23. sep 2022

Deltagere:

 • Brian Nielsen (D)
 • Henning Holm (A)
 • Jens Kristian Yde (C)
 • Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 • Jørgen Andersen (C)
 • Kristian Tilsted (V)
 • Mette Kjærulff (A)

225. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalget samt de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 23. september 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 23. september 2022:

Brian Nielsen

Til toppen

226. Debatoplæg for udvidelse af områder til særligt pladskrævende varegrupper i Thisted

Udskriv

Sagstema

Beslutning om igangsætning af planproces og godkendelse af debatoplæg, forud for udarbejdelse af lokalplaner og tillæg til kommuneplan 2021-2033, der skal sikre nyt plangrundlag for Tømmergården Thisted A/S og Thisted Marine Center.

Redegørelse

Virksomhederne Tømmergården Thisted A/S og Thisted Marine Center har udviklet sig gennem årene og med seneste ansøgninger om udvidelser, kræver det udarbejdelse af nyt plangrundlag.

Tømmergården Thisted A/S, der ligger på Silstrupvej 89 i Thisted, har eksisteret på ejendommen siden 1996 og er delvist omfattet af Lokalplan nr. 1-44, der blev endeligt vedtaget i marts 1990. Thisted Marine Center, der ligger på Østerbakken 91 i Thisted, har eksisteret på ejendommen siden 2001. Ejendommen ligger i landzone og er ikke omfattet af en lokalplan.

Begge virksomheder udgør i dag butikker med salg af særligt pladskrævende varegrupper, men områderne er ikke omfattet af Detailhandelsplanen for Thisted Kommune i Kommuneplan 2021-2033. For at sikre overensstemmelse mellem de nye lokalplaner for områderne og Kommuneplan 2021-2033, skal der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2021-2033. Ændringen består i, at afgrænsningen af områder til særligt pladskrævende varegrupper udvides ved Godsbanen og Vilhelmsborg, så planområderne for Tømmergården Thisted A/S og Thisted Marine Center fremover er omfattet af detailhandelsstrukturen.

Området ved Tømmergården Thisted A/S er omfattet af kommuneplanens rammeområde nr. 1.E.69 - Tømmergården, mens området ved Thisted Marine Center er omfattet af kommuneplanens rammeområde nr. 1.E.108 - Østerbakken. De planlagte udvidelser og den eksisterende anvendelse og disponering af områderne er ikke i overensstemmelse med anvendelserne, som er angivet i rammerne. Ny lokalplanlægning kræver dermed både ændringer af rammer og retningslinjer i kommuneplanen.

Da planlægningen forudsætter en ændring af detailhandelsstrukturen, fastlagt i kommuneplanens retningslinje 1.2.1, skal planlægningsprocessen begynde med en debatfase, hvor der indkaldes forslag og idéer til planlægningen. Plan- og Miljøafdelingen har udarbejdet et debatoplæg og indstiller, at processen indledes med en høringsfase på 2 uger.

Se debatoplægget her:

https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?TillaegId=108

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 23. september 2022

Økonomiudvalget den 26. oktober 2022

Kommunalbestyrelsen den 1. november 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Planprocessen for Tømmergården Thisted A/S og Thisted Marine Center igangsættes.
 2. Debatoplægget sendes i offentlig høring i 2 uger.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 23. september 2022:

Brian Nielsen

Til toppen

227. Thisted Bolig - anbefaling af renoveringsprojekter

Udskriv

Sagstema

Anbefaling til Landsbyggefonden af to renoveringsprojekter.

Redegørelse

Thisted Bolig har ansøgt Landsbyggefonden om økonomisk støtte til renovering af organisationens boligafdeling 1 på Tingstrupvej og Kappelstensvej og boligafdeling 4 på Grønningen, og efter Landsbyggefondens procedure for behandling af renoveringssager beder Thisted Bolig nu kommunen anbefale projekterne overfor Landsbyggefonden.

Ansøgningen om en anbefaling kommer efter, at Landsbyggefonden har lavet den første vurdering af projekterne og fundet, at de opfylder betingelserne for at modtage renoveringsstøtte fra Fonden, og efter at Fonden derfor har reserveret henholdsvis 7,8 mio. kr. og 9,2 mio. kr. som støttet lån til projekterne, se bilag 1 og 2.

Ved anbefalingen skal Kommunalbestyrelsen tage overordnet stilling til projekterne, bl.a. ud fra:

 • Om de pågældende områder påtænkes videreført som boligområde, eller om kommunen har andre planer for områderne
 • Om kommunen som udgangspunkt er indstillet på at give den fornødne garanti for de lån, som vil blive en del af den samlede finansiering.

Ansøgningen om en anbefaling vil blive fulgt op af en ansøgning om en egentlig godkendelse efter den såkaldte ”skema A-B-C-procedure”. Et ja til ansøgningen om en anbefaling betyder imidlertid ikke, at Thisted Kommune er bundet til at sige ja ved den efterfølgende ansøgning om godkendelse.

Både boligerne på Tingstrupvej og Kappelstensvej og boligerne på Grønningen er opført i 1940’erne og meget fremstår derfor – på trods af løbende vedligeholdelse og forskellige renoveringer – som utidssvarende. Begge renoveringer bliver derfor udført ud fra en bred tilgang med fokus på både teknik, funktionalitet, socialt liv og tilgængelighed for handicappede og gangbesværede. Viften af lejlighedstyper skal udvides, en del lejligheders rumindretning skal ændres bl.a. for at få bedre lysindfald i rummene og for at de nuværende små og smalle køkkener og badeværelser får en mere tidssvarende størrelse og udformning. Lydisoleringen skal forbedres og udearealerne skal omlægges sådan, at de i højere grad giver mulighed for socialt liv. Generelt er målet at sikre, at områderne også de næste år kan fungere som boligområder. Men hertil kommer et særligt mål om, at flere lejligheder kommer til at leve op til de såkaldte tilgængelighedskriterier, sådan at eksempelvis personer, som bruger rollator eller kørestol, også kan bruge dem. Projektbeskrivelserne fremgår af sagens bilag, se bilag 3 og 4.

Begge projekter indeholder elementer, som i den følgende periode skal drøftes med kommunens plan- og byggetekniske enheder. For projektet for Grønningen drejer det sig bl.a. om et ønske om at omdanne den vej, som går gennem området, til en stillevej. Og for projektet for Tingstrupvej og Kappelstensvej drejer det sig om et ønske om at indrette tagetagen på Kappelstensvej på en måde, som øger antallet af boliger.

Efter Landsbyggefondens første vurdering af projekterne er antallet af boliger, som omdannes til tilgængelighedsboliger, reduceret. Årsagen er nye regler, og særligt for projektet for Tingstrupvej og Kappelstensvej betyder det, at den samlede udgift er faldet.

Tabellen nedenfor viser nogle hovedtal for projekterne. Projektet for Havrevej besluttede Kommunalbestyrelsen at anbefale på sit møde i maj 2022.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 23. september 2022

Økonomiudvalget den 26. oktober 2022

Kommunalbestyrelsen den 1. november 2022.

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at de to projekter anbefales overfor Landsbyggefonden.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

228. Anlægsbevilling - Renovering af grønne anlæg 2022

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af grønne anlæg i 2022.

Redegørelse

På investeringsoversigten i budget 2022 er der afsat 500.000 kr. på XA-481Pulje - Renovering af grønne anlæg.

Drifts- og Anlægsafdelingen anbefaler, at puljemidlerne anvendes til renovering af Frøstrup Stadion på Søndergade 12A i Frøstrup, jf. bilag 1.

De bærende konstruktioner i lysmasterne på træningsbanen er tæret, og en enkelt lampe er faldet ned, og derfor foreslås en udskiftning af lamperne og en opgradering til LED. Derudover er der behov for at fjerne det gamle og udtjente læhegn ved træningsbanen vest for Energipunkt Frøstrup og plante et nyt, da der er risiko for stormfald.

Øvrige tiltag er etablering af adgangsrampe mellem fodboldbanerne for at minimere trafikken med maskiner over legeområdet ved Energipunkt Frøstrup samt etablering af dræn ved træningsbanen.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til renovering af grønne anlæg i 2022.

Beløbet kan finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten i budget 2022 - XA-481 Pulje - Renovering af grønne anlæg.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej

Påvirkning renter og afdrag:

Nej

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen

Afledte driftsudgifter:

Minimal

Fremadrettede driftsbesparelser:

Minimal

Øvrige bemærkninger:

Ingen

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 23. september 2022

Økonomiudvalget den 26. oktober 2022

Kommunalbestyrelsen den 1. november 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en anlægsudgiftsbevilling til renovering af grønne anlæg i 2022, finansieret af rådighedsbeløb XA- 481 Pulje - Renovering af grønne anlæg.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

229. Forbud mod badning ved Vandet Sø østende

Udskriv

Sagstema

Thisted Kommune indfører permanent forbud mod badning i østenden af Vandet Sø på grund af dårlig badevandskvalitet.

Redegørelse

Badevandskvaliteten ved østenden af Vandet Sø (bilag 1) er nu på 5. år blevet vurderet til at være ”ringe”, hvilket er den dårligste klassifikation et badested kan få. Når et badested fem år i træk bliver klassificeret som ”ringe”, skal der indføres et forbud mod badning, jf. bekendtgørelsen om badevand og badeområder. Klassifikationen sker på baggrund af målinger af bakterierne, enterokokker og E.coli.

Thisted Kommune indfører derfor permanent forbud mod badning ved information på hjemmesiden og skiltning på selve badestedet. Det er vigtigt at understrege, at forbuddet er rettet mod badning og ikke andre vandaktiviteter, såsom windsurfing.

I 2018 blev der foretaget supplerende undersøgelser for at redegøre for den periodevise forurening. På grund af den tørre sommer i 2018 var der ikke tilløb til søen i badevandssæsonen, men der er en overnatningsplads for stære i rørskoven, som er tæt ved prøvetagningsstedet. Stæreflokken formodes derfor at være årsagen til udslaget på prøvetagningerne. Forholdene blev dengang diskuteret med Styrelsen for Patientsikkerhed. Det blev aftalt, at badning skulle frarådes i nærheden af rørskoven. For yderligere at indkredse stærene som årsag til forureningen ved badestedet, blev der foretaget yderligere målinger henholdsvis 150 og 300 m fra badebroen. Disse prøver viste, at der ingen forurening var til stede, hvorfor det blev vurderet, at en 200 m badefri zone omkring rørskoven ville være mest sikkert for badegæsterne, og skiltning herom blev opsat ved badestedet. Stærene, som er fredede, vender tilbage til overnatningspladsen hvert år og har dermed givet anledning til forurening af badevandet hvert år i juli og august måned.

Det forventes, at stedet fortsat vil være et populært vandsportssted, så Plan- og Miljøafdelingenvil fremover tage et mindre antal prøver i badesæsonen ved badestedet for at kunne oplyse brugerne om den aktuelle badevandskvalitet. Dette er ikke et krav i bekendtgørelsen, men en service til borgerne. Resultatet af prøverne vil blive offentliggjort på hjemmesiden som ved alle andre prøvesteder.

Ved Årbjerg vil man fortsat kunne bade. Vandkvaliteten her er ”tilfredsstillende”, hvilket er den bedste klassifikation et badested kan opnå.

Måleresultater:

År

Klassifikation

2022

Ringe

2021

Ringe

2020

Ringe

2019

Ringe

2018

Ringe

2017

Tilfredsstillende

2016

Ikke nok data til klassifikation

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om badevand og badeområder.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 23. september 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

230. Projektforslag. Etablering af en ca. 7 MW eldrevet varmepumpe ved Hurup Fjernvarme

Udskriv

Sagstema

Vedtagelse af projektforslag til etablering af en ca. 7 MW eldrevet varmepumpe ved Hurup Fjernvarme.

Redegørelse

Hurup Fjernvarme (HF) ønsker at etablere en ca. 7 MW eldrevet varmepumpe ved den eksisterende varmecentral på Erhvervsvej 5, Hurup. Varmepumpen skal være med til at diversificere varmekilderne, altså sprede risikoen ved at satse på flere forskellige varmekilder, øge forsyningssikkerheden, sikre konkurrencedygtige varmepriser og nedbringe CO2-udledningen fra fjernvarmeproduktionen. Projektforslaget kan ses i bilag 1, og områdeafgrænsningen kan ses i bilag 2.

Den rådgivende ingeniørvirksomhed MOE har på vegne af HF indsendt et projektforslag, der viser, at etablering af en ca. 7 MW varmepumpe giver en fordelagtig selskabs-, forbruger-, og samfundsøkonomi sammenlignet med det præsenterede alternativ. Alternativet er baseret på investering og drift af nye fliskedler efter endt levetid på det nuværende.

Ved etableringen af varmepumpen vil HF opnå en selskabsøkonomisk gevinst på 536.000 kr./år, og en samfundsøkonomisk gevinst på ca. 20 mio. kr. over en 20-årig periode i sammenligning med referencen. Den positive økonomiske gevinst for HF som virksomhed vil også give en positiv effekt på økonomien hos forbrugerne, grundet "hvile-i-sig-selv" princippet, som HF drives efter.

Der er ingen berørte parter til projektet. Derfor har der ikke været nogen høring af eksterne parter.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning nr. 2068 af november 2021.

Bekendtgørelse af lov om godkendelse af projekter til kollektive varmeforsyningsanlæg nr. 818 af 18. maj 2021.

Økonomiske konsekvenser

Thisted Kommune har mulighed for, men er ikke forpligtet til, at stille en garanti for en privat virksomheds optagelse af lån til etablering og drift af anlæg med henblik på produktion af varme til kollektiv varmeforsyning.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 23. september 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at projektforslaget om etablering af en ca. 7 MW eldrevet varmepumpe ved Hurup Fjernvarme godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

231. Udvikling af Thisted Kommunes Erhvervskontakt

Udskriv

Sagstema

Styrkelse og forenkling af Thisted Kommunes telefon- og mail-kontakt på erhvervsområdet.

Redegørelse

I forbindelse med et øget fokus på Dansk Industris årlige erhvervsklimamålinger og styrket service overfor det lokale erhvervsliv indførte Thisted Kommune i 2014 "Erhvervskontakten" som én indgang for erhvervslivet til kommunen. Målet var fra begyndelsen at tilbyde erhvervslivet en hurtig og helt enkel mulighed for at henvende sig via ét telefonnummer eller via én e-mailadresse i alle virksomhedsrelaterede sager - byggesager, miljøsager, iværksættersager m.m. Den enkelte virksomhed skulle dermed ikke selv bruge tid på at finde rundt i den kommunale forvaltning. I stedet har kommunens erhvervskonsulenter gennem årene sørget for en hurtig videreformidling af henvendelserne til den rette afdeling i kommunen eller til Thy Erhvervsforum.

Erhvervskontakten har fungeret udmærket men på grund af den nylige omorganisering på erhvervsområdet, hvor Thisted Kommunes erhvervskonsulenter både organisatorisk og fysisk er flyttet til Erhverv og Beskæftigelse under Erhverv- og Beskæftigelseschefen, ses der et behov for udvikling af Erhvervskontakten. Afsættet herfor er, at der i afdelingen allerede findes en anden kontakt for erhvervslivet, "Virksomhedsservice Hotline", som i dag betjenes af Virksomhedsservice med fokus på jobformidling, hvormed der altså pt. reelt er to indgange for erhvervslivet. Dette ønsker Erhverv og Beskæftigelse at ændre ved at sammenlægge Erhvervskontakten og Virksomhedsservice Hotline for netop at skabe én hurtig adgang for erhvervslivet.

Derudover har mængden af henvendelser til Erhvervskontakten gennem en lang periode ligget på kun 2-3 relevante ugentlige henvendelser samlet set for både telefoniske- og mail henvendelser. Stort set samtlige henvendelser drejer sig om spørgsmål som videresendes til og håndteres af kommunens afdelinger i Hurup (typisk bygge- og miljøsager) eller af Thy Erhvervsforum (typisk sager vedrørende iværksætteri og virksomhedsudvikling), hvorfor henvendelserne uden problemer kan håndteres af Virksomhedsservice Hotline.

Endeligt har der været et gradvist fald i antallet af erhvervskonsulenter i kommunen - som har betjent Erhvervskontakten, jf. ovenfor. Pt. er der to erhvervskonsulenter og en vakant stilling, hvilket giver praktiske udfordringer i forhold til konstant vagtordning på telefon- og mail-henvendelser alle hverdage mellem kl. 8 og kl. 16 - særligt ved ferier, samtidige mødeaktiviteter og sygdom. Her ses der bedre muligheder i Virksomhedsservice Hotline, hvor der er flere medarbejdere. Tilmed har Virksomhedsservice Hotline en åbningstid fra kl. 7 til kl. 17 alle hverdage og altså 10 timer længere åbningstid om ugen end Erhvervskontakten.

Alt i alt vurderer Erhverv og Beskæftigelse, at en sammenlægning af Erhvervskontakten og Virksomhedsservice Hotline vil give en mere entydig og udvidet service overfor erhvervslivet.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 23. september 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at "Erhvervskontakten" lægges sammen med "Virksomhedsservice Hotline" og dermed fremover administreres af Virksomhedsservice.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

232. Anlægsbevilling - omprioritering fra udvendig vedligeholdelse til udskiftning af varmeanlæg

Udskriv

Sagstema

Anlægsbevilling til XA-1033 Udvendig ejendomsvedligeholdelse - 2022 omprioriteres, så den også kan bruges til udskiftning af varmeanlæg.

Redegørelse

Den 21. december 2021 bevilligede Kommunalbestyrelsen 16,2 mio. kr. til udvendig ejendomsvedligeholdelse og eventuelle berørte tekniske installationer. Der er allerede gennemført en del projekter, og andre er igangværende. Pt. er der udisponerede midler på 1-2 mio. kr. og projekter, som kan udskydes til næste år, hvilket kan skabe finansiering til udskiftning af varmeanlæg.

Drifts- og Anlæg har løbende fulgt udviklingen i energipriser, udbud af energi og energikilder.

Energipriserne er accelereret hen over året og i særdeleshed den seneste periode. Dette betyder, at på trods af reducerede rumtemperaturer vil der være institutioner, som kan se frem til en varmeudgift i den kommende periode, der er væsentlig højere end tidligere. Drifts- og Anlæg har haft fokus på de store forbrugere af naturgas, som er Bostedet Algade i Koldby, Kløvermarken, Sjørring Skole, Koldby Skole, Nors Skole samt Materielgården på Rævebakken.

Der arbejdes på udrulning af fjernvarme i en række byer, der tidligere har været forsynet med naturgas. Det er en stor opgave at få udrullet fjernvarmenettet til byerne og rundt i byerne, hvorfor det må forventes at tage nogle år, før fjernvarmen kommer ud til kommunens institutioner i disse byer.

Et alternativ til udskiftning af gasfyringsanlæg er varmepumper. Efterspørgslen af varmepumper har været meget stor, hvorfor disse ikke med sikkerhed kan anskaffes. Prisen på strøm har også været kraftig stigende, men varmeudgiften er stadig væsentlig lavere med en varmepumpe frem for et gasfyringsanlæg.

Priserne på både gas og strøm er selvsagt meget usikre den kommende periode men med de forventede priser fra rådgivere på området, forventes en investering i udskiftning fra gasfyringsanlæg til varmepumper at være tjent hjem i løbet af 1-2 år. Hvis man efterfølgende skifter til fjernvarme, vil varmepumperne langt hen ad vejen kunne bruges i andre kommunale bygninger.

Normalt vil udskiftning af varmeanlæg blive finansieret af anlægsbevillingen til energimæssige renoveringer. Der er imidlertid foretaget en del investeringer fra denne pulje i år, hvorfor der kun kan finansieres 1-2 udskiftninger herfra. Èn udskiftning koster 0,7 - 1 mio. kr. Drifts- og Anlæg anbefaler derfor, såfremt der kan skaffes de nødvendige varmepumper, at puljen til udvendig ejendomsvedligeholdelse 2022 også anvendes til udskiftning af varmeanlæg.

Derudover har Drifts- og Anlæg et antal energibesparende projekter med en kort tilbagebetalingstid. Det drejer sig om eksempelvis udskiftning til LED-belysning, udskiftning af mindre gasfyringsanlæg og opsætning af solceller. Disse projekter vil blive prioriteret i forbindelse med udmøntning af de kommende års bevillinger.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen påvirkning af kassebeholdningen eller anlægsrammen, idet der ikke ændres på rådighedsbeløbet eller anlægsbevillingens størrelse.

Investeringer i udskiftning af varmeanlæg vil medføre reduktion af institutionernes energiudgifter.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 22. september 2022

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 23. september 2022

Økonomiudvalget den 5. oktober 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at anlægsbevillingen til XA-1033 Udvendig ejendomsvedligeholdelse - 2022 anvendes til både udvendig ejendomsvedligeholdelse og udskiftning af varmeanlæg.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 22. september 2022, pkt. 2:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

233. Lukket punkt: Redegørelse vedrørende regnskab

Til toppen

234. Orientering om regeringens aftale med KL, hvad angår udfasning af gas og olie opvarmning i gasforsynede områder.

Udskriv

Sagstema

Orientering om Thisted Kommunes håndtering af udfasning af gas og olie til privat opvarmning i forlængelse af regeringens aftale med KL.

Redegørelse

I april 2022 kom regeringen med udspillet ”Danmark Kan Mere 2”, hvor regeringen fremlagde ambitioner om bl.a. at udfase naturgasopvarmning, at få 30 – 50 % af husholdningerne over på fjernvarme inden 2028, og at al resterende gas skal være 100 % grønt i 2030. Udspillet er siden blevet til en aftale mellem regeringen og KL omkring kommunernes rolle i at realisere ambitionerne. Kommunerne skal udarbejde varmeplaner, og der er en stor frihedsgrad i forhold til indholdet, blot er kravet, at de skal kunne fungere som et administrativt værktøj til at drive udbedringen og konverteringen til fjernvarme.

I følge aftalen mellem KL og regeringen skal kommunerne:

 • I 2022 lave en varmeplan for de områder, som i dag er udlagt som naturgasforsynet område.
 • I 2022 informere borgere i naturgasforsynede områder om, hvorvidt:

- der er planlagt omlægning til fjernvarme for deres område,

- deres område undersøges for muligheden for omlægning til fjernvarme, hvor projektforslaget vil komme senere, og hvor der udarbejdes en vejledning til, hvad borgere kan gøre i mellemtiden, såfremt forsyning med fjernvarme er muligt, eller

- der ikke kommer fjernvarme til deres område med vejledning til, hvilke andre muligheder borgeren har.

 • Inden udgangen af 2023 have godkendt fjernvarmeværkernes projekter for de planlagte fjernvarmeforsyningsområde i varmeplanen for Thisted Kommune, så de kan være færdige til 2028.
 • Tilbyde vejledning og udvikling af projekter i områder, hvor fjernvarme ikke kan udrulles, men hvor det er en fordel for borgerne at etablere mindre fælles varmeforsyningsløsninger.

Thisted Kommunes håndtering af udfasningen af gas og olie til opvarmning

Som udgangspunkt for arbejdet med varmeplanen har Plan- og Miljøafdelingen været i dialog med forsyningsselskaberne for at høre, hvilke projekter og planer de har. Disse informationer vil ligge til grund for Thisted Kommunes varmeplan og for fremsendelse af information til borgerne. I varmeplanen vil der blive lavet en beskrivelse af bl.a. formål og hvilke forsyningsområder, der bliver udpeget til fjernvarmeforsyningsområde og som fjernvarmeselskaber skal lave projektforslag til.

Nuværende naturgas- og fjernvarmeforsyningsområder i Thisted Kommune kan ses i bilag 1.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning nr. 2068 af november 2021.

Bekendtgørelse af lov om godkendelse af projekter for kollektiv varmeforsyningsanlæg nr. 818 af 18. maj 2021.

Økonomiske konsekvenser

Staten bidrager med finansielle tilskud i forbindelse med varmeplanlægningsarbejdet. Det har endnu ikke været muligt at klarlægge, hvordan der kan søges om diverse puljer, og hvilke finansielle midler, der bliver uddelt til de enkelte kommuner.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø-, og Teknikudvalget den 23. september 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orientering om indholdet i regeringens aftale med KL og heraf behovet for udarbejdelse af en varmeplan tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

235. Budget 2023

Udskriv

Sagstema

Budget 2023.

Redegørelse

Gennemgang af budgetmaterialet for 2023, herunder en introduktion til Teams, hvor budgetmaterialet findes.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 23. september 2022

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Drøftet.

Til toppen

236. Orientering fra formanden, medlemmerne og direktør

Udskriv

Sagstema

A. Formanden

B. Øvrige medlemmer

C. Direktøren

Beslutning

Intet til referat.

Til toppen

237. Underskriftsark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 23. september 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen