 %. Tallet kommer fra Landsbyggefondens statistik for ledige boliger i Thisted Kommune.

Hvis Kommunalbestyrelsen godkender nye almene boliger, hvor der opstår udlejningsudfordringer, kan dette bremse øvrige almennyttige byggerier i hele kommunen.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven i forhold til garantistillelsen.

Almenboligloven i forhold til grundkapitallån og lejeledighed.

Økonomiske konsekvenser

Der er for Thisted Kommune ingen direkte økonomiske konsekvenser i forbindelse med principbeslutningen.

Hvis Kommunalbestyrelsen senere godkender skema A, vil Thisted Kommune skulle stille med grundkapitaltilskuddet og garanti for en del af realkreditlånet.

Der er i budget 2022-2025 ikke afsat beløb til finansiering af den kommunale grundkapital.

Den kommunale grundkapital og kommunegarantiens størrelse vil kunne ændres under projektforløbet, hvis forudsætningerne bag projektet ændres.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 4. februar 2022

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. februar 2022

Økonomiudvalget den 23. februar 2022

Kommunalbestyrelsen den 1. marts 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en positiv tilkendegivelse til Thisted Boligs projekt i Vorupør.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 4. februar 2022, pkt. 8:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 7. februar 2022, pkt. 41:

Udsat med henblik på et møde med Thisted Boligforening.

Sagen genoptages

Formand Lilly Thorsen og direktør Chano Sauer deltager i udvalgets møde kl. 13.00.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. marts 2022

Økonomiudvalget den 23. marts 2022

Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2022

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

65. Ansøgning til medfinansieringspuljen - Mobilt klyngekontor

Udskriv

Sagstema

Ansøgning til medfinansieringspuljen - Mobilt klyngekontor.

Redegørelse

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse har modtaget ansøgning til kommunens medfinansieringspulje på 499.000 kr. Ansøgeren er SYDTHYKLYNGEN, der ønsker at skabe et klyngesamarbejde for Boddum, Ydby og Doverodde med tilhørende opland. Bag klyngesamarbejdet står en lang række af foreninger, se bilag 1.

Projektet skal realisere en udviklingsplan for hele området. Arbejdet med udviklingsplanen foregår i perioden 1. januar 2022 til 31. december 2023. Der søges medfinansiering til projektet i sin helhed, herunder et mobilt klyngekontor. Med det mobile klyngekontor er det tanken at nedbryde skel på tværs af afstande samt give områdets borgere forskellige steder at mødes og afholde aktiviteter, til understøttelse af udviklingsplanens arbejde.

SYDTHYKLYNGEN har ansøgt den statslige Landdistriktspulje og fået et tilsagn om støtte på 570.000 kr. til udvikling af en klyngedannelse. Disse midler er i ansøgningen allokeret til ansættelse af en klyngekoordinator, samt til afholdelse af aktiviteter og events (side 7-8 i bilag 1).

Det ansøgte beløb på 499.000 kr. fra kommunens medfinansieringspulje, skal gå til indkøb af et mobilt klyngekontor samt inventar hertil. Det mobile klyngekontor er et minihus bygget på en trailer (side 49 i bilag 1).

Formålet med udviklingsplanen er at styrke samarbejdet i klyngen og skabe et afsæt for den videre udvikling af området. I ansøgningen fremgår det, at SYDTHYKLYNGEN vil sende en ansøgning til kommunen om at komme i betragtning til en områdefornyelse i forlængelse af udviklingsarbejdet. Det bemærkes, at der pt. ikke er afsat midler i budgettet til områdefornyelsesprojekter.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om 499.000 kr. fra medfinansieringspuljen.

Der er givet tilsagn om 570.000 kr. fra statens Landdistriktspulje.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen. CØL bemærker, at Erhvervs-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 6. januar 2022 besluttede, at man ville have et fællesmøde med Økonomiudvalget og Hanstholm Havn, før beslutning om at give midler fra medfinansieringspuljen til showroom for fiskerierhvervet kan træffes. Det drejer sig om 1 mio. kr. i 2022 og knap 1,3 mio. kr. i 2023. Hvis Økonomiudvalget beslutter at give de ansøgte midler til showroom for fiskerierhvervet, vil der ikke kunne gives midler fra medfinansieringspuljen til Mobilt klyngekontor i 2022, idet der ikke er disponible midler på medfinansieringspuljen før 2024. På Økonomiudvalgets møde den 23. februar 2022 behandles tre sager, hvor der søges om midler fra medfinansieringspuljen i 2022. Det drejer sig om 499.000 kr. til mobilt klyngekontor, 50.000 kr. til sauna i Klitmøller og 250.000 kr. til mountainbike-teknikbane i Vang. I sagen om showroom for fiskerierhvervet samt de tre sager, der behandles i Økonomiudvalget det 23. februar, søges der i alt om 1.799.000 kr. fra medfinansieringspuljen i 2022 og 1.271.986 kr. i 2023. Der skal således prioriteres mellem de projekter, hvor der søges midler fra medfinansieringspuljen. CØL har ikke yderligere bemærkninger.

Andre konsekvenser

Tilsagnet vil give SYDTHYKLYNGEN mulighed for at skabe sammenhæng og dialog på tværs og på trods af afstande.

Høring og sagsgang

Direktionen den 4. februar 2022

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. februar 2022

Økonomiudvalget den 23. februar 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at ansøgningen imødekommes og finansieres med 499.000 kr. af medfinansieringspuljen for 2022.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 4. februar 2022, pkt. 3:

Direktionen indstiller, at ansøgningen imødekommes med 200.000 kr. under betingelse af, at der etableres samlet finansiering på 1.230.500 kr.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 7. februar 2022, pkt. 36:

Udsat med henblik på et møde med udvalget.

Sagen genoptages

Styregruppen for Sydthygruppen ved klynge koordinator Trine Møller deltager i udvalgets møde kl. 14.00.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. marts 2022

Økonomiudvalget den 23. marts 2022

Beslutning

Direktionens indstilling indstilles til godkendelse af flertallet. Jørgen Andersen undlader at stemme.

Til toppen

66. Præsentation af KAT-strategien samt drøftelse om KAT-strategien

Udskriv

Sagstema

Præsentation og drøftelse af Klimaalliancen Thys strategi ”Vejen til Målet” (KAT-strategien) samt præsentation af procesplan for Thisted Kommunes Klimastrategi for kommunens geografi.

Redegørelse

I september 2021 blev rapporten "Klimavisioner i Thy" (link i bilag 1) offentliggjort ved et arrangement i Teutonersalen på Thisted Gymnasium. Rapporten viser en vej til 70 % CO2-reduktion for Thy i 2030 og beskriver, hvilke indsatser der er nødvendige og bør prioriteres for, at reduktionen kan indfries. KAT-strategien (bilag 2) er en fortsættelse af dette arbejde og beskriver, hvordan indsatserne bør prioriteres de kommende år, og hvordan de kan blive fremmet gennem lokalt samarbejde og forankring. Konkrete handleplaner, der skaber de nødvendige CO2-reduktioner, udarbejdes herefter på tværs af alliancen og aktører i Thy.

Strategien skal derfor læses som forbindelsen imellem rapporten Klimavisioner i Thy, de anbefalinger der er beskrevet deri og viser vejen til den praktiske udførelse og implementering af lokale CO2-nedbringende projekter.

KAT-strategien skal senere i foråret indarbejdes i Thisted Kommunes Klimastrategi for kommunens geografi, som et led i DK-2020 Klimahandlingsplanen som vedtages i 2023. Procesplanen for Thisted Kommunes Klimastrategi præsenteres på mødet.

Det vil være følgende medlemmer fra KAT-sekretariatet, som præsenterer KAT-strategien: Michael Lyhne, Leder af Innovation & Kommunikation hos Thy-Mors Energi, samt Jens Therkelsen og Morten Sander, begge projektledere i Team Energi og Ressource i Thisted Kommune.

Borgmester Niels Jørgen Pedersen deltager i præsentationen, som starter kl. 15.30.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. marts 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at KAT-Strategien godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

67. Punkt fra udvalgsmedlem Joachim Plaetner Kjeldsen - igangsættelse af klima-/CO2-budget for Thisted Kommune

Udskriv

Sagstema

Medlem af Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget Joachim Plaetner Kjeldsen fremsender følgende punkt:

Redegørelse

"Jf. Klimaalliancen Thy’s data, rapport og anbefalinger så skal vi indenfor de næste godt syv år nå en reduktion på 343.000 tons CO2-ækvivalenter. Det svarer i runde tal til små 50.000 tons pr. år frem til 2030. Og hvis der ikke skal gå totalt hockeystav i den, så mener jeg, at det er på høje tid, at vi tager en snak om og får lagt en konkret køreplan for, hvordan vi kommer i mål. Herunder mener jeg, at et CO2-budget vil være et godt redskab for organisationen at indføre og styre efter i de kommende år.

Der burde være muligt at finansiere arbejdet, da der i budget 2022 er afsat 750.000 kr. til klimaarbejdet."

Retsgrundlag

Ifølge forretningsorden for Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget § 4 kan et medlem indgive skriftlig anmodning om behandling af en sag.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. marts 2022

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Godkendt, at arbejdet indarbejdes løbende i kommende handleplaner.

Til toppen

68. Deltagelse i møde, hvor der vælges kandidater fra Forum for mindre havne til bestyrelsen i Dansk Havne

Udskriv

Sagstema

Deltagelse i møde den 25. april 2022 til valg af bestyrelsesmedlemmer i Danske Havne fra Forum for mindre havne.

Redegørelse

Der er indkaldt til generalforsamling i Danske Havne den 26. april 2022 kl. 12.45 i Musikkens Hus i Aalborg, bilag 1. Repræsentanterne, der skal repræsentere de mindre havne, som Thisted Kommune er en del af - vælges på et møde forud for generalforsamlingen. Mødet afholdes den 25. april 2022 fra kl. 09.00 til 10.00 i Musikkens Hus i Aalborg.

Der skal på generalforsamlingen vælges 2 bestyrelsesmedlemmer fra Forum for mindre havne, og tidligere har Thisted Kommune bakket op om repræsentanter, der er hjemmehørende i Limfjordshavnene.

Jf. Danske Havnes vedtægter § 5 kan alle medlemshavne være til stede på generalforsamlingen med det antal repræsentanter, de selv ønsker. De mødeberettigede skal have status af ejer repræsentant, havneudvalgs- eller havnebestyrelsesmedlem, direktionsmedlem eller ledende medarbejder.

Retsgrundlag

Danske Havnes vedtægter.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. marts 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der udpeges et medlem, der kan deltage i mødet den 25. april 2022, hvor Forum for mindre havne mødes og vælger kandidater til bestyrelsen.

Beslutning

Kristian Tilsted er valgt.

Til toppen

69. Klimapolitisk Dialogforum i Nordjylland

Udskriv

Sagstema

Udpegning til Klimapolitisk Dialogforum i Nordjylland.

Redegørelse

Formålet med Klimapolitisk Dialogforum (KD) er, at:

 • Medvirke til politisk forankring og koordinering af arbejdet med indsatserne i Den Fælles Nordjyske Klimaambition i kommuner og region.
 • Skabe et tværkommunalt/regionalt politisk dialogforum, der generelt har fokus på udvikling og samarbejde inden for klima og grøn omstilling i de nordjyske kommuner og regionen.

KD skal fungere som netværks- og sparringsorgan, der skal bidrage til at sikre dialog, et højt vidensniveau samt vidensdeling mellem kommuner og region inden for klima og grøn omstilling. Forummet kan anbefale by- og regionsråd, KKR Nordjylland og BRN-bestyrelsen at drøfte relevante problemstillinger med henblik på at understøtte en fælles retning på klimaområdet. Forummet har således ikke selvstændig beslutningskompetence.

KD består af formænd for henholdsvis Økonomiudvalg og relevant fagudvalg i kommunerne og tilsvarende relevante udvalg i regionen - samt to øvrige kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlemmer, som den enkelte kommune/region vælger. En relevant fagdirektør fra hver af de enkelte kommuner/regionen, BRN- og KKR-sekretariaterne deltager også i møderne.

Thisted Kommunalbestyrelse repræsenteres med formanden for Økonomiudvalget, formanden for Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget og to øvrige medlemmer fra Kommunalbestyrelsen.

Retsgrundlag

Kommissorium for Klimapolitisk Dialogforum i Nordjylland.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. marts 2022

Økonomiudvalget den 23. marts 2022

Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2022

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at:

 1. Formanden for Økonomiudvalget, Niels Jørgen Pedersen udpeges til Klimapolitisk Dialogforum.
 2. Formanden for Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, Jens Kr. Yde udpeges til Klimapolitisk Dialogforum.
 3. Der udpeges to øvrige medlemmer til Klimapolitisk Dialogforum fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Ad 3. Indstilles til godkendelse, at Kristian Tilsted og Mette KJærulff udpeges.

Til toppen

70. Prioritering af planopgaver

Udskriv

Sagstema

Orientering om sagsmængde for lokalplaner samt beslutning om retningslinjer for prioritering.

Redegørelse

Selvom vi har en høj effektivitet bl.a. inden for lokalplanlægning, har vi nu desværre så mange ventende planopgaver, at vi er nødsaget til at prioritere i højere grad end tidligere.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget godkendte på mødet den 4. oktober 2021 kriterier for prioritering af planopgaver - lokalplaner. Plan- og Miljøafdelingen genfremsender kriterierne til godkendelse i det nye udvalg med en opdateret liste over lokalplaner.

Lokalplaner udarbejdes i henhold til kommuneplanrammerne herfor. Kommuneplanen er vedtaget for en 12 årig periode og revideres hvert 4. år. Der udarbejdes i den mellemliggende periode kommuneplantillæg for at ændre primært rammer for lokalplanlægning, når der er ønske herom, og hvis det er muligt i forhold til lovgivning på de respektive områder - herunder natur og miljø. Der skelnes mellem to typer af kommuneplantillæg - store og små ændringer af kommuneplanen. De store ændringer kræver en lang proces med debatoplæg, to høringsfaser og vedtagelse i Kommunalbestyrelsen, mens små ændringer følger lokalplanen og kan oftest vedtages i Erhvervs-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget alene. Den sidste har i øvrigt en kortere høringsfase.

Ud over den længere proces er der i alle plansager et stigende krav til høringer og redegørelser, som kommer fra staten (lovgivning) og afgørelser fra diverse klagenævn - på det seneste primært inden for naturområdet. Det stiller store krav internt i hele organisationen, og der opleves flaskehalse på de forskellige myndighedsområder. Selv med muligheden for at indhente rådgiver til planopgaver er der ikke vundet meget på bundlinjen, da en rigtig stor del af processen - over 50 % - udgøres af interne arbejdsprocesser og høring af diverse myndigheder osv. forud for, at planforslagene ligger færdig til politisk behandling. Så vi må i Plan- og Miljøafdelingen konstatere, at den politisk italesatte "regelforenkling" ikke har slået igennem - tværtimod.

Med henblik på en bedre mulighed for Plan- og Miljøafdelingen for at tilrettelægge opgaveflow samt mere klar dialog med ansøgere, foreslår Plan- og Miljøafdelingen følgende kriterier for prioritering af planopgaverne:

 • Erhverv, større virksomheder herunder arbejdspladser
 • Erhverv, mindre virksomheder herunder arbejdspladser
 • Samfundsmæssige interesser - offentlige institutioner, infrastruktur osv. - hvor det kommer borgeren til gode
 • Boligområder - større og i overensstemmelse med kommuneplanen
 • Boligområder - større, som kræver ændring af kommuneplanen
 • Mindre områder diverse anvendelse i overensstemmelse med kommuneplanen
 • Mindre områder diverse anvendelse, som kræver ændring af kommuneplanen
 • Enkelte matrikler, fx bolig

Listen er ikke udtømmende, da der indimellem kommer andre planopgaver, som ikke fremgår.

Som udgangspunkt meddeles afslag på projekter på små områder/enkelte matrikler, hvis området i forvejen er lokalplanlagt og i overensstemmelse med kommuneplanen.

Plan- og Miljøafdelingen vil derudover i opstartsfasen indgå i en nærmere dialog med ansøgere om tidsplan og i det hele taget realismen i projekterne. Et eksempel på et urealistisk projekt kan være planlægning for et privat plejehjem i den nordlige del af kommunen, hvor ansøgningen var afhængig af plangrundet, og det blev kørt igennem på rekordtid, selvom det krævede den lange planproces. Det blev så efter et par år konstateret, at projektet ikke var levedygtigt, og at man ønskede at tilbageføre hele planlægningen herunder også, at arealet blev tilbageført til landzone. Dette projekt kostede rigtig mange ressourcer, som kunne have været brugt meget bedre.

Ovenstående prioritering er retningsgivende, og der vil i alle tilfælde blive foretaget en anderledes prioritering, hvis det f.eks. ønskes politisk - men det betyder også, at andre plansager rykker ned ad listen.

Bilaget viser en oversigt over plansager - henholdsvis overordnede plansager "Ø", som f.eks. kommuneplan, helhedsplaner, klimaplan osv. og lokalplaner "LP", som det ser ud nu og til dels også prioriteret ud fra ovenstående retningslinjer. Der er dog allerede verserende sager, som måske vil blive prioriteret anderledes fremover. Derudover kan opgaver af forskellige årsager gå i stå, og derfor ændres prioriteringen løbende. Der kommer jævnligt nye potentielle lokalplansager på listen, som - efter afklaring - går ind i prioriteringen af opgaver. Plan- og Miljøafdelingen forventer, at lokalplansager inden for vedvarende energi (VE-anlæg eller biogas, solceller, vindmøller og power2x) vil øge antallet af lokalplansager betydeligt i forbindelse med vedtagelse af strategier og handleplaner herfor. På nuværende tidspunkt er der ca. 12 projekt forespørgsler inden for solceller og vindmøller.

I perioder, hvor Plan- og Miljøafdelingen skal prioritere ressourcer til de større planopgaver, vil antallet af udarbejdede lokalplaner være færre.

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Det vil kunne opleves som en serviceforringelse, når en sag enten har lang sagsbehandlingstid eller, at der meddeles et afslag.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. marts 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Retningslinjer for prioritering af lokalplaner vedtages.
 2. Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Taget til efterretning.

Til toppen

71. "Vorupør i udvikling" søger støtte til projektet "Folkehuset VØ"

Udskriv

Sagstema

Foreningen Vorupør i Udvikling (VIU) søger 280.000 kr. til et forprojekt vedrørende "Folkehuset VØ".

Redegørelse

Af ansøgningen fremgår det, at folkeskolen i Vorupør i 2015 blev nedlagt efter en årrække med faldende elevtal. Vorupør Skole blev overtaget af Erhvervsforeningen og Borgerforeningen, som sammen har stiftet foreningen "Vorupør i Udvikling" (VIU). VIU arbejder for at udnytte bygninger og arealer til gavn for lokalbefolkningen. Ved hjælp af lokale kræfter forblev fribørnehuset i dele af bygningskomplekset, hvor både byens vuggestue og børnehave er samlet. Et projekt der udelukkende er finansieret lokalt. Resten af bygningerne stod mere eller mindre tomme, indtil VIU i 2017, i samarbejde med en gruppe lokale iværksættere, satte sig for at omdanne dele af skolen til et kontorfællesskab og iværksætterhus ved navn Surf & Work. Sidenhen er et fitnesscenter åbnet i bygningen, mens resten af arealerne, herunder gymnastiksalen, hyppigt bruges som medborgerhus, hvor både private og offentlige arrangementer for byens borgere finder sted. Udover Realdanias støtte i 2019 til renovering af den gamle skolebygning, herunder indgangspartiet, drives stedet udelukkende egenfinansieret og ved hjælp af frivilligt arbejde. Både fribørnehuset og Surf & Work efterspørger nu mere plads, og der går ikke lang tid, før dele af bygningen trænger til omfattende renovering.

VIU motiverer ansøgningen med, at man ønsker at skabe et sted, der samler folk og skaber nye synergier på tværs af funktioner. Ønsket er at skabe en ramme for fællesskab, idéudfoldelse og afprøvning af nye ting. Med projektet ønsker man at styrke rammerne for et nyskabende sted for iværksættere, et børnehus, et fitnesscenter, et medborgerhus og ikke mindst et offentligt sted at mødes både ude og inde. Huset skal henvende sig til både turister og lokale. Man ønsker at skabe et sted, der genererer flere arbejdspladser, et sted til store og små arrangementer samt til foreningsliv - alt sammen med det mål at gøre det endnu mere attraktivt at bo i Vorupør. Intentionen er, at der skal være rum til både fællesspisning, sportsaktiviteter, koncerter, foreningsliv, leg, iværksættermiljø, foredrag, åbne værksteder, sommerbio, undervisning og et uformelt mødested for hele byen. Ansøger beskriver planen som en justérbar arkitektur, der skal kunne opskaleres, nedskaleres og bygges om.

De 280.000 kr., der søges nu, skal indgå som medfinansiering af et forprojekt med overskriften “Inddragelse og Skitseforslag”, der skal sikre et fælles projekt forankret hos byens borgere. Denne del af projektet planlægges at køre i perioden 2022-2023. Forprojektet skal munde ud i en udviklingsplan med tilhørende skitseforslag for, hvordan man mener, at Folkehuset VØ skal hænge sammen både fysisk, socialt og ikke mindst økonomisk. I de efterfølgende faser, som man håber kan igangsættes i perioden 2023-2027, skal der arbejdes med projektering, finansiering, udbud og realisering af det endelige projekt.

Der vil blive etableret en styregruppe bestående af VIU samt en række frivillige, der repræsenterer både faste brugere af bygningen og eventuelt andre med særlig ekspertise. Styregruppen påtænker at ansætte en til to fagligt kompetente projektledere. Som rådgivere vil man søge et arkitektfirma, der kan stå for hele processen lige fra borgerinddragelse til skitser, anlægsbudget mv. Ansøger bidrager selv med 65.375 kr. som egenfinansiering af forprojektet. Pengene kommer fra borgere og erhvervsdrivende. Udover de 280.000 kr., som søges ved Thisted Kommune, søger man et tilsvarende beløb hos RealDanias "Underværker". Ansøger tilføjer, at Vorupør har drevet stedet i nu snart 7 år uden støtte fra Thisted Kommune. Ansøger vurderer desuden, at projektet indskriver sig i den nyligt udviklede “Strategisk Fysisk Udviklingsplan for Vorupør og Klitmøller” fra 2020.

Ansøger har på afdelingens spørgsmål supplerende oplyst, at VIU har fået en konkret henvendelse fra Vorupør Fribørnehus om, at de kan se på børnetallene for de kommende år, at de kommer til at mangle plads. Derfor skal de allerede nu tænke på en udvidelse. Desuden har man fået en henvendelse fra Surf & Work, som melder, at de ikke har flere ledige pladser. De forventer at kunne udleje mere, hvis de har kapaciteten de kommende år. I begge tilfælde vurderes det at være en øget tilflytning til Vorupør, som styrker efterspørgslen. I øvrigt oplyser ansøger, at man hidtil har fokuseret på de indvendige faciliteter, men at man også er opmærksom på, at de udvendige faciliteter rummer stort potentiale. Man har for eksempel haft succes med gennemførelse af en fest og en markedsdag i den gamle skolegård.

Ansøgningen medsendes som bilag.

Teknik, Erhverv og Beskæftigelses vurdering

Et projekt som det beskrevne vil kunne gøre Vorupør endnu mere attraktiv som tilflytterby, og iværksættermiljøet i huset vil kunne bidrage til kreative miljøer og mulig opstart af mindre virksomheder.

Det må også tilføjes, at hvis Thisted Kommune involverer sig i udviklingsplaner for den private daginstitution, Vorupør Fribørnehus, åbner det for tilsvarende forventninger fra andre lignende tilbud i kommunen. Desuden kan det tilføjes, at der i kommunens "Strategisk Fysisk Udviklingsplan", som ansøger henviser til, er fokus på udvikling af de udendørs arealer omkring skolebygningen. Intentionen er derved at skabe en aktivitetsramme for fastboende og turister. Projektet fra VIU har sit fokus på først og fremmest børnehave, forsamlingshus, fitness og iværksætteri. Fitness-delen drives i øvrigt i dag som et privat tilbud, der ikke nødvendigvis vil kunne understøttes af kommunale udviklingstiltag.

Retsgrundlag

Erhvervsfremmeloven.

Økonomiske konsekvenser

Der kan i 2022 og 2023 ikke anvises finansiering af 280.000 kr. fra puljen til medfinansiering.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen. CØL bemærker, at der ikke er disponible midler på medfinansieringspuljen før 2024. CØL har ikke yderligere bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. marts 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at projektet ikke kan støttes, da det ikke er muligt at anvise finansiering.

Beslutning

Godkendt, at der bevilges 120.000 kr. fra erhvervsmidlerne, og at hele projektet gennemføres.

Til toppen

72. Debatoplæg om vindmøller ved Hanstholm Havn

Udskriv

Sagstema

Debatoplæg om ny planlægning for etablering af seks vindmøller på Hanstholm Havns moler og areal syd for havnen.

Redegørelse

Hanstholm Havn har en vision om at blive CO2-neutral og Europas grønneste fiskerihavn. For at realisere den vision ønsker Hanstholm Havn at skabe rammerne for at koble forskellige sektorer og industrier sammen med vedvarende energi. Thisted Kommune harmodtaget en ansøgning fra Thy-Mors Energi om planlægning for et vindmølleprojekt på Hanstholm Havn. Derudover er der ansøgt om, at projektet miljøvurderes.

Projektet omfatter seks vindmøller ved Hanstholm Havn. Der er tale om henholdsvis to vindmøller på de eksisterende moler og fire vindmøller syd for havnen, alle i en højde på op til 180 m. Se oversigtskort over projektområdet på bilag 1.

En del af projektområdet er med gældende kommuneplanrammer og lokalplan udlagttil erhverv, nærmere bestemt havneerhverv. En del af projektområdet er ikke planlagt i forvejen og ligger i landzone.

Den gældende planlægning muliggør ikke etablering af vindmøller på havnen, derfor forudsætter projektet, at der udarbejdes et nyt plangrundlag. Dette i form af et tillæg til Kommuneplan 2021-2033, som udlægger en ny ramme og retningslinje for vindmøller på den konkrete placering samt en ny lokalplan, der ligeledes muliggør etablering af vindmøller.

Da projektet forudsætter en større ændring af kommuneplanens rammer og retningslinjer, samt fordi projektet skal miljøvurderes, er det et krav, at planprocessen indledes med en fordebat. I fordebatten indkaldes idéer og forslag fra offentligheden til planlægningen og miljøvurderingen.

Se debatoplægget her:

http://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?tillaegId=86

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. marts 2022

Økonomiudvalget den 20. marts 2022

Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at debatoplægget godkendes og sendes i offentlig høring i 4 uger.

Beslutning

Kristian Tilsted ønsker sin habiliet prøvet. Udvalget finder ikke Kristian Tilsted inhabil, og han deltager derfor i sagens behandling.

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

73. Forslag til Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2021-2033 og Lokalplan 33-001 Erhverv, Thorsted

Udskriv

Sagstema

Forslag til Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2021-2033 samt forslag til Lokalplan 33-001 Erhverv, Thorsted.

Redegørelse

Thisted Kommunalbestyrelse besluttede den 31. august 2021 at igangsætte planlægningsprocessen for CSK Stålindustri i Thorsted.

Planlægningen udvider det udlagte erhvervsområde i Thorsted og sikrer udviklingsmuligheder for den eksisterende virksomhed i området, CSK Stålindustri. Se afgrænsning af planforslagene på oversigtskort i bilag 1.

Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2021-2033 udvider kommuneplanrammen, som udlægger området til erhverv, mod sydøst. Der ændres ikke i de gældende rammebestemmelser, men kun rammens arealmæssige afgrænsning.

Se forslag til Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2021-2033:

http://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?tillaegId=80

Lokalplanen har til formål at sikre udviklingsmuligheder for den eksisterende virksomhed. Lokalplanen indeholder blandt andet bestemmelser for bebyggelsens omfang og placering, sikring af beplantning og afskærmning mod det åbne land og for vejadgang. Området ligger i landzone og skal forblive i landzone, men lokalplanen giver bonusvirkning helt konkret til to nye bygninger sydøst og vest for det eksisterende byggeri, hvorved disse bygninger ikke vil kræve landzonetilladelse. Der udlægges et større byggefelt for planområdets østlige del, hvor ny bebyggelse kan opføres. Nye bygninger, ud over de to konkrete bygninger, vil forudsætte landzonetilladelse.

Se forslag til Lokalplan 33-001:

http://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=975

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. marts 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at forslag til Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2021-2033 samt forslag til Lokalplan 33-001 vedtages og sendes i 4 ugers høring.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

74. Eventuel ny planlægning af erhvervsområdet Vilhelmsborgvej/Tigervej i Thisted nord

Udskriv

Sagstema

Eventuel igangsættelse af ny lokalplan for erhvervsområdet Vilhelmsborgvej/Tigervej i Thisted nord.

Redegørelse

Plan- og Miljøafdelingen har modtaget en forespørgsel om indretning af en ca. 850 m2 stor lægeklinik på Vilhelmsborgvej i Thisted.

Området er omfattet af Partiel Byplanvedtægt nr. 4 - se kortbilag 1 - og jf. bestemmelserne heri, kan der ikke dispenseres til formålet ej heller ved en midlertidig dispensation. Ansøger modtager derfor et afslag.

Vurdering af mulighed for ny lokalplan

Ved moderniseringen af Planloven i 2017 er der en øget fokus på beskyttelse af erhverv og den fortsatte mulighed for at drive erhverv uden, at erhvervet begrænses efter etablering. Det betyder, at der i kommuneplanen er udpeget erhvervsområder, herunder produktion og industri, hvor det kun er bestemte typer erhverv, der må placeres for sikre arealer til formålet og derved undgå miljøkonflikter til andre typer anvendelser.

Området ved Vilhelmsborgvej er omfattet af kommuneplanramme 1.E.158 i Kommuneplan 2021-2033 som fastlægger, at området må anvendes til erhvervsområde og til butikker med særligt pladskrævende varegrupper i miljøklasse 2-5. En lægeklinik kategoriseres som en erhvervstype i miljøklasse 1 og derved en følsom anvendelse.

Kommuneplanens rammer og retningslinjer har fastlagt området til erhvervstyper i de højere miljøklasser med henblik på at sikre arealer til, at eksisterende og nye virksomheder kan etablere sig og udvide uden at blive påført begrænsninger af følsomme anvendelser i miljøklasse 1. Kommuneplanen har sikret andre arealer i Thisted, hvor følsom anvendelse, som en lægeklinik, kan placeres.

Ansøger har fremført argumentet for etablering af lægeklinik, at området er under forandring, og man derfor bare kan ændre planlægningen.
Da området er udlagt til erhverv i miljøklasse 2-5, vil en ny planlægning bero på, at der ikke fortsat vil være erhvervstyper i de højere miljøklasser i området, hvilket efter al sandsynlighed er urealistisk. Det er en planlægningsopgave ikke at pålægge eksisterende erhverv begrænsninger eller indskrænkelse, som etablering af følsom anvendelse i miljøklasse 1 i området kan medføre.


For at afgøre om det overhovedet er muligt at gennemføre en ny planlægning for området, skal der gennemføres en analyse af anvendelser af området i dag. I givet fald analysen viser, at der fortsat er og vil være virksomheder i den højere miljøklasse i området, vil Thisted Kommune skulle retlig eller fysisk lovliggøre evt. andre anvendelser, der er indrettet i strid med anvendelsesbestemmelserne for området, herunder aktiviteter i miljøklasse 1.

Det skal tilføjes, at der før moderniseringen af Planloven i 2017 blev givet tilladelse til en tandlægeklinik på Tigervej 1 i Thisted. Klima-, Miljø- og Teknikudvalget behandlede dette på mødet den 11. maj 2015. Her blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en ny lokalplan for området, hvor der blev taget højde for klinikken. Fremgangsmåden med en tilladelse på forkant er dog ikke en lovmedholdelig løsning, som desværre fandt anvendelse i den pågældende sag. Lokalplanen er aldrig blevet udarbejdet, da andre mere presserende lokalplaner er prioriteret, samt at lovgivningen ift. sikring af erhvervsarealer med høje miljøklasser er skærpet siden. Den pågældende tandlægeklinik ligger nordligst i området med skov overfor, mens den aktuelle ansøgning af lægeklinik ligger midt i området og også med et erhvervsområde på den anden side af Østerbakken og vil derfor forventeligt have en større påvirkning af området.

Retsgrundlag

Lov om planlægning

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Ved en ændring af planlægningen til mindre miljøklasser bliver der mindre areal til den type virksomheder, som har brug for de lidt højere miljøklasser. Der er begrænsede muligheder for yderligere udlæg af areal i Thisted.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. marts 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at det besluttes, hvorvidt der skal igangsættes en ny lokalplan.

Beslutning

Udsat til kommende møde.

Til toppen

75. Skema A - Ansøgning og opførsel af familie/seniorboliger på Fyrvej i Hanstholm

Udskriv

Sagstema

Boligselskabet Viborg Amt ansøger om godkendelse af skema A for opførsel af 12 nye almene familie-/seniorboliger på Fyrvej i Hanstholm.

Redegørelse

I samarbejde med en lokal beboergruppe i Hanstholm fik Boligselskabet Viborg Amt den 28. april 2020 en principgodkendelse af deres boligprojekt på Fyrvej i Hanstholm, jf. bilag 1.

På baggrund heraf er området blevet gennemgået for historiske minder, og der er lavet en lokalplan for området. Derudover har boligselskabet fået tegnet et projekt, jf. bilag 2. Plan og Miljøs vurdering er, at projektet kan holdes inden for den gældende lokalplan.

Særlige udlejningskriterier

Boligselskabet Viborg Amt ønsker at få godkendt særlige udlejningskriterier, jf. bilag 3.

Herunder;

 • Som minimum skal 1 beboer være fyldt 55 år ved indflytning.
 • Afdelingens beboere har fortrinsret til ledige boliger i afdelingen.

Bolig og anlægsøkonomi

Boligerne er fordelt på fire typer samt et fælleshus, jf. bilag 4-5.

 • 2 stk. type 1 på 74 m² - forventet husleje 6.373 kr. pr. måned.
 • 2 stk. type 2 på 93 m² - forventet husleje 7.377 kr. pr. måned.
 • 4 stk. type 3 på 98 m² - forventet husleje 7.629 kr. pr. måned.
 • 4 stk. type 4 på 106 m² - forventet husleje 8.068 kr. pr. måned.
 • Fælleshus 98 m²
 • Vognly med en månedlig leje på 125 kr.

Samlet boligareal ekskl. vognly/depot er 1.252 m².

Det gennemsnitlige boligareal er 104 m².

Opgørelse over ledige boliger i Thisted Kommune

Thisted Kommune kan kun godkende nyt alment byggeri forudsat, at der er under 2 % ledige boliger i kommunen på tidspunktet for godkendelsen. En opgørelse for februar 2022 viser, at antallet af ledige andelsboliger i Thisted Kommune er 1,20 %. Tallene kommer fra Landsbyggefondens statistik om ledige boliger for Thisted Kommune.

Projektets maksimumbeløb

Gældende støttebeløb for familieboliger i provinskommuner 2022, jf. bilag 1, side 2-3. og bilag 6.

Maksimumsbeløb pr. bolig: (12 boliger x 356.020 kr.)

4.272.000 kr.

Maksimumsbeløb pr. m2: (1.252 m2 x 17.280 kr.)

21.635.000 kr.

Det tilgængelig maksimumsbeløb udgør

25.907.000 kr.

Projektets anlægsøkonomi

Boligselskabet oplyser, at byggebudgettet ligger inden for maksimumsbeløbet gældende for almene familieboliger i 2022.

Forventet fordeling af anlægsramme:

Grundudgifter:

2.497.000 kr.

Håndværkerudgifter:

19.459.000 kr.

Omkostninger:

3.549.000 kr.

Gebyrer

401.000 kr.

Den samlede anlægsramme udgør

25.906.000 kr.

Den samlede anlægsramme er indenfor maksimumsbeløbet.

Projektets finansiering

Finansieringen af almene boliger efter den 1. januar 2019, med et gennemsnitligt boligareal mellem 90-105 m², er som følger:

88 % Kreditforeningslån

22.797.000 kr.

10 % Kommunal grundkapital

2.591.000 kr.

2 % Beboerindskud

518.000 kr.

Finansiering - ialt

25.906.000 kr.

Den kommunale grundkapitaltilskud er således 2.591.000 kr.

Ud over den kommunale grundkapital skal der stilles en kommunal garanti for kreditforeningslånet. Boligselskabet Viborg Amt har vedlagt en garantiudmåling fra Nykredit, hvor det fremgår, at den kommunale garanti vil blive 67,36 % af realkreditlånet - i alt 15.357.000 kr., jf. bilag 7.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 41 i forhold til garantistillelsen.

Almenboligloven § 118a i forhold til grundkapital-lån og § 115 stk. 7 i forhold til lejeledighed.

Økonomiske konsekvenser

Thisted Kommune skal yde et grundkapitalindskud på 2.591.000 kr. Der er i budget 2022-2025 ikke afsat beløb til finansiering af den kommunale grundkapital, hvorfor beløbet skal finansieres af kassen.

Ud over den kommunale grundkapital skal der stilles en kommunal garanti for kreditforeningslånet på 15.357.000 kr.

Kommunegarantiens og grundkapitallånets størrelse vil kunne ændres under projektforløbet, hvis forudsætningerne bag projektet ændres.

Center for Økonomi og Løn bemærker, at forudsat at de 12 nye almene boliger på Fyrvej i Hanstholm er fuldt udlejet, vurderes risikoen for effektuering af kommunegarantien og tab på grundkapitallånet at være meget begrænset. Mange faktorer påvirker imidlertid efterspørgslen på de 12 boliger i perioden, hvor garantien og grundkapitallånet eksisterer, og det er især vanskeligt at vurdere efterspørgslen efter boliger på lang sigt. Risikovurderingen er derfor vanskelig at foretage.

Center for Økonomi og Løn har ingen ikke yderligere bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 10. marts 2022

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. marts 2022

Økonomiudvalget den 23. marts 2022

Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Skema A godkendes.
 2. Særlige udlejningskriterier godkendes.
 3. Der betales en kommunal grundkapital på 10 % af anlægssummen svarende til 2.591.000 kr., der finansieres af kassen.
 4. Der stilles en kommunal garanti på 15.357.000 kr.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 10. marts 2022, pkt. 7:

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

76. Lukket punkt: Salg af areal

Til toppen

77. Skema C - Almene boliger i Klitmøller, Thisted Bolig

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af skema C for alment boligprojekt på Vangvej, Klitmøller, afd. 16, Thisted Bolig.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 23. juni 2020 skema B for opførelse af 14 almene boliger på adressen Vangvej 16, Klitmøller. Det samlede anlægsbudget på skema B-niveau var på 28.406.000 kr.

Thisted Bolig har fremsendt skema C for bebyggelsen, jf. bilag 1.

Det fremgår af skemaet, at byggeriet er afsluttet inden for den økonomiske ramme som godkendt i skema B.

Projektets finansiering:

88 % kreditforeningslån

24.997.000 kr.

10 % kommunal grundkapital

2.841.000 kr.

2 % beboerindskud

568.000 kr.

I alt

28.406.000 kr.

Thisted Bolig har bekræftet, at huslejen er tilsvarende niveauet som angivet på tidspunktet for skema B – 866 kr. pr. m2.

Sammen med skema C er der vedlagt en revisorerklæring fra Revisionsfirmaet PWC, som konkluderer, at byggeregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om støtte til almene boliger, jf. bilag 2-3.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger.

Økonomiske konsekvenser

Projektet holder sig inden for den økonomiske ramme, der blev fastlagt ved godkendelse af skema B. Der er derfor ikke yderligere økonomiske konsekvenser i forbindelse med godkendelse af skema C.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 10. marts 2022

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. marts 2022

Økonomiudvalget den 23. marts 2022

Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Skema C godkendes og indberettes i bossinf systemet.
 2. Thisted Kommune stiller en kommunal grundkapital på 2.841.000 kr., og beløbet finansieres af kassen, jf. beslutningen ved behandlingen af skema B.
 3. Thisted Kommune stiller en kommunal garanti på 17.998.000 kr., jf. beslutningen ved behandlingen af skema B.
 4. Huslejen godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 10. marts 2022, pkt. 8:

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Til toppen

78. Anlægsbevilling - Autocamping

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb - Autocamperfaciliteter i Thisted Kommune.

Redegørelse

I forbindelse med Budgetforliget for 2021 aftaltes det, at: "Der skal arbejdes for en fælles løsning af autocampingproblematikken for hele vestkysten i samarbejde med de øvrige turismeorganisationer på vestkysten. Der afsættes 1 mio. kr. i 2021 til formålet."

I samarbejde med Destination Nordvestkysten og andre interessenter skal der arbejdes for etablering af fysiske anlæg for autocampere i Thisted Kommune.

Den geografiske placering er ikke fastlagt ligeledes heller ikke, hvorledes de fysiske anlæg skal drives, det må kommende drøftelser med interessenter afgøre.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Rådighedsbeløbet på 1,0 mio. kr. fra 2021 til XA-982 Autocamping er overført til investeringsoversigten i budgettet for 2022.

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløbet.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej.

Påvirkning renter og afdrag:

Nej.

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen.

Afledte driftsudgifter:

Ikke opgjort.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. marts 2022

Økonomiudvalget den 23. marts 2022

Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Rådighedsbeløbet XA-982 - Autocamping på 1,0 mio. kr. frigives, og der gives en anlægsbevilling til autocamperfaciliteter i Thisted Kommune.
 2. Drift- og Anlægsafdelingen i samarbejde med Destination Nordvestkysten og Thy Turistforening bemyndiges til indenfor anlægsrammen at etablere fysiske faciliteter for autocampere.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Til toppen

79. Prioritering af anlægsbevilling til vejanlæg 2022

Udskriv

Sagstema

Prioritering af anlægsbevilling til vejanlæg 2022.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendte den 1. marts 2022 anlægsbevilling på 11,5 mio. kr. til Vejanlæg i 2022.

Drifts- og Anlægsafdelingen foreslår, at midlerne anvendes som angivet nedenfor. For samlet overblik se bilag 1.

1. Vegendalvej ‐ Hævet flade, sikker krydsning og sammenbinding til Strandstien, jf. bilag 2.

Projektet har til formål at anlægge en sikker krydsning for lette trafikanter fra Strandvejen over Vegendalvej og til stien ved Johnsens Allé.

2. Klimatilpasning af Døjholtvej, jf. bilag 3.

Projektet har til formål at klimasikre en del af Døjholtvej mod oversvømmelse. Løsningen er at hæve en vejstrækning på ca. 600 m, der er placeret lavt i terrænet.

3. Regnvandsbassin i Nors, jf. bilag 4.

Projektet har til formål at genskabe lermembranen i bassinbunden, for herefter at overdrage ejerskabet til Thisted Vand.

4. Renovering af bro på Krik Strandvej, jf. bilag 5.

Projektet har til formål at renovere eksisterende bro over Kastet Å. Herunder faskinesikring og sikring mod erosion i vandzonen. Eksisterende fortov fjernes og erstattes med asfalt og bredde kantbaner, så cykelbanerne på Krik Strandvej forbindes over broen.

5. Renovering af bro ved Årup Byvej, jf. bilag 6.

Projektet har til formål at lave en større renovering af eksisterende bro over Årup Å. Herunder udskiftning af autoværn og brobelægning.

6. Multibane og legeplads ved Sydhavnen, jf. bilag 7.

Projektet har til formål at sikre et rekreativt opholdsareal til aktiviteter for borgere i alle aldersklasser.

7. Vejrenovering af Langebeksvej ‐ Skjoldborg, jf. bilag 8.

Projektet har til formål at sikre håndtering af overfladevand samt anlæg af ny asfalt. Projektet følger Thisted Vands tidsplan i forbindelse med kloakrenovering i Skjoldborg over de næste 3 år.

8. Legindvej ‐ Forundersøgelser til sikring af vej‐ og skråninger, jf. bilag 9.

Projektet har til formål at sikre Legindvej på den strækning, der krydser Hørsted Å. For at sikre vejen mod sætninger, skal skråningerne sikres mod yderligere udskridning.

9. Cykelforbindelse/sikker krydsning tværs over Aggervej, jf. bilag 10. Projektet har til formål at lave en sikker krydsning for bløde trafikanter over Aggervej. Således bindes den nyanlagte cykelsti på Vesterhavsvej sammen med cykelstierne på Krik Strandvej.

10. Trafiksikkerhedsplan ‐ komplet revision, jf. bilag 11. Projektet har til formål at lægge strategien for Thisted Kommunes arbejde med trafiksikkerhedsmæssige tiltag de næste 4 år ved udarbejdelse af en trafiksikkerhedsplan. Med afsæt i trafiksikkerhedsplanen udarbejdes en handleplan, der sikrer de enkelte projekters udførsel.

11. Sennelsvej ‐ Indfaldsvej. Forundersøgelser og budgettering, jf. bilag 12.

12. Elladestandere ‐ Planlægning og struktur jf. bilag 13.

Projektet har til formål at sikre, at Thisted Kommune har en klar strategi vedrørende infrastruktur for elladestandere.

13. Ombygning af to lokaliteter for modulvogntog på Amtoftvej og Amtoftvej/Aalborgvej, jf. bilag 14.

Projektet har til formål at sikre et vejforløb dimensioneret til modulvogntog kørende via Mors og op til Rute 29 ved Øsløs, og derfra videre nordpå.

14. Medfinansiering af statslige midler til cykelstiprojekter, jf. bilag. 15.

Ved tilsagn finansierer Vejdirektoratet 50 % af projektet. Thisted Kommune finansierer den resterende halvdel. De i 2022 afsatte midler, har til formål at udarbejde analyse- og projekteringsarbejde ved tilsagn fra Vejdirektoratet.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ

Økonomiske konsekvenser

Projekt nr.

Projekt titel

Kr.

1.

Vegendalvej ‐ Hævet flade, krydsning og sammenbinding til Strandstien

1.200.000

2.

Klimatilpasning af Døjholtvej

1.000.000

3.

Regnvandsbassin i Nors

600.000

4.

Renovering af bro på Krik Strandvej

500.000

5.

Renovering af Bro ved Årup Byvej

1.500.000

6.

Sydhavnen ‐ Multibane og legeplads

1.000.000

7.

Vejrenovering af Langebeksvej ‐ Skjoldborg

500.000

8.

Legindvej ‐ Forundersøgelser til sikring af vej‐ og skråninger

500.000

9.

Cykelforbindelse/sikker krydsning tværs over Aggervej

1.000.000

10.

Trafiksikkerhedsplan ‐ komplet revision

750.000

11.

Sennelsvej ‐ Indfaldsvej ‐ Forundersøgelser og budgettering

1.000.000

12.

Elladestandere ‐ Planlægning og struktur

300.000

13.

Ombygning for modulvogntog Amtoftvej og Amtoftvej/Aalborgvej

600.000

14.

Medfinansiering til statslige midler til cykelstiprojekter

1.050.000

I ALT

11.500.000

Projekterne kan finansieres af den allerede frigivne anlægsbevilling til Vejanlæg 2022.

Projekt 7 og 8 medfører afledte driftsudgifter for i alt 15.000 kr. årligt. Udgifterne afholdes indenfor driftsbudgettet på området.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. marts 2022.

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at 11,5 mio. kr. anvendes til ovennævnte projekter og finansieres af den allerede frigivne anlægsbevilling til Vejanlæg i 2022.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

80. Asfaltplan 2022

Udskriv

Sagstema

Prioritering af de afsatte driftsmidler og anlægsbevilling til asfaltbelægninger i 2022.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendte den 1. marts 2022 anlægsbevilling på 11,5 mio. kr. til asfaltbelægning 2022.

Desuden er der på driften for 2022 afsat 8,3 mio. kr., i alt 19,8 mio. kr., som Drifts- og Anlægsafdelingen foreslår anvendt som angivet i bilag 1 og 2.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Asfaltforslagene i 2022 kan finansieres af de afsatte driftsmidler på budgettet og den allerede frigivne anlægsbevilling på 11,5 mio. kr. til "Asfalt - 2022".

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. marts 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at de afsatte driftsmidler på budgettet og den allerede frigivne anlægsbevilling på 11,5 mio. kr. "Asfalt - 2022" anvendes som vist i bilag 1 og 2.

Beslutning

Godkendt af flertallet. Imod stemte Brian Nielsen, som vil have byttet Kallerupvej ud med Gjerbølsvej fra Todbølvej til togbanen og Katholmvej.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 14. marts 2022:

Mette Kjærulff og Henning Holm

Til toppen

81. Kvalitetsbeskrivelse for slåning af græsarealer langs veje i Thisted Kommune

Udskriv

Sagstema

Ændringer i plejen af rabatter og øvrige arealer ved veje og stier til gavn for naturen uden at slække på trafiksikkerheden.

Redegørelse

Den nuværende praksis for slåning af rabatter og sidearealer ved veje i Thisted Kommune, udføres efter en politisk vedtaget standard for græsslåning langs vejene. Standarden er fra 2008 og er lavet for at ensrette græsslåningen efter kommunesammenlægningen, jf. bilag 1, Standard for pleje af græsarealer langs veje i Thisted Kommune.

Udviklingen i samfundet med den øgede fokus på biodiversitet bevirker, at der er behov for at justere kvalitetsbeskrivelsen for rabatgræs for at tilgodese den naturlige bestand af flora og fauna. Græsarealerne er vigtige spredningskorridorer (dvs. sammenhængende grønne arealer, hvor det er muligt for flora og fauna kan sprede sig) for den vilde bestand, men uden regelmæssig pleje vil vejkanterne med tiden oftest gro til med krat og træer. Tilgroning kan være ødelæggende for vejanlæggets funktion og kan mindske trafiksikkerheden, især på strækninger med meget krydsende vildt.

Det øgede fokus fra interesentgrupper og borgere giver henvendelser til Drifts- og Anlægsafdelingen samt Park og Vej med særlige ønsker til plejen af rabatter på specifikke lokaliteter. Der er ofte modsatrettedeønsker om, at vi skal lade rabatterne gro vildt eller slå noget mere.

Den eksisterende flora i en vejrabat er blandt andet et resultat af den pleje og drift, vejrabatten udsættes for. Denne justering af kvalitetsbeskrivelsen tilrettelægger plejen på vejstrækningerne, så de primære funktioner for vejanlægget opretholdes og herunder trafiksikkerhed samtidig med, at der tages mere hensyn til flora og fauna.

Overordnet set består justeringen i,

 • at græsset bliver lidt højere på strækninger ved stier og græsflader i byzone, dvs. op til 20 cm højt græs.
 • at der - ift. nuværende standard - bliver slået i dobbeltbredde (et skår mere) i hver side af rabatten i foråret på klasse 1 vejene. Det er ca. 348 km rabatter og i alt ca. 40 ha, der slås mere om foråret. Slåningen ønskes for at hæmme de kraftigt voksende græsser og urter og dermed fremme de svagere hjemmehørende arter, jf. bilag 2 Kvalitetsbeskrivelse for pleje og drift af græsarealer langs veje i Thisted Kommune og bilag 3 - kort.

Kvalitetsbeskrivelsen foreslår også, at der forsøges med kun at slå rabatten på følgende strækningerne:

 • Kystvejen fra Hanstholm til Klitmøller
 • Agger by til færgen
 • en del af Istrupvej i skoven

Gældende for de tre strækninger er, at de slås hvert 2. - 3. år, jf. bilag 3 - kort. Park og Vej kan i samarbejde med Landbrug og Natur inddrage kortere strækninger efter konkrete vurderinger.

Der vil dog være behov for at lave punktslåninger, hvis der er steder, det giver problemer i forhold til trafiksikkerheden. Hvis ændringen viser sig ikke at være gavnlig for floraen, ændres slåningen til at følge de øvrige vejklasser 1 og 2, som beskrevet i kvalitetsbeskrivelsen.

Retsgrundlag

Vejloven.

Vejregel, 'Vedligehold af det færdselfrie areal' 2009, Vejdirektoratet.

Økonomiske konsekvenser

Ændringen afholdes inden for gældende driftsbudget.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. marts 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Kvalitetsbeskrivelsen for pleje og drift af græsarealer langs veje i Thisted Kommune godkendes.
 2. Park og Vej i samarbejde med Landbrug og Natur kan inddrage kortere strækninger efter konkrete vurderinger.

Beslutning

Ad 1-2. Godkendt.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 14. marts 2022:

Mette Kjærulff og Henning Holm

Til toppen

82. Etablering af skiltning langs stier i Klitmøller

Udskriv

Sagstema

Projektering af skiltning langs ruter i Klitmøller.

Redegørelse

Klitmøller Stilaug har gennem længere tid haft et ønske om at få etableret skiltning af rekreative ruter samt at få ryddet op i den eksisterende skiltning, således at det populært sagt ikke bliver en skilteskov, se bilag 1, hvor forskellige projekter med sin egen skiltning er på den samme lokalitet.

Drøftelserne med Stilauget - og senest den 6. december 2021 i forbindelse med ruterne - omhandlede følgende emner:

 • er det muligt at reducere antallet af skilte/pæle langs en strækning, således at det kun er ved retningsændringer, at der er et skilt. På bilag 2 vises omfanget af pæle, hvor op imod 70 pæle skal sættes. Thisted Kommune har opfordret til, at Stilauget i forbindelse med en eventuel tilblivelse af projektet nøje skal gennemgå og overveje, om der er pæle, der kan udgå.
 • at Stilauget er behjælpelige med at bane vejen for aftaler på tredje mands ejendom, men det vil være Thisted Kommune, som skal sørge for at få den frivillige aftale på plads med lodsejer, såfremt det er muligt.
 • at Stilauget er en del af den praktiske opsætning af den nye vejvisning og er med til praktisk at grave overskydende standere op og sætte en stander eller pæl med et ensartet udtryk, hvor samtlige pile og piktogrammer er monteret.
 • at Drifts- og Anlægsafdelingen udarbejder et skema for hver enkelt pæl/stander, der angiver, om den eksisterende pæl/stander kan blive stående, eller om den skal skiftes. Ligeledes hvilke pile og tavler der skal monteres, således at medlemmer af lauget - med vejledningen i hånden - kan gå ud og opsætte den nye henvisning og tage de gamle henvisninger med retur til et depot, hvor Park og Vej kan fjerne overskydende materiel.

Drifts- og Anlægsafdelingen har vurderet, at der skal laves et skema eller en arbejdsinstruktion for op imod 70 lokaliteter. For knap 40 lokaliteter skal der udarbejdes en lodsejeraftale, hvor lodsejer giver lov til opsætning af en pæl med skiltning. Omfanget af arbejdstimer - alt inklusive - vurderes til at være ca. én dag pr. punkt i alt op imod 70 dage svarende til ca. 500 timer.

Stilauget har ikke midler til indkøb af standere eller pæle og skiltning. Drifts- og Anlægsafdelingen anslår, at materialeomkostningerne pr. punkt er ca. 1.500 kr. pr. punkt.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Samlet set vil det være omkostninger på op imod 500.000 kr., der er ikke afsat midler på investeringsoversigten, og der er ikke på driftsområderne midler til den type projekter.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

I følge Stilauget vil borgere, gæster og turister få en unik mulighed for at opleve Klitmøller på en ny og spændende måde.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. marts 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at projektet med opsætning af skiltning langs ruterne og oprydning i den eksisterende skiltning medtages i de kommende budgetforhandlinger.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 14. marts 2022:

Mette Kjærulff og Henning Holm

Til toppen

83. Projektforslag. Kollektiv varmeforsyning. Udvidelse af forsyningsområde til boligområde ved Fyrvej. Hanstholm Varmeværk A.m.b.a.

Udskriv

Sagstema

Vedtagelse af projektforslag for udvidelse af Hanstholm Varmeværks forsyningsområde til et nyt boligområde ved Fyrvej.

Redegørelse

Hanstholm Varmeværk A.m.b.a. (HV) ønsker at udvide deres forsyningsområde til et nyt boligområde ved Fyrvej. Projektforslaget kan ses i bilag A, og Bilag B viser området. Området er omfattet af Lokalplan 3-009, Almene boliger ved Fyrvej.

På vegne af HV har Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. udarbejdet et projektforslag, der viser, at fjernvarmeforsyning til området er den mest fordelagtige opvarmningsform med hensyn til samfunds-, selskabs- og brugerøkonomien. Beregningerne er vurderet i forhold til et alternativ, hvor opvarmning i de kommende boliger sker udelukkende med individuelle varmepumper.

Ved forsyning af området med fjernvarme opnår HV en selskabsøkonomisk besparelse, som vil komme alle forbrugere i HV's forsyningsområde til gode. Desuden opnås et samfundsøkonomisk overskud på ca. 1,4 mio. kr. over 20 år i forhold til alternativet. Fjernvarmeforsyningen af boligområdet fremviser også en positiv forbrugerøkonomi i forhold til alternativet.

Projektet har været i høring ved de berørte parter, Thisted Vand og Thy-Mors Energi Elnet A/S, som ikke har haft bemærkninger.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning.

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.

Økonomiske konsekvenser

Thisted Kommune har mulighed for, men er ikke forpligtet til, at stille en garanti for en privat virksomhedsoptagelse af lån til etablering og drift af anlæg med henblik på produktion af varme til kollektiv varmeforsyning.

Andre konsekvenser

Forsyningsledningen etableres efter ”gæsteprincippet", som betyder, at ledningsejer har fået tilladelse til at placere ledninger i vejarealet uden betaling. Til gengæld skal ledningsejeren selv gennemføre og betale for arbejdet på egne ledninger, herunder flytning af ledningerne, hvis det er nødvendigt af hensyn til gennemførelse af et kommunalt vejprojekt.

Ved etablering af distributionsnet i private arealer kontaktes hver enkelt lodsejer med henblik på at indgå frivilligt forlig om placering og erstatning. Der tinglyses en deklaration på lodsejernes ejendom.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. marts 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at projektforslaget for udvidelse af Hanstholm Varmeværks forsyningsområde til et nyt boligområde ved Fyrvej godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 14. marts 2022:

Mette Kjærulff og Henning Holm

Til toppen

84. Godkendelse af salgspris Slyngborgvej, Hurup

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af salgspris på erhvervsareal ved Slyngborgvej, Hurup.

Redegørelse

I forbindelse med etablering af nyt genbrugscenter på Slyngborgvej, Hurup, og optimering af fremtidig udstykning af erhvervsparceller, har Thisted Vand etableret et regnvandsbassin på i alt 6.887 m² på det sydligste facadeareal - se bilag 1 og 2.

Facadearealer på Slyngborgvej er udbudt til salg til 40 kr./m² + moms og bagvedliggende arealer til 25 kr./m² + moms. Priserne er identiske med erhvervsarealer på Industrivangen, Hanstholm.

Thisted Vand har tidligere købt arealer til regnvandsbassin i både Hørdum (udført 2020) og Sennels (udført 2021) til 15 kr./m² + moms.

Det anbefales, at areal til regnvandsbassin sælges til 15 kr./m² + moms, og øvrige arealer fortsat udbydes til salg til henholdsvis 40 kr./m² + moms for facadearealer og 25 kr./m² + moms for bagvedliggende arealer, idet der bør differentieres i priserne i forhold til anvendelse og beliggenhed.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. marts 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Areal til regnvandsbassin sælges til Thisted Vand for 15 kr./m² + moms.
 2. Nettoindtægten ved salget vil tilgå den allerede frigivne anlægsbevilling XA-1037 Salg af byggemodnede erhvervsgrunde m.v. 2021.
 3. Øvrige arealer udbydes til salg til henholdsvis 40 kr./m² + moms (facadearealer) og 25 kr./m² + moms (bagvedliggende arealer).

Beslutning

Ad 1-3. Godkendt.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 14. marts 2022:

Mette Kjærulff og Henning Holm

Til toppen

85. Udbud af grund

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af udbudspris.

Redegørelse

Ejendommen Ballerumvej 153, Hillerslev, er nedrevet af Thisted Kommune - se bilag 1.

Thisted Kommune har modtaget en interessetilkendegivelse om køb af grunden til opførelse af rækkehuse.

I samarbejde med byen har der været planer om at lave et grønt byrum på arealet. Det er nu sat på pause, idet man er enige i, at grunden skal sælges som byggegrund, hvis det er aktuelt.

Der er indhentet en mæglervurdering, og det vurderes, at grunden kan sælges til 25.000 kr. inkl. moms og ekskl. diverse tilslutningsbidrag - bilag 2.

Grunden ligger indenfor lokalplan nr. 10-1 Boliger ved plejehjem, Hillerslev, og udlægger arealet til tæt/lav bebyggelse.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Ved salg forventes en indtægt på 20.000 kr. ekskl. moms. Thisted Kommune betaler halvdelen af tinglysningsafgiften på ca. 3.000 kr. Beløbene vil tilgå/afholdes af den allerede frigivne anlægsbevilling XA-1036 Salg af byggemodnede boliggrunde m.v. 2022.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. marts 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Grunden beliggende Ballerumvej 153, Hillerslev, udbydes til salg som byggegrund (tæt/lav bebyggelse) til en mindstepris på 25.000 kr. inkl. moms og ekskl. diverse tilslutningsbidrag.
 2. Indtægt og udgift ved salget vil tilgå den allerede frigivne anlægsbevilling XA-1036 Salg af byggemodnede boliggrunde 2022 m.v.

Beslutning

Ad 1-2. Godkendt.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 14. marts 2022:

Mette Kjærulff og Henning Holm

Til toppen

86. Lukket punkt: Ekspropriationsprotokol

Til toppen

87. Lukket punkt: Salg af areal

Til toppen

88. Lukket punkt: Politianmeldelse af overproduktion

Til toppen

89. Sagsbehandlingstider - Plan- og Miljøområdet

Udskriv

Sagstema

Status for sagsbehandlingstider i Plan- og Miljøafdelingen.

Redegørelse

Sagsbehandlingstiderne opgøres månedsvis i henhold til lovbundne, centralt aftalte og af kommunen fastsatte servicemål. Opgørelserne vedrører byggetilladelser og miljøgodkendelser (industri og husdyr).

Sagsbehandlingstiderne fremgår af bilaget og opgøres ved udgangen af hver måned. Der, hvor der er lovbundne eller centralt aftalte (Regering og KL) servicemål, er de angivet i kolonnen mærket "A". De måltal, der er angivet i kolonnerne mærket "Q", er de mål, Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget har fastsat.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. marts 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 14. marts 2022:

Mette Kjærulff og Henning Holm

Til toppen

90. Orientering fra formanden, medlemmerne og direktør

Udskriv

Sagstema

A. Formanden

B. Øvrige medlemmer

C. Direktøren

Beslutning

Intet til referat.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 14. marts 2022:

Mette Kjærulff og Henning Holm

Til toppen

91. Underskriftsark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. marts 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 14. marts 2022:

Mette Kjærulff og Henning Holm

Til toppen