16. maj 2022

Deltagere:

 • Brian Nielsen (D)
 • Henning Holm (A)
 • Jens Kristian Yde (C)
 • Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 • Jørgen Andersen (C)
 • Kristian Tilsted (V)
 • Mette Kjærulff (A)

123. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalget samt de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. maj 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt og punkt 148 udgår af dagsorden, jf. modtaget mail.

Til toppen

124. Punkt fra udvalgsmedlem Brian Nielsen - analyse skolebusordning

Udskriv

Sagstema

Medlem af Erhvervs-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget Brian Nielsen fremsender følgende punkt:

Redegørelse

"Jeg har fået oplyst fra direktøren, at jeg skal tage det op i udvalget angående tilladelse til at sætte embedsværket i gang med at lave en analyse over, hvad vil det koste med gratis skolebus til alle skolebørn bosiddende uden for bygrænsen?

Direktøren oplyser mig, at analysen vil være gratis, da den laves internt, men jeg skal have et flertal i vores udvalg for, at embedsværket kan få lov til at lave den. Derfor vil jeg gerne anmode om tilladelse til, at den kommer med på dagsorden hurtigst muligt, allerhelst det først kommende møde, således vi kan få sat analysearbejdet i gang hurtigst muligt.

Det var også det, jeg talte med dig om her i aften til kommunalbestyrelsens møde, direktøren Lars tror jeg, det er, han hedder. Han sagde, at den skal op i vores udvalg. Det var også ham, der sagde, at den ikke ville koste noget, men han skulle have tilladelse fra et flertal for, at embedsværket kan få lov til at gå i gang det. Det vil jo selvfølgelig tage nogle timers arbejde at lave en analyse på, hvor mange skoleelever det drejer sig om, som bor uden for bygrænsen, som ikke er omfattet af skolebusordning i dag. Hvor mange distrikter det vil medføre? Og hvor mange børn der så vil kunne benytte sig af gratis skolebus i fremtiden.

Jeg mener, det er vigtigt, at vi, som kommune, fremstår som en kommune, der tager hånd om vores unge skoleelever og sørger for, at de får en sikker vej fra hjemmet og til skolen, da vi har mange veje i vores kommune, hvor folk kører meget stærkt, og mange borgere er meget utrygge ved at sende deres små børn på cykler hjemmefra og til skole, også selvom det er ganske få kilometer, det behøves nødvendigvis ikke at være hovedvejen, det drejer sig om også. Biveje kan være lige så farlige at cykle på. Rigtig mange forældre er i hvert fald utrygge ved det. Det burde vi som kommune tage hånd om."

Retsgrundlag

Ifølge forretningsorden for Erhverv-, Klima-, Miljø og Teknikudvalget § 4 kan et medlem indgive skriftlig anmodning om behandling af en sag.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. maj 2022

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Godkendt, at sagen oversendes til budgetforhandlingerne vedrørende budget 2023.

Til toppen

125. Præsentation af masterplan for Sjørring Aktivitetspark

Udskriv

Sagstema

Præsentation af masterplan for Sjørring Aktivitetspark - action, sammenhold, læring og oplevelser i naturen på tværs af generationer.

Redegørelse

Der er udarbejdet en masterplan af Gustin Landskab for området ved Sjørring Hallen samt Fælled.

Mogens Nielsen og Knud Jørgensen præsenter masterplanen kl. 15.00-15.30.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. maj 2022

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Drøftet.

Til toppen

126. Forslag til Nationalparkplan 2022-2028 i høring

Udskriv

Sagstema

Nationalpark Thy har sendt sit oplæg til Nationalparkplan 2022-2028 i høring, og oplægget er sendt til blandt andet Thisted Kommune, som inviteres til at give høringssvar.

Redegørelse

I oplægget slås det indledningsvis fast, at planen ikke har retsvirkning for lodsejere, kommune eller region, og at realisering af planen afhænger af, hvad der kan gennemføres via frivillige aftaler med lodsejerne og i samarbejde med offentligheden.

Dernæst gøres der status over en række tiltag, der er realiseret gennem den seneste planperiode 2016-2022. Der har været et overordnet fokus på at skabe sammenhæng mellem naturområder, kommunikation og oplevelser. Det fremhæves, at særligt sammenhængen mellem mennesker og natur er realiseret med etablering af Nationalparkcenter Thy i Vorupør og paraplyprojektet ”Trædesten til naturen”, der guider og oplyser nationalparkens gæster hensigtsmæssigt rundt i naturen.

Nationalparkplanens indsatser er beskrevet og prioriteret med formål om at indfri målsætningerne i bekendtgørelsen for Nationalpark Thy.

I den kommende planperiode 2022-2028 ønsker nationalparkfondens bestyrelse at skabe bedre samspil mellem naturen og mennesker igennem en øget forståelse for naturen. Nationalparkplanen er på den baggrund bygget op om to søjler:

 • 'Vildere natur', der omfatter indsatser, som understøtter udviklingen af naturen, herunder naturlig vandbalance, sammenhængende klitnatur, biodiversitet i skovene samt naturlig forandring og variation i landskabet.
 • 'Bæredygtig udvikling', der omfatter faciliteter og tilgængelighed, uddannelse og undervisning, naturvejledning og formidling samt erhvervsliv og turisme.

Desuden foretages en række 'tværgående indsatser', der vedrører netværk af frivillige, zonering og adfærd, kultur og landskabshistorie, kommunikation samt forskning og monitorering.

Eksempelvis skal dataindsamling om nationalparkens gæsters færden understøtte turismeindsatsen og bruges til at påvirke, at turister guides rundt i nationalparken på den mest hensigtsmæssige måde for naturen. Yderligere vil man igangsætte en stærkere og tydeligere branding af nationalparken med en mere offensiv kommunikationstilgang som løftestang.

Man vil i videst muligt omfang inddrage samarbejdspartnere i form af myndigheder, lodsejere, interesseorganisationer og frivillige samt søge at tilvejebringe midler også fra andre kilder end finansloven.

Man planlægger at udarbejde en strategi for erhvervs- og turismesamarbejdet i tæt sammenspil med blandt andre Thisted Kommune, Thy Erhvervsforum, Thy Turistforening, Destination Nordvestkysten og VisitDenmark, der skal understøtte områdets bosætning, erhverv og turisme.

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse betragter de beskrevne indsatser i Nationalparkplanen som interessante og relevante. Det gælder både i forhold til naturbeskyttelse, naturgenopretning, formidling, erhvervsudvikling og samarbejder med forskellige interessenter.

Det må i den sammenhæng anerkendes, at man ved udarbejdelse af en strategi rækker ud og udviser et ønske om at fastholde og fokusere en indsats mod, at nationalparken forbliver og udvikler sig som aktør i den lokale erhvervsudvikling. Det tillægges en stor værdi, at man ønsker at udarbejde en strategi i et bredt fagligt samarbejde med relevante aktører, da dette i sidste ende kan bidrage til øget omsætning, flere arbejdspladser og nye virksomheder i Thy.

Under hensyntagen til at lignende intentioner indgik i planen for 2016-2022, vil Teknik, Erhverv og Beskæftigelse i den forbindelse opfordre til, at strategien og dertilhørende indsatser iværksættes allerede i nationalparkplanens første år, så det momentum, som turismeerhvervet oplever på bagkant af corona-krisen, understøttes bedst muligt samt, at der sker en dedikeret projektlederindsats på dette felt for at sikre en hurtig indsats. Teknik, Erhverv og Beskæftigelse opfordrer desuden til, at Masterplanen for Cold Hawaii tænkes ind i nationalparkens kommunikations-, erhvervs- og turismeindsatser.

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse har med dette afsæt udarbejdet et oplæg til høringssvar. Oplægget til høringssvaret og Nationalparkplan Thy 2022-2028 kan ses som bilag.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. maj 2022

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at oplægget til høringssvar godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

127. Naturnationalpark - udpegning af to repræsentanter til lokal projektgruppe

Udskriv

Sagstema

Udpegning af to repræsentanter til den lokale projektgruppe ved etablering af en naturnationalpark i Thy.

Redegørelse

I forbindelse med etablering af en naturnationalpark i Thy inviteres Thisted Kommune til at deltage i den lokale projektgruppe med to repræsentanter - se bilag 1.

Det er målet, at den lokale projektgruppe gennem møder og deltagelse i naturvandringer får mulighed for at bidrage med forskellige input og vinkler på den kommende forvaltning af naturnationalparken. Naturstyrelsen forventer, at den lokale projektgruppe arbejder frem til naturnationalparkens indvielse, og at gruppen mødes flere gange i perioden frem til dette.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. maj 2022

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der udpeges to repræsentanter til den lokale følgegruppe.

Beslutning

Indstilles til godkendelse, at Kristian Tilsted og Henning Holm udpeges.

Til toppen

128. Ejerstrategi Thisted Vand A/S

Udskriv

Sagstema

Thisted Kommunes ejerstrategi for Thisted Vand A/S, gældende fra 1. juli 2022, skal godkendes.

Redegørelse

I forhold til Thisted Vand A/S har Thisted Kommune en ejerstrategi, som løber til og med den 30. juni 2022. Derfor skal en ejerstrategi gældende fra 1. juli 2022 nu godkendes.

Ejerstrategien rammesætter selskabets formål, målsætninger, forsyningssikkerhed, effektiv drift, samarbejdet mellem kommune og selskab samt god selskabsledelse.

Bestyrelsen for Thisted Vand A/S har haft den nugældende ejerstrategi på bestyrelsesmøde, og bestyrelsen har ingen ændringsønsker i forhold til den kommende strategi. Som sådan rummer oplægget til den kommende periodes ejerstrategi kun små justeringer, tilpasset den nye kommunalbestyrelsesperiode samt en formulering om, at ejerstrategien fremover revideres efter behov.

Ejerstrategi for Thisted Vand A/S gældende fra 1. juli 2022 er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Vandsektorloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. maj 2022

Økonomiudvalget den 24. maj 2022

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at Ejerstrategi for Thisted Vand A/S gældende fra 1. juli 2022 godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

129. Venskabsbykonference 2022

Udskriv

Sagstema

Udpegning af Thisted Kommunes repræsentanter i forbindelse med afholdelse af venskabsbykonference i Skien, Norge i september 2022.

Redegørelse

Thisted Kommune har i en årrække deltaget i nordisk venskabsbysamarbejde, der beror på venskabsbyaftalen og handleplanen, som er vedhæftet i bilag 1 og 2.

Det aktuelle samarbejde omfatter 5 nordiske kommuner: Skien i Norge, Uddevalla i Sverige, Loimaa i Finland, Mosfellsbær på Island og Thisted i Danmark.

Thisted Kommune var vært for konferencen i 2016. I 2018 blev der afholdt konference i Mosfellsbær på Island, og i 2020 blev konferencen udskudt til digital afholdelse i 2021 grundet Covid-19; her var Loimaa i Finland vært. Her blev den nuværende venskabsbyaftale underskrevet for 1 år, hvorfor en ny aftale skal underskrives for de normalt gældende 4 år ved konferencen i 2022. Den nye aftale for 2021-2024 er vedhæftet i bilag 3.

I 2022 er Skien Kommune i Norge vært, og temaet for årets konference er: Meningsfuld inddragelse af unge. Konferencen foregår torsdag den 22. september og fredag den 23. september med afrejsedage onsdag den 21. september og lørdag den 24. september. Den officielle invitation fra Skien Kommune er vedhæftet i bilag 4.

Der er lagt en programskitse (bilag 5), hvor unge fra hver af venskabsbyerne har deres eget program og arbejder tværfagligt, praktisk og aktivt sammen. Der deltager derfor 5 unge på 15-16 år fra Thisted Kommune samt en medarbejder, der følger de unge. Ligeledes skal to unge musikere fra 16 år til 25 år fra Thisted Kommune deltage, og sammen med musikere fra de andre venskabsbyer skal de sammensætte et fælles værk, der opføres som afslutning på konferencen. Konferenceprogrammet for politikere og andre indeholder både oplæg, drøftelser og oplevelser. Under Covid-19 har alle 5 kommuner samarbejdet om at lave en bog med unges beretninger under Covid-19, hvor Thisted Kommune er tovholder for projektet. Bogen udgives og ferniseres på konferencen.

Der er i Styrelsesvedtægten anført, at det er Komiteen for venskabsbysamarbejdet, som har det politiske ansvar for samarbejdet. Komiteen består af Peter Skriver Nielsen (formand), Niels Jørgen Pedersen og Lene Kjelgaard Jensen.

Thisted Kommunes repræsentation i konferencen i Skien skal udpeges. Komiteen har besluttet, at der fra hvert udvalg udpeges to politikere til deltagelse, dog således at hvert komitemedlem tildeles én af de to pladser. På denne baggrund foreslås at følgende udpeges:

2 repræsentanter fra hvert af følgende 5 udvalg:

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Social- og Seniorudvalget, hvoraf Lene Kjelgaard Jensen er den ene deltager.

Børne- og Familieudvalget.

Sundhed-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Fra Økonomiudvalget deltager borgmester Niels Jørgen Pedersen og Peter Skriver Nielsen.

Derudover deltager der repræsentanter fra Direktionen, sekretæren for venskabsbysamarbejdet og 4-5 medlemmer fra Foreningen Norden.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne afholdes indenfor det afsatte budget til venskabsbysamarbejdet.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 12. maj 2022

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. maj 2022

Børne- og Familieudvalget den 17. maj 2022

Social- og Seniorudvalget den 17. maj 2022

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 18. maj 2022

Økonomiudvalget den 24. maj 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at der udpeges repræsentanter fra Direktionen og udvalgene, der deltager i venskabsbykonferencen i Skien i september 2022.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 12. maj 2022, pkt. 1:

Direktionen udpeger direktør for Social, Sundhed og Kultur Tue von Påhlman og kommunaldirektør Ulrik Andersen.

Beslutning

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget udpeger Kristian Tilsted og Mette Kjærulff.

Til toppen

130. Anlæg – ekstraordinære omkostninger som følge af Covid19 og Ukraine-situationen

Udskriv

Sagstema

Beslutning om udsættelse af anlægsprojekter som følge af store ekstraordinære prisstigninger.

Redegørelse

Som følge af Covid19 og dernæst krigen i Ukraine har Teknik, Erhverv og Beskæftigelse modtaget krav om honorering af ekstraordinære prisstigninger på alle typer af leverancer til bygge- og anlægsopgaver. Især varer, der kræver meget energi i produktionen blev først ramt, eksempelvis cement, isolering, stål og glas. Prisstigningerne har nu bredt sig til at være hele sektoren, da brændstofpriserne også er blevet markant højere.

Drifts- og Anlægsafdelingen har derfor i samarbejde med Center for Økonomi og Løn kigget på, om det er muligt at udsætte eller aflyse opgaver for at afvente, at priserne på verdensmarkedet får et lavere niveau. Alle anlægsprojekter har været vurderet, dvs. igangværende, de der er under planlægning samt de, der er medtaget på investeringsoversigten, men endnu ikke igangsat.

Nedenstående liste angiver, hvilke projekter:

 • der vurderes til at skulle forsætte, da omkostningerne ved at sætte dem i stå vil være for store.
 • der vurderes til at kunne sættes i gang, da risikoen for store prisstigninger vil være begrænsede.
 • der kan udsættes.

XA-0000000274

Byggemodning - pulje

Planlægning, arealerhvervelser og projektering kan forsætte - hvert enkelt entreprenørudbud overvejes, i forhold til timing og prissituation

Fastholdes

XA-0000000283

Medfinansiering til P-fond

Omfanget af projekter vil blive reduceret svarende til prisstigningerne.

Fastholdes

XA-0000000481

Pulje - Renovering af grønne anlæg

Omfanget af projekter vil blive reduceret svarende til prisstigningerne.

-500

Udsættes

XA-0000000482

Pulje - Renovering legepladser

Omfanget af projekter vil blive reduceret svarende til prisstigningerne.

-250

Udsættes

XA-0000000707

Pulje - Køb af jord og ejendomme

Fastholdes

XA-0000000712

Cold Hawaii Inland

Projekt Søbadet gennemføres, der kan forventes en overskridelse af budgettet på 1-2 mio. kr.

2000

Fastholdes

XA-0000000825

Center for Sundhed / Thyhallen

Projekt Center for Sundhed / Thyhallen gennemføres, der kan forventes en overskridelse af budgettet på op mod 5 mio. kr.

5000

Fastholdes

XA-0000000847

Statens Museum for Kunst

Der udføres stort set kun projektering i 2022. Forventet forbrug i 2022 4 mio. kr.

-11000

Fastholdes

XA-0000000885

Hovedbyer på forkant - Thisted

Projekt Hovedbyer på forkant - Thisted gennemføres, der kan forventes en overskridelse af budgettet på 500.000 kr.

500

Fastholdes

XA-0000000894

Energimæssig renovering - Rolighedsskolen

-8200

Udsættes

XA-0000000942

Sydhavnen

Sydhavnen fastholdes i forhold til det, Thisted Kommune kontraktligt er forpligtiget til. Der må forventes en overskridelse på 2 mio. kr. De øvrige P-
og opholdsarealer arealer projekteres færdige. Udbud skal afvente.

2000

Fastholdes

XA-0000000945

Thisted Museum - Udvidelse og infrastruktur

Udføres i 2023, 3 mio. kr. udsættes fra 2022 til 2023

-3000

Kan udsættes

XA-0000000975

Byggemodning - Hvedemarken Hanstholm

Projektering færdig, afventer udsendelse af udbudsmateriale.

-10000

Kan udsættes

XA-0000001007

Cykelsti - Tømmerbyvej

Kan udsættes i max. 1-2 år

-3000

Kan udsættes

XA-0000001010

Ny institution i Sennels

Detailprojektering pågår, udførelse først i 2023

Fastholdes

XA-0000001013

Bryggekulturens Hus - Tilskud

Thisted Kommune støtte

-5000

Kan udsættes

XA-0000001024

Helhedsplan for Socialområdet

Stort set kun detailprojektering i 2022, udførelse først i 2023

Fastholdes

XA-0000001025

Jobcenter

-3000

Udsættes

XA-0000001029

Omlastehal - Genbrugscentret i Thisted

Fastholdes

XA-0000001030

Beholderkøb - Affaldsområdet

Fastholdes

XA-0000001033

Udvendig vedligeholdelse - 2022

Omfanget af projekter vil blive reduceret svarende til prisstigningerne.

Fastholdes

XA-0000001034

Rørtæring, kloakledning mv - 2022

Omfanget af projekter vil blive reduceret svarende til prisstigningerne.

Fastholdes

XA-0000001035

Energimæssige investeringer - 2022

Omfanget af projekter vil blive reduceret svarende til prisstigningerne.

Fastholdes

XA-0000001040

Asfalt - 2022

Omfanget af belægninger vil blive reduceret svarende til prisstigningerne.

Fastholdes

XA-0000001041

Vejanlæg - 2022

Omfanget af projekter vil blive reduceret svarende til prisstigningerne. - Et delprojekt kan tages ud, evt. en brorenovering.

Fastholdes

XA-0000001042

Fysisk arbejdsmiljø - SSU - 2022

Fastholdes

XA-0000001043

Energirenovering - Hanstholm Skole -2022

XA1033 kan medfinansiere en evt. fordyrelse

Fastholdes

XA-0000001044

Energirenovering - Østre Skole - 2022

XA1033 kan medfinansiere en evt. fordyrelse

Fastholdes

For at afvente gunstigere tider på verdensmarkedet kan der udsættes anlæg for 32,95 mio. kr. For ikke at etablere et egentligt anlægsstop og dermed også ramme håndværkere og entreprenører unødigt anbefales det, at fastholde et passende anlægsprogram, herunder at projektere opgaverne og derefter tage bestik af situationen for, hvornår opgaverne sendes i udbud. Det indstilles derfor, at det kun er 4 projekter (se indstilling) med i alt 11,95 mio. kr., som der allerede nu træffes beslutning om at udsætte.

For projekter - der er igangsat og bør fastholdes - kan der forventes prisstigninger på op mod 9,5 mio. kr. - for hvert enkelt projekt gælder, at der vil blive fremsendt en særskilt anmodning om tillægsbevilling.

I forbindelse med budgetlægningen for 2023 og de kommende år vil det være nødvendigt at revurdere investeringsoversigten således, at forventede blivende prisstigninger bliver indarbejdet. For at kunne holde den samlede anlægsramme må det forventes, at ikke-igangsatte projekter enten udskydes eller reduceres.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Trækket på kassen og presset på anlægsrammen udskydes i takt med, at anlægsprojekter udsættes.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 31. marts 2022

Økonomiudvalget den 20. april 2022

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2022

Indstilling

Center for Økonomi og Løn samt Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. XA-0000000481 - Pulje - Renovering af grønne anlæg - udsættes.
 2. XA-0000000482 - Pulje - Renovering legepladser - udsættes.
 3. XA-0000000894 - Energimæssige renovering - Rolighedsskolen - udsættes.
 4. XA-0000001025 - Jobcenter - udsættes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 31. marts 2022, pkt. 3:

Ad 1-4. Direktionen indstiller, at bevillingerne til de fire nævnte anlægsprojekter udsættes til 2023.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. april 2022, pkt. 78:

Sagen sendes til behandling i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Fornyet sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. maj 2022

Økonomiudvalget den 24. maj 2022

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2022

Beslutning

Indstilles til godkendelse, at igangværende projekter fortsætter, og de øvrige projekter analyseres yderligere på projektniveau af administrationen til mødet i juni.

Til toppen

131. Budgetopfølgning pr. 31.03.2022

Udskriv

Sagstema

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022.

Redegørelse

Opfølgning

I forhold til det korrigerede driftsbudget (inkl. overførsler fra 2021 på 12,4 mio. kr.) forventes der et mindreforbrug på 33,3 mio. kr.

Der forventes et mindreforbrug på 51,4 mio. kr. på aktivitetsområdet 'Arbejdsmarked'. Herudover forventes der bl.a. mindreforbrug på 'Ejendomme, Trafik og Infrastruktur' på 3,1 mio. kr. og 'Pleje og omsorg for ældre' på 2,7 mio. kr. Modsat forventes der bl.a. merforbrug på 11,2 mio. kr. på ’Skoler og uddannelse', 9,3 mio. kr. på 'Børn og familieområdet' og 5,5 mio. kr. på 'Fællesudgifter og administration'.

Herudover skal det bemærkes, at der under Økonomiudvalget er oprettet et nyt aktivitetsområde ('Ukraine'). Grundet usikkerhed omkring opgavens omfang er der ikke lavet budgetopfølgning på området, men regeringen har tilkendegivet, at den er indstillet på at sikre, at kommunerne under ét får dækket nettomerudgifter, der vedrører fordrevne fra Ukraine.

Servicerammen forventes overskredet med 19,2 mio. kr. Overskridelsen kan primært henføres til de allerede nævnte områder, 'Fællesudgifter og administration', 'Skoler og uddannelse' og 'Børn og familieområdet'. I tilfælde af overskridelse af rammen på landsplan vil kommuner med overskridelse skulle betale en individuel strafafgift på deres forholdsmæssige andel af 60 % af landsoverskridelsen. De resterende 40 % betales af alle kommuner kollektivt. Servicerammeoverskridelsen skal ses i lyset af, at budgettet i sin tid blev vedtaget med en bufferpulje på 13 mio. kr. Uden denne pulje, (som sidste måned blev lagt i kassen igen), er der i relation til de rammebelagte udgifter tale om en overskridelse på 32,2 mio. kr. (19,2 + 13,0).

På anlægsområdet forventes der i forhold til det korrigerede nettobudget et forbrug på ca. 230 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 132. Merforbruget skyldes primært udskudte indtægter på ca. 85 mio. kr.

Der forventes en overskridelse af anlægsrammen, som er det oprindelige bruttoanlægsbudget ekskl. forsyning og ældreboliger på 36 mio. kr., svarende til et forbrug på 227 mio. kr.

Af sagens bilag fremgår en mere detaljeret gennemgang af såvel drift, anlæg som finansielle poster.

Tillægsbevilling

I anlægsbudgettet til 2021 var der afsat 1,12 mio. kr. til renovering af Thisted Musikteater. Primært grundet mulighed for momsrefusion blev beløbet senere flyttet til driften, men desværre til en konto med begrænset overførsel (5 %-reglen) og ikke som vanligt - når der flyttes fra anlæg til drift - til en konto med fuld overførsel. Helt konkret indgik de 1,12 mio. kr. i en samlet overførsel på området 'Tilskud og aktiviteter - kulturområdet'. Grundet 5 %-reglen tilfaldt beløbet imidlertid kassebeholdningen. Center for Økonomi og Løn indstiller derfor, at de 1,12 mio. kr. genbevilges.

Retsgrundlag

Styrelsesloven samt Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Med forventet merforbrug på såvel service- som anlægsramme på henholdsvis 19,2 og 36 mio. kr. risikerer Thisted Kommune en økonomisk sanktion af op til samme størrelse. Den konkrete størrelse afhænger af såvel landets øvrige 97 kommuner som statens villighed til at udøve sanktionerne. Sanktioner på servicerammen er skrevet ind i budgetloven, hvorimod regeringen skal søge tilslutning i Folketinget, hvis den vil sanktionere kommunerne for at overskride anlægsrammen.

Budgetopfølgningen resulterer i et kassetræk på 78,7 mio. kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 12. maj 2022

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. maj 2022

Børne- og Familieudvalget den 17. maj 2022

Social- og Seniorudvalget den 17. maj 2022

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 18. maj 2022

Økonomiudvalget den 24. maj 2022

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2022

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at:

 1. Budgetopfølgningen godkendes.
 2. Der (gen)bevilges 1,12 mio. kr. til Thisted Musikteater.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 12. maj 2022, pkt. 2:

Ad 1. Indstilles til godkendelse med bemærkning om, at der skal udarbejdes en handleplan for Børne- og Familieområdet med henblik på budgetoverholdelse.
Herudover indstilles det, at der gives en negativ tillægsbevilling på Arbejdsmarkedsområdet på 10 mio. kr. til kassen, i det der forventes en midtvejsregulering på 40 mio. kr.

Ad. 2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Til toppen

132. Opdateret Helhedsplan Klitmøller 2022

Udskriv

Sagstema

Orientering om Opdateret Helhedsplan for Klitmøller (Dispositionsplan By- og infrastrukturudvikling Klitmøller).

Redegørelse

Den 1. februar 2021 blev Klima-, Miljø- og Teknikudvalget orienteret om behovet for en sammenskrivning af diverse planer for Klitmøller suppleret med et infrastrukturkoncept for byen. Dette for at kunne opfylde intentionerne fra Helhedsplan Klitmøller 2026 og turismeplanen Strategisk Fysisk Udviklingsplan for Nørre Vorupør og Klitmøller. Arbejdet med dispositionplanen blev herefter påbegyndt. Planen er sammenfattende og retningsgivende, men ikke retsgyldig som f.eks. en lokalplan.

I løbet af 2021 er der afholdt workshops samt et borgermøde med tilhørende mulighed for at komme med input til planen. Processen kan ses i bilag 1.

Den opdaterede helhedsplan for Klitmøller kan ses her:

Den opdaterede helhedsplan indeholder fire dele:

 1. Baggrunden for at opdatere helhedsplanen er skitseret i planens første del. Klitmøller er i befolkningstilvækst, og samtidig er byen afgrænset fysisk af flere natur- og landskabsinteresser. Det stiller særlige krav til, hvordan man udnytter arealerne i byen, fordi byen ikke kan udvides geografisk.
 2. Der er opsat pejlemærker for byens udvikling. Visionen er at skabe verdens mest mangfoldige landsby, baseret på byens DNA og konkrete indsatsområder. Som pejlemærker fremsættes også 8 konkrete udviklingsprincipper, som bl.a. handler om at bevare de karakteristiske områder, sikre hensyn til naturen, at bevare grønne åndehuller i deres funktion samt at sprede turismefaciliteter, så afledt trafikbelastning derved også spredes.
 3. Der er sat syv særlige funktioner i fokus, som man ønsker at forbedre i Klitmøller, herunder blandt andet boliger til ældre, mødesteder og erhvervsudvikling, og der er udpeget mulige placeringer for de forskellige funktioner. Samtidig er byens struktur kortlagt, og byen er blevet opdelt i fem typer af områder med hver deres principper for udvikling.
 4. Der er sat fokus på mobilitet og infrastruktur. I sammenhæng med opdateringen af helhedsplanen er der udarbejdet en trafikplan. Planen peger på konkrete infrastrukturanlægsprojekter, der kan bidrage til at løse de udfordringer, borgerne har peget på, og som Thisted Kommunes rådgiver, Sweco, har fundet formålstjenstlige for trafiksikkerhed- og afvikling. Grundlæggende indikerer borgerforslagene primært et ønske om forbedret trafiksikkerhed i forbindelse med skolebørn samt udfordringer med parkering i højsæsonen. På baggrund af overslagspriser for de enkelte løsninger er der i samarbejde mellem Teknik-, Erhverv og Beskæftigelse og byens borgere udarbejdet forslag til, hvordan anlæggene kan prioriteres, jf. bilag 2.

I marts 2022 er den opdaterede Helhedsplan Klitmøller blevet offentliggjort, og i den forbindelse har det været muligt i to uger at indsende kommentarer til helhedsplanen. Alle kommentarer kan ses via linket under afsnittet ”Send en Kommentar” som ligger under fanen ”Processen”. Alle kommentarer er gennemgået af styregruppen fra Borger- og Erhvervsforeningen sammen med Teknik, Erhverv og Beskæftigelse, hvor det er afklaret om kommentarerne gav anledning til ændringer i helhedsplanen.

Dispositionsplanen har ingen retsvirkning for den enkelte borger og grundejer, men den har til formål at samle forskellige hensyn og ønsker fra byen, som bør tages i betragtning ved fremtidige udviklingsprojekter i byen. Planen giver afslutningsvis tre anbefalinger til, hvordan planen kan bruges fremadrettet:

 1. Som afsæt til et udviklingsråd mellem Klitmøller og Thisted Kommune.
 2. At planen benyttes som tjekliste for fremtidige byggeprojekter.
 3. At planen benyttes som afsæt og støtte ved fremtidig kommunal planlægning, både konkret i forhold til lokalplanlægning men også for fremtidige projekter og anlæg i byen.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Hvis planerne godkendes og ønskes udført, så er anlægsudgifterne estimeret til cirka 21 mio. kr. Derudover er der estimeret beløb til opkøb af arealer til cirka 10 mio. kr. Priserne er beregnet i januar 2022. De konkrete anlægsprojekter vil forudsætte, at der afsættes beløb på investeringsoversigten i budget 2023-2026.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. maj 2022

Kommunalbestyrelsen - efterretning - den 31. maj 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Dispositionsplan By- og infrastrukturudvikling Klitmøller - Opdateret Helhedsplan Klitmøller godkendes.
 2. De konkrete anlægsprojekter til infrastruktur medtages til budgetforhandlinger i forbindelse med budget 2023.

Beslutning

Ad 1-2. Godkendt.

Til toppen

133. Vedtagelse af Klimastrategi for Thy som Geografi

Udskriv

Sagstema

Vedtagelse af Klimastrategi for Thy som geografi og igangsættelse af proces for Energizoner.

Redegørelse

I april 2022 blev der afholdt et temamøde for Kommunalbestyrelsen, der omhandlede temaer for "Klimastrategi for Thy som geografi". Strategien viser vejen til klimaneutralitet for Thy frem mod 2050 med et ambitiøst delmål for 2030 for reduktion af CO2 på 70 % på tværs af sektorer. Klimastrategien fremsættes nu til vedtagelse, se bilag 1.

Klimastrategien er en udløber af Klimaalliancen Thys (KAT) arbejde i 2021-2022 og skal sikre, at Thisted Kommune kan opfylde kriterierne for en DK2020-Klimahandleplan, som Kommunalbestyrelsen besluttede at igangsætte i efteråret 2020.

I september 2021 blev rapporten "Klimavisioner i Thy" (bilag 2) offentliggjort. Rapporten viser en vej til 70 % CO2-reduktion for Thy i 2030 og beskriver, hvilke indsatser der er nødvendige og bør prioriteres for, at reduktionen kan indfries. KAT-strategien (bilag 3) er en fortsættelse af dette arbejde og beskriver, hvordan indsatserne bør prioriteres de kommende år, og hvordan de kan blive fremmet gennem lokalt samarbejde og forankring. Parterne i KAT har i et "page of commitment" bekræftet, at de vil arbejde for, at indsatsområderne implementeres. Page of Commitment kan ses i bilag 4. Med Klimastrategien godkender Thisted Kommune KATs strategi, som beskriver de indsatsområder, som Thisted Kommunes bør tage ansvar for, for at Thy kan lykkes med at nå målsætningen frem mod 2030.

Fra DK2020 er der krav til, at kommunen har et tidsperspektiv i Klimaplanlægningen frem mod 2050, at inddragelse af lokale aktører og borgere sikres og, at der indtænkes merværdi og synergieffekter i projekter og handleplaner. Dette er omsat til målsætninger i strategien.

Målsætninger

Følgende målsætninger er defineret i strategien i bilag 1.

a) Thisted Kommune er udledningsneutral i 2050, og der i 2030 er sket en 70 % CO2-reduktion målt siden 1990.

b) Rammer for den fysiske planlægning for minimum 3-4 energizoner tilvejebringes i 2022.

c) Thisted Kommune skal aktivt inddrage borgere og andre aktører i den grønne omstilling og facilitere dannelsen af relevante fællesskaber, der kan være med til at drive den grønne omstilling.

d) Sociale, miljømæssige og økonomiske gevinster og merværdier indgår i handleplaner og projekter, som udmønter indsatsområderne i strategien

Baggrunden for de strategiske målsætninger er beskrevet i strategien.

Proces for energizoner

Som fremhævet i strategien og af KATs arbejde er en stor del af den nødvendige CO2-reduktion frem mod 2030 afhængig af, at der kan ske en placering af tekniske anlæg bl.a. til produktion af grønne gasser og brændstoffer, fangst og lagring af CO2 samt tilvejebringelse af vedvarede elproduktion, der understøtter disse teknologier. I KATs arbejde og i denne klimastrategi beskrives, hvordan kommunen bør igangsætte en proces for at planlægge proaktivt for, hvor disse tekniske anlæg kan placeres og har betegnelsen "Energizoner". Med vedtagelsen af denne strategi indstilles det, at forvaltningen igangsætter en proces, der skal føre til en positiv udpegning af områder, hvor der ønskes planlægning for tekniske anlæg samt tilrettelæggelse af en "udbudsmodel" for, hvordan kommunen vil indkalde og udvælge projekter i energizonerne. Processen skal ske med inddragelse af politikere, erhverv, forsyning og borgere, så udpegningen af områder sker med hensyntagen til lokalbefolkning, eksisterende og kommende infrastruktur samt gældende kommuneplanlægning. Processen for Energizoner ønskes gennemført i 2022, så indkaldelse af projekter og efterfølgende planlægning kan ske i 2023.

Opfølgning

Forvaltningen giver årligt en status og opfølgning på den strategiske målsætning for reduktion af CO2 og for de definerede indsatsområder, som indgår i KAT, herunder de indsatsområder som Thisted Kommune er tovholder for.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. maj 2022

Økonomiudvalget den 24. maj 2022

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Klimastrategi for Thy som geografi vedtages.
 2. Proces for energizoner igangsættes.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Til toppen

134. Eventuel ny planlægning af erhvervsområdet Vilhelmsborgvej/Tigervej i Thisted nord

Udskriv

Sagstema

Eventuel igangsættelse af ny lokalplan for erhvervsområdet Vilhelmsborgvej/Tigervej i Thisted nord.

Redegørelse

Plan- og Miljøafdelingen har modtaget en forespørgsel om indretning af en ca. 850 m2 stor lægeklinik på Vilhelmsborgvej i Thisted.

Området er omfattet af Partiel Byplanvedtægt nr. 4 - se kortbilag 1 - og jf. bestemmelserne heri, kan der ikke dispenseres til formålet ej heller ved en midlertidig dispensation. Ansøger modtager derfor et afslag.

Vurdering af mulighed for ny lokalplan

Ved moderniseringen af Planloven i 2017 er der en øget fokus på beskyttelse af erhverv og den fortsatte mulighed for at drive erhverv uden, at erhvervet begrænses efter etablering. Det betyder, at der i kommuneplanen er udpeget erhvervsområder, herunder produktion og industri, hvor det kun er bestemte typer erhverv, der må placeres for sikre arealer til formålet og derved undgå miljøkonflikter til andre typer anvendelser.

Området ved Vilhelmsborgvej er omfattet af kommuneplanramme 1.E.158 i Kommuneplan 2021-2033 som fastlægger, at området må anvendes til erhvervsområde og til butikker med særligt pladskrævende varegrupper i miljøklasse 2-5. En lægeklinik kategoriseres som en erhvervstype i miljøklasse 1 og derved en følsom anvendelse.

Kommuneplanens rammer og retningslinjer har fastlagt området til erhvervstyper i de højere miljøklasser med henblik på at sikre arealer til, at eksisterende og nye virksomheder kan etablere sig og udvide uden at blive påført begrænsninger af følsomme anvendelser i miljøklasse 1. Kommuneplanen har sikret andre arealer i Thisted, hvor følsom anvendelse, som en lægeklinik, kan placeres.

Ansøger har fremført argumentet for etablering af lægeklinik, at området er under forandring, og man derfor bare kan ændre planlægningen.
Da området er udlagt til erhverv i miljøklasse 2-5, vil en ny planlægning bero på, at der ikke fortsat vil være erhvervstyper i de højere miljøklasser i området, hvilket efter al sandsynlighed er urealistisk. Det er en planlægningsopgave ikke at pålægge eksisterende erhverv begrænsninger eller indskrænkelse, som etablering af følsom anvendelse i miljøklasse 1 i området kan medføre.


For at afgøre om det overhovedet er muligt at gennemføre en ny planlægning for området, skal der gennemføres en analyse af anvendelser af området i dag. I givet fald analysen viser, at der fortsat er og vil være virksomheder i den højere miljøklasse i området, vil Thisted Kommune skulle retlig eller fysisk lovliggøre evt. andre anvendelser, der er indrettet i strid med anvendelsesbestemmelserne for området, herunder aktiviteter i miljøklasse 1.

Det skal tilføjes, at der før moderniseringen af Planloven i 2017 blev givet tilladelse til en tandlægeklinik på Tigervej 1 i Thisted. Klima-, Miljø- og Teknikudvalget behandlede dette på mødet den 11. maj 2015. Her blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en ny lokalplan for området, hvor der blev taget højde for klinikken. Fremgangsmåden med en tilladelse på forkant er dog ikke en lovmedholdelig løsning, som desværre fandt anvendelse i den pågældende sag. Lokalplanen er aldrig blevet udarbejdet, da andre mere presserende lokalplaner er prioriteret, samt at lovgivningen ift. sikring af erhvervsarealer med høje miljøklasser er skærpet siden. Den pågældende tandlægeklinik ligger nordligst i området med skov overfor, mens den aktuelle ansøgning af lægeklinik ligger midt i området og også med et erhvervsområde på den anden side af Østerbakken og vil derfor forventeligt have en større påvirkning af området.

Retsgrundlag

Lov om planlægning

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Ved en ændring af planlægningen til mindre miljøklasser bliver der mindre areal til den type virksomheder, som har brug for de lidt højere miljøklasser. Der er begrænsede muligheder for yderligere udlæg af areal i Thisted.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. marts 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at det besluttes, hvorvidt der skal igangsættes en ny lokalplan.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 14. marts 2022, pkt. 74:

Udsat til kommende møde.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 4. april 2022, pkt. 99:

Udsat til kommende møde med henblik på yderligere oplysninger fra administrationen.

Fortsat behandling af sagen

Redegørelse

Plan- og Miljøafdelingen har foretaget en helt overordnet geokodning ud fra et udtræk fra CVR registeret. Umiddelbart er der få servicevirksomheder i området, og virksomhedsregisteringen viser også, at det fortsat er et særdeles aktivt erhvervsområde. Det vurderes derfor, at det ikke er hensigtsmæssigt at arbejde med en ny lokalplan. I forlængelse af henvendelsen fra ansøger, vil afdelingen derfor kontakte ejerne af ejendomme, hvor der ser ud til at være indrettet serviceerhverv uden tilladelse med henblik på en lovliggørelse af forholdene.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. maj 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at Plan- og Miljøafdelingen på baggrund af henvendelsen igangsætter lovliggørelsesprocessen i forhold til erhvervstyper, der ikke kan etableres i området, og som er etableret uden tilladelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

135. Thisted Bolig - prækvalificering af renoveringsprojekt på Havrevej

Udskriv

Sagstema

Anbefaling til Landsbyggefonden af projekt.

Redegørelse

Thisted Bolig har ansøgt Landsbyggefonden om økonomisk støtte til en større renovering af organisationens boligområde på Havrevej i Thisted by, og efter Landsbyggefondens procedure for behandling af renoveringssager beder Thisted Bolig nu kommunen anbefale projektet overfor Landsbyggefonden.

Anmodningen om en anbefaling kommer efter, at Landsbyggefonden har lavet den første vurdering af projektet og fundet, at det opfylder betingelserne for at modtage renoveringsstøtte fra Fonden, og efter at Fonden derfor har reserveret 16,9 mio. kr. som støttet lån.

Ansøgningen om en anbefaling følges op af en ansøgning om en egentlig godkendelse (skema A-B-C-proceduren), men anbefalingen betyder ikke, at Kommunalbestyrelsen til den tid er bundet til at sige ja til den ansøgning.

Ved anbefalingen tages overordnet stilling til projektet, eksempelvis ud fra, om:

 • Området påtænkes videreført som boligområde, eller om kommunen har andre planer for området.
 • Kommunen som udgangspunkt er indstillet på at give den fornødne garanti for de lån, som vil blive en del af den samlede finansiering.

Projektet

Thisted Boligs afdeling 8 Havrevej ligger tæt ved Ringvejen i Thisted og består af seks rødstensblokke med i alt 145 lejligheder opført i 1983 og ombygget i 1991. Staten har klassificeret området som forebyggelsesområde efter bestemmelserne i lov om almene boliger, og der er derfor brug for at forbedre miljøet for beboerne og skabe tryghed, tilgængelighed og bedre rum for mødet mellem mennesker. Ved renoveringen ombygges facaderne derfor, sådan at det monotone udtryk brydes, ved adkomstsiden laves opholdsarealer, altanarealerne øges, der opføres et nyt fælleshus, ankomstvejene og stisystemer omlægges og skure og garager, som laver mørke zoner, fjernes, udebelysningen lægges generelt om, og der etableres ordentlig plads til rollatorer, barnevogne, elscootere m.m. I alt forventes renoveringen at beløbe sig til 40 mio. kr. eksklusive moms (50 mio. inklusive moms). Projektet er beskrevet nærmere i det vedlagte bilag.

Projekter på vej

Ud over boligerne på Havrevej vil Thisted Bolig også gerne renovere boligerne på Tingstrupvej/Kappelstensvej (afd. 1) og Gl. Grønningen (afd. 4). Ansøgning om, at kommunen anbefaler de projekter, kommer inden sommerferien, oplyser Thisted Bolig.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. maj 2022

Økonomiudvalget den 24. maj 2022

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2022

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at projektet anbefales overfor Landsbyggefonden.

Beslutning

Joachim Plaetner Kjeldsen ønsker sin habilitet prøvet. Udvalget finder Joachim Plaetner Kjeldsen inhabil i sagens behandling, og han deltager derfor ikke i sagens behandling.

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

136. Vorupør Kirke: Anmodning om tilskud til toilet og fortov

Udskriv

Sagstema

Ansøgning om genetablering af toiletbygning ved Vorupør Kirke samt omlægning af fortovsbelægning.

Redegørelse

Drifts- og Anlægsafdelingen har modtaget en ansøgning fra Vorupør Menighedsråd, som anmoder om økonomisk støtte til at genetablere en toiletbygning ved Vorupør Kirke, og at fortovsbelægningen omlægges.

Toiletbygningen omfatter en 40 m2 bygning, der indeholder kørestolstoilet, kønsopdelt toiletrum, redskabsrum, depot til driftsmidler og urneskab. Der skal være adgang for offentligheden til toiletfaciliteterne, og menighedsrådet forpligter sig til at drifte bygningen. Fortovsbelægningen ønskes omlagt til store kvadratiske betonfliser, der afgrænses med chaussésten, som understøtter kirkepladsen. Det samlede fortovsareal er på ca. 470 m2.

Ansøgning er vedlagt som bilag 1, og der fremgår ikke et budget for projektet samt størrelsen på Thisteds Kommunes bidrag.

Det er Drifts- og Anlægsafdelingens vurdering, at omlægningen af fortovet vil bryde med den eksisterende og gennemgående fortovsbelægning i Vorupør. Det vurderes også, at hvis toilettet er tiltænkt offentligheden, bør det placeres nærmere Vesterhavsgade, så det i højere grad indbyder til brug for offentligheden.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Drifts- og Anlægsafdelingen vurderer, at et forholdsmæssigt bidrag til toiletbygningen og midler til belægninger vil koste ca. 1,2-1,5 mio. kr. afhængig af materialer og kvalitetskrav.

Der er på nuværende tidspunkt offentlige toiletter tilgængelige ved henholdsvis Nationalparkcenteret, Havbadet og Hawblink.

Der er ikke afsat penge på budgettet til projektet, og det bør indgå i budgetforhandlingen til budget 2023.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. maj 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at ansøgningen medtages i forhandlingerne om budget 2023.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

137. Infrastrukturudvikling i Nr. Vorupør

Udskriv

Sagstema

Principielle forhold i forbindelse med igangværende infrastrukturudvikling i Nr. Vorupør.

Redegørelse

Thisted Kommunalbestyrelse bevilligede den 23. februar 2021 5 mio. kr. til forbedring af infrastrukturen i Nr. Vorupør.

I 2021 blev nogle af pengene brugt til at etablere yderligere parkeringspladser langs Hawstokken. Ligeledes er der etableret buslomme på den sydlige side af Hawblink. I sommeren 2021 blev der udført tællinger af trafikken og brugen af parkeringspladserne. Den indsamlede data har dannet grundlag for et skitseprojekt og blev præsenteret på et offentligt borgermøde i Nr. Vorupør den 23. februar 2022.

Beslutningerne er truffet i samarbejde med en arbejdsgruppe, som består af repræsentanter fra Borger- og Erhvervsforening i Nr. Vorupør.

Der er behov for stillingtagen til følgende forhold:

 • Tidsbegrænset parkering
 • Matrikulære forhold.

Tidsbegrænset parkering

Parkeringspladsen ved krydset Vesterhavsgade/Hawblink er blevet omdisponeret i forbindelse med opførelsen af Nationalparkcenter Thy. Arbejdsgruppen er på nuværende tidspunkt ikke enige om, hvorvidt parkeringspladsen skal være tidsbegrænset.

Vorupør Fiskerkompagni (også kaldet Fonden) ejer arealet nord for parkeringspladsen. Vorupør Fiskerkompagni ønsker, at 8-10 parkeringspladser forbliver uden tidsbegrænsning, da nogle af deres kunder har behov for pladserne, når lystfiskerne skal fiske på Det Gule Rev. De to kuttere sejler ca. 80 - 100 dage om året. Andre i arbejdsgruppen finder det uhensigtsmæssigt, at lystfiskerne lægger beslag på parkeringspladserne det meste af dagen. Ved at indføre tidsbegrænset parkering, for eksempel på 2 timer, kan der opnås større udskiftning i de parkerede biler, og parkeringsbåsene vil derfor tilgodese flere. Se bilag 1 - Oversigtstegning parkeringsareal.

Matrikulære forhold

Der er flere steder i Nr. Vorupør, hvor vejstatus ikke stemmer overens mellem matrikelkortet og vejens registrering i det centrale vejregister (CVF). Dette gør sig gældende for følgende strækninger:

 1. Vesterhavsgade (nord for den offentlige parkeringsplads og Nationalparkcenter Thy).
 2. Hawstokken (strækningen fra Vesterhavsgade til de offentlige parkeringspladser mod vest).
 3. Vesterhavsgade (strækningen på promenaden).

På de tre strækninger er vejen ikke udskilt som offentlig vej. Thisted Kommune varetager allerede nu vedligeholdelsen af strækningerne.

Landinspektørfirmaet LE34 har udarbejdet et notat, der beskriver ejerforhold, og hvordan eventuelle ændring i vejstatus kan håndteres, jf. bilag 2.

Som det fremgår af bilaget, er der forskellige muligheder på de 3 strækninger, herunder oplistet:

A: Der indgås en aftale med de pågældende lodsejere om den ønskede råderet over vejarealet.

B: Vejene udskilles som offentlige veje.

C: Vejene optages som privat fællesvej og kan administreres som offentlig sti.

Ad A: Der vil skulle laves en lejeaftale med ejerne af matriklen om, at Thisted Kommune kan råde over og benytte vejene.


Ad B: Ved en udskillelse til offentlige veje, vil det kræve en aftale med lodsejerne. Aftalen kan ske ved en frivillig aftale med lodsejerne, såfremt der kan opnås enighed om vejbredde mv. men kan også ske ved ekspropriation.

Ad C: For at vejarealer kan optages som privat fællesveje, kræver det ejernes involvering/accept af dette.

Derudover skal der træffes en beslutning om, at den private fællesvej skal have status af offentlig sti og kan ikke anvendes, såfremt færdselsarealet ønskes opretholdt som offentlig vej.

Anlæg og Infrastruktur anbefaler, at de 3 strækninger optages som offentlige veje, enten ved frivillig aftale eller alternativt ved ekspropriation.

Retsgrundlag

Vejloven og privatvejsloven.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne, i forbindelse med at strækningerne optages som offentlige veje, afholdes af den allerede frigivne anlægsbevilling XA-1006 Nr. Vorupør - Infrastrukturudvikling.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. maj 2022

Økonomiudvalget den 24. maj 2022

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Der indføres 2 timers tidsbegrænsning på hele den offentlige parkeringsplads ved Vesterhavsgade/Hawblink.
 2. De 3 strækninger på henholdsvis Vesterhavsgade med 2 strækninger samt Hawstokken optages som offentlige veje, enten ved frivillig aftale eller om nødvendigt ved ekspropriation.
 3. Udgifterne afholdes af den allerede frigivne anlægsbevilling XA-1006 Nr. Vorupør - Infrastrukturudvikling.

Beslutning

Ad 1-3. Udsat til næste møde, hvor repræsentanter fra fonden deltager.

Til toppen

138. Gl. Feggesundvej 2 minus 1 vej

Udskriv

Sagstema

Trafiksikkerhed på Gl. Feggesundvej mellem Amtoft og Vesløs.

Redegørelse

Den 1. februar 2021 godkendte Klima-, Miljø- og Teknikudvalget at afsætte 200.000 kr. til etablering af 2 minus 1 vej på Gl. Feggesundvej. Begrebet 2 minus 1 vej dækker over et vejforløb, hvor der er etableret brede kantbaner, der er forbeholdt de bløde trafikanter.

Ønsket om trafiksikkerhedsmæssige forbedringer for lette trafikanter på Gl. Feggesundvej opstod i forbindelse med udarbejdelsen af trafiksikkerhedsplanen. Her spurgte Thisted Kommune i 2018 kommunens borgere om utrygge lokaliteter. Her blev Gl. Feggesundvej nævnt jf. bilag 1, Trafiksikkerhedsplan 2019-2020. 17 borgere og enkelte elever har udpeget strækningen som utryg til trods for, at der i perioden 2013 - nu ikke er registreret uheld.

Til at forbedre utrygheden blev det af en ekstern rådgiver foreslået at etablere en 2 minus 1 vej, jf. bilag 2.

Drifts- og Anlægsafdelingen har arbejdet med projektet, jf. bilag 3-7, men det viser sig desværre, at vejbredden er smallere end forudsat, og skarpe vejsving medfører forringet udsyn. Der er arbejdet med forskellige alternative løsningsforslag, herunder er der ansøgt om dispensation hos Vejdirektoratet, hvortil Thisted Kommune modtog afslag. En uddybende redegørelse over forløbet kan ses i bilag 8.

Det har desværre ikke været muligt at finde en egnet løsning inden for det afsatte budget, hvorfor det anbefales, at projektet ikke gennemføres.

Retsgrundlag

Bekendtgørelsen om anvendelse af vejafmærkning §§ 187 stk. 3, 188 stk. 2.

Økonomiske konsekvenser

Ved ikke at gennemføre projektet anbefales det, at midlerne anvendes til anlæggelse af en sikker krydsning for bløde trafikanter over Amtoftvej i Amtoft. Anlæggelsen udføres i forbindelse med ombygning af strækningen for modulvogntog. Trafiktællinger viser, at trafikhastigheden på strækningen er høj. Dette projekt sikrer, foruden forbedret trafiksikkerhed, at de afsatte midler til 2 minus 1 vej på Gl. Feggesundvej forbliver i området.

Andre konsekvenser

Området har en meget aktiv støtteforening - Støtteforeningen Hannæs-Østerild. For området vil skrinlægning af projektet betyde, at bløde trafikanter, der benytter Gl. Feggesundvej, ikke vil opleve forbedret trafiksikkerhed på strækningen.

Støtteforeningen er bekendt med, at sagen behandles politisk og har kendskab til Drifts- og Anlægsafdelingens indstilling.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. maj 2022

Indstilling

Teknik-, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Projektet 2 minus 1 vej på Gl. Feggesundvej ikke gennemføres.
 2. Midlerne i stedet anvendes til anlæggelse af en sikker krydsning for bløde trafikanter over Amtoftvej i Amtoft.

Beslutning

Ad 1-2. Godkendt.

Til toppen

139. Tillæg nr. 1 til Vandforsyningsplan 2016. Ændret forsyning af Skjoldborg

Udskriv

Sagstema

Vandforsyningen til Skjoldborg by ændres, så Skjoldborg skal forsynes fra Thisted Vand.

Redegørelse

I Thisted Kommunes Vandforsyningsplan 2016 er det fastlagt, at hvis Skjoldborg Vandværk ikke længere kan forsyne Skjoldborg forsyningsområde, skal forsyningen overtages af Vildsund Vandværk.

Den faglige begrundelse er, at Thisted Kommune ønsker en decentral oppumpning af vandet og specielt ikke ønsker at belaste Thisted Vands kildepladser mere end højst nødvendigt.

Nu har Skjoldborg by brug for anden forsyning. Det vurderes, at det teknisk og økonomisk er meget vanskeligt at forsyne fra Vildsund Vandværk. Thisted Kommune har derfor pålagt Thisted Vand at overtage forsyningen - der er i forvejen en midlertidig forsyning herfra.

Udgifter til nødvendige renoveringer af ledningsnettet i Skjoldborg, for at bringe ledningsnettet op på samme standard som Thisted Vands øvrige ledningsnet, afholdes i første omgang af Thisted Vand. Men omkostningerne vil blive pålagt forbrugerne i Skjoldborg ved øgede takster over en årrække, sammenlignet med Thisted Vands øvrige forbrugere.

Thisted Vand har på deres bestyrelsesmøde den 21. april 2022 godkendt forslag til finansiering af renovering af ledningsnettet inklusive forslag til engangsafgift for alle forbrugere i Skjoldborg. Skjoldborg Vandværk har på deres generalforsamling den 11. maj 2022 godkendt, at Thisted Vand overtager forsyningen og også godkendt forslaget til engangsafgift.

Tillægget til Vandforsyningsplanen samt miljøscreeningen af tillægget til Vandforsyningsplanen ses i bilag 1 Forslag til tillæg nr. 1 til Vandforsyningsplan.

Retsgrundlag

Vandforsyningsloven.

Bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet af bemærke.

Andre konsekvenser

Borgere og virksomheder i Skjoldborg vil via en engangsafgift betale for nødvendig renovering af ledningsnettet.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. maj 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at forslag til tillæg nr. 1 til Vandforsyningsplan 2016, ændret forsyning af Skjoldborg, vedtages og sendes i 4 ugers offentlig høring.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

140. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - endelig vedtagelse

Udskriv

Sagstema

Endelig vedtagelse af Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Thisted Kommune.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 30. november 2021 forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, samt at arbejdet med frivillige aftaler inden for de BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO) blev igangsat.

Forslaget til indsatsplanen er udarbejdet på baggrund af Miljøstyrelsens grundvandskortlægning og udpegning af indsatsområder samt risikovurdering af grundvandsmagasinerne i Thisted Kommune. Koordinationsforum, bestående af repræsentanter for vandforsyningerne, andre berørte myndigheder, jordbruget og andre relevante parter, er inddraget i forarbejdet til forslaget. Da risikovurderingen viser, at grundvandsressourcen i Thisted Kommune er dårligt beskyttet mod påvirkninger fra overfladen, har indsatsplanen til hovedformål at sikre rent drikkevand til kommunens borgere nu og i fremtiden.

Forslaget har være i høring fra 1. december 2021 til 1. marts 2022. Der er indkommet 6 høringssvar; 3 fra berørte borgere og vandværker, 1 fra Fjordland, og 2 fra myndigheder med mindre korrektioner til planen - se bilag 1 Høringssvar.

Høringssvarene har berørt mange temaer - gennemgående er:

 • Spørgsmålstegn ved trinmodellen: Almindeligt analyseprogram ved nitrat i grundvandet under 10 mg/l, øget overvågning ved nitratindhold mellem 10 mg/l og 25 mg/l og indsats mod øget nitrat ved over 25 mg/l.
 • Usikkerhed om erstatningsbeløb og tab af værdi af dyrkningsarealer.
 • Påbudsvillighed fra Thisted Kommune, hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler?
 • Kan det være problematisk at foretage en indsats overfor pesticider i BNBO og samtidig en indsats overfor nitrat?
 • Er BNBO vejledningen fulgt ved beregningerne? Er der regnet på den faktiske brug af arealerne?

Plan- og Miljøafdelingen har kommenteret på alle høringssvar - se bilag 2. De to svar fra myndighederne samt et af svarene fra en berørt lodsejer har medført mindre rettelser og justeringer af Indsatsplanen - se bilag 3 Rettelsesblad til Indsatsplanen.

For den berørte lodsejer er det areal, der skal beskyttes mod nitrat, reduceret. Dette sker på grundlag af den igangværende overvågning af grundvandet.

Der er ikke kommet høringssvar, som afgørende ændrer ved Indsatsplanen eller forudsætningerne for Indsatsplanen.

Indsatsplanen kan ses her:http://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?planId=19

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven).

Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven).

Bekendtgørelse om indsatsplaner.

Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsinteresser.

Bekendtgørelse om krav til kommuneplanlægning indenfor områder med særlig drikkevandsinteresse og indvindingsoplande til almene vandforsyninger udenfor disse.

Bekendtgørelse om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen kan med miljøbeskyttelseslovens § 63 a og vandforsyningslovens § 13 d afgøre, at det er det vandforsyningsselskab, der drager fordel af indsatsen, der skal afholde udgiften hertil.

Andre konsekvenser

Indsatsplanen udmønter sig i en række indsatser, hvor der for eksempel i nogle områder sættes krav til arealanvendelsen.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. maj 2022

Økonomiudvalget den 21. maj 2022

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at indsatsplan for grundvandsbeskyttelse med de anførte ændringer vedtages.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

141. Projektforslag. Etablering af forsyningsledning til Østerild

Udskriv

Sagstema

Vedtagelse af projektforslag for etablering af forsyningsledning fra Sennels til Østerild.

Redegørelse

Thisted Varmeforsyning A.m.b.a. (TV) og Østerild Fjernvarme (ØF) ønsker at tilslutte Østerild til TV's distributionsnet og foretage en fusion af de to varmeproducenter, TV og ØF, med TV som fortsættende andelsselskab. Der skal derfor etableres en forsyningsledning fra Sennels til Østerild.

PlanEnergi har på vegne af TV udarbejdet et projektforslag (bilag 1), der viser, at en tilslutning af Østerild til TV's distributionsnet er det mest fordelagtige i forhold til samfunds-, selskabs- og brugerøkonomien. Beregningerne er vurderet i forhold til et alternativ, hvor opvarmningen leveres af ØF samt individuel opvarmning med olie- og træpillefyr i byen og langs forsyningsledningen.

Ved forsyning af området med fjernvarme fra TV opnår TV en selskabsøkonomisk besparelse på ca. 712.000 kr./år. Desuden opnås et samfundsøkonomisk overskud på ca. 10 mio./kr. over en 20-årig periode i forhold til alternativet. Tilkoblingen af Østerild viser også en positiv forbrugerøkonomi i forhold til alternativet.

Projektet har været i høring ved de berørte parter Evida Nord A/S, Thy-Mors Energi Elnet A/S samt berørte lodsejere langs forsyningsledningen. I høringsperioden har vi modtaget fire bemærkninger (to fra samme part) til projektforslaget. Bemærkningerne er fra henholdsvis Museum Thy og to private lodsejere. De omhandler en anmodning om at overvåge gravearbejdet på strækninger, hvor der graves i det åbne land; bekymringer om påvirkning af natur på privat grund; krydsning af Hovsørdæmningen; trafikale problemer på de små veje og valget af COP (coefficient of performance, der beskriver forholdet mellem den varme, varmepumpen leverer, og den mængde strøm den bruger) værdier i projektforslaget. Bemærkningerne kan ses i deres fulde længde i bilag 2.

For at imødekomme Museum Thys anmodning om overvågning af gravearbejde indledes et samarbejde imellem projektrådgiver og museet. Hvad angår bekymringen om påvirkning af natur på den private grund, bliver fjernvarmeledningen ikke placeret på grunden, som kun vil blive berørt af deklarationsbæltet, eftersom forsyningsledningen bliver etableret midt i vejkassen på dette stykke. Til krydsning af Hovsørdæmningen udføres geotekniske boringer og rapporter for at beskrive påvirkning af dæmningen. Vedrørende bemærkningen om trafikale problemer på små veje vil der altid være mulighed for passage, og arbejdet udføres i mindre etaper, så adgang til mark og matrikler er muligt. Angående bemærkningen til valget af COP værdier i projektforslaget redegøres der for, at valget stammer fra Energistyrelsens Teknologikatalog for individuelle varmepumper (2021).

I bilag 2 er svarene til bemærkningerne vist. Svarene er udarbejdet i tæt samarbejde med projektrådgiver.

Bemærkningerne og svar har ikke givet anledning til ændringer i projektforslaget.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning nr. 2068 af november 2021.

Bekendtgørelse af lov om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg nr. 818 af 18. maj 2021.

Økonomiske konsekvenser

Thisted Kommune har mulighed for, men er ikke forpligtet til, at stille en garanti for en privat virksomhedsoptagelse af lån til etablering og drift af anlæg med henblik på produktion af varme til kollektiv varmeforsyning.

Andre konsekvenser

Forsyningsledningen etableres efter "gæsteprincippet", som betyder, at ledningsejer har fået tilladelse til at placere ledninger i vejarealet uden betaling. Til gengæld skal ledningsejeren selv gennemføre og betale for arbejdet på egne ledninger, herunder flytning af ledningerne, hvis det er nødvendigt af hensyn til gennemførelse af et kommunalt vejprojekt.

Ved etablering af forsyningsledningen i private arealer kontaktes hver enkelt lodsejer med henblik på at indgå et frivilligt forlig om placering og erstatning. Der tinglyses en deklaration på lodsejernes ejendom.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. maj 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at projektforslaget om etablering af forsyningsledning fra Sennels til Østerild godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

142. Samarbejdsaftale med Food & Bio Cluster Denmark og overdragelse af Food Cluster Thy

Udskriv

Sagstema

Samarbejdsaftale og indmeldelse i Food & Bio Cluster Denmark ifm. likvidation af Food Cluster Thy.

Redegørelse

Food Cluster Thy (FCT) havde stiftende generalforsamling den 10. april 2019 og skulle være omdrejningspunkt for klyngedannelse inden for udvikling af fødevarer i Thy med henblik på at skabe bæredygtig vækst målt på økonomi, arbejdspladser og vækst hos aktører inden for fødevareerhvervet i Thisted Kommune. FCT startede som et initiativ placeret organisatorisk ved Thy Erhvervsforum, men blev på Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalgets møde den 11. maj 2021 taget ud af dette tilhørsforhold for at øge muligheden for at kunne blive optaget i den nationale superklynge inden for fødevareområdet - Food & Bio Cluster Denmark (FBCD) - hvilket følger Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses intention om at skabe 14 superklynger inden for en række forskellige nationale og regionale vækstområder. Efter en grundig dialog mellem FBCD og FCT blev der på FCT's generalforsamling den 2. marts 2022 taget beslutning om likvidation af FCT og overførsel af foreningens værdier og ansatte til FBCD (se referat i bilag 1).

Formålet med dannelsen af nationale superklynger er at styrke innovationskraften i danske virksomheder inden for Danmarks stærkeste og mest lovende erhvervs- og teknologiområder gennem samarbejde og videnoverførsel mellem virksomheder, videninstitutioner, myndigheder, iværksættere og finansieringskilder. Organisationer uden for disse superklynger får desuden meget begrænsede muligheder for at skaffe funding gennem de danske puljer, der støtter erhvervsfremmeindsatser. Med andre ord anses FCT's indmeldelse i FBCD som helt nødvendig for fremadrettet at kunne skaffe ekstern funding og samarbejdspartnere og for bedst muligt at kunne servicere fødevarevirksomhederne i kommunen. Derfor lægges der i indstillingen op til, at Thisted Kommune indgår en samarbejdsaftale med FBCD (se bilag 2), som forventes at give mere udbytte end aftalen med FCT pga. langt flere interne ressourcer i FBCD. Værd at bemærke er desuden, at FBCD vil oprette et satellitkontor i Thisted Kommune for bedst muligt at kunne servicere kommunens virksomheder. Derudover kan nævnes, at FBCD ifølge samarbejdsaftalen skal:

 • Lave opsøgende arbejde og indgå i dialog med virksomheder i Thisted Kommune
 • Øge synligheden af fødevaresektoren i Thy ved at udgive en årlig populærvidenskabelig artikel med fakta om erhvervet (antal virksomheder, antal ansatte, omsætning, andel af områdets økonomi mv.)
 • Have fokus på udvikling af innovative produkter, der fremmer en grøn og økonomisk bæredygtig udvikling i fødevaresektoren
 • Igangsætte, facilitere og katalysere samarbejdsdrevet og tværgående innovation mellem landbrugs- og fiskerisektoren
 • Sikre planlægning og gennemførsel af 3-4 årlige temadage/konferencer med dagsaktuelle temaer for at sikre, at industrien er opdateret med nyeste viden.

Selve overdragelsen forventes at ske gradvist over de næste måneder, hvor første skridt har været likvidation af FCT, hvorefter ansatte og aktiver overdrages til FBCD med fokus på, at evt. resterende formue skal anvendes til fremme af fødevareerhvervets forhold i Thisted Kommune (se procesplan i bilag 3).

Retsgrundlag

Erhvervsfremmeloven.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt indstillingen følges, støtter kommunen årligt FBCD med 840.000 kr. frem til den 31. december 2025. Derudover er der en årlig udgift til medlemskab af FBCD på 20.000 kr.

De 860.000 kr. i alt pr. år kan næsten dækkes af det i forvejen bevilligede beløb til FCT i 2022 (840.000 kr. i 2021-priser). De resterende midler kan tages fra Pulje til Erhvervsfremme og Turisme.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. maj 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Kommunen støtter FBCD's optagelse af FCT og accepterer samtidigt samarbejdsaftalen mellem FBCD og Thisted Kommune, hvor kommunen årligt støtter organisationen med 840.000 kr. frem til 31. december 2025.
 2. Kommunen indmelder sig i FBCD og betaler 20.000 kr. årligt i kontingent.
 3. FBCD udfærdiger en årlig afrapportering til Thisted Kommune, som dokumenterer, at de aktiviteter, der er beskrevet i aftalen, er blevet udført.

Beslutning

Ad 1-3. Udsat til næste møde med henblik på yderligere oplysninger fra Food & Bio Cluster Denmark, herunder deltagelse i kommende udvalgsmøde.

Til toppen

143. Ubrugte midler til styrkelse af turismen og erhvervslivet i Thy efter COVID-19

Udskriv

Sagstema

Thy Turistforening ønsker at ændre anvendelsen af tidligere tildelte midler til styrkelse af turismen og erhvervslivet i Thy efter COVID-19.

Redegørelse

Baggrund

Den 24. november 2020 bevilligede Kommunalbestyrelsen 600.000 kr. til kickstart af erhvervslivet i Thisted Kommune, der, på grund af langvarige COVID-19-restriktioner og den ekstraordinære nedlukning af Nordjylland, oplevede et stort svigt i omsætningen.

De 600.000 kr. blev givet fra medfinansieringspuljen med specifikt formål om en hurtig indsats under hensyntagen til den daværende akutte krise. Thy Detailforum og Thy Turistforening fik hver tildelt 300.000 kr.

I december 2020 igangsatte Thy Detailforum en række vellykkede indsatser med blandt andet sloganet “Handl med hjertet. Handl lokalt. Fordi vi elsker Thy”. Thy Turistforening afventede dengang at igangsætte initiativer med begrundelsen, at man ville undgå at kollidere med Thy Detailforums indsatser samt sikre, at indsatserne ville gavne turistbranchen, der på det tidspunkt var mere eller mindre tvangslukket.

Forårskampagne i 2022 og 2023

Thy Turistforening ønsker nu at anvende midlerne til forårskampagner i 2022 og 2023, der skal gøre det til en tradition at besøge Thy i påsken. Thy Turistforening har allerede afholdt en indsats i påsken 2022, hvor hovedattraktionen var blomsterudstillingen “Håb - Naturens stemme” i Hurup, Agger, Hanstholm og Stenbjerg. Forårskampagnen i 2022 blev gennemført i samarbejde med Destination Nordvestkysten, der bidrog med 100.000 kr. Derudover deltog frivillige, medlemsforeninger og detailhandlen i gennemførslen. Thy Turistforening har ikke fremvist regnskab for indsatsen i 2022, ligesom de heller ikke har uddybet planerne for en kampagne i 2023.

Idet midlerne blev tildelt for omkring halvandet år siden, er vilkårene for turismen og erhvervslivet væsentlig mere normaliseret i dag i forhold til dengang, midlerne blev tildelt. Alle COVID-19-restriktioner er ophævet, og der er således ikke længere tale om en akut krise eller ekstraordinær nedlukning, hvormed den oprindelige begrundelse for tildeling af midlerne ikke længere gør sig gældende.

På den baggrund ønskes en stillingtagen til, hvorvidt Thy Turistforening skal have tilsagn om at bruge de tidligere tildelte 300.000 kr., eller om midlerne skal tilbageføres til medfinansieringspuljen.

Retsgrundlag

Erhvervsfremmeloven.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt indstillingen følges, tilbageføres de tidligere tildelte 300.000 kr. til medfinansieringspuljen.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. CØL oplyser supplerende, at der både før efter behandling af nærværende sag ikke vil være disponible midler på medfinansieringspuljen i 2022, hvilket fremgår af vedhæftede oversigt over medfinansieringspuljen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 12. maj 2022

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. maj 2022

Økonomiudvalget den 24. maj 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Thy Turistforening får afslag på deres anmodning om at anvende de tidligere tildelte 300.000 kr. til forårskampagner i 2022 og 2023.
 2. De tidligere tildelte 300.000 tilbageføres til medfinansieringspuljen.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 12. maj 2022, pkt. 4:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1. Indstilles til godkendelse.

Ad 2. Der imødeses en ny ansøgning for beløbet med henblik på yderligere politisk behandling relateret til Covid19.

Til toppen

144. Lukket punkt: Ekspropriation

Til toppen

145. Lukket punkt: Grundsalg

Til toppen

146. Lukket punkt: Salg af areal

Til toppen

147. Lukket punkt: Salg af areal

Til toppen

148. Nyt udviklingsforslag for udvikling af Hanstholm Camping til Thy Feriepark

Udskriv

Sagstema

Orientering om nyt forslag til udviklingsplan for Hanstholm Camping til Thy Feriepark.

Redegørelse

Den 11. november 2019 fremlagde Hanstholm Camping deres udviklingsplan for virksomheden til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, og i 2021 blev sagen drøftet igen. Nu har Hanstholm Camping fremsendt et nyt udviklingsforslag med anmodning om at få projektet indskrevet i Thisted Kommunes turismepolitik, og at ny planlægning igangsættes (se bilag 1 og 2). Samtidig anmodes om, at Thisted Kommune ansøger om tilladelse til at planlægge udviklingsprojektet ved en eventuel ny ansøgningsrunde fra staten om placering af konkrete fysiske turismeprojekter.

Plan- og Miljøafdelingen fremlagde i forbindelse med forslag til Kommuneplan 2021-2033 turismepolitiske overvejelser samt rammer for at planlægge for projektet for Thy Feriepark ved Hanstholm Camping. Dermed er projektet omfattet af Thisted Kommunes turismepolitiske overvejelser.

I forbindelse med forslaget til Kommuneplan 2021-2033 fik Thisted Kommune imidlertid et varsel om, at Bolig- og Planstyrelsen ville nedlægge veto mod endelig vedtagelse af kommuneplanen, hvis arealreservationen blev opretholdt. Bolig- og Planstyrelsen vurderede, at det ikke er i overensstemmelse med planloven at udlægge rammer til hotelformål ved Hanstholm Camping. På den baggrund blev rammen udtaget i forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplanen - se referat fra Kommunalbestyrelsens møde den 22. juni 2021 (pkt. 120). Der kan derfor ikke igangsættes en planlægning for det konkrete projekt, som indebærer hotelformål, på nuværende tidspunkt. Det nye projekt vurderes overordnet at indeholde de samme elementer, som var udslagsgivende for Bolig- og Planstyrelsens varsel om veto.

Planloven giver mulighed for, at staten, efter ansøgning fra kommunalbestyrelser, meddeler tilladelse til planlægning af konkrete projekter for turisme. Det er dog endnu ukendt hvornår, og om en eventuel ansøgningsrunde vil finde sted men i tilfælde heraf, vil sagen skulle fremsendes til politisk godkendelse efter dialog med ansøger.

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. maj 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at udviklingsforslaget tages til efterretning.

Beslutning

Udgår.

Til toppen

149. Orientering - udstillingen "Danmarks vildeste forårsudstilling"

Udskriv

Sagstema

Redegørelse for sagsforløbet i forbindelse med blomsterudstillingen "Danmarks vildeste Forårsudstilling" i auktionshallen, Idrætsvej 2 i Hurup.

Redegørelse

I forbindelse med henvendelse til Vejafdelingen fra arrangørerne af blomsterudstillingen "Danmarks vildeste Forårsudstilling", har sagsbehandleren gjort opmærksom på, at der formodentlig er nogle brandregler, de skal være opmærksomme på. Team Byggesag modtager lørdag den 19. marts 2022 en henvendelse. Tirsdag den 22. marts svarer sagsbehandleren tilbage, at der er nogle ting, de selv skal stå for og henviser konkret til paragrafferne i BR18 samt vedhæfter yderligere information. Der gøres også opmærksom på, at kommunen ikke "kommer ud og kigger" i forhold til brand. Team Byggesag hører intet fra ansøger og kontakter dem fredag den 1. april 2022 for at høre, om der er noget på vej ind. Arrangør har ikke foretaget sig noget men går i gang med at se på det.

Mandag den 4. april 2022 kontakter kommunens byggesagsbehandlere Nordjyllands Beredskab (NOBR) for en dialog omkring arrangementer i bygninger, der ikke er godkendt til forsamlingshuse mv. NOBR oplyser telefonisk, at det vil kræve byggetilladelse til en midlertidig ændret anvendelse til andet formål, og at der skal inddrages en certificeret brandrådgiver, som skal sikre kontrol og dokumentation for sikkerhedsniveauet.

Efterfølgende, da udstillingen åbner, foretager byggesagsbehandlere en besigtigelse på stedet og kan konstatere, at der i hallen er indrettet en fin udstilling, der dog byder på væsentlige udfordringer i forhold til brand, både fordi det vurderes, at tæt på 100 % af det anvendte materiale er brændbart, og fordi bygningen ikke er godkendt til formålet, det vil her sige arrangementer med publikum. Arrangørerne får mundtligt og skriftligt besked på, at der skal søges byggetilladelse, fordi bygningen skal bruges til et andet formål, end hvad den oprindeligt er godkendt til. I forbindelse med byggetilladelsen skal byggeriet indplaceres i brand- og konstruktionsklasse, og der skal tilknyttes en certificeret brandrådgiver. Der gives en frist til onsdag den 6. april 2022.

Onsdag den 6. april 2022 modtager Team Byggesag besked om, at materialet er på vej. Der kvitteres for mailen, hvor opmærksomheden igen henledes på brug af en certificeret brandrådgiver. Senere på sagen kontaktes sagsbehandler igen med besked om, at materialet kommer fredag.

Fredag den 8. april 2022 bliver byggesagsbehandleren kontaktet af en brandklasse 2 brandrådgiver, der er blevet kontaktet af arrangøren. Han spørger til sagen, og han sender billeder til kommunen. Han oplyses om, at ansøgningen ikke behøver at komme gennem ansøgningssystemet, da det er brandredegørelsen, der er den vigtigste. Ca. kl. 16 modtager sagsbehandleren besked (cc) om, at brandrådgiveren ikke vil gå ind i sagen, da han vurderer, at sikkerheden ikke er tilfredsstillende ud fra; manglende udsyn for orientering, overflader der ikke imødekommer kravet til testede materialer og flugtvejslængder, der er forlænget grundet indretningen. Han henviser til Nordjyllands Beredskab (NOBR) i forhold til, om brandvagter kan være en løsning på problemet.

Der afholdes et internt teamsmøde, hvor det besluttes at udstede et strakspåbud om, at der skal søges byggetilladelse. Fristen sættes til mandag den 11. april 2022 kl. 16.00. Arrangøren orienteres mundtligt, og strakspåbuddet afsendes ca. kl. 22. Hvis ikke påbuddet overholdes, skal udstillingen lukke.

Mandag den 11. april 2022 afholdes et møde mellem kommunen, NOBR og en ny certificeret brandrådgiver (klasse 2), som har indvilliget i at bidrage til evt. at finde en løsning på sagen. I løbet af mødet sparres der omkring forskellige løsninger, men konklusionen ender i sidste ende med, at det største problem er, at bygningen ikke er godkendt til formålet, og der ikke er nogen vej uden om en byggetilladelse. Derudover er der enighed om, at fordi udstillingen indeholder en stor andel af brændbart materiale, vil det skulle være en klasse 3 brandrådgiver, der skal udtale sig. Desværre er der for få klasse 3 brandrådgivere på landsplan, og ventetiden er flere måneder.

Kommunen kontaktes tirsdag den 12. april 2022 af en ny klasse 2 brandrådgiver, som vil se på sagen.

Onsdag den 13. april 2022 modtager kommunen et notat (bilag 1) fra brandrådgiveren, hvor han ikke mener, at arrangementet kræver byggetilladelse. Notatet sendes til NOBR til udtalelse, som svarer, at de fortsat mener, at det pågældende projekt kræver byggetilladelse. Dette meddeles brandrådgiveren, der fremsender en ny erklæring - bilag 2. Den nye erklæring fremsendes til NOBR for udtalelse.

Torsdag den 14. april 2022 afholdes et møde mellem kommunen og NOBR, og sagen drøftes endnu en gang. NOBR fastholder, at arrangementet kræver en byggetilladelse.

Nu står kommunen med to forskellige vurderinger af sagen. Det besluttes derfor, at tvivlen skal komme ansøger til gode, og der fremsendes et brev til ansøger, hvor der står, at kommunen har taget brandrådgiverens notat til efterretning, og derudover vedlægges NOBRs vurdering af sagen. Kommunen vil endvidere søge sagen afklaret efterfølgende hos rette myndigheder.

I forbindelse med at Bygningsreglement (BR18) trådte i kraft, overgik beredskabets håndtering af arrangementer fra beredskaberne til kommunen. Siden 1. januar 2020 har der tillige været krav om brug af certificerede brandrådgivere til sikring og dokumentation af brandforhold. Der er 4 brandklasser (BK), hvor 1 er den simple, og 4 den mest komplicerede. Udstillingen i Hurup afveg fra de præaccepterede løsninger, og derfor var det kun en certificeret BK3 eller BK4 rådgiver, der kunne vurdere de brandtekniske forhold ved udstillingen. Der er mangel på brandrådgivere især inden for BK3 og BK4, og derfor lang ventetid på deres arbejde.

Plan- og Miljøafdelingen har sendt sagens dokumenter til certificeringsorganet - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) blandt andet med henblik på en vurdering af brandrådgiverens notater. DBI svarer, at:

 • De er enige med NOBR i deres vurdering om, at arrangementet krævede byggetilladelse, og at kommunen er i sin gode ret til at afvise sagen.
 • Brandrådgiveren kan ikke håndtere en midlertidig godkendelse af lagerbygning til udstilling, som en BK2 sag efter præaccepterede løsninger for BR18 - bilag 11 (udendørs arrangementer / salgsområder, midlertidige overnatninger og transportable konstruktioner).

Konklusionen er derfor, at man ikke burde have ladet tvivlen komme ansøger til gode. Det betyder, at det ikke fremadrettet bliver tilfældet med tilsvarende arrangementer.

I forbindelse med et koncertarrangement der er afholdt den 1. maj 2022 på Ashøje, udtaler arrangøren af blomsterudstillingen at "...til september vender jeg tilbage til Hurup med en ny udstilling, der ikke kun skal være i auktionshallen..." (Thy-Mors LigeHer.nu). Plan- og Miljøafdelingen vil derfor tage kontakt til arrangøren samt turistchefen, som har været medvirkende til at få udstillingen til auktionshallen for at gøre opmærksom på, at kommunen ikke fremadrettet vil tillade udstillinger som "Danmarks vildeste forårsudstilling" uden, at der er meddelt en byggetilladelse.

Foråret og sommeren er sæson for ansøgning om arrangementstilladelser. Selvom den pågældende udstilling i auktionshallen ikke ville have kunnet kommet ind under denne kategori grundet den manglende bygningsgodkendelse, vil Plan- og Miljøafdelingen gå ud med information omkring proceduren for at ansøge. Dette skyldes blandt andet, at de fleste enten ikke søger, eller gør det alt for sent.

Retsgrundlag

Bygningsreglement 2018.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. maj 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

150. Tilsynsberetning for 2021. Tilsyn med og godkendelse af virksomheder og landbrug

Udskriv

Sagstema

Orientering om Plan- og Miljøafdelingens indsats med miljøtilsyn og miljøgodkendelser med virksomheder og landbrug i 2021.

Redegørelse

Tilsynsberetning 2021

Alle kommuner skal hvert år indberette oplysninger til Miljøstyrelsen om miljøtilsyn og miljøgodkendelser. Indberetningerne sker løbende i Digital MiljøAdministration (DMA). Ved årets afslutning skal alle kommuner lave en tilsynsberetning, som bl.a. skal vise, om kommunen overholder det årlige mål for tilsynsaktiviteten.

Thisted Kommune overholder det årlige mål for tilsynsaktiviteten i 2021. Tilsynsberetning for 2021 kan ses i bilag 1.

Miljøstyrelsen har på baggrund af Covid-19 restriktioner i 2021 givet en række dispensationer i forbindelse med tilsyn med virksomheder og landbrug. Der er normalt et krav om, at alle kommuner skal udføre minimum 2 kampagnetilsyn pr. år, hvor der rettes fokus på specifikke miljøproblematikker. Dette krav blev der dispenseret for i 2021, hvorfor Thisted Kommune ikke har udført kampagnetilsyn.

Tilsynsberetningen skal offentliggøres på DMA og indberettes til Miljøstyrelsen. Begge dele er udført.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 9. december 2019.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. maj 2022.

Indstilling

Erhverv, Klima, Miljø og Teknik indstiller, at orienteringen om tilsynsberetningen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

151. Orientering om afslag på ansøgning om miljøgodkendelse

Udskriv

Sagstema

Orientering om afslag på ansøgning om miljøgodkendelse på Gærupvej 3, 7700 Thisted.

Redegørelse

Plan- og Miljøafdelingen har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse på Gærupvej 3, 7752 Snedsted. Af ansøgningen fremgår det, at afstanden til nærmeste nabo, Gærupvej 5, 7752 Snedsted er for kort,til, at reglerne for lugt kan overholdes uden brug af undtagelsesreglen (50 %-reglen for lugt).

Plan- og Miljøafdelingen behandler sagen jf. den fastlagte administrationspraksis for lugtvurdering i husdyrsager - brug af 50 % reglen, der er vedtaget på kommunalbestyrelsesmødet den 1. marts 2022, (se bilag 1).

Der er tidligere søgt miljøgodkendelse med brug af 50 % reglen på Gærupvej 3. Klima-, Miljø og Teknikudvalget besluttede den 5. marts 2018, at der skulle meddeles afslag på ansøgningen. Afgørelsen blev påklaget af ansøger, hvor Miljø- og Fødevareklagenævnet den 15. juli 2019 stadfæstede Thisted Kommunes afgørelse.

Begrundelse for afslag

Der har tidligere været klager over lugt fra ejendommen, Gærupvej 3.

Af ansøgningen fremgår det, at der er anvendt hyppig udslusning til reduktion af lugt, men der er ikke redegjort for, om lugtemissionskravet kan overholdes ved brug af andre teknologier, som beskrevet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Plan- og Miljøafdelingen finder det ikke dokumenteret, at husdyrbruget har foretaget lugtreducerende tiltag, der kan sikre, at beboerne på Gærupvej 5 ikke generes unødigt i forbindelse med, at dyreholdet overgår til at blive reguleret efter stipladsmodellen.

I vurderingen af om 50 % reglen skal anvendes på den konkrete ejendom, indgår også husdyrbrugets beliggenhed i forhold til den berørte ejendom, Gærupvej 5 - vindretninger og terrænvariationer afgør lugtens spredning.

Af ansøgningen fremgår det, at den vægtede gennemsnitsafstand fra husdyrbruget til Gærupvej 5 er 106,5 m, hvor geneafstanden er 176 m. Dermed vil der kunne opnås 60,34 % af lugtgeneafstanden.

Ejendommen Gærupvej 5 ligger øst for husdyrbruget,hvilket vil sige den ligger i den fremherskende vindretning i forhold til ansøger - se oversigtskort bilag 2. Derudover ligger ejendommen ca. 3 m højere i terræn end husdyrbruget, hvilket betyder noget i forhold til f.eks. ventilationsafkast m.v. fra husdyrbruget. Plan- og Miljøafdelingen vurderer derfor, at naboen ligger ugunstig i forhold til lugtpåvirkningen fra husdyrbruget.

Afslaget på ansøgningen om miljøgodkendelse vil blive varslet med en høringsfrist på 14. dage. Ansøger har derefter mulighed for at tilpasse projektet i høringsperioden, så det kan overholde lugtkravet.

Retsgrundlag

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. maj 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

152. Sagsbehandlingstider - Plan- og Miljøområdet

Udskriv

Sagstema

Status for sagsbehandlingstider i Plan- og Miljøafdelingen.

Redegørelse

Sagsbehandlingstiderne opgøres månedsvis i henhold til lovbundne, centralt aftalte og af kommunen fastsatte servicemål. Opgørelserne vedrører byggetilladelser og miljøgodkendelser (industri og husdyr).

Sagsbehandlingstiderne fremgår af bilaget og opgøres ved udgangen af hver måned. Der, hvor der er lovbundne eller centralt aftalte (Regering og KL) servicemål, er de angivet i kolonnen mærket "A". De måltal, der er angivet i kolonnerne mærket "Q", er de mål, Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget har fastsat.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. maj 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

153. Orientering fra formanden, medlemmerne og direktør

Udskriv

Sagstema

A. Formanden

B. Øvrige medlemmer

C. Direktøren

Beslutning

Intet til referat.

Til toppen

154. Underskriftsark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. maj 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen