07. jun 2022

Deltagere:

 • Brian Nielsen (D)
 • Henning Holm (A)
 • Jens Kristian Yde (C)
 • Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 • Jørgen Andersen (C)
 • Kristian Tilsted (V)
 • Mette Kjærulff (A)

155. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalget samt de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. juni 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - den 7. juni 2022:

Henning Holm

Til toppen

156. Infrastrukturudvikling i Nr. Vorupør

Udskriv

Sagstema

Principielle forhold i forbindelse med igangværende infrastrukturudvikling i Nr. Vorupør.

Redegørelse

Thisted Kommunalbestyrelse bevilligede den 23. februar 2021 5 mio. kr. til forbedring af infrastrukturen i Nr. Vorupør.

I 2021 blev nogle af pengene brugt til at etablere yderligere parkeringspladser langs Hawstokken. Ligeledes er der etableret buslomme på den sydlige side af Hawblink. I sommeren 2021 blev der udført tællinger af trafikken og brugen af parkeringspladserne. Den indsamlede data har dannet grundlag for et skitseprojekt og blev præsenteret på et offentligt borgermøde i Nr. Vorupør den 23. februar 2022.

Beslutningerne er truffet i samarbejde med en arbejdsgruppe, som består af repræsentanter fra Borger- og Erhvervsforening i Nr. Vorupør.

Der er behov for stillingtagen til følgende forhold:

 • Tidsbegrænset parkering
 • Matrikulære forhold.

Tidsbegrænset parkering

Parkeringspladsen ved krydset Vesterhavsgade/Hawblink er blevet omdisponeret i forbindelse med opførelsen af Nationalparkcenter Thy. Arbejdsgruppen er på nuværende tidspunkt ikke enige om, hvorvidt parkeringspladsen skal være tidsbegrænset.

Vorupør Fiskerkompagni (også kaldet Fonden) ejer arealet nord for parkeringspladsen. Vorupør Fiskerkompagni ønsker, at 8-10 parkeringspladser forbliver uden tidsbegrænsning, da nogle af deres kunder har behov for pladserne, når lystfiskerne skal fiske på Det Gule Rev. De to kuttere sejler ca. 80 - 100 dage om året. Andre i arbejdsgruppen finder det uhensigtsmæssigt, at lystfiskerne lægger beslag på parkeringspladserne det meste af dagen. Ved at indføre tidsbegrænset parkering, for eksempel på 2 timer, kan der opnås større udskiftning i de parkerede biler, og parkeringsbåsene vil derfor tilgodese flere. Se bilag 1 - Oversigtstegning parkeringsareal.

Matrikulære forhold

Der er flere steder i Nr. Vorupør, hvor vejstatus ikke stemmer overens mellem matrikelkortet og vejens registrering i det centrale vejregister (CVF). Dette gør sig gældende for følgende strækninger:

 1. Vesterhavsgade (nord for den offentlige parkeringsplads og Nationalparkcenter Thy).
 2. Hawstokken (strækningen fra Vesterhavsgade til de offentlige parkeringspladser mod vest).
 3. Vesterhavsgade (strækningen på promenaden).

På de tre strækninger er vejen ikke udskilt som offentlig vej. Thisted Kommune varetager allerede nu vedligeholdelsen af strækningerne.

Landinspektørfirmaet LE34 har udarbejdet et notat, der beskriver ejerforhold, og hvordan eventuelle ændring i vejstatus kan håndteres, jf. bilag 2.

Som det fremgår af bilaget, er der forskellige muligheder på de 3 strækninger, herunder oplistet:

A: Der indgås en aftale med de pågældende lodsejere om den ønskede råderet over vejarealet.

B: Vejene udskilles som offentlige veje.

C: Vejene optages som privat fællesvej og kan administreres som offentlig sti.

Ad A: Der vil skulle laves en lejeaftale med ejerne af matriklen om, at Thisted Kommune kan råde over og benytte vejene.


Ad B: Ved en udskillelse til offentlige veje, vil det kræve en aftale med lodsejerne. Aftalen kan ske ved en frivillig aftale med lodsejerne, såfremt der kan opnås enighed om vejbredde mv. men kan også ske ved ekspropriation.

Ad C: For at vejarealer kan optages som privat fællesveje, kræver det ejernes involvering/accept af dette.

Derudover skal der træffes en beslutning om, at den private fællesvej skal have status af offentlig sti og kan ikke anvendes, såfremt færdselsarealet ønskes opretholdt som offentlig vej.

Anlæg og Infrastruktur anbefaler, at de 3 strækninger optages som offentlige veje, enten ved frivillig aftale eller alternativt ved ekspropriation.

Retsgrundlag

Vejloven og privatvejsloven.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne, i forbindelse med at strækningerne optages som offentlige veje, afholdes af den allerede frigivne anlægsbevilling XA-1006 Nr. Vorupør - Infrastrukturudvikling.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. maj 2022

Økonomiudvalget den 24. maj 2022

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Der indføres 2 timers tidsbegrænsning på hele den offentlige parkeringsplads ved Vesterhavsgade/Hawblink.
 2. De 3 strækninger på henholdsvis Vesterhavsgade med 2 strækninger samt Hawstokken optages som offentlige veje, enten ved frivillig aftale eller om nødvendigt ved ekspropriation.
 3. Udgifterne afholdes af den allerede frigivne anlægsbevilling XA-1006 Nr. Vorupør - Infrastrukturudvikling.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 16. maj 2022, pkt. 137:

Ad 1-3. Udsat til næste møde, hvor repræsentanter fra fonden deltager.

Fortsat behandling af sagen

Redegørelse

Der deltager to repræsentanter fra fonden kl. 13.00 på udvalgets møde den 7. juni 2022.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. juni 2022

Økonomiudvalget den 22. juni 2022

Kommunalbestyrelsen den 28. juni 2022

Beslutning

Ad 1. Det indstilles at der ikke indføres tidsbegrænsning.

Ad 2-3. Indstilles til godkendelse af flertallet. Jørgen Andersen stemmer imod.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - den 7. juni 2022:

Henning Holm

Til toppen

157. Anlæg – ekstraordinære omkostninger som følge af Covid19 og Ukraine-situationen

Udskriv

Sagstema

Beslutning om udsættelse af anlægsprojekter som følge af store ekstraordinære prisstigninger.

Redegørelse

Som følge af Covid19 og dernæst krigen i Ukraine har Teknik, Erhverv og Beskæftigelse modtaget krav om honorering af ekstraordinære prisstigninger på alle typer af leverancer til bygge- og anlægsopgaver. Især varer, der kræver meget energi i produktionen blev først ramt, eksempelvis cement, isolering, stål og glas. Prisstigningerne har nu bredt sig til at være hele sektoren, da brændstofpriserne også er blevet markant højere.

Drifts- og Anlægsafdelingen har derfor i samarbejde med Center for Økonomi og Løn kigget på, om det er muligt at udsætte eller aflyse opgaver for at afvente, at priserne på verdensmarkedet får et lavere niveau. Alle anlægsprojekter har været vurderet, dvs. igangværende, de der er under planlægning samt de, der er medtaget på investeringsoversigten, men endnu ikke igangsat.

Nedenstående liste angiver, hvilke projekter:

 • der vurderes til at skulle forsætte, da omkostningerne ved at sætte dem i stå vil være for store.
 • der vurderes til at kunne sættes i gang, da risikoen for store prisstigninger vil være begrænsede.
 • der kan udsættes.

XA-0000000274

Byggemodning - pulje

Planlægning, arealerhvervelser og projektering kan forsætte - hvert enkelt entreprenørudbud overvejes, i forhold til timing og prissituation

Fastholdes

XA-0000000283

Medfinansiering til P-fond

Omfanget af projekter vil blive reduceret svarende til prisstigningerne.

Fastholdes

XA-0000000481

Pulje - Renovering af grønne anlæg

Omfanget af projekter vil blive reduceret svarende til prisstigningerne.

-500

Udsættes

XA-0000000482

Pulje - Renovering legepladser

Omfanget af projekter vil blive reduceret svarende til prisstigningerne.

-250

Udsættes

XA-0000000707

Pulje - Køb af jord og ejendomme

Fastholdes

XA-0000000712

Cold Hawaii Inland

Projekt Søbadet gennemføres, der kan forventes en overskridelse af budgettet på 1-2 mio. kr.

2000

Fastholdes

XA-0000000825

Center for Sundhed / Thyhallen

Projekt Center for Sundhed / Thyhallen gennemføres, der kan forventes en overskridelse af budgettet på op mod 5 mio. kr.

5000

Fastholdes

XA-0000000847

Statens Museum for Kunst

Der udføres stort set kun projektering i 2022. Forventet forbrug i 2022 4 mio. kr.

-11000

Fastholdes

XA-0000000885

Hovedbyer på forkant - Thisted

Projekt Hovedbyer på forkant - Thisted gennemføres, der kan forventes en overskridelse af budgettet på 500.000 kr.

500

Fastholdes

XA-0000000894

Energimæssig renovering - Rolighedsskolen

-8200

Udsættes

XA-0000000942

Sydhavnen

Sydhavnen fastholdes i forhold til det, Thisted Kommune kontraktligt er forpligtiget til. Der må forventes en overskridelse på 2 mio. kr. De øvrige P-
og opholdsarealer arealer projekteres færdige. Udbud skal afvente.

2000

Fastholdes

XA-0000000945

Thisted Museum - Udvidelse og infrastruktur

Udføres i 2023, 3 mio. kr. udsættes fra 2022 til 2023

-3000

Kan udsættes

XA-0000000975

Byggemodning - Hvedemarken Hanstholm

Projektering færdig, afventer udsendelse af udbudsmateriale.

-10000

Kan udsættes

XA-0000001007

Cykelsti - Tømmerbyvej

Kan udsættes i max. 1-2 år

-3000

Kan udsættes

XA-0000001010

Ny institution i Sennels

Detailprojektering pågår, udførelse først i 2023

Fastholdes

XA-0000001013

Bryggekulturens Hus - Tilskud

Thisted Kommune støtte

-5000

Kan udsættes

XA-0000001024

Helhedsplan for Socialområdet

Stort set kun detailprojektering i 2022, udførelse først i 2023

Fastholdes

XA-0000001025

Jobcenter

-3000

Udsættes

XA-0000001029

Omlastehal - Genbrugscentret i Thisted

Fastholdes

XA-0000001030

Beholderkøb - Affaldsområdet

Fastholdes

XA-0000001033

Udvendig vedligeholdelse - 2022

Omfanget af projekter vil blive reduceret svarende til prisstigningerne.

Fastholdes

XA-0000001034

Rørtæring, kloakledning mv - 2022

Omfanget af projekter vil blive reduceret svarende til prisstigningerne.

Fastholdes

XA-0000001035

Energimæssige investeringer - 2022

Omfanget af projekter vil blive reduceret svarende til prisstigningerne.

Fastholdes

XA-0000001040

Asfalt - 2022

Omfanget af belægninger vil blive reduceret svarende til prisstigningerne.

Fastholdes

XA-0000001041

Vejanlæg - 2022

Omfanget af projekter vil blive reduceret svarende til prisstigningerne. - Et delprojekt kan tages ud, evt. en brorenovering.

Fastholdes

XA-0000001042

Fysisk arbejdsmiljø - SSU - 2022

Fastholdes

XA-0000001043

Energirenovering - Hanstholm Skole -2022

XA1033 kan medfinansiere en evt. fordyrelse

Fastholdes

XA-0000001044

Energirenovering - Østre Skole - 2022

XA1033 kan medfinansiere en evt. fordyrelse

Fastholdes

For at afvente gunstigere tider på verdensmarkedet kan der udsættes anlæg for 32,95 mio. kr. For ikke at etablere et egentligt anlægsstop og dermed også ramme håndværkere og entreprenører unødigt anbefales det, at fastholde et passende anlægsprogram, herunder at projektere opgaverne og derefter tage bestik af situationen for, hvornår opgaverne sendes i udbud. Det indstilles derfor, at det kun er 4 projekter (se indstilling) med i alt 11,95 mio. kr., som der allerede nu træffes beslutning om at udsætte.

For projekter - der er igangsat og bør fastholdes - kan der forventes prisstigninger på op mod 9,5 mio. kr. - for hvert enkelt projekt gælder, at der vil blive fremsendt en særskilt anmodning om tillægsbevilling.

I forbindelse med budgetlægningen for 2023 og de kommende år vil det være nødvendigt at revurdere investeringsoversigten således, at forventede blivende prisstigninger bliver indarbejdet. For at kunne holde den samlede anlægsramme må det forventes, at ikke-igangsatte projekter enten udskydes eller reduceres.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Trækket på kassen og presset på anlægsrammen udskydes i takt med, at anlægsprojekter udsættes.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 31. marts 2022

Økonomiudvalget den 20. april 2022

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2022

Indstilling

Center for Økonomi og Løn samt Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. XA-0000000481 - Pulje - Renovering af grønne anlæg - udsættes.
 2. XA-0000000482 - Pulje - Renovering legepladser - udsættes.
 3. XA-0000000894 - Energimæssige renovering - Rolighedsskolen - udsættes.
 4. XA-0000001025 - Jobcenter - udsættes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 31. marts 2022, pkt. 3:

Ad 1-4. Direktionen indstiller, at bevillingerne til de fire nævnte anlægsprojekter udsættes til 2023.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. april 2022, pkt. 78:

Sagen sendes til behandling i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Fornyet sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. maj 2022

Økonomiudvalget den 24. maj 2022

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2022

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 16. maj 2022, pkt. 130:

Indstilles til godkendelse, at igangværende projekter fortsætter, og de øvrige projekter analyseres yderligere på projektniveau af administrationen til mødet i juni.

Fortsat behandling af sagen

Redegørelse

Drifts- og Anlægsafdelingen har gennemgået samtlige anlægsprojekter med fokus på kendte og forventede kommende krav fra entreprenører, håndværkere og leverandører. Der er ikke entydigt markante prisstigninger for alle områder. I bilag 1 er der kommenteret for hver enkelt projekt, hvorvidt det anbefales at fastholde en gennemførelse, og hvis det anbefales at udsætte eller standse projektet, hvilke konsekvenser dette får for Thisted Kommune.

Høring og sagsgang

Direktionen den 3. juni 2022

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. juni 2022

Økonomiudvalget den 22. juni 2022

Kommunalbestyrelsen den 28. juni 2022

Indstilling

Center for Økonomi og Løn samt Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. XA-0000001006 - Nr. Vorupør - infrastrukturudvikling - gives en tillægsbevilling på 1.000.000 kr.
 2. XA-0000001025 - Jobcenter - 3.000.000 kr. tages af investeringsoversigten med henblik på en politisk afklaring.
 3. XA-0000000712 - Cold Hawaii Inland - Søbadet gives en tillægsbevilling på 2.000.000 kr.
 4. XA-0000000825 - Center for Sundhed / Thyhallen - gives en tillægsbevilling på 5.000.000 kr.
 5. XA-0000000894 - Energimæssige renovering - Rolighedsskolen - udsættes - 8.200.000 kr. flyttes fra investeringsoversigten 2022 til 2023.

Beslutning fra Direktionen, 3. juni 2022, pkt. 2:

Ad 1-5. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-5. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - den 7. juni 2022:

Henning Holm

Til toppen

158. Anlægsbevilling - Cykelsti mellem Sjørring og Thisted

Udskriv

Sagstema

Anlægsbevilling (rådighedsbeløb) til 4 km cykelsti mellem Sjørring og Thisted.

Redegørelse

Den 7. februar 2022 godkendte Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget (EKMTU), at der blev sendt ansøgninger til Vejdirektoratet om tilskud til cykelsti mellem Vorupør og Thisted. Der blev ansøgt om 3 etaper, og det er nu blevet offentliggjort, at Thisted Kommune får tilskud fra den statslige "Cykelpuljen 2022" til strækningen mellem Sjørring og Thisted.

Ved at etablere cykelstien skabes der en tryg og sikker cykelstiforbindelse, som vil gøre det attraktivt at vælge cyklen frem for bilen og dermed understøtte udviklingen af grøn mobilitet. Potentialet er særligt stort mellem Sjørring og Thisted grundet den korte afstand og den store sammenhæng mellem byerne. Cykelstien forventes at være klar til ibrugtagning i september 2024.

Projektet omfatter 4 km dobbeltrettet cykelsti langs Vorupørvej. Cykelstien anlægges langs den sydlige side af Vorupørvej. Der skal erhverves arealer af lodsejerne syd for Vorupørvej.

Uddybende beskrivelse af projektet er vedlagt som bilag 1.

Retsgrundlag

Vejloven - der er hjemmel til ekspropriation.

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Projektet er anslået til en samlet udgift på 10,8 mio. kr.

Der er givet tilsagn fra Vejdirektoratet - "Cykelpuljen 2022", at der ydes et tilskud på 5,4 mio. kr.

Den 14. marts 2022 godkendte Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, at der blev disponeret 1,050 mio. kr. af den allerede frigivne anlægsbevilling XA-1041 Vejanlæg 2022 til medfinansiering af den statslige cykelpulje.

Der søges derfor om følgende anlægsbevillinger (rådighedsbeløb) og omdisponering af rådighedsbeløb fordelt over årene således:

(i mio. kr.)

2022

2023

2024

I ALT

Anlægsudgiftsbevilling

U

1,050

2,950

6,800

10,800

Anlægsindtægtsbevilling

I

-5,400

-5,400

Omdisponering fra XA-1041 Vejanlæg – 2022,

og kassen påvirkes ikke i 2022.

U

-1,050

-1,050

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej.

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen påvirkning i 2022. Udgifterne i 2023 og 2024 vil dog indgå, som del af de anlægsudgifter, som påvirker anlægsrammen i disse år.

Omprioritering indenfor anlægsrammen:

Ja, der er foretages en omdisponering fra XA-1041 Vejanlæg - 2022 med 1,050 mio. kr. i 2022.

Afledte driftsudgifter:

Ikke opgjort på nuværende tidspunkt.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 3. juni 2022

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. juni 2022

Økonomiudvalget den 22. juni 2022

Kommunalbestyrelsen den 28. juni 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der:

 1. Gives en anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 10,800 mio. kr. og anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 5,400 mio. kr. fordelt over årene som oplyst under "Økonomiske konsekvenser" til cykelsti mellem Sjørring og Thisted.
 2. I 2022 omdisponeres 1,050 mio. kr. af rådighedsbeløb på XA-1041 Vejanlæg - 2022 til cykelsti mellem Sjørring og Thisted. Kassen påvirkes ikke.
 3. Erhverves de nødvendige arealer til cykelstien, om nødvendigt ved ekspropriation.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 3. juni 2022, pkt. 3:

Ad 1-3.
Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - den 7. juni 2022:

Henning Holm

Til toppen

159. Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2021-2033 og Lokalplan 2-003 Almene boliger ved Svanevej, Hurup

Udskriv

Sagstema

Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2021-2033 og Lokalplan 2-003 Almene boliger ved Svanevej, Hurup.

Redegørelse

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget godkendte den 4. april 2022 forslag til Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2021-2033 og forslag til Lokalplan 2-003 Almene boliger ved Svanevej, Hurup.

Tillæg nr. 9 til kommuneplanen har til formål at muliggøre anvendelsen tæt-lav boligbebyggelse ogden maksimale bebyggelsesprocent øges fra 30 til 40 for den enkelte ejendom. Lokalplanen giver mulighed for at opføre 12 boliger, som tæt-lav bebyggelse og fastsætter blandt andet bestemmelser for bebyggelsens omfang, placering og udseende, herunder maksimal bygningshøjde og bebyggelsesprocent. Der er fastsat bestemmelser for blandt andet bebyggelsens placering mod vej og skel samt terrænregulering og støttemure på grund af det skånende terræn.

Planforslagene var i offentlig høring fra den 7. april til den 5. maj 2022. Der er ikke indkommet bemærkninger til lokalplanforslaget i høringsperioden, hvorfor det indstilles at planerne vedtages uden ændringer.

Se Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2021-2033 her:

http://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?tillaegId=81


Se Lokalplan 2-003 her:

http://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=981

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. juni 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2021-2033 og Lokalplan 2-003 Almene boliger ved Svanevej, Hurup vedtages endeligt.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - den 7. juni 2022:

Henning Holm

Til toppen

160. Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2021-2033 og Lokalplan 33-001 Erhverv, Thorsted

Udskriv

Sagstema

Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2021-2033 og Lokalplan 33-001 Erhverv, Thorsted.

Redegørelse

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget godkendte den 14. marts 2022 forslag til Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2021-2033 og forslag til Lokalplan 33-001 for Erhverv i Thorsted.

Planforslagene var i offentlig høring fra den 28. marts 2022 til den 25. april 2022. Der er indkommet i alt 15 høringssvar til kommuneplantillægget og lokalplanen. Høringssvarene kan læses i deres fulde længde i bilag 1.

Bemærkningerne er tematiseret, opsummeret og behandlet i bilag 2. Bemærkningerne vedrører følgende temaer:

 1. Landsbyens udvikling
 2. Miljøvurdering
 3. Trafiksikkerhed
 4. Miljøgener
 5. Ekspropriationsgrundlag
 6. Kommuneplanramme
 7. Proces
 8. Arkæologisk forundersøgelse

Plan- og Miljøafdelingen har kommenteret høringssvarene ud fra hvert tema:

 1. Landsbyens udvikling med industri er i overensstemmelse med Kommuneplan 2021-2033, som udlægger området til produktionserhverv med en omkringliggende konsekvenszone, med formålet at sikre produktionserhvervet.
 2. Planforslagene er screenet for miljøpåvirkninger. Det er truffet afgørelse om, at planforslagene ikke miljøvurderes, denne afgørelse er ikke påklaget.
 3. Det er vurderet, at udvidelsen, som planlægningen giver mulighed for, ikke ændrer væsentligt på trafiksikkerhedsforhold. Planlægningen kan dog medføre øget trafik i området.
 4. Virksomhedens drift er reguleret af miljøgodkendelser, og lokalplanen tilsidesætter ikke anden lovgivning, hvorved vejledende grænseværdier fortsat skal overholdes.
 5. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at ekspropriere fast ejendom, også til en privatejet virksomhed, når konkrete betingelser er opfyldt, herunder at det er på baggrund af en lokalplan, at det tjener almene samfundsinteresser, at det er nødvendigt og aktuelt.
 6. Kommuneplanrammen ændres ikke i sydvest. Der inddrages kun det areal i sydøst, der vurderes at være nødvendigt for den konkrete planlagte udvidelse af virksomheden.
 7. Plan- og Miljøafdelingen afholder som udgangspunkt ikke dialogmøder i forbindelse med udarbejdelse af nye lokalplaner. Planerne har været i offentlig høring, hvor der kunne indgives bemærkninger og stilles spørgsmål.
 8. Anbefalingen om arkæologisk forundersøgelse er videresendt til projektudvikler, og lokalplanens redegørelse er tilrettet.

Projektudvikler har fået tilsendt høringssvarene, og projektudviklers kommentarer hertil fremgår af bilag 3.


En enkelt bemærkning har givet anledning til ændringer i lokalplanen. Ændringen udgør rettelse til lokalplanens redegørelse om arkæologi, hvor Museum Thys resultat af arkivalsk kontrol er indarbejdet i den eksisterende tekst. Ændringen fremgår af rettelsesbladet i bilag 4.

Se Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2021-2033 her:

http://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?tillaegId=80

Se Lokalplan 33-001 her:
http://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=975

Bemærk at PDF'en, der kan tilgås via link til den digitale plan, er lokalplanforslaget. PDF af lokalplanen til endelig vedtagelse kan ses her:

https://dokument.plandata.dk/20_10972309_1652877350993.pdf

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. juni 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at planerne vedtages endeligt med de beskrevne ændringer.

Beslutning

Godkendt af flertallet. Joachim Plaetner Kjeldsen undlader at stemme.

Joachim Plaetner Kjeldsen ønsker sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - den 7. juni 2022:

Henning Holm

Til toppen

161. Forslag til Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2021-2033 og Lokalplan 1-026 Udvidelse af Behandlerhuset Dokken, Thisted Havn

Udskriv

Sagstema

Vedtagelse af forslag til Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2021-2033 og forslag til Lokalplan 1-026 Udvidelse af Behandlerhuset Dokken, Thisted Havn.

Redegørelse

Thisted Kommunalbestyrelse godkendte den 28. maj 2019 igangsætning af lokalplan og kommuneplantillæg for udvidelse af Dokken, Thisted Havn. Behandlerhuset Dokken har haft stigende succes, og der er en øget efterspørgsel på lokaler til sundhedsrelaterede funktioner i området, derfor ønsker bestyrelsen for Behandlerhuset Dokken at udvide det eksisterende byggeri, nord for den eksisterende bygning, hvor der i dag er parkering og grønt græsareal ud mod havnebassinet.

Igangsætningen af planlægningen blev besluttet på baggrund af en afholdt fordebat, som blev godkendt af Thisted Kommunalbestyrelse den 29. januar 2019. Fordebatten tog udgangspunkt i et projektforslag, hvor omfanget af den planlagte udvidelse udgjorde et etageareal på ca. 3.000 m2 og en bygningshøjde op til ca. 15,5 m. I forbindelse med fordebatten kom der blandt andet bemærkninger omkring den planlagte bygningshøjde og parkeringsbehovet ifm. udvidelsen.

Projektet har af projektudvikler været sat i bero indtil udgangen af 2021, hvor Plan- og Miljøafdelingen har modtaget et nyt projektforslag. Her er omfanget af den planlagte udvidelse reduceret til et etageareal på op til 1.500 m2 og en maksimal bygningshøjde på ca. 9-10 m, hvilket svarer til bygningshøjden af den eksisterende bebyggelse for Behandlerhuset Dokken.

Forslag til Tillæg nr. 10 til kommuneplanen udlægger et nyt rammeområde svarende til afgrænsningen af Lokalplan 1-026, og dermed vil Behandlerhuset Dokken efter udvidelsen være omfattet af den samme kommuneplanramme. Det nye rammeområde erstatter dele af to eksisterende rammeområder, og rammebestemmelserne for det nye rammeområde viderefører anvendelsesbestemmelserne fra de eksisterende rammeområder, mens rammebestemmelserne om bebyggelsesomfang ændres. De nye rammebestemmelser om bebyggelsesomfang muliggør ikke bygningshøjder eller et etageareal, der er større end det allerede tilladte i området.

Se forslag til Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2021-2033 her:

http://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?tillaegId=84

Lokalplan 1-026 omfatter et område på ca. 5.600 m2. Inden for lokalplanområdet findes eksisterende bebyggelse og parkeringsarealer for Behandlerhuset Dokken. Lokalplanen giver mulighed for en bygningsmæssig udvidelse af Behandlerhuset Dokken på arealet nord for den eksisterende bebyggelse. Lokalplanen sikrer, at der friholdes et areal langs lokalplanområdets grænse ud mod havnebassinet, som fremover vil udgøre havnepromenaden og giver mulighed for at anlægge "den blå løber" i området.

Se forslag til Lokalplan 1-026 her:

http://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=982

Retsgrundlag

Lov om Planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. juni 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at forslag til Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2021-2033 og Lokalplan 1-026 Udvidelse af Behandlerhuset Dokken, Thisted Havn vedtages og sendes i 4 ugers høring.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - den 7. juni 2022:

Henning Holm

Til toppen

162. Forslag til Lokalplan 47-001 SMK (Statens Museum for Kunst) Thy, Doverodde Købmandsgård og CHI (Cold Hawaii Inland), Doverodde

Udskriv

Sagstema

Vedtagelse af forslag til Lokalplan 47-001.

Redegørelse

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget besluttede den 10. januar 2022 at igangsætte planproces for Statens Museum for Kunst (SMK Thy), Doverodde Købmandsgård og (CHI) Cold Hawaii Inland, Doverodde.

Lokalplanforslaget skal sikre, at det vindende projektforslag fra Reiulf Ramstad Arkitekter kan realiseres. Projektet indeholder en helhedsplanfor Doverodde Købmandsgård, som samler SMK Thy og Thisted Kommunes aktiviteter for kultur og naturoplevelser.

De iboende kulturhistoriske værdier ved Doverodde Købmandsgård ligger til grund for valg af placering af den første afdeling af SMK uden for København. Dog er en forudsætning for SMKs anvendelse af stedet til museale formål nutidige, funktionelle og bygningsmæssige kvaliteter. Dette forudsætter gennemgribende ombygning af især Pakhuset. Lokalplanen skal ligeledes sikre, at renovering og nybyggeri også sker i respekt for det eksisterende kulturmiljø og stedets umiddelbare kystnærhed.

Lokalplanområdet udgør ca. 36.000 m2 i den sydligste del af Doverodde landsby med direkte adgang til Limfjorden. Områdets to primære delområder A og B vil være til offentlige formål herunder kulturelle og naturoplevelsesmæssige formål. Herudover indeholder lokalplanen et mindre udbygget delområde C til boligformål. Lokalplanen muliggør renovering og udnyttelse af de eksisterende nøglebygninger: Købmandsgården, Pakhuset og Siloen. Lokalplanen fastsætter byggefelter til opførelse af nyt byggeri i form af en velkomstbygning samt forskellige bygninger som naturværksted, grejhal, foreningshus, bålhytter og kajakhus, der tilsammen udgør "Naturlandsbyen".

Byggefelt til Naturlandsbyen placeres på kanten af skovområdet, men forudsætter desuden dispensation efter Skovlovens bestemmelser. Renovering af Gammelhavn og bådebroer, samt etablering af en forbedret højvandssikring mod fjorden, forudsætter også tilladelser efter Kystbeskyttelsesloven. Lokalplanen udlægger alene de arealmæssige muligheder.

Lokalplanen fastsætter bestemmelser for minimums niveauplan til klimasikring af nybyggeri, ligesom en konkret regnvandshåndtering er en forudsætning for ibrugtagning efter ombygninger.

Lokalplanens adgangsveje, parkering, stier m.v. er fastlagt, så de understøtter det forventede øgede besøgstal til området.

Se lokalplanforslaget her:

http://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=984

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. juni 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at forslag til Lokalplan 47-001 SMK (Statens Museum for Kunst) Thy, Doverodde Købmandsgård og CHI (Cold Hawaii Inland), Doverodde vedtages, og sendes i 4 ugers høring.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - den 7. juni 2022:

Henning Holm

Til toppen

163. Lukket punkt: Ansøgning om frigivelse af garanti

Til toppen

164. I/S Mors-Thy Færgefart - Regnskab samt revisionsrapport for 2021

Udskriv

Sagstema

I/S Mors-Thy Færgefart - godkendelse af regnskab samt revisionsrapport for 2021.

Redegørelse

Regnskab 2021 har været behandlet på færgebestyrelsesmøde den 28. april 2022. Regnskabet er revideret ved PWC revision og har ikke givet anledning til forbehold.

Årsregnskabet udviser følgende hovedtal:

Korr. budget 2021 kr.

Regnskab 2021

Regnskab 2020

Indtægter

Personbefordring

1.500.000

1.533.575

1.425.177

Godsbefordring

2.700.000

2.466.040

2.360.528

Kommunale tilskud

4.700.000

4.879.098

5.819.976

Indtægter i alt

8.700.000

8.878.713

9.605.681

Driftsudgifter

3.500.000

3.781.915

3.892.467

Personaleudgifter

1.050.000

834.616

737.095

Driftsudgifter

800.000

572.966

1.199.966

Vedligeholdelsesudgifter

550.000

489.460

567.610

Driftsudgifter i alt

5.900.000

5.678.957

6.397.139

Resultat før renter

3.000.000

3.199.756

3.308.542

Renteudgifter

630.000

598.190

632.801

Resultat af ordinær driftsvirksomhed

2.370.000

2.601.566

2.575.740

Resultat i alt

2.370.000

2.601.566

2.575.740

Der afskrives 2.601.566 kr., hvilket givet et samlet resultat efter afskrivninger på 0 kr.

Færgebestyrelsen og de to ejerkommuner har valgt at indbetale et ekstra bidrag på samlet 179.098 kr. ved slutningen af året. Behovet for den ekstra indbetaling skyldes blandt andet, at der under Corona har været mindre indtægter end budgetteret, på positivsiden har der været et mindre forbrug på driften end forventet.

Retsgrundlag

Interessentskabskontrakten.

Økonomiske konsekvenser

Thisted Kommune har i 2021 indbetalt 1.692.000 kr. i aconto, derudover er der indbetalt et ekstraordinært tilskud vedr. 2021 på 64.475 kr. fra Thisted Kommune i henhold til beslutningen i Færgebestyrelsen og de 2 ejerkommuner.

I henhold til driftsaftalen er Thisted Kommunes andel 36 % af de samlede udgifter.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. juni 2022

Økonomiudvalget den 22. juni 2022

Kommunalbestyrelsen den 28. juni 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at regnskab 2021 med revisionsrapport for I/S Mors-Thy Færgefart godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - den 7. juni 2022:

Henning Holm

Til toppen

165. I/S Mors-Thy Færgefart - budget 2023

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af budget 2023 for I/S Mors-Thy Færgefart.

Redegørelse

Færgebestyrelsen for I/S Mors-Thy Færgefart godkendte den 28. april 2022 budgetforslaget for 2023.

Budgetforslaget for 2023 er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2021 og forventede driftstiltag i 2022. Der er ingen ændringer i de kommunale tilskud, men ændringer i personaleudgifterne og en reduktion i vedligeholdelsesudgifterne således, at indtægter og udgifter harmonerer med hinanden.

Forslag til driftsbudget for 2023:

Budget 2021 i kr.

Budget 2022 i kr.

Budget 2023 i kr.

Regnskab 2021 i kr.

Indtægter

Personbefordring

1.500.000

1.600.000

1.600.000

1.533.575

Godsbefordring

2.700.000

2.800.000

2.800.000

2.466.040

Kommunale tilskud

4.700.000

4.900.000

4.900.000

4.879.098

Indtægter i alt

8.900.000

9.300.000

9.300.000

8.878.713

Driftsudgifter

Personaleudgifter

3.500.000

3.500.000

3.800.000

3.781.915

Driftsudgifter

1.050.000

1.050.000

1.050.000

834.616

Vedligeholdelsesudgifter

800.000

1.000.000

700.000

572.966

Administrationsudgifter

550.000

550.000

550.000

489.460

Driftsudgifter i alt

5.900.000

6.100.000

6.100.000

5.678.957

Resultat før renter

3.000.000

3.200.000

3.200.000

3.199.756

Renteudgifter

630.000

630.000

600.000

598.190

Resultat af ordinær driftsvirksomhed

2.370.000

2.570.000

2.600.000

2.601.566

Resultat i alt

2.370.000

2.570.000

2.600.000

2.601.566

Færgen er på værft og bedding hvert andet år, og færgen skal på værft i 2022, hvorfor vedligeholdelsesomkostningerne forventes at være lavere i 2023, hvor færgen ikke skal på værft.

Personaleudgifterne er opskrevet, så de svarer til de udgifter, der har været i 2021. De mindre forventede udgifter på vedligeholdelse opvejes af de højere personaleudgifter.

Taksterne forbliver uændrede, da stigninger af taksterne giver færre brugere.

I 2022 køres der hele året en kampagne pga. 10 års jubilæum for færgen, hvilket forventes at have en positiv indvirkning på antallet af brugere på færgen.

Retsgrundlag

Interessentskabskontrakten.

Økonomiske konsekvenser

Fordelingsnøglen for de 2 kommuner er 36 % til Thisted Kommune og 64 % til Morsø Kommune.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. juni 2022

Økonomiudvalget den 22. juni 2022

Kommunalbestyrelsen den 28. juni 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at budget 2023 for I/S Mors-Thy Færgefart godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - den 7. juni 2022:

Henning Holm

Til toppen

166. Anlægsbevilling - Kildeopsporing af forurening med PFAS stoffer

Udskriv

Sagstema

Anlægsbevilling (rådighedsbeløb) til kildeopsporing af PFAS.

Redegørelse

Siden ”Korsør-sagen”, hvor borgere har spist kød forurenet med PFAS, har der været øget fokus på PFAS-forurening i miljøet. PFAS er en gruppe af stoffer, som er yderst sundhedsskadende, herunder kræftfremkaldende, hormonforstyrrende, mutagene og akut giftige. PFOS er én af PFAS-stofferne.

Thisted Kommune har derfor også fokus på potentielle og påviste PFAS-forureninger. Nogle af PFAS-forureningerne har kendte kilder, eksempelvis fra brandslukningsskum på brandøvelsespladser, men vi har også forureninger, hvor kilden ikke er kendt. Konkret har vi PFAS-forurening i slam i et renseanlæg, som vi ikke kender kilden til. Som miljømyndighed er Thisted Kommune forpligtiget til at finde kilderne til forureningen og om muligt stoppe spredningen af PFAS til det omgivende miljø.

For at foretage kildeopsporinger og forureningsundersøgelser af PFAS er der behov for at foretage analyser og få ekstern bistand i form af rådgivning. Andre kommuner har sidste år brugt mellem 6.000 kr. og 700.000 kr. på at lave kildeopsporing og forureningsundersøgelser for PFAS.

PFAS-forureningssager i Thisted Kommune er akutte, og der er behov for handling her og nu. Plan- og Miljø foreslår, at restbeløbet på 450.000 kr. fra anlægsprojektet Landlyst Stadion projektet anvendes til kildeopsporing af PFAS.

Retsgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven.

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Den 15. september 2020 gav Kommunalbestyrelsen en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til indledende undersøgelser for Landlyst Stadion projektet, så man kunne udarbejde et retvisende udbudsmateriale i forbindelse med muligt salg af Landlyst Stadion. På grund af en verserende klagesag ligger projektet i dvale, og der er lange udsigter til, at beløbet til Landlyst Stadion projektet bliver brugt. Restbeløbet på XA-974 Ekstern bistand mv - Landlyst Stadion udgør 450.000 kr.

For at foretage kildeopsporing og forureningsundersøgelser af PFAS, er der behov for at foretage analyser og få ekstern bistand i form af rådgivning.

Der søges derfor om en anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 450.000. kr. til kildeopsporing af PFSA finansieret af restbeløbet på 450.000 kr. fra den allerede frigivne anlægsbevilling XA-974 Ekstern bistand mv - Landlyst Stadion.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej.

Påvirkning renter og afdrag:

Nej.

Påvirkning anlægsrammen:

Nej.

Afledte driftsudgifter:

Ikke opgjort.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

En omprioritering af restbeløbet på Landlyst Stadion projektet til PFAS kildeopsporing vil betyde, at der på ny skal søges om finansiering til indledende undersøgelser, hvis Landlyst Stadion projektet starter op igen.

Høring og sagsgang

Direktionen den 3. juni 2022

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. juni 2022

Økonomiudvalget den 22. juni 2022

Thisted Kommunalbestyrelse den 28. juni 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en anlægsudgiftsbevilling til kildeopsporing af PFAS på 450. 000 kr. finansieret af den allerede frigivne anlægsbevilling XA-974 Ekstern bistand mv - Landlyst Stadion.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 3. juni 2022, pkt. 4:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - den 7. juni 2022:

Henning Holm

Til toppen

167. Høring af vandområdeplanerne 2021-2027

Udskriv

Sagstema

Høring af Vandområdeplanerne 2021-2027 (Vandområdeplan 3) - godkendelse af høringssvar fra Limfjordsrådet.

Redegørelse

Statens forslag til Vandområdeplanerne er i offentlig høring i perioden fra den 22. december 2021 til 22. juni 2022.

Se forslaget her: https://mim.dk/natur/vand/vores-vandmiljoe/hoering-af-vandomraadeplaner/

Vandområdeplanerne for tredje planperiode (2021-2027) skal sikre god tilstand i Danmarks kystvande, søer, vandløb og grundvand i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv. Miljøstyrelsen har udarbejdet det faglige grundlag for planerne.

Forud for offentliggørelsen af vandområdeplanerne har der været en proces, hvor kommunerne sammen med Vandrådene har indsendt et forslag til strækninger og indsatsvirkemidler for vandløbsindsatserne. Forslagene blev politisk godkendt af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 31. august 2020.

Limfjordsrådet har godkendt høringssvaret til vandområdeplaner 2021-2027 den 6. maj 2022. Høringssvaret er delt op i et overordnet politisk høringssvar (bilag 1) og et mere omfattende, teknisk bilag (bilag 2). Høringssvaret fokuserer på kystvande, søer og vandløb for Hovedvandopland 1.2 Limfjorden. Der kommenteres ikke på vandoplandsplanens afsnit om grundvand, spildevand og miljøfremmede stoffer.

Plan- og Miljøafdelingen har gennemgået høringssvaret og vurderer, at det er fyldestgørende, hvorfor det indstilles, at Thisted Kommune tilslutter sig det.

Høringssvarets indhold

Limfjordsrådet konstaterer, at indsatsen i de hidtidige to vandområdeplaner og den kommende tredje vandområdeplan ikke er tilstrækkelig til, at alle søer, vandløb og kystvande kan opfylde målsætningen i 2027. Limfjordsrådets bemærkninger i hovedtræk:

Overordnet

 • Der er behov for, at Staten tager stilling til målopfyldelse på indsatser, også de ikke-gennemførte indsatser fra 1. og 2. vandplanperioder
 • Overvågningen af miljøet skal opprioriteres, så den nødvendige viden er tilstede til at implementere den mest omkostningseffektive indsats
 • Behov for at klimaforandringer tænkes sammen med vandområdeplanerne.

Rammer

 • Tidligere inddragelse af lokale myndigheder i prioritering af virkemidler
 • Mere fleksible rammer til brug af virkemidler
 • Udvikling af flere virkemidler end anvist i udkastet til vandområdeplaner
 • Det planlagte ”genbesøg” af planen bør ske allerede i 2023 med betydelig ressourceallokering og med inddragelse af Limfjordsrådet
 • Borgerinddragelse bør bruges til prioritering af virkemidler på næringsstof- og lavbundsindsatsen
 • VandOplandsStyregrupperne (VOS) bør udvides til at være et bredt forum, hvor oplandsindsatser drøftes under kommunal ledelse.

Økonomi

 • Mere tydelig sammenhæng mellem mål, indsatser og finansiering
 • Finansiering af indsatser, der understøtter en tidlig og koordineret interessentinddragelse.

Kystvande

 • Opfordring til at undersøge, om de høje indsatskrav i centrale deloplande er realistiske
 • Ressourcer bør afsættes til tæt samarbejde mellem lokale og centrale myndigheder og landbruget
 • Det skal være muligt at gennemføre frivillige kollektive indsatser i alle delvandsoplande til Limfjorden
 • Staten bør igangsætte pilotprojekter til at øge forståelsen af de naturbaserede faktorer, der bidrager til gode økologiske forhold
 • Udvidelsen af delvandsoplande i Limfjorden fra 3 til 9 kræver udvidet overvågning i alle 9 delvandsoplande.

Vandløb

 • Der skal laves valid tilstandsvurdering for alle vandområder, så det reelle indsatsbehov kan beregnes
 • Mere fleksible rammer for brug af virkemidler til gavn for mere målrettet indsats.

Søer

 • Indsatsprogrammet skal indeholde reelle indsatser så det bliver realistisk at opnå målopfyldelse, hvilket ikke er tilfældet nu
 • Der skal anvises flere virkemidler og adresseres større indsats på fosforfjernelse i det åbne land.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om vandplanlægning.

Vandrammedirektivet er vedtaget af EU og implementeret i dansk lovgivning i miljømålsloven.

Lov om vandplanlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. juni 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at Thisted Kommune tilslutter sig Limfjordsrådets høringssvar vedrørende Vandområdeplanerne 2021-2027.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - den 7. juni 2022:

Henning Holm

Til toppen

168. Besparelse i den kollektive trafik i Thisted Kommune

Udskriv

Sagstema

Potentialer for besparelser på den kollektive trafik i Thisted Kommune.

Redegørelse

På budgettet til den kollektive trafik for 2023 er der i Thisted Kommunes budget afsat 24,9 mio. kr. Den forventede udgift til Nordjyllands Trafikselskab (NT) er ca. 28 mio. kr. Altså ca. 3 mio. kr. mere end budgetteret i Thisted Kommune.

På den baggrund har Drifts- og Anlægsafdelingen bedt NT om at udarbejde mulige besparelsespotientialer på den kollektive trafik i Thisted Kommune.

NT har udarbejdet et skema med mulige besparelsesindsatser, jf. bilag 1 - Besparelseskatalog. NT har også udarbejdet et baggrundsnotat, jf. bilag 2 - Baggrundsnotat.
Endvidere er der medsendt passagertal for 2019-2021, jf. bilag 3 - Passagertal.

Data for passagertal for 2019 er baseret på en manuel tælling i uge 40 og viser det gennemsnitlige antal kunder pr. tur pr. dag. Data for 2021 er baseret på et udtræk fra rejsekortdata for september 2021 og viser det gennemsnitlige antal kunder pr. tur pr. dag.

NT gør opmærksom på, at alle beregninger er udført på baggrund af køreplanen for 2021-2022, med prisindeks december 2021. Passagertællingerne er baseret på antallet af kunder i busserne i september 2021, opregnet til årsniveau. I beregningen af økonomien er det forudsat, at kunderne på de nedlagte afgange forsvinder, både på de nedlagte afgange og i myldretiden, da erfaringerne viser, at kunder, der rejser udenfor myldretiden, typisk også vil være kunder i myldretiden. Slutteligt er det forudsat, at ca. 10 % af de kunder, som mister en busafgang, vælger at benytte Flextur eller Plustur i stedet, hvilket udløser merudgifter inden for flextrafikken. På bybusnettet er andelen forudsat at være 5 %.

NT opsummerer forslagene til to modeller til eventuelle besparelser.

Model A: Bybusnettet reduceres til timedrift

I denne model bevares bybusnettet i dets udstrækning, men med reduktion fra halvtimedrift til timedrift. Rute 314 og 321 nedlægges helt, og betjeningen af deres oplande varetages udelukkende af skolebusserne 311, 312 og 327. Projektet Hovednet Vest ophører, og udvidelserne på rute 320 aften og weekend rulles tilbage, inkl. de oprindelige 2-3 weekendafgange på ruten. Slutteligt nedlægges sommerrute 88 fra og med sommeren 2022.

Samlet set vil disse tiltag udløse en årlig besparelse på ca. 2.6 mio. kr., og berøre ca. 53.000 kunder.

Model B: Bybusnettet reduceres til kun at betjene skolernes ringetider

I denne model reduceres bybusnettet til kun at betjene skolernes ringetider morgen og eftermiddag, hvilket i princippet reducerer de to bybuslinjer til rene skolebusruter. De øvrige tiltag er tilsvarende model A, bortset fra at rute 321 bevares uændret.

Samlet set vil disse tiltag udløse en årlig besparelse på ca. 3,1 mio. kr. og berøre ca. 63.000 kunder.

Hvis model A vælges og dermed timedrift på bybusnettet, foreslår Drifts- og Anlægsafdelingen, at driften prioriteres således, at begge ruter køres kl. 8.00. Dette er vigtigt for betjeningen af vores skoler og ungdomsuddannelser. Dog kører bybussen ikke forbi Thisted Gymnasium, da en stor del af rutebusserne, der kommer ind til Thisted by til kl. 8.00, betjener Campusområdet ved Ringvejen.

Endvidere skal der tages stilling til om bybusser, i stedet for at have normal rute på Ringvejen, skal omlægges til at køre ad Lerpyttervej således, at betjening af Thyhallen (og dermed nyt sundhedshus) bliver bedst muligt.

Til orientering er der fremkommet ønsker for den kollektive trafik.

 1. I forbindelse med Helhedsplanen for Klitmøller er der indkommet ønske om øget kollektiv trafik til Klitmøller. Endvidere ønskes der bedre betjening til Sjørring Skole.
 2. Naturbørnehaven Kronens Mark har fremsendt ønske om bybuskørsel til/fra børnehaven.
 3. Thy Mors HF og VUC ønsker yderligere betjening mellem Svankjær og Thisted.
 4. Lerpytter Friskole & Børnehave ønsker direkte bybusbetjening til/fra skolen til Østbyen.
 5. Thylejren ønsker yderligere betjening, specielt så børn kan komme til Vejlernes Naturfriskole.

Drifts- og Anlægsafdelingen har følgende bemærkninger til punkterne:

Ad 1. Passagertal fra tidligere viste, at busser til/fra Klitmøller i ydertimerne ikke blev benyttet i væsentligt omfang. Betjeningen til Sjørring Skole ønskes, da en del tilvælger Sjørring Skole, som en del af det frie skolevalg i Thisted Kommune, men da Sjørring Skole ikke er distriktsskole for Klitmøller by, er der ikke indlagt direkte busbetjening. Dette er ikke muligt at nå med nuværende køreplan, da planen er lagt som en omgang mellem ringetiderne på distriktsskolerne.

Ad 2. Bybusbetjeningen er pt. ikke planlagt til at betjene industriområde/butiksområde i den del af det nordlige Thisted.

Ad 3. Eleverne på Thy Mors HF og VUCs nyoprettede linjer, som bor i Svankjær (på tidligere Svankjær Efterskole), har bus/togforbindelse via Bedsted med en transporttid på omkring en time. Dette er samme serviceniveau, som vi har for vores folkeskolelever.

Ad 4. Lerpytter Friskole & Børnehave betjenes med bybus via stoppestedet Ringvej (950 m til fods). Endvidere betjenes den af rute 312 via stoppestedet ThyParken (lige uden for skolen).

Ad 5. Thylejren betjenes pt. af rute 70 to gange om dagen mod Thisted/Aalborg.

En del folkeskoler ønsker yderligere busafgange i forbindelse med, at der er blevet færre undervisningstimer fra næste skoleår.

Drifts- og Anlægsafdelingen er opmærksom på dette og undersøger pt., om det samlet set for kommunen kræver ekstra afgange.

Drifts- og Anlægsafdelingen er ligeledes opmærksom på, at der med de øgede brændstofpriser kan komme øgede omkostninger som afledt effekt heraf, hvilket kan give behov for yderligere økonomi/besparelse. Endvidere er afdelingen opmærksom på, at forsøget med Hovednet Vest - herunder blandt andet øgede køreplanstimer på rute 320 - muligvis bliver forlænget, og dermed kræver større økonomi, samt at der her også er yderligere udgifter til brændstof i projektperioden.

Retsgrundlag

Lov om trafikselskaber.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. juni 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at model A effektueres med virkning fra skolestart 2023.

Beslutning

Godkendt af flertallet. Joachim Plaetner Kjeldsen stemmer imod. Mette Kjærulff undlader at stemme.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - den 7. juni 2022:

Henning Holm

Til toppen

169. Fastsættelse af måltal for søgning til ungdomsuddannelserne i 2023

Udskriv

Sagstema

Fastsættelse af måltal for søgning til ungdomsuddannelserne i 2023.

Redegørelse

I ”Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv” fremgår det, at:

§29: Kommunalbestyrelsen skal, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år, opgøre søgetal til ungdomsuddannelserne for elever i 9. og 10. klasse.

Stk. 2: Søgetallene opgøres for følgende:

1) Erhvervsuddannelser, både eud og eux.

2) Gymnasiale uddannelser, både 2- og 3-årige.

3) Øvrige.

Stk. 3. Søgetallene, jf. stk. 2, skal opgøres i procent på både 9. og 10. klassetrin.

§30: Kommunalbestyrelsen skal, på baggrund af de opgjorte søgetal, jf. §29 stk. 2, fastsætte måltal for det kommende års søgning til ungdomsuddannelserne.

§31: Opgørelse af søgetal og fastsættelse af måltal skal foretages en gang om året og senest ved udgangen af marts.

§32: Kommunalbestyrelsen skal, senest ved udgangen af maj, have sammenholdt og offentliggjort de i §§29 og 30 nævnte tal på kommunens hjemmeside."

Det fremgår desuden af EUD-aftalen fra november 2018, at kommunerne fra 2020 skal udarbejde lokale måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne, og at Kommunalbestyrelsen årligt skal fastsætte måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for 9. og 10. klasses elever.

De nationale målsætninger vedr. søgningen til erhvervsuddannelserne er fastsat til målet om en søgning på 25% i 2020 og 30% i 2025.

I Thisted Kommune har søgningen til erhvervsuddannelser i en årrække været over de nationale mål for 2020 på 25%, og dermed er der allerede i dag flere unge i Thisted Kommune, der vælger en erhvervsuddannelse sammenlignet med landsgennemsnittet.

I Thisted Kommunes ”Strategi for koordineret ungeindsats” tilkendegives, at man ønsker at styrke søgningen til erhvervsuddannelserne yderligere med baggrund i kommunens erhvervsstruktur og branchesammensætning. Udfordringer på ungeområdet i Thisted Kommune, vedrørende andelen af unge, der ikke påbegynder og/eller gennemfører en ungdomsuddannelse, beskrives ligeledes i ”Strategi for koordineret ungeindsats” og begrunder indsatserne mod generelt at motivere unge til at påbegynde og gennemføre ungdomsuddannelse.

Søgningen til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse i 2021/22 er foreløbigt:


Gymnasiale uddannelser: 66%

Erhvervsuddannelser: 26%

Øvrige: 8%


Ovenstående tal skal ses i lyset af to særlige skoleår, hvor eleverne har været hjemsendt på online-undervisning, og alle uddannelsesafklarende aktiviteter i udskolingen har været afviklet under andre vilkår.

På baggrund af dette vurderer KUI Vejledning, at:

 • Der er en større søgning til 10. klasse.
 • Andelen af ”Øvrige” vil stige i takt med behandlingen af ansøgningerne på ungdomsuddannelser.
 • Den store søgning til gymnasiale uddannelser skyldes øget opmærksomhed på elevernes retskrav på optagelse ved rettidig ansøgning.
 • Der må forventes flere omvalg.

Det foreslås derfor, at man fastholder måltallene fra 2021 i 2022.

Vedhæftet findes yderligere diagrammer, der viser en oversigt over den samlede søgningen fra 2018-2021 samt for fordelingen af søgningen i 9.- og 10. klasse i 2020/21.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv nr. 1017 af 04/10/2019.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 17. maj 2022

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. juni 2022

Kommunalbestyrelsen den 28. juni 2022

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

 1. Målsætningen for søgningen til ungdomsuddannelserne for 9.- og 10. klasses elever fastsættes i 2022 til 92%.
 2. Målsætningen for søgningen til ungdomsuddannelser i 2022 fastsættes til 64% for de gymnasiale uddannelser og 28% for erhvervsuddannelserne.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 17. maj 2022, pkt. 65:

Indstilles til godkendelse.

Per Skovmose deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Til toppen

170. Ansøgning om sponsoraftale for 2022-2025 fra Thisted FC Elite A/S

Udskriv

Sagstema

Thisted FC Elite A/S (TFC) ansøger om sponsoraftale for perioden 2022-2025 til en værdi af 800.000 kr. årligt.

Redegørelse

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget besluttede den 5. oktober 2021, i forbindelse med indgåelse af sponsoraftalen for 2021, at Thisted Kommune er indstillet på at imødekomme en ansøgning fra TFC om en 4-årig aftale for 2022-2025, når klubben i 2022 sender ny ansøgning. Tilmed besluttede samme udvalg den 9. juni 2021, at man generelt fremover sigter mod 4-årige samarbejdsaftaler. Som sådan er klubbens ansøgning i fuld overensstemmelse med tidligere beslutninger og intentioner.

Af ansøgningen fra TFC fremgår, at klubben med afsæt i de to flagskibe, herreholdet i 2. division og kvindeligaholdet, kan bidrage med øget eksponering af Thy gennem et kommercielt samarbejde med Thisted Kommune. Man har et stærkt afsæt, idet fodbold er blandt de to mest populære sportsgrene i Danmark. Der ligger derfor et stort potentiale i, at man kan styrke den positive fortælling om Thy, med afsæt i fodbolden.

TFC er på ansøgningstidspunktet i gang med en sæson, hvor flere sportslige mål allerede er indfriet. Herreholdet i 2. division har tilspillet sig en plads i oprykningsspillet. Thisted FC er det eneste jyske hold, der er at finde her. Og kvindeligaholdet, FC Thy – Thisted Q, har gang i endnu en imponerende sæson. Holdet har kvalificeret sig til pokalfinalen for tredje år i træk. På ansøgningstidspunktet er kvinderne at finde på en fjerdeplads i mesterskabsspillet i Kvindeligaen. Kvindefodbolden er generelt inde i en meget positiv udvikling, også hvad angår de kommercielle forudsætninger såvel som den generelle interesse.

TFC ønsker at etablere sig blandt de 30 bedste klubber i Danmark på herresiden og på sigt sikre oprykning til 1. division. Dertil ønsker klubben at bevare placeringen i den bedste kvindelige række; men det kræver ressourcer og økonomi at sikre de sportslige ambitioner. Konkurrencen for klubbens to flagskibe er stærkt stigende.

TFC ønsker at realisere nye strategier og nye mål, hvilket blandt andet også har ført til en oprustning rent organisatorisk. Et næste skridt bliver at etablere et fodboldakademi, der fremadrettet er tænkt som et sportsligt driftsområde.

Bredde- og elitefodbolden skal gå hånd i hånd, og derfor har man skabt en ny intern struktur i foråret 2022. En struktur der rummer en ny ungdomsstrategi, hvilket på sigt skal være medvirkende til at sikre flere ungdomsmedlemmer. Den nye strategi kommer på bagkant af en række interne analyser og inputs, og strategien har til formål at tilgodese og optimere forudsætningerne for både Thisted FC Elite såvel som breddefodbolden i klubben. Klubben vil fortsat arbejde ud fra DBU’s retningslinjer og anbefalinger, med det for øje at give plads til eliten såvel som bredden på samtlige ungdomsårgange. Klubbens kvindeligahold og 2. divisionshold skal her være aktiver i at sikre en naturlig interesse for fodbolden i Thy gennem sportslige resultater.

Visionen er fortsat også at være en vigtig brik i dansk talentudvikling, hvorfor der fortsat arbejdes med DBU’s licenssystem.

Aftalen vil omfatte herreholdet i 2. division, FC Thy - Thisted Q i Kvindeligaen samt Elite Ungdom Drenge (U13 – U19) og Elite Ungdom Piger (U13- til U18).

TFC søger om en samarbejdsaftale med Thisted Kommune for de kommende fire år til en værdi af 800.000 kr. årligt til og med 2025.

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse bemærker, at Thisted Kommune - i lighed med tidligere aftale - forventer en ligelig branding mellem kvinde- og herresiden. Og det kan tilføjes, at der tages afsæt i den sponsoraftale, som har været gældende for 2021, idet det giver bedst mening, at klubben i hovedtræk fortsætter med de indsatser, som allerede fungerer godt. Det vil blandt andet sige tryk på spillertøj i TFC Elite-regi, at andelen af sponsoratet til Elite Ungdom Piger målrettes arbejdet med at integrere og fastholde unge lokale talenter fra ”fødekæden” i førsteholdstruppen, at kommunen opnår et årligt kampsponsorat, at kommunen kan benytte divisionsholdenes spillere, trænere m.fl. i forbindelse med reklame/annoncering, at kommunen kan benytte udvalgte spilleres/træneres såvel som Thisted FC Elites egne medie-kanaler, samt at klubben tilbyder som minimum 3 arrangementer for skoleklasser. ”Thy til livet” indgår i alle dele af markedsføringen.

Klubben har eftersendt et bilag, som beskriver det kommende ungdoms-setup. Hovedtræk heri er følgende:

De øgede krav til opnåelse af licens sammenholdt med den mængde ressourcer, der skal anvendes internt i klubben for opfyldelse, betyder at strategien nu ændres. Thisted FC's amatørforening skal fremadrettet have ansvaret for talentudviklingen fra U13 – U15, mens eliteselskabet tager over fra U19. U17-årgangen varetages i fællesskab mellem elite og amatørafdeling, så overgangen fra U15 og op bliver smidig. Man ønsker dermed at arbejde for et bedre eliteprodukt til de unge spillere. Man tilstræber at bruge pengene klogere og ikke igennem DBU's uddannelsessystem og tilhørende lønkrav. Klubben kan således ikke gennemføre DBU’s krav med nuværende elitesetup – hverken praktisk eller økonomisk. Trænere skal i DBU-systemet have deltids/fuldtidskontrakter med lønninger på 10-20.000 kr. pr. måned for at blive godkendt i licenssystemet. Dette gør, at man ville være nødt til at øge lønnen til trænere og andre ansatte, da licensen krævede det. Økonomisk har man brugt 150.000 -180.000 kr. på DBU-uddannelser om året. Disse penge kan bruges internt i klubben i stedet for. Dermed kan man arbejde i retning af fællesspisninger, træningslejre, træningstøj, tøjvask, busser til lange udebanekampe m.m., som en del af et attraktivt miljø. Man vil arbejde med et trænerteam bestående af chef, assistent, holdleder, målmandstræner og koordinator samt transitionstræner mellem holdene. I det hele taget vil det sociale fylde mere omkring disse hold.

Klubbens ansøgning, beskrivelse af nyt ungdoms-setup samt fælles oplæg til sponsoraftale kan ses i bilag 1-3.

Retsgrundlag

I 2007 forespurgte Thisted Kommune det kommunale tilsyn om muligheden for, at kommunen kan støtte Thisted Fodbold Club Elite A/S. Tilsynet konkluderede, at Thisted Kommune med hjemmel i eliteidrætsloven kan støtte klubben.

Økonomiske konsekvenser

En årlig udgift på 800.000 kr. kan finansieres af allerede afsat budgetbeløb til formålet.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. juni 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Der indgås sponsoraftale for 2022-2025 til en værdi af 800.000 kr. årligt, finansieret via afsat budgetbeløb.
 2. Sponsoraftalen rummer det beskrevne indhold.

Beslutning

Ad 1-2. Godkendt af flertallet. Jørgen Andersen stemmer imod, idet han ønsker indflydelse på fordeling af beløbet.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - den 7. juni 2022:

Henning Holm

Til toppen

171. Udbud af specialkørsel fra august 2023

Udskriv

Sagstema

Skolekørslen med elever til specialtilbud skal i udbud med ikrafttræden august 2023.

Redegørelse

Thisted Kommune har indtil nu selv udbudt specialkørslen.

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget skal tage stilling til, om specialkørslen skal forblive hos Thisted Kommune eller, om den skal afgives til Nordjyllands Trafikselskab (NT).

I 2016 foretog konsulentfirmaet A-2 på vegne af Thisted Kommune en analyse af egne udbud af specialkørslen eller overgang til NT.

Konklusion på analysen var, at:

 • NT var dyrere end Thisted Kommunes daværende kontrakter. Opdeling på komponenter viste, at NT var billigst på rutepris inkl. tom-kørsel, men dyrere på administrationsgebyr og særligt omkostninger til den reelle servicetid.
 • Forholdet mellem Thisted Kommunes egen indsats, og opgaver leveret af NT samt administrationsgebyr til NT ved at lægge kørslen over til NT udgør samlet set ikke en besparelse for Thisted Kommune.
 • Analysen viste også, at arbejdsbyrden i Thisted Kommune ville blive øget, da en flytning af opgaven til NT øger behovet for administrationstid, idet alle data skal indtastes og vedligeholdes i NT's styringssystem. Det system NT kan tilbyde, er ikke et planlægningssystem, men et afregningssystem. NT har ingen kontakt til borgere/institutioner. Al kommunikation skal fortsat gå gennem en kontaktperson hos kommunen.
 • Det nuværende serviceniveau, leveringssikkerhed og fleksibilitet vil ikke blive forbedret ved at omlægge kørslen til NT, idet de vognmænd, Thisted Kommune har kontrakt med, lever op til de opstillede parametre.

Det er Drifts- og Anlægsafdelingens vurdering, at konklusionen fra analysen stadig er gældende.

På forespørgsel oplyser NT, at der systemmæssigt i dag anvendes samme systemer som i 2016.

Drifts- og Anlægsafdelingen har spurgt hos kommunens institutioner, der er omfattet af et kommende udbud, om de er tilfredse med den nuværende ordning.

Drifts- og Anlægsafdelingen har modtaget svar fra fire ud af kommunens fem specialskoler samt to ud af kommunens tre specialinstitutioner, der er med i det nuværende udbud.

Alle giver klart udtryk for tilfredshed med nuværende ordning og fremhæver den store fleksibilitet, som de oplever ved ordningen. Bl.a. muligheden for hurtige ændringer, kendte chauffører og stor samarbejdsvilje.

Det er endvidere Drifts- og Anlægsafdelingens vurdering, at den nuværende ordning med lokale vognmænd har sikret en vis taxadækning i Thisted Kommune, da den nuværende licitation udelukkende køres af lokale vognmænd.

Drifts- og Anlægsafdelingen indstiller, at:

 1. Den nuværende praksis for specialkørsel fastholdes.
 2. Der foretages EU-udbud af kørslen for en 4-årig periode med mulighed for forlængelse i op til 2 x 12 måneder.
 3. Sagen sendes til efterretning i Børne- og Familieudvalget samt Social- og Seniorudvalget.

Retsgrundlag

Udbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. juni 2022

Børne- og Familieudvalget - til efterretning - den 9. august 2022

Social- og Sundhedsudvalget - til efterretning - den 16. august 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at Thisted Kommune selv udbyder specialkørslen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - den 7. juni 2022:

Henning Holm

Til toppen

172. Lukket punkt: Sydhavnen, Thisted

Til toppen

173. Regnskab 2021, I/S Skovsted Losseplads

Udskriv

Sagstema

Ifølge vedtægter for I/S Skovsted Losseplads skal årsregnskabet med revisionens bemærkninger og bestyrelsens vedtagelse fremsendes til interessentkommunerne til orientering.

Redegørelse

Bestyrelsen for I/S Skovsted Losseplads behandlede og godkendte den 22. april 2022 regnskabet for 2021 samt revisionsberetning nr. 36, jf. bilag 1-3.

Retsgrundlag

Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

Økonomiske konsekvenser

Regnskabet har følgende hovedposter:

Indtægter i alt 389.469 kr. Indtægterne består af udlejning af bygninger og jord samt tilbagebetaling af statsafgift. Derudover er der en forrentning af kapitalen på 15.675 kr.

Udgifter i alt 819.524 kr. I/S Skovsted Losseplads stoppede deponeringen pr. 1. december 2016. Udgifterne afspejler henholdsvis nedlukningsudgifter og driftsudgifter for deponiet.

Resultatet i alt udviser et underskud på 414.380 kr., der fratrækkes det tidligere opsparet beløb til nedlukning af I/S Skovsted Losseplads.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. juni 2022

Økonomiudvalget den 22. juni 2022

Kommunalbestyrelsen den 28. juni 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at regnskab 2021 samt tilhørende revisionsberetning nr. 36 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - den 7. juni 2022:

Henning Holm

Til toppen

174. Regnskab 2021, I/S Thyra

Udskriv

Sagstema

Ifølge vedtægter for I/S Thyra skal årsregnskabet med revisionens bemærkninger og bestyrelsens vedtagelse fremsendes til interessentkommunerne til orientering.

Redegørelse

Bestyrelsen for I/S Thyra behandlede og godkendte den 22. april 2022 regnskabet for 2021 samt revisionsberetning nr. 45, jf. bilag 1-4.

Retsgrundlag

Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

Økonomiske konsekvenser

Regnskabet har følgende hovedposter:

Indtægter i alt 8.416.144 kr. inkl. renter. Indtægterne kommer fra forbrændingsafgiften for affald fra interessentkommunerne inkl. administrationsbidrag.

Udgifter i alt 8.382.166 kr. Hovedparten af udgifterne er gået til forbrænding af affald på I/S Kraftvarmeværk Thisted. Derudover er der personaleudgifter samt øvrige omkostninger.

Resultatet giver et overskud på 33.978 kr., som vil blive tilbagebetalt til interessenterne i forhold til indvejet affald for 2021. Beløbet er indregnet som en overdækning under driftsudgifter i regnskabet, hvorfor regnskabet viser et resultat på i alt 0 kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. juni 2022

Økonomiudvalget den 22. juni 2022

Kommunalbestyrelsen den 28. juni 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at regnskab 2021 samt tilhørende revisionsberetning nr. 45 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - den 7. juni 2022:

Henning Holm

Til toppen

175. Regnskab 2021, I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors

Udskriv

Sagstema

Ifølge vedtægter for I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors skal årsregnskabet med revisionens bemærkninger og bestyrelsens vedtagelse fremsendes til interessentkommunerne til orientering.

Redegørelse

Bestyrelsen for I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors behandlede og godkendte den 22. april 2022 regnskabet for 2021 samt revisionsberetning nr. 26, jf. bilag 1-3.

Retsgrundlag

Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

Økonomiske konsekvenser

Regnskabet har følgende hovedposter:

Indtægter inkl. renter i alt 3.003.154 kr. Hovedparten af indtægterne kommer fra modtaget affald, salg af emballage og indtægter fra genanvendelige materialer.

Der er i 2021 en medfinansiering fra interessentkommunerne på 0,00 kr. til Modtagestationen. Der har i 2021 været opkrævet et a'conto beløb på 190.056 kr. til medfinansieringen, der tilbagebetales til interessentkommunerne.

Udgifter i alt 2.865.944 kr. Hovedparten af udgifterne er gået til køb af emballage, behandling og bortskaffelse af affald samt lønninger.

Resultatet giver et overskud på 137.210 kr., der er indregnet som en overdækning under driftsudgifter i regnskabet, hvorfor regnskabet viser et resultat på i alt 0 kr.

Det overskydende a'conto-betaling fra interessentkommunerne på 190.056 kr. og overdækningen på 137.210 kr. tilbagebetales til interessentkommunerne, fratrukket 58.028 kr. som blev afregnet til Lønmodtagernes Feriemidler i 2021. Beløbet tilbagebetales i forhold til antal indbyggere.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. juni 2022

Økonomiudvalget den 22. juni 2022

Kommunalbestyrelsen den 28. juni 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at regnskab 2021 samt tilhørende revisionsberetning nr. 26 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - den 7. juni 2022:

Henning Holm

Til toppen

176. Sagsbehandlingstider - Plan- og Miljøområdet

Udskriv

Sagstema

Status for sagsbehandlingstider i Plan- og Miljøafdelingen.

Redegørelse

Sagsbehandlingstiderne opgøres månedsvis i henhold til lovbundne, centralt aftalte og af kommunen fastsatte servicemål. Opgørelserne vedrører byggetilladelser og miljøgodkendelser (industri og husdyr).

Sagsbehandlingstiderne fremgår af bilaget og opgøres ved udgangen af hver måned. Der, hvor der er lovbundne eller centralt aftalte (Regering og KL) servicemål, er de angivet i kolonnen mærket "A". De måltal, der er angivet i kolonnerne mærket "Q", er de mål, Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget har fastsat.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. juni 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - den 7. juni 2022:

Henning Holm

Til toppen

177. Orientering fra formanden, medlemmerne og direktør

Udskriv

Sagstema

A. Formanden

B. Øvrige medlemmer

C. Direktøren

Beslutning

Intet at bemærke.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - den 7. juni 2022:

Henning Holm

Til toppen

178. Underskriftsark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. juni 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - den 7. juni 2022:

Henning Holm

Til toppen