15. aug 2022

Deltagere:

 • Brian Nielsen (D)
 • Henning Holm (A)
 • Jens Kristian Yde (C)
 • Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 • Jørgen Andersen (C)
 • Kristian Tilsted (V)
 • Mette Kjærulff (A)

179. Besøg på Tovsgaard Biogasanlæg

Udskriv

Sagstema

Besøg på Tovsgaard Biogasanlæg.

Redegørelse

Der er planlagt besøg på Tovsgaard Biogasanlæg, Tovsgårdsvej 5, 7700 Thisted kl. 13.00 med følgende program:

Fokus på visionerne i Biogas Thy og de mere konkrete planer omkring Elsted biogaszone (15 min.).

Herefter vil Snedsted Varmeforsyning fortælle om, hvad et nærtliggende biogasanlæg vil have af betydning for borgerne i deres nærområde og deres muligheder for at udfase naturgas fra omkringliggende byer (10-15 min.).

Afslutningsvis vil Morten Kirk give en rundtur på hans biogasanlæg (20 min.) og fortælle om driften af et sådant anlæg.

Forventelig deltager Leif Gravesen, Lars Peter Christiansen, Kristoffer Kappel (direktør), Morten Kirk samt Karl Jørgen (planEnergi) og Anders Chilvers fra Udviklingsselskabet Biogas Thy, imens formand Poul Erik Frandsen og driftsleder Carsten Nielsen deltager fra Snedsted Varmeforsyning.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15. august 2022

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Drøftet.

Til toppen

180. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalget samt de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15. august 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

181. Punkt fra udvalgsmedlem Jørgen Andersen - ændring af centerområde i Vorupør

Udskriv

Sagstema

Medlem af Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget Jørgen Andersen fremsender følgende punkt:

Redegørelse

"Jeg vil hermed gerne, at vi får en sag vedr. ændring af centerområde i Vorupør på dagsorden. Det er især Sortebærbakken og Toosholmvej (erhvervsområde) og ligeledes strækningen mellem de to veje, der fører til Gravesensvej."

Retsgrundlag

Ifølge forretningsorden for Erhverv-, Klima- Miljø- og Teknikudvalget § 4 kan et medlem indgive skriftlig anmodning om behandling af en sag.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15. august 2022

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Udsat til mødet i september.

Til toppen

182. Mødeplan 2022 for Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

Udskriv

Sagstema

Mødeplan for 2022 for Erhvervs-, Arbejdsmarkeds-, Klima- og Teknikudvalget.

Redegørelse

Ledelsessekretariatet har udarbejdet forslag til udvalgets møder i 2022 med udgangspunkt i, at møderne afholdes på følgende mandage kl. 10.00 i administrationsbygningen i Hurup:

Den 10. januar 2022

Den 7. februar 2022

Den 14. marts 2022

Den 4. april 2022

Den 16. maj 2022

Den 7. juni 2022 - tirsdag pga. pinse

Den 15. august 2022

Den 5. og 26. september 2022

Den 14. november 2022

Den 5. december 2022

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 20.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 4. oktober 2021

Indstilling

Direktøren for Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at mødeplanen godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 4. oktober 2021, pkt. 244:

Godkendt.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget – 4. oktober 2021:

Preben Holler

Sagen genoptages.

Det afgående Klima-, Miljø- og Teknikudvalg vedtog i sidste periode ovenstående mødeplan og præsenteres til endelig godkendelse.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 10. januar 2022

Indstilling

Direktøren for Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at mødeplanen godkendes.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 10. januar 2022, pkt. 5:

Godkendt, idet møderne starter kl. 13 og evaluering efter sommerferien.

Fornyet behandling

Sagen fremsendes til behandling i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, jf. ønsket evaluering.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15. august 2022

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Mødetid kl. 13.00 fastholdes.

Til toppen

183. Budgetforslag 2023 - Nordjyllands Trafikselskab

Udskriv

Sagstema

Budgetforslag for 2023 fra Nordjyllands Trafikselskab (NT).

Redegørelse

Thisted Kommune har modtaget budgetforslag for Nordjyllands Trafikselskab for 2023.
NT's budget viser en voldsom stigning for 2023 i forhold til Thisted Kommunes budget.

Budgetforslaget for 2023, jf. bilag 1 - side 100-104 (Thisted Kommune med bemærkninger).

Retsgrundlag

Lov om trafikselskaber.

Økonomiske konsekvenser

Budgetforslag for 2023 fra NT lyder på 33,4 mio. kr. Thisted Kommune har afsat et budget i 2023 på 25,6 mio. kr.

Fra august 2023 har Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget besluttet, at der skal ske besparelser på 2,6 mio. kr. årligt, som dog ikke vil få fuld effekt på budget 2023.

Mindreudgifter til køb af skolebuskort (1 mio. kr.) forventes at kunne tilføres budgettet i 2023.

Samlet set vil der efter ovenstående besparelser i 2023 mangle omkring 5,5 mio. kr. faldende til 3,7 mio. kr. i 2025 for at skabe balance, jf. bilag 2.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. CØL oplyser supplerende, at beslutning om tillægsbevilling bør oversendes til budgetforhandlingerne.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15. august 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Budgettet tages til efterretning.
 2. NT's budget 2023 for Thisted Kommune tages med i de kommende budgetforhandlinger.

Beslutning

Ad 1. Taget til efterretning

Ad 2. Godkendt.

Til toppen

184. Debatoplæg for udvidelse af butiksområdet Lokalcenter Østerbakken

Udskriv

Sagstema

Beslutning om igangsætning af planproces og godkendelse af debatoplæg, forud for udarbejdelse af plangrundlag for udvidelse af den geografiske afgrænsning af Lokalcenter Østerbakken, Thisted.

Redegørelse

Thisted Kommune har modtaget en ansøgning fra Rema 1000 om planlægning for en dagligvarebutik. Ønskede placering er ved det eksisterende lokalcenter til butikker på Østerbakken i Thisted.

På grund af butikkens behov for plads til både butik og nødvendige udenomsarealer rækker den ønskede placering af butikken ud over den eksisterede afgræsning af Lokalcenter Østerbakken og ind i et boligområde.
Placering af dagligvarebutikken forudsætter derfor et tillæg til kommuneplanen, som indeholder en ændring i kommuneplanrammen fra bolig- til centerformål. Tillægget skal også indeholde en ændring af den geografiske afgræsning af Lokalcenter Østerbakken, som er en del af detailhandelsstrukturen i kommuneplanen - der sker ingen udvidelse af antallet af m2 til butiksformål i rammen. Projektet kræver udarbejdelse af en lokalplan.

Da projektet forudsætter en større ændring af kommuneplanens rammer og retningslinjer, skal planlægningsprocessen begynde med en debatfase, hvor der indkaldes forslag og idéer til planlægningen. Plan- og Miljøafdelingen har udarbejdet et debatoplæg og indstiller, at processen indledes med en høringsfase på 2 uger.

Se debatoplægget her:

http://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?tillaegId=109

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15. august 2022

Økonomiudvalget den 24. august 2022

Kommunalbestyrelsen den 30. august 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at planprocessen igangsættes, og debatoplægget sendes i offentlig høring i 2 uger.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

185. Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2021-2033 og Lokalplan 1-026 Udvidelse af behandlerhuset Dokken, Thisted Havn

Udskriv

Sagstema

Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2021-2033 og Lokalplan 1-026 Udvidelse af Behandlerhuset Dokken, Thisted Havn.

Redegørelse

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget godkendte den 7. juni 2022 forslag til Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2021-2033 og forslag til Lokalplan 1-026 Udvidelse af Behandlerhuset Dokken, Thisted Havn.

Planforslagene var i offentlig høring fra den 10. juni til den 8. juli 2022. Der er indkommet 4 bemærkninger i høringsperioden fra henholdsvis Region Nordjylland (kontoret for jordforurening), Sikkerhedsstyrelsen, en borger og Thisted Sejlklub. Alle indkomne bemærkninger ses i deres fulde længde i bilag 1.

Bemærkningerne er tematiseret, opsummeret og behandlet i bilag 2 og vedrører følgende temaer:

 1. Region Nordjylland og Sikkerhedsstyrelsen oplyser, at de ikke har bemærkninger til kommuneplantillægget og lokalplanen.
 2. Etablering af parkeringspladser så der er nok til Dokkens patienter og ansatte i hele området på havnen, herunder nævnes Thisted Kommune, Skattecenter Thisted og apotekets kunder.
 3. Hvordan Dokkens udvidelse vil påvirke sejlklubbens område og medlemmer, trafik og parkering, processen, samt de temaer, som også blev fremhævet af Thisted Sejlklub i debatfasen.

Plan- og Miljøafdelingen har kommenteret høringssvarene ud fra hvert tema:

Trafik og parkering

Det vurderes, at udvidelse af Dokken kun vil medføre en mindre forøgelse af trafik til området. Lokalplanen stiller krav om etablering af parkeringspladser. Hvis det ikke er muligt at etablere det påkrævede antal parkeringspladser, kan der gives dispensation mod indbetaling til Thisted Kommunes Parkeringsfond. Plan- og Miljøafdelingen bemærker desuden, at der i forbindelse med arbejderne på Sydhavnen i øvrigt opføres en offentlig parkeringsplads med 84 nye parkeringspladser.

Påvirkning på Thisted Sejlklub

Lokalplanen regulerer bl.a. omfang og placering af nyt byggeri. Udvidelse af Dokken vil påvirke udsigten fra bådepladserne over byen, sammenhængen mellem de to inderhavne, og det vil ændre skyggeforhold i området. Plan- og Miljøafdelingen bemærker, at udsigt ikke er beskyttet af lovgivning, at den visuelle sammenhæng mellem inderhavnene ændres, dog er der fastholdt et frit areal rundt om bygningen, hvorved der stadig vil være forbindelse mellem inderhavnene, samt at skyggepåvirkningen vurderes at være begrænset dels på baggrund af bygningens højde, og da højsæson for lystbåde er i sommerhalvåret hvor solen står højt.

Processen

Plan- og Miljøafdelingen bemærker, at Thisted Kommune ikke har praksis for at indkalde til dialogmøder ved udarbejdelse af lokalplaner for konkrete projekter eller ved udnyttelse af gældende lokalplaner. På den baggrund, samt med udgangspunkt i indkomne høringssvar i debatfasen og den offentlige høring, vurderes det, at der ikke har været grundlag eller behov for et dialogmøde.

Temaer fra debatfasen

En del af temaerne omhandler bebyggelsens omfang og her bemærkes at projektet er reduceret markant siden debatfasen. Øvrige temaer har været taget til efterretning i planlægningsprocessen eller reguleret ved anden lovgivning.

Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i planerne.

På baggrund af en henvendelse fra projektudviklers rådgiver, er der foretaget en ændring i lokalplanens redegørelse og bestemmelser for håndtering af tag- og overfladevand. Ændringen muliggør at vandet også kan udledes til havnebassinet, ud over at det kan udledes til kloak. Ændringen fremgår af bilag 3.

Se Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2021-2033 her:

http://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?tillaegId=84

Se Lokalplan 1-026 her:

http://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=982

Bemærk at PDF'en, der kan tilgås via link til den digitale plan, er lokalplanforslaget. PDF af lokalplanen til endelig vedtagelse kan ses her:

https://dokument.plandata.dk/20_11040093_1658235183898.pdf

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15. august 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2021-2033 og Lokalplan 1-026 Udvidelse af behandlerhuset Dokken, Thisted Havn vedtages endeligt.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

186. Godkendelse af tildeling af midler fra Lokalområdernes Udviklingsforum for første halvår.

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af tildeling af midler fra Lokalområdernes Udviklingsforum (LUF) for første halvår 2022.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. januar 2019 at oprette Lokalområdernes Udviklingsforum (LUF), som består af 15 borgere udpeget af lokale foreninger, der deltager i prioritering af puljen på 500.000 kr. årligt til lokal udvikling.

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med Danmarks Vildeste Kommune at afsætte 200.000 kr. til medfinansiering af indsatser til øget biodiversitet. Der er afsat 100.000 kr. i 2022 og 100.000 kr. i 2023. Midlerne skal kunne søges af klubber og foreninger i Thisted Kommune og skal administreres af LUF. Projekterne kvalificeres fagligt af Plan- og Miljøafdelingen. Se bilag 1 - Anbefalinger til Biodiversitetspuljens 1. runde.

Det overordnede formål for puljen under LUF er at understøtte byernes udvikling og medvirke til, at Thisted Kommunes byer er attraktive bosætningsbyer. Herudover administrerer LUF som nævnt Biodiversitetspuljen.

LUF's opgave er, at:

- Indstille, hvilke typer projekter, der understøtter det valgte tema for uddelingsrunden, herunder også Biodiversitetspuljen.

- Prioritere projekter, herunder også biodiversitetsprojekter til politisk godkendelse i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget (EKMTU).

- Drøfte temaer for næstkommende ansøgningsrunde og indstille dette til politisk godkendelse i EKMTU.

Det overordnede formål med "Biodiversitetspuljen" er at øge biodiversiteten i Thisted Kommune gennem samarbejde med LUF.

Kriterierne for puljen er:

- Synliggørelse og formidling af biodiversitetstiltag, herunder om projektet kan være til inspiration for andre projekter

- Kontinuitet

- Sammenhæng til eksisterende natur

- Helhedsorienterede tiltag

- Driftssikkerhed

- Medfinansiering.

Der er modtaget 7 ansøgninger til 1. ansøgningsrunde med ordinære LUF midler med en samlet sum på 335.000 kr. Alle projekter er vurderet med afsæt i de ansøgningskriterier, som fremgår af "Vejledning til at søge støtte", der findes på kommunens hjemmeside. Der er modtaget 3 ansøgninger til 1. ansøgningsrunde med biodiversitets midler med en samlet sum på 137.000 kr. 2 ansøgninger søger begge puljer til det samme projekt.

Det blev på LUF mødet den 12. maj 2022 besluttet, at der kan søges i begge puljer til det samme projekt. LUF har fokus på at give fuld støtte til de udvalgte projekter for at sikre, at de gennemføres og derved opnå virkningsfulde projekter - se bilag 2 - Referat LUF-mødet.

Der er ikke fastlagt tema for denne ansøgningsrunde. Der er 250.000 kr. til uddeling i den ordinære LUF pulje samt 100.000 kr. til uddeling i Biodiversitetspuljen.

Det indstilles, at der i 1. runde gives støtte til 6 af de ansøgte projekter, et af de ansøgte projekter afvises, da ansøger er en privat virksomhed, og der gives biodiversitetsstøtte til 3 af de ansøgte projekter.

LUF indstiller, at følgende projekter tilgodeses med nedenstående beløb. Plan- og Miljøafdelingen har efter kvalificering af projekterne i Biodiversitetspuljen reduceret beløbet på alle tre projekter:

LUF puljen

Ansøger

Emne

Ansøgte beløb kr.

Tildelt beløb kr.

Bemærkninger

1

Nordthy Ridecenter

Oval islænderbane med internationale mål

50.000

0

Ridecentret er en privat virksomhed

2

Lokalrådet Nors Tved Øster Vandet

FIF-Hus (Formidling, Information, Fællesskab)

50.000

50.000

3

Hawboernes Forening, Lildstrand

Tilskud til nyt tag, som en del af renoveringsprojektet for Hawboernes Hus

50.000

15.000

4

Sennels Borger- og Udviklingsforening

Tilskud til udarbejdelse af Sennels Udviklingsplan 2023 – 28 samt trykning heraf

50.000

50.000

5

Bedsted Håndværker og Borgerforening

Frugtlund, anlæg af stier og biodiversitetsprojekt

50.000

50.000

6

Ræhr Beboerforening

Ny legeplads

50.000

50.000

7

Svankjær Beboerforening

Naturlegeplads og oplevelsessti

35.000

35.000

I alt

250.000

Biodiversitets puljen

Ansøger

Emne

Ansøgt beløb kr.

Tildelt beløb kr.

Bemærkninger

1

Bedsted Håndværker og Borgerforening

Frugtlund, anlæg af stier og biodiversitetsprojekt

37.033

33.000

2

Hanstholm Kolonihaveforening

50.000

33.000

3

Lokalrådet Nors Tved Øster Vandet

FIF-Hus (Formidling, Information, Fællesskab)

50.000

34.000

I alt

100.000

Til orientering skal det nævnes, at indstilling om tildeling af midler fra LUF for 2. halvår kommer for udvalget sidst på året. LUF puljen udløber i 2022, da der ikke er afsat midler i 2023.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

For perioden 2019 til og med 2022 er der afsat 500.000 kr. årligt fra medfinansieringspuljen til Lokalområdernes Udviklingsforum (LUF). Beløbet skal benyttes til uddeling til lokale projekter.

Derudover er der afsat 200.000 kr. til medfinansiering af indsatser til øget biodiversitet fordelt på 100.000 kr. i 2022 og 100.000 kr. i 2023.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15. august 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at fordelingen af midler fra Lokalområdernes Udviklingsforum på 250.000 kr. samt Plan- og Miljøafdelingens tilpassede og kvalificerede biodiversitetsprojekter på 100.000 kr. godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

187. Overdækning af spillerboksene Sparekassen Thy Arena

Udskriv

Sagstema

Finansiering af overdækning af spillerboksene på tribunen ved Sparekassen Thy Arena, Lerpyttervej 37, Thisted.

Redegørelse

Thisted Kommune har modtaget en ansøgning fra Thisted Fodbold Club (TFC) om finansiering af overdækning af spillerboksene ved Sparekassen Thy Arena i Thisted. I Divisionsforeningens 'Krav til danske fodboldstadioner' 2020, bilag 1, side 10, er der krav om, at spillerboksene skal være overdækkede for at kunne garantere udskiftningsspillernes/aktørernes sikkerhed. Overdækningen skal skærme spillerne mod eventuelt kastede genstande under afvikling af hjemmekampe. Disse krav er gældende for Superligaen, 1. og 2. division.

TFC argumenterer for, at spillerboksene er en del af banearealet såvel som en del af tribunen.

Det indsendte projektforslag er en galvaniseret stålkonstruktion med glas i siderne, jf. bilag 2., derudover er der følgearbejder som udlægning af køreplader mv. De samlede omkostninger forventes at være ca. 100.000 kr. og finansieres af driften for idrætsanlæg.

Retsgrundlag

Divisionsforeningens 'Krav til danske fodboldstadioner' 2020.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften finansieres af driften for idrætsanlæg.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15. august 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at projektet iværksættes i samarbejde med TFC og finansieres af driften for idrætsanlæg.

Beslutning

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget kan ikke godkende ansøgningen.

Til toppen

188. Skema A - Ansøgning om opførsel af almene boliger på Roshagevej i Hanstholm

Udskriv

Sagstema

Thisted Bolig ansøger om godkendelse af skema A for opførelse af 20 almene boliger ved Roshagevej i Hanstholm.

Redegørelse

Med denne ansøgning ønsker Thisted Bolig at opføre 20 seniorvenlige almene familieboliger i Hanstholm, jf. bilag 1. Projektet er igangsat på baggrund af en lokal beboergruppe og blev forhåndsgodkendt af Kommunalbestyrelsen den 1. marts 2022. Kommunalbestyrelsen godkendte i den forbindelse en betinget købsaftale om køb af arealet, der i dag er ejet af Thisted Kommune.

Placering og planforhold

Projektet er placeret på Roshagevej 3, Hanstholm - matr. 1cy Hansted By, Hansted.

Byggeriet holder sig inden for rammerne af lokalplanen, jf. bilag 2.

Projektet

Der ønskes opført 20 stk. boliger fordelt på:

 • 3 stk. type 1 (små boliger) på 76 m²
 • 12 stk. type 2 (mellem boliger) på 90 m²
 • 5 stk. type 3 (store boliger) på 110 m².

Hertil anlægges der 40 p-pladser samt bygges vognly på 150 m2, udhuse på 110 m2, og et fælleshus på 97 m².

Projektet er på i alt 1.858 m2 ekskl. vognly, udhuse og fælleshus.

Projektet med fællesarealer (fælleshus) er 1.955 m2., hvorfor det gennemsnitligt boligareal er på 98 m².

Designmanualen indeholder et foreløbigt bud på udformningen,jf. bilag 2.

Projektets maksimumbeløb

Beregning af det maksimale tilgængelige støttebeløb for familieboliger i provinskommuner 2022, jf. bilag 3.

I alt

Maksimumsbeløb pr. bolig

356.020 kr.

20 boliger

7.120.400 kr.

Maksimumsbeløb pr. m2

17.280 kr.

1.955 m2

33.782.400 kr.

Det tilgængelige maksimumsbeløb udgør

40.902.800 kr.

Projektets anlægsøkonomi

Boligselskabet oplyser, at byggebudgettet ligger inden for maksimumsbeløbet gældende for almene familieboliger i 2022.

Projektet forventes udbudt som et samlet udbud i hovedentreprise.

Forventet fordeling af anlægsramme:

Grundudgifter

2.260.000 kr.

Håndværkerudgifter

33.887.000 kr.

Omkostninger

4.476.000 kr.

Gebyrer

577.000 kr.

Den samlede anlægsramme udgør

41.200.000 kr.

Der er en forskel på ca. 300.000 kr. mellem maksimumsbeløbet og anlægssummen. Forskellen dækker indeksregulering ud over fastprisperioden - som jf. § 13, stk. 3, i støttebekendtgørelsen - kan medregnes i anskaffelsessummen udover maksimumsbeløbet.

Projektets finansiering

Finansieringen af almene boliger efter den 1. januar 2019, med et gennemsnitligt boligareal mellem 90-105 m², er som følger:

88 % Kreditforeningslån

36.256.000 kr.

10 % Kommunal grundkapital

4.120.000 kr.

2 % Beboerindskud

824.000 kr.

I alt

41.200.000 kr.

Det kommunale grundkapitaltilskud er således 4.120.000 kr.

Ud over den kommunale grundkapital skal der stilles en kommunal garanti for kreditforeningslånet. Thisted Bolig har vedlagt en garantiudmåling fra Nykredit, hvor det fremgår, at den kommunale garanti vil blive 68,06 % af realkreditlånet - i alt 24.676.000 kr., jf. bilag 4.

Opgørelse over ledige boliger i Thisted Kommune

Thisted Kommune kan kun godkende nyt alment byggeri forudsat, at der er under 2 % ledige boliger i kommunen på tidspunktet for godkendelsen.

En opgørelse for juni 2022 viser, at antallet af ledige andelsboliger i Thisted Kommune er 1,01 %.

Tallene kommer fra Landsbyggefondens statistik om ledige boliger for Thisted Kommune.

Huslejeniveau

Den månedlig husleje fremgår jf. bilag 5.

Beskrivelse

Forventet husleje pr. måned

Små lejligheder

6.534 kr.

Mellem lejligheder

7.277 kr.

Store lejligheder

8.338 kr.

Vognly

298 kr.

Fravigelse fra AB18

Thisted Bolig ønsker at afvige fra AB18, jf. bilag 6.

Fravigelserne bygger på en eksisterende aftale mellem Dansk Byggeri og Danmarks Almene Boliger.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven i forhold til garantistillelsen.

Almenboligloven i forhold til grundkapitallån og lejeledighed.

Bekendtgørelsen om støtte til almene boliger.

Økonomiske konsekvenser

Thisted Kommune skal yde et grundkapitalindskud på 4.120.000 kr.

Der er i budget 2022-2025 ikke afsat beløb til finansiering af den kommunale grundkapital, hvorfor beløbet skal finansieres af kassen.

Ud over den kommunale grundkapital skal der stilles en kommunal garanti for kreditforeningslånet på 24.676.000 kr.

Kommunegarantiens og grundkapitallånets størrelse vil kunne ændres under projektforløbet, hvis forudsætningerne bag projektet ændres.

Center for Økonomi og Løn bemærker, at forudsat at de 20 nye almene boliger på Roshagevej i Hanstholm er fuldt udlejet, vurderes risikoen for effektuering af kommunegarantien og tab på grundkapitallånet at være meget begrænset. Mange faktorer påvirker imidlertid efterspørgslen på de 20 boliger i perioden, hvor garantien og grundkapitallånet eksisterer, og det er især vanskeligt at vurdere efterspørgslen efter boliger på lang sigt. Risikovurderingen er derfor vanskelig at foretage.

Center for Økonomi og Løn har ikke yderligere bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 11. august 2022

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15. august 2022

Økonomiudvalget den 24. august 2022

Kommunalbestyrelsen den 30. august 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Skema A godkendes.
 2. Fravigelser fra AB18 godkendes.
 3. Der betales en kommunal grundkapital på 10 % af anlægssummen svarende til 4.120.000 kr., der finansieres af kassen.
 4. Der stilles en kommunal garanti på 24.676.000 kr.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 11. august 2022, pkt. 4:

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Joachim Plaetner Kjeldsen ønsker sin habilitet prøvet. Udvalget finder Joachim Plaetner Kjeldsen inhabil, hvorfor han ikke deltager i sagens behandling.

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Til toppen

189. Anlægsbevilling - Etablering af parkeringspladser m.v. på Thisted Kystvej i Thisted

Udskriv

Sagstema

Anlægsbevilling (rådighedsbeløb) til etablering af nye parkeringspladser og forskønnelse af autocamperparkering ved Thisted Kystvej i Thisted finansieret via frigivelse af P-fondsmidler og omdisponering fra andet anlægsprojekt.

Redegørelse

Som følge af flere nye rekreative tiltag langs Thisted Kystvej, herunder det nye Søbad, nedgange langs Den Rekreative Rute samt lommeparken ved Nordens Lomme, ønsker Drifts- og Anlægsafdelingen at etablere en ny samt renovere den eksisterende parkeringsplads på Thisted Kystvej, jf. bilag 1.

Formålet er at sikre lettere adgang for turister, der vil opleve Thisted bys kystlinje samt for besøgende ved det nye Søbad. Ved at gøre P-pladsen større og mere attraktiv vil den også være et alternativ for turister, der vil se og opleve Thisted, da der via stier er god adgang til byen. Derudover er der direkte forbindelse til Den Blå Løber, som naturligt vil lede turisterne ned til Thisted Havn og videre til Synopal Havn.
I forbindelse med udvidelse af parkeringspladsen bliver der etableret handicap-parkeringspladser samt klargjort til el-ladestandere. Den eksisterende autocamperparkering bliver forskønnet med ny perlestensbelægning, fodhegn og staudebed. Udvidelsen af parkeringspladsen vil blive anlagt i græsarmering. Således sikres det grønne udtryk, samt at regnvandet håndteres lokalt og med ekstra kapacitet ved større regnhændelser.

I alt vil projektet bidrage med 25 ekstra parkeringspladser, 3 handicap-parkeringspladser, og der vil blive lagt tomrør til potentielt otte el-ladestandere.

Drifts- og Anlægsafdelingen forventer, at udvidelsen af parkeringspladsen og forskønnelse af autocamperparkeringen vil bidrage til en bedre tilgængelighed for flere målgrupper. Desuden vil den øgede kapacitet medføre, at turister, med det formål at opleve Limfjorden, ikke er nødsaget til at parkere i midtbyen og derved optage parkeringspladser for borgere og turister, der søger mere bynære aktiviteter. Der er således tænkt flere funktioner ind i projektet, hvilket vil skabe en bedre synergieffekt.

Retsgrundlag

"Regulativ for P-fond i Thisted Kommune", oktober 2018 jf. bilag 2 - Regulativ for P-fond i Thisted Kommune.

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Omkostninger til etablering af ny parkeringsplads samt forskønnelse af autocamperplads på Thisted Kystvej i Thisted beløber sig til 1.530.000 kr. inklusiv rådgivning og uforudsete udgifter.

Der søges derfor om en anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 1.530.000 kr. finansieret således:

Frigivelse af P-fondsmidler jvf. "Regulativ for P-fond i Thisted Kommune", oktober 2018.

300.000 kr.

Omdisponering af anlægsmidler fra XA-712 - Cold Hawaii Inland - Søbadet

1.230.000 kr.

I alt

1.530.000 kr.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej, kassen påvirkes ikke.

Beløbet vedr. P-fondsmidlerne er placeret på en særskilt konto og der foretages en omdisponering fra en allerede bevilliget anlægsudgiftsbevilling.

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

Ja, med 300.000 kr., da beløbet ikke er indregnet i den oprindelige ramme.

Omprioritering indenfor anlægsrammen:

Nej, der er ikke i overensstemmelse med Direktionens beslutning af 11. december 2018, vedr. de 300.000 kr. foretaget en tilsvarende reduktion i andre anlægsudgifter.

Afledte driftsudgifter:

Ikke opgjort.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen.

Øvrige bemærkninger:

Det kan oplyses, at Kommunalbestyrelsen i juni 2022 bevilligede en tillægsbevilling på 2,0 mio. kr. til XA-712 Cold Hawaii Inland - Søbadet, som følge af øgede udgifter til projektet.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 11. august 2022

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15. august 2022

Økonomiudvalget den 24. august 2022

Kommunalbestyrelsen den 30. august 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 1.530.000 kr. til etablering af nye parkeringspladser m.v. ved Thisted Kystvej i Thisted, finansieres ved frigivelse af P-fondsmidler på 300.000 kr. og omdisponering af 1.230.000 kr. fra den allerede frigivne anlægsudgiftsbevilling XA-712 - Cold Hawaii Inland.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 11. august 2022, pkt. 6:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Udsat til budgetarbejdet for året 2023.

Til toppen

190. Nedlæggelse af del af Glentevej

Udskriv

Sagstema

Nedlæggelse af en del af Glentevej, Thisted.

Redegørelse

Glentevej i Thisted er registreret som kommunevej, der forbinder Leopardvej og Høgevej.

Vejen blev etableret i 2021 i forbindelse med virkeliggørelse af lokalplan nr. 350 E-17 erhvervsområde i Thisted øst, Vilhelmsborg.

Udstykningen omkring Glentevej har været i udbud, og der er indkommet et tilbud, hvor der er indgået en betinget købsaftale. Virksomheden, der har indgivet købstilbud, har et ønske om at samle deres produktion på Glentevej. For at udnytte arealet optimalt er der et ønske fra virksomhedens side om at nedlægge en del af Glentevej.

Strækningen, der ønskes nedlagt, har en længde på ca. 425 m og et areal på ca. 6.000 m2. Vejarealet er vist på bilag 1.

Sagen har været sendt i offentlig høring. Der er indkommet et høringssvar fra ejeren af Glentevej 3

Ejeren af Glentevej 3 argumenterer for at få væsentlige forringede adgangs vilkår ved nedlæggelsen af Glentevej, da hans virksomhed kræver til- og frakørsel med store køretøjer. Ejeren mener desuden, at nedlæggelsen af vejen er i strid med udbuddet, da der ikke har stået noget om, at man kunne købe vejen, og at udbuddet bør gå om . Hørings svaret kan læses på bilag 2.

Drifts- og Anlægsafdelingen mener ikke at til- og frakørselsforholdene er forringet for Glentevej 3, da ejendommen har udkørsel til den øst-vest gående del af Glentevej, og derfor kan nedlæggelsen af en del af Glentevej fastholdes.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje. Bekendtgørelse nr. 1.520 af 27.12.2014.

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til matrikulær udskillelse af det nedlagte vejareal skønnes til at udgøre ca. 20.000 kr. og afholdes af den allerede frigivne anlægsbevilling XA-1037 Salg af byggemodnede erhvervsgrunde m.v. 2022.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Glentevej 3 har overkørsel til den resterende del af Glentevej - øst/vest-gående med tilslutning til Leopardvej. Drifts- og Anlægsafdelingen vurderer ikke, at nedlæggelsen af den nord/syd-gående del af Glentevej vil udgøre en gene for Glentevej 3.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15. august 2022

Økonomiudvalget den 24. august 2022

Kommunalbestyrelsen den 30. august 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Virksomheden opkøber en del af Glentevej, hvormed vejen nedlægges og sammatrikuleres med de øvrige matrikler. Udgiften på 20.000 kr. afholdes af den allerede frigivne anlægsbevilling XA-1037 Salg af byggemodnede erhvervsgrunde m.v. 2022.
 2. Glentevej ændres til en blind vej.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Til toppen

191. Sti Havstokken, Vorupør

Udskriv

Sagstema

Stillingtagen vedr. sti ved Havstokken, Vorupør.

Redegørelse

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget godkendte den 10. maj 2021 at igangsætte en ekspropriationsproces vedr. sti ved Havstokken 40, Vorupør, for at sikre adgang til det bagvedliggende erhvervsliv fra havet, jf. bilag 1. Efterfølgende har de involverede parter oplyst Thisted Kommune, at de har indgået en frivillig lejeaftale, som sikrer adgangen.

Drifts- og Anlægsafdelingen indstiller, at den tidligere godkendte igangsættelse af ekspropriation ikke påbegyndes, da der er indgået en frivillig aftale mellem parterne.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15. august 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller at stoppe ekspropriationsprocessen vedr. sti ved Havstokken 40, da der foreligger en privatretslig aftale.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

192. Regulativ for erhvervsaffald i Thisted Kommune, gældende fra 1. november 2022

Udskriv

Sagstema

Forslag til regulativ for erhvervsaffald i Thisted Kommune, gældende fra 1. november 2022.

Redegørelse

Med baggrund i Klimaaftalen og Thisted Kommunes Affaldsplan 2021-2032 er der udarbejdet et forslag til regulativ for erhvervsaffald i Thisted Kommune, jf. bilag 1.

Regulativet er udarbejdet efter den fastlagte skabelon i Affaldsaktørbekendtgørelsen.

Udkastet skal i offentlig høring i 4 uger, inden det kan endelig vedtages af Kommunalbestyrelsen.

Som konsekvens af Affaldsbekendtgørelsens og Affaldsaktørbekendtgørelsens regler er den væsentligste ændring mellem det gamle og det nye regulativ, at virksomheders pligt til at være en del af den kommunale indsamlingsordning for dagrenovation ophører pr. 1. november 2022.

Samtidig tilbydes små virksomheder med mindre mængder affald (svarende til en husholdning) at kunne blive en del af dén indsamlingsordning for mad- og restaffald, for papir/pap og plast/mad- og drikkevarekartoner samt glas og metal, som Thisted Kommune indfører for private husholdninger fra 1. november 2022.

Virksomheder, som har affaldsmængder større end dét, der svarer til en husholdnings, skal entrere med et privat firma omkring affaldsafhentningen fra virksomheden.

Retsgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen.

Affaldsaktørbekendtgørelsen.

Affaldsplan 2021-2032 for Thisted Kommune

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15. august 2022

Økonomiudvalget den 24. august 2022

Thisted Kommunalbestyrelse den 30. august 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at forslaget til regulativ for erhvervsaffald i Thisted Kommune, gældende fra 1. november 2022, godkendes og sendes i 4 ugers høring.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

193. Budget 2023, I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors

Udskriv

Sagstema

Orientering om budget 2023 for I/S Modtagerstation for farligt affald Thy-Mors samt godkendelse af medfinansiering.

Redegørelse

Ifølge vedtægter for I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors skal det vedtagne budget fremsendes til interessenterne til orientering. Interessenternes kommunalbestyrelser skal i fællesskab fastsætte medfinansieringen, og Bestyrelsen for I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors skal afgive indstilling herom.

Bestyrelsen for I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors godkendte den 21. juni 2022 budgettet for 2023 samt medfinansieringen, jf. bilag 1-2.

Retsgrundlag

Interessentskabets budget udformes i overensstemmelse med de regler, der gælder for formen for kommunernes årsbudget.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet for 2023 viser indtægter på 3.092.000 kr., som hovedsageligt kommer fra modtaget affald og salg af emballage.

Budgettet for 2023 viser udgifter på 3.092.000 kr., som hovedsageligt går til køb af emballage, behandling og bortskaffelse af affald samt lønninger.

Medfinansieringen for interessentkommunerne er budgetteret til i 2023 at blive 0 kr. pr. indbygger. Endelig opgørelse og afregning finder sted efter regnskabsårets udløb.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15. august 2022

Økonomiudvalget den 24. august 2022

Kommunalbestyrelsen den 30. august 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Medfinansieringen for interessentkommunerne på 0 kr. pr. indbygger godkendes.

2. Budget 2023 for I/S Modtagerstation for farligt affald Thy-Mors tages til efterretning.

Beslutning

Ad 1. Indstilles til godkendelse.

Ad 2. Taget til efterretning.

Til toppen

194. Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Oprensning af sejlrende og anlægsarbejder hos Thyborøn – Agger Færgefart

Udskriv

Sagstema

Ansøgning om tillægsbevilling (rådighedsbeløb) til "Anlægstilskud til Thyborøn-Agger Færgen" i forbindelse med oprensning af sejlrende og anlægsarbejder hos Thyborøn–Agger Færgefart.

Redegørelse

I april 2020 bevilgede ejerkommunerne en ramme på 5,0 mio. kr. til færgeselskabet - hvoraf Thisted Kommunes andel udgør 50 %.

Bevillingen skulle dække omkostninger til ekstraordinære oprensninger af sejlrenden ud for Agger Færgeleje, flytning af sejlrenden og til tætning af sydmolen i Agger.

Myndighedsarbejdet omhandlende sejlrenden har taget længere tid end oprindeligt forventet, og tilsandingen af sejlrenden ud for Aggerlejet er samtidig steget markant. Derfor er der foretaget flere oprensninger end forventet i den eksisterende sejlrende, og udgifterne til oprensninger er dermed også større end forventet.

På nuværende tidspunkt er der forbrugt ca. 4,0 mio. kr. af den oprindelige ramme til oprensning af den eksisterende sejlrende og af færgelejet i Agger (ud over de årligt afsatte midler i driftsbudgettet). Der resterer dermed ca. 1,0 mio. kr. af bevillingen - heraf udgør Thisted Kommunes andel ca. 0,5 mio. kr.

Myndighedstilladelserne til arbejderne er nu på plads, og der forventes følgende udgifter til gennemførelse af de planlagte arbejder:

Udgifter

Anlæg af sydmolen i Agger

1.820.000 kr.

Flytning af eksisterende sejlrende

1.000.000 kr.

Nye bøjer - inkl. udsætning

310.000 kr.

3 stk. Duc d'alber - til sikring mod påsejling af stensætningen på molen i Agger

520.000 kr.

Diverse følgearbejder og rådgiver

200.000 kr.

Ikke refunderbar moms

310.000 kr.

Yderligere oprensning i 2022 samt buffer til materialer

640.000 kr.

I alt forventede udgifter

4.800.000 kr.

Restbevilling - fra tidligere anlægsbevilling i 2020 til brug for oprensning

-1.000.000 kr.

I alt samlede merudgifter

3.800.000 kr.

Bestyrelsen for Thyborøn – Agger Færgefart besluttede derfor den 24. maj 2022 at anmode om en tillægsbevilling (rådighedsbeløb) på 1,9 mio. kr. fra hver af de to ejerkommuner - samlet tillægsbevilling (rådighedsbeløb) på i alt 3,8 mio. kr.

Retsgrundlag

Samarbejdsaftale Thyborøn - Agger Færgefart.

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Den oprindelige anlægsbevilling XA-973 Anlægstilskud - Thyborøn-Agger Færgen, givet i juni 2020, er på 2,5 mio. kr.

I forbindelse med at myndighedstilladelserne til arbejderne nu er på plads, har det vist sig, at der er yderligere udgifter på 1,9 mio. kr.

Der søges derfor om en tillægsbevilling på 1,9 mio. kr. til XA-973 Anlægstilskud - Thyborøn-Agger Færgen, og da der ikke kan anvises finansiering, søges beløbet finansieret af kassen.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Ja, med 1,9 mio. kr.

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen.

Påvirkning anlægsrammen:

Ja, med 1,9 mio. kr., da beløbet ikke er indregnet i den oprindelige ramme.

Omprioritering indenfor anlægsrammen:

Nej, der er ikke i overensstemmelse med Direktionens beslutning af 11. december 2018, foretaget en tilsvarende reduktion i andre anlægsudgifter.

Afledte driftsudgifter:

Ikke opgjort.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ikke opgjort.

Øvrige bemærkninger:

I henhold til Lånebekendtgørelsen er der mulighed for, at beløbet kan lånefinansieres.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 11. august 2022

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15. august 2022

Økonomiudvalget den 24. august 2022

Kommunalbestyrelsen den 30. august 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en tillægsbevilling (rådighedsbeløb) på 1,9 mio. kr. til XA-973 Anlægstilskud - Thyborøn-Agger Færgen til oprensning og flytning af sejlrenden samt øvrige anlægsarbejder med finansiering af kassen.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 11. august 2022, pkt. 7:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstillles til godkendelse.

Til toppen

195. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 1 til Vandforsyningsplan 2016 - 2024

Udskriv

Sagstema

Vandforsyningen til Skjoldborg by ændres, så Skjoldborg skal forsynes fra Thisted Vand.

Redegørelse

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget har den 16. maj 2022 besluttet at sende forslag til tillæg nr. 1 til Thisted Kommunes Vandforsyningsplan i offentlig høring. Den offentlige høring er nu afsluttet, og der er ikke indkommet bemærkninger til forslaget.

Tillægget til Vandforsyningsplanen samt miljøscreeningen af tillægget til Vandforsyningsplanen ses i bilag 1 - Forslag til tillæg nr. 1 til Vandforsyningsplan.

Retsgrundlag

Vandforsyningsloven.

Bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Borgere og virksomheder i Skjoldborg vil via en engangsafgift betale for nødvendig renovering af ledningsnettet.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15. august 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at tillæg nr. 1 til Thisted Kommunes Vandforsyningsplan vedtages.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

196. Projektforslag - udvidelse af forsyningsområde til erhvervsområde i Hanstholm

Udskriv

Sagstema

Vedtagelse af projektforslag til udvidelse af forsyningsområde for fjernvarme til erhvervsområde i Hanstholm.

Redegørelse

Hanstholm Varmeværk (HV) ønsker at udvide deres forsyningsområde for fjernvarme til et erhvervsområde i Hanstholm By, som i dag er opvarmet af enten naturgas, olie eller el.

Dansk Fjernvarme Projektselskab A.m.b.a. har på vegne af HV udarbejdet et projektforslag (bilag 1), der viser, at udvidelsen og konvertering af forsyningsområdet er det mest fordelagtige i forhold til samfunds-, selskabs-, og brugerøkonomien. Disse beregninger er sammenlignet med en reference, hvor opvarmningen leveres med individuel opvarmning med varmepumper.

Ved en fjernvarmeforsyning af området fra HV viser projektet en samfundsøkonomisk gevinst på 3.578.506 kr., og HV opnår en positiv selskabsøkonomisk besparelse. Projektet har ikke udarbejdet den brugerøkonomiske gevinst, da der udelukkende er taget udgangspunkt i de 6 brugere, som har anmodet om at blive en del af forsyningsområdet for fjernvarme. Dog vurderes det, at projektet vil være en økonomisk fordel for de resterende potentielle brugere. Der vil være ca. 27 matrikler i området, som vil kunne drage fordel af projektet.

Plan og Miljøafdelingen har været i dialog med HV, da ledningstracéet gik igennem et fredskovsareal og derfor skulle ændres. Det nye tracé kan ses i bilag 2.

Projektet har været i høring ved de berørte parter Energinet, Thy-Mors Energi Elnet A/S, Thisted Vand og private lodsejere. Der er ikke modtaget høringssvar.

Retsgrundlag

Bekendtgørelsen af lov om varmeforsyning nr. 2068 af november 2021.

Bekendtgørelsen af lov om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg nr. 818 af den 18. maj 2021.

Økonomiske konsekvenser

Thisted Kommune har mulighed for, men er ikke forpligtet til, at stille en garanti for privat virksomhedsoptagelse af lån til etablering og drift af anlæg med henblik på produktion af varme til kollektiv varmeforsyning.

Andre konsekvenser

Forsyningsledningen etableres efter "gæsteprincippet", som betyder, at ledningsejere har fået tilladelse til at placere ledninger i vejarealet uden betaling. Til gengæld skal ledningsejeren selv gennemføre og betale for arbejdet på egne ledninger, herunder flytning af ledningerne, hvis det er nødvendigt af hensyn til gennemførelse af et kommunalt vejprojekt.

Ved etablering af forsyningsledningen i private arealer kontaktes hver enkelt lodsejer med henblik på at indgå et frivilligt forlig om placering og erstatning. Der tinglyses en deklaration på lodsejernes ejendom.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15. august 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at projektforslaget om udvidelse af forsyningsområde til erhvervsområde i Hanstholm godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

197. Projektforslag - udvidelse og konvertering af forsyningsområde til Sjørring og Thorsted

Udskriv

Sagstema

Vedtagelse af projektforslag til udvidelse og konvertering af Thisted Varmeforsynings (TV) forsyningsområde for fjernvarme til Sjørring og Thorsted.

Redegørelse

På baggrund af borgerhenvendelser ønsker TV at udvide deres forsyningsområde for fjernvarme til at inkludere Sjørring og Thorsted.

PlanEnergi har på vegne af TV udarbejdet et projektforslag (bilag 1), som viser, at fjernvarme i Sjørring og Thorsted er den mest fordelagtige opvarmningsform med hensyn til selskabs-, samfunds- og brugerøkonomien. Beregningerne er vurderet i forhold til den nuværende situation eller i forhold til individuel opvarmning med varmepumper ved det samme antal boliger, man forventer tilsluttet.

Projektforslaget viser, at TV vil opnå en selskabsøkonomisk besparelse, som vil komme alle TV's forbrugere til gode. Fjernvarmeforsyning af området viser en samfundsøkonomiske gevinst på 1,7 mio. kr. over en 20 årig periode og en positiv brugerøkonomi.

Projektet har været i høring ved de berørte parter, I/S Kraftvarmeværk Thisted, Evida Nord A/S, Thy-Mors Energi Elnet A/S, Vejdirektoratet og private lodsejere. I høringsperioden har vi modtaget ét høringssvar fra Vejdirektoratet. Dette var en bemærkning til, hvilke ansøgninger der skal sendes til Vejdirektoratet, når forsyningsledningen etableres i statsveje. TV og deres rådgivere vil gå i dialog med Vejdirektoratet for at få afklaret det mest hensigtsmæssige tracé for forsyningsledningen langs med statsvejene og vil sende de relevante ansøgninger til Vejdirektoratet på baggrund af dette projekt.

I bilag 2 er høringssvar og tilbagemeldinger vist. Tilbagemeldinger er udarbejdet i tæt samarbejde med projektrådgiver.

Bemærkninger og svar har ikke givet anledning til ændringer i projektforslaget.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning nr. 2068 af november 2021.

Bekendtgørelse af lov om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg nr. 818 af 18. maj 2021.

Økonomiske konsekvenser

Thisted Kommune har mulighed for, men er ikke forpligtet til, at stille en garanti for en privat virksomhedsoptagelse af lån til etablering og drift af anlæg med henblik på produktion af varme til kollektiv varmeforsyning.

Andre konsekvenser

Forsyningsledningerne etableres efter "gæsteprincippet", som betyder, at ledningsejer har fået tilladelse til at placere ledninger i vejarealet uden betaling. Til gengæld skal ledningsejeren selv gennemføre og betale for arbejdet på egne ledninger, herunder flytning af ledningerne, hvis det er nødvendigt af hensyn til gennemførelse af et kommunalt vejprojekt.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15. august 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at projektforslaget om udvidelse og konvertering af forsyningsområde til Sjørring og Thorsted godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

198. Frigivelse af P-fondsmidler og tillægsbevilling til anlægsbevilling - Parkeringsplads Sydhavnen, Thisted

Udskriv

Sagstema

Parkering - Sydhavnen, Thisted - frigivelse af P-fondsmidler og tillægsbevilling til anlægsbevilling.

Redegørelse

Der søges om frigivelse af P-fondsmidler til etablering af parkeringsarealer på Sydhavnen. Midlerne søges frigivet i henhold til "Regulativ for P-fond i Thisted Kommune" oktober 2018, jf. bilag 1.

Det er muligt at frigive følgende beløb 479.858 kr. fordelt som nedenstående.

Udløber

Asylgade 4

18.09.2022

39.083 kr.

Sydhavnsvej 2

08.03.2026

177.632 kr.

Toldbodgade 4

01.07.2026

263.143 kr.

Saldo pr. 30.05.2022

479.858 kr.

Beløbet søges overført til anlægsprojektet XA-942 Sydhavnen. Der søges derfor om en tillægsbevilling (rådighedsbeløb) på 479.858 kr. til anlægsudgiftsbevillingen XA-942 Sydhavnen.

Retsgrundlag

"Regulativ for P-fond i Thisted Kommune", oktober 2018.

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Indestående P-fondsmidler søges frigivet og efterfølgende overført som en tillægsbevilling (rådighedsbeløb) til anlægsudgiftsbevillingen på XA-942 Sydhavnen. Kassen vil ikke blive påvirket.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej, kassen påvirkes ikke. Beløbet er placeret på en særskilt konto.

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

Ja, beløbet vil påvirke anlægsrammen, da beløbet ikke er indregnet i den oprindelige ramme.

Omprioritering indenfor anlægsrammen:

Nej, der er ikke i overensstemmelse med Direktionens beslutning af 11. december 2018, foretaget en tilsvarende reduktion i andre anlægsudgifter.

Afledte driftsudgifter:

Ikke opgjort.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 11. august 2022

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15. august 2022

Økonomiudvalget den 24. august 2022

Kommunalbestyrelsen den 30. august 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Der frigives 479.858 kr. fra P-fonden.
 2. Der gives en tillægsbevilling (rådighedsbeløb) på 479.858 kr. til anlægsudgiftsbevillingen XA-942 Sydhavnen.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 11. august 2022, pkt. 8:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Til toppen

199. Udlån af Den Gl. Stationsbygning til Byklyngen Hurup Thy

Udskriv

Sagstema

Ansøgning fra Byklyngen Hurup Thy vedrørende lån af Den Gl. Stationsbygning, Jernbanegade 4 i Hurup.

Redegørelse

Thisted Kommune har modtaget en ansøgning om medfinansiering omhandlende brug af Stationsbygningen Hurup som et kontinuerligt projekt- og byklyngerum for foreningen Byklyngen Hurup Thy i en periode på 2-5 år med udstillinger, flyverkontorpladser, workshop rum, talks, møder, mødefaciliteter, drop-in områder mv. Ansøgningen er vedlagt som bilag 1. Foreningen har et ønske om, at kommunen også dækker udgifterne til vand, varme, el og internet og dermed tilkendegiver en større medfinansiering, mens foreningen selv kan stå for rengøring og aktiviteter.

Gruppen skriver, at Byudviklingen Hurup Thy er et initiativ og en ny forening, der arbejder for at fastholde og medvirke til udvikling på parametre som bosætning, handel, kulturliv og arbejdspladser i Hurup og opland.

Foreningen ser det som essentielt, at Thisted Kommune støtter og engagerer sig i deres initiativer. Thisted Kommunes opbakning vil ligeledes være befordrende, f.eks. i forhold til fondsansøgninger og forankring på tværs af Sydthy.

Det meste af den Gl. Stationsbygning har stået tom størstedelen af tiden, siden Thy Turistforening flyttede ud af bygningen i 2014. Dog har bygningerne været anvendt til test og vaccine i Corona-perioden. Nordjyllands Trafikselskab (NT) og Banestyrelsen anvender en mindre del af lokalerne til chaufførstue og teknikrum. Der har ligeledes i perioder været adgang til toiletter for offentligheden. Foreningens aktiviteter kan rummes i de ledige lokaler, som ikke anvendes af NT og Banestyrelsen.

Et udlån af lokalerne vil kunne aftales efter følgende hovedvilkår:

 • Aktiviteterne skal kunne rummes inden for kommunalfuldmagten.
 • Udgifter til eventuelle istandsættelser og bygningsændringer afholdes af foreningen, og aftales med Thisted Kommune.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Lokalerne har tidligere været lejet ud for omkring 60.000 kr. pr. år. Forbrugsudgifterne anslås til omkring 50.000 kr. årligt, men afhænger af bygningens brug. Hertil kommer andre udgifter til skatter og forsikringer mv., der anslås til ca. 20.000 kr. årligt.

Idet der ikke er opnået lejeindtægt de seneste år, kan bygningen udlånes uden ændringer i økonomien, men der kan ikke anvises finansiering af forbrugsudgifterne.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15. august 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at de ledige lokaler på Jernbanegade 4, Hurup, udlånes i en periode på 3 år uden lejebetaling. Foreningen afholder forbrugsudgifterne og kan kun bruge lokalerne til formål inden for kommunalfuldmagten.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

200. Lukket punkt: Anlægsregnskab - ekspropriation

Til toppen

201. Lukket punkt: Erhvervsfremme

Til toppen

202. Budget 2023, I/S Skovsted Losseplads

Udskriv

Sagstema

Orientering vedrørende budget 2023 for I/S Skovsted Losseplads.

Redegørelse

Ifølge vedtægter for I/S Skovsted Losseplads skal det vedtagne budget fremsendes til interessenterne til orientering. Bestyrelsen for I/S Skovsted Losseplads godkendte på deres møde den 21. juni 2022 budgettet for 2023, jf. bilag 1-2.

Retsgrundlag

Interessentskabets budget udformes i overensstemmelse med de regler, der gælder for kommunernes årsbudget.

Økonomiske konsekvenser

Der er i 2023 budgetteret med en samlet omsætning på 150.000 kr., som er indtægter ved udlejning af plads, brovægten, bygning samt leje af jord.

Finansielle indtægter er i 2023 budgetteret med 14.000 kr., som er forrentning af mellemværende med Thisted Kommune.

De samlede omkostninger er i 2023 budgetteret til 590.000 kr., som hovedsageligt går til miljøkontrol, bortskaffelse af perkolat, planering og vedligeholdelse samt lønninger.

Årets finansielle resultat er således budgetteret til et underskud på 426.000 kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15. august 2022

Økonomiudvalget den 24. august 2022

Kommunalbestyrelsen den 30. august 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at budget 2023 for I/S Skovsted Losseplads tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

203. Orientering om ny organisering for Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling (NBE)

Udskriv

Sagstema

Orientering om ny organisering for Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling (NBE).

Redegørelse

Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark (NBE) er et nordjysk netværk for virksomheder, kommuner, Aalborg Universitet m.fl. NBEs mål er at styrke nordjyske virksomheders konkurrenceevne gennem en målrettet indsats for miljø- og energimæssig bæredygtighed. NBE blev oprettet i 2008, og i 2015 blev Thisted Kommune kommune-medlem af NBE. Siden 2008 har sekretariatet for NBE haft hjemsted i Aalborg Kommune. NBE har en række tilbud som bl.a. omfatter bæredygtighedsscreeninger, erfamøder, informationsmøder og matchmaking mellem relevante virksomheder, som kan ses på http://nben.dk.

Da sekretariatet for NBE ikke længere kan organiseres under Aalborg Kommune, er det blevet besluttet af medlemmerne, at sekretariatet fra 2023 skal organiseres under Aalborg Universitet, fysisk beliggende på Aalborg Kongres & Kulturcenter. Sekretariatet vil blive bemandet med 1 - 1½ personer. Med den tidligere organisering har NBE gennemført en række projekter for virksomheder, både medlemmer og ikke-medlemmer, med ekstern finansiering, og NBE kan i den nye organisering fortsat gennemføre projekter med ekstern finansiering og projektansatte medarbejdere.

Medlemmerne har på den ekstraordinære generalforsamling den 20. juni 2022 vedtaget nye vedtægter, bilag 1 Reviderede vedtægter for Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark juni 2022. På nuværende tidspunkt er der 2 partnere: Aalborg Universitet og Aalborg Kongres & Kulturcenter. Den nye organisering har ingen betydning for Thisted Kommunes deltagelse i NBE, som forventes fortsat. Derudover er tilbuddene i NBE uændrede, hvilket bl.a. betyder, at bæredygtighedsscreeningerne fortsat er et tilbud til medlemmerne.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Virksomhederne i Thisted Kommune kan fortsat være eller blive medlem af NBE.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15. august 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

204. Sagsbehandlingstider - Plan- og Miljøområdet

Udskriv

Sagstema

Status for sagsbehandlingstider i Plan- og Miljøafdelingen.

Redegørelse

Sagsbehandlingstiderne opgøres månedsvis i henhold til lovbundne, centralt aftalte og af kommunen fastsatte servicemål. Opgørelserne vedrører byggetilladelser og miljøgodkendelser (industri og husdyr).

Sagsbehandlingstiderne fremgår af bilaget og opgøres ved udgangen af hver måned. Der, hvor der er lovbundne eller centralt aftalte (Regering og KL) servicemål, er de angivet i kolonnen mærket "A". De måltal, der er angivet i kolonnerne mærket "Q", er de mål, Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget har fastsat.

Sagsbehandlingstiderne på landbrugsområdet

I forbindelse med fastsættelse af de kvartalsvise mål for sagsbehandlingstiderne var forventningen, at de ansøgninger, der havde ligget længst, ville blive afgjort i løbet af 1. og 2. kvartal 2022. En del af disse ansøgninger har væsentlige fejl og mangler og er sendt retur til konsulenten, som skal rette og indsende igen. Nogle af dem er enten først genindsendt i slutningen af 2. kvartal 2022 eller ligger fortsat hos konsulenterne, og derfor har Plan- og Miljøafdelingen ikke kunnet færdigbehandle disse sager som forventet i årets første to kvartaler.

Sagsbehandlingstiden bliver først opgjort, når sagen afsluttes, og derfor vil der komme stigende sagsbehandlingstider i 3. og 4. kvartal som følge af ovenstående – til gengæld er der sager, der tilsvarende afsluttes på kortere tid, som til delvis opvejer det.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15. august 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

205. Lukket punkt: Miljøtilsyn

Til toppen

206. Orientering fra formanden, medlemmerne og direktør

Udskriv

Sagstema

A. Formanden

B. Øvrige medlemmer

C. Direktøren

Beslutning

Intet til referat.

Til toppen

207. Underskriftsark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15. august 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen