12. jan 2022

Deltagere:

 • Ida Pedersen (A)
 • Jan Fink Mejlgaard (A)
 • Preben Dahlgaard (V)
 • Susanne Olander (V)
 • Torben Overgaard (C)

1. Konstituering af Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget - valg af formand

Udskriv

Sagstema

Valg af formand for Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Redegørelse

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget skal konstituere sig ved valg af formand.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse §22.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 12. januar 2022

Indstilling

Til beslutning.

Beslutning

Torben Overgaard Nielsen blev valgt som formand.

Til toppen

2. Konstituering af Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget - valg af næstformand

Udskriv

Sagstema

Valg af næstformand for Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Redegørelse

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget skal konstituere sig ved valg af næstformand.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse §22.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 12. januar 2022

Indstilling

Til beslutning.

Beslutning

Susanne Olander blev valgt som næstformand.

Til toppen

3. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalget samt de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 12. januar 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

4. Orientering fra formanden, medlemmerne og direktøren

Udskriv

Sagstema

A. Formanden.

B. Øvrige medlemmer.

C. Direktøren.

Beslutning

Intet til referat.

Til toppen

5. Forretningsorden for Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af forretningsorden for Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Redegørelse

Ledelsessekretariatet har lavet et forslag til en fælles forretningsorden for henholdsvis Økonomiudvalget samt de stående udvalg.

Såfremt de enkelte udvalg ønsker ændringer i forhold til den fælles forretningsorden, kan denne ændres på et udvalgsmøde ved en flertalsbeslutning og herefter kun være gældende for det respektive udvalg.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse §20.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 12. januar 2022

Indstilling

Direktøren indstiller, at forretningsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

6. Mødeplan 2022 for Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget

Udskriv

Sagstema

Mødeplan for 2022 for Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Redegørelse

Ledelsessekretariatet har udarbejdet forslag til udvalgets møder i 2022 med udgangspunkt i, at møderne afholdes på Thisted Rådhus i Mødelokale A på onsdage kl. 13.00 på følgende datoer:

Den 12. januar

Den 9. februar

Den 16. marts

Den 6. april

Den 18. maj

Den 8. juni

Den 17. august

Den 7. september

Den 28. september

Den 16. november

Den 7. december

Kalender for 2022 med oversigt for udvalgsmøder er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Ifølge styrelseslovens §20 træffer Økonomiudvalget og de stående udvalg for hvert regnskabsår beslutning om, hvornår og hvor udvalgenes ordinære møder skal afholdes.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 12. januar 2022

Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller, at mødeplanen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

7. Introduktion til afdelinger i Social, Sundhed og Kultur

Udskriv

Sagstema

Forvaltningen stiller forslag om plan for introduktion af Social, Sundhed og Kultur til Sundheds-, Kultur og Fritidsudvalget.

Redegørelse

Forvaltningen foreslår, at udvalget på første udvalgsmøde får en kort overordnet introduktion til Social, Sundhed og Kultur af de respektive chefer for områderne. Udvalget vil få yderligere introduktion løbende på de kommende udvalgsmøder.

Forvaltningen foreslår også, at der holdes et 12-12 seminar for udvalget. Der foreslås følgende dato:

 • Seminar for Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 7. og 8. april 2022.

På det første udvalgsmøde drøftes mødeafholdelse generelt, herunder deltagelse af chefer mv.

Der lægges op til, at møder i Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget afholdes onsdage fra kl. 13.00 til kl. 16.00 med en varm servering under mødet.

Der vil på udvalgsmødet i februar blive stillet forslag til en formiddag med rundtur på områdernes decentrale institutioner.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 12. januar 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget godkender forslag om plan for introduktion af Social, Sundhed og Kultur.

Beslutning

Godkendt med bemærkning om, at 12-12 seminaret ønskes placeret på andre dage, da alle ikke kan på det givne tidspunkt.

Til toppen

8. Brugerudvalg (Folkeoplysningsudvalget)

Udskriv

Sagstema

Udpegning af medlemmer til Folkeoplysningsudvalget.

Redegørelse

Kommunerne er forpligtet til at nedsætte et brugerudvalg - kaldet Folkeoplysningsudvalget i Thisted Kommune. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at dette udvalg inddrages i alle sammenhænge af generel betydning for den folkeoplysende virksomhed, herunder forud for vedtagelsen af kommunens folkeoplysningspolitik, kommunens budget for den folkeoplysende virksomhed og kommunens regler for tilskud til den folkeoplysende virksomhed.

Kommunalbestyrelsen kan herudover beslutte at henlægge Kommunalbestyrelsens opgaver efter folkeoplysningsloven til Folkeoplysningsudvalget.

Folkeoplysningsudvalget skal oprettes inden for den kommunale forvaltning med repræsentation for den virksomhed, der kan få tilskud efter folkeoplysningslovens kapitel 3. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om udvalgets sammensætning og medlemstal inden for de almindelige forvaltningsretlige og kommunalretlige regler. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at Folkeoplysningsudvalgets medlemmer er repræsentative for folkeoplysningslovens brugere. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt Folkeoplysningsudvalget, udover brugerrepræsentanter, også skal bestå af kommunalbestyrelsesmedlemmer og/eller andre personer. Folkeoplysningsloven indeholder ikke regler om, at Folkeoplysningsudvalget, skal følge den kommunale valgperiode.

Af de gældende vedtægter for Folkeoplysningsudvalget fremgår, at udvalget består af 9 medlemmer, hvoraf 3 medlemmer vælges af Kommunalbestyrelsen blandt dets medlemmer. For hvert medlem udpeges en stedfortræder.

Retsgrundlag

Folkeoplysningslovens §§ 34-35, jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 9. december 2021

Indstilling

Liste C,D,O og V indstiller:

Preben Dahlgaard

Torben Overgaard

Liste A, F, Ø og Å indstiller:

Ida Pedersen

Tidligere besluttet

Beslutning fra Thisted Kommunalbestyrelse, 9. december 2021, pkt. 15:

Godkendt.

Sagen genoptages

Torben Overgaard ønsker at afgive sit medlemskab af Folkeoplysningsudvalget og i stedet lade Børne- og Familieudvalget udpege det tredje medlem.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 11. januar 2022

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 12. januar 2022

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2022

Indstilling

Direktør for Social-, Sundhed og Kultur indstiller, at Torben Overgaards medlemskab af Folkeoplysningsudvalget erstattes ved udpegning af et medlem fra Børne- og Familieudvalget.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 11. januar 2022, pkt. 9:

Under forudsætning for godkendelse af Torben Overgaards udtræden udpeges Per Skovmose.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

9. Det nordatlantiske fyr

Udskriv

Sagstema

Udpegning til bestyrelsen for Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm.

Redegørelse

Den selvejende institution Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholms formål er at gøre Hanstholm Fyr til mødestedet for fagfolk og lokale kræfter, der sammen udforsker og formidler forholdet mellem natur, kultur, kunst og menneske, som det udfolder sig i fortid og nutid.

Den selvejende institution Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm ledes af en bestyrelse på syv personer. Bestyrelsen udpeges på følgende vis:

1 repræsentant fra Støtteforeningen til Hanstholm Fyr

1 repræsentant fra Nationalpark Thy

1 repræsentant fra Kunstforeningen Det Ny Kastet

1 repræsentant fra Turistforeningen

1 repræsentant, politisk valgt fra Thisted Kommunalbestyrelse

Ovennævnte repræsentanter får et personligt mandat, der gælder for en 4-årig periode. Personerne kan genudnævnes, men i tilfælde af jobskifte beholder man sit mandat i bestyrelsen for Hanstholm Fyr.

Udpegningen foregår 1. gang for 2022-2025 for alle repræsentanter. Genudpegning/ny udpegning for Kunstforeningen Kastet og Turistforeningen gentages efter to år, og for Støtteforeningen til Hanstholm Fyr og Nationalpark Thy efter fire år. På den måde sikres en vis kontinuitet i bestyrelsen.

Derudover vælger bestyrelsen ét til tre supplerende medlemmer til sikring og styrkelse af den samlede bestyrelses kompetencer. Det tilstræbes, at der til hver en tid sidder et ulige antal medlemmer i bestyrelsen.

En repræsentant fra Thisted Kommune/KulturRummet deltager som observatør uden stemmeret.

Såfremt der er ansat en daglig leder, deltager denne som sekretær uden stemmeret – dog ikke i punkter, som vedrører dennes ansættelse.

Retsgrundlag

Vedtægternes § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 9. december 2021

Indstilling

Liste C,D,O og V indstiller, at udpegning sker i Sundhed-, Kultur og Fritidsudvalget.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Thisted Kommunalbestyrelse konstituering, 9. december 2021, pkt. 21:

Godkendt.

Beslutning

Ida Pedersen blev udpeget.

Til toppen

10. Fonden til almen støtte for Bunkermuseum Hanstholm. Bestyrelsen.

Udskriv

Sagstema

Udpegning til Fonden til almen støtte for Bunkermuseum Hanstholm, bestyrelsen.

Redegørelse

Fonden er en almennyttig fond og har til formål "at yde støtte til Museum Thy ved uddelinger til brug for ekstraordinære kulturelle og sociale aktiviteter i forbindelse med Bunkermuseum Hanstholm, herunder til brug for ekstraordinære vedligeholdelses- og udstillingsopgaver i Bunkermuseum Hanstholm".

Af fondens fundats fremgår det, at bestyrelsen er sammensat, således flertallet af bestyrelsen skal være personer, som ikke samtidigt deltager i bestyrelsen eller ledelsen for Museum Thy.

Fundatsen lægger derfor op til, at foruden den til enhver tid værende afdelingsleder af Bunkermuseum Hanstholm og leder af Museum Thy, som er selvskrevne medlemmer i bestyrelsen, også at udpege:

3 medlemmer af Kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune.

Bestyrelsen består således af i alt 5 personer, således de tre medlemmer, der udpeges af Thisted Kommune, ikke også må være repræsenteret i bestyrelsen af Museum Thy.

De af Thisted Kommunalbestyrelse udpegede mandater følger valgperioden. Der kan ske genvalg.

Retsgrundlag

Fundatsens §6.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 9. december 2021

Indstilling

Liste C, D, O og V indstiller, at udpegningen sker i Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Thisted Kommunalbestyrelse konstituering, 9. december 2021, pkt. 27:

Godkendt.

Beslutning

Susanne Olander, Preben Dahlgaard og Jan Fink Mejlgaard blev udpeget.

Til toppen

11. Kulturaftale Nordjylland, politisk styregruppe

Udskriv

Sagstema

Udpegning til den politiske styregruppe for KulturKANten 2021-2024.

Redegørelse

KulturKANten 2021-2024 - Den Nordjyske Kulturaftale, er en 4-årig aftale indgået mellem Kulturministeriet, Region Nordjylland og de 11 nordjyske kommuner; Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted, Vesthimmerland og Aalborg.

Styregruppen består af formændene fra hver af de 11 kommuners kulturudvalg samt udvalget for regional udvikling i Region Nordjylland. Region Nordjylland og Aalborg Kommune deltager med hver to personer. Hver kommune og Region Nordjylland udpeger endvidere en suppleant for repræsentanten i den politiske styregruppe.

Baggrund

KulturKANten 2021-2024 er Nordjyllands sjette kulturaftale. De nordjyske kulturaftaler har gennem tiden været foregangseksempler for mange andre kulturaftaler, fordi Nordjylland allerede fra den anden kulturaftale har samlet samtlige 11 kommuner og region i et forpligtende samarbejde omkring udvikling og synliggørelse af det nordjyske kulturområde. Kulturaftalen er et vigtigt instrument til at konkretisere den kulturregionale sammenhængskraft og har været det siden 2001.

Kulturaftalen 2021-2024s formål er at skabe en ramme for igangsættelse af projekter indenfor tre forskellige indsatsområder, som på forskellig vis gennem brug af kunst og kultur vil have positive effekter for kulturregionens borgere og særligt børn og unge. Aftalen skal også sikre et stærkt samarbejde på tværs af kulturregionen, så lokale og regionale styrker og potentialer inden for kunst og kultur i alle genrer udnyttes til gavn for både borgere, kunstnere og kulturaktører.

Læs mere om KulturKANtens 2021 -2024 vision og indsatsområder her: https://kulturkanten.dk/indsatsomraader/.

Forretningsorden for den politisk styregruppe

Den politiske styregruppes opgave er at sikre styring på politisk og administrativt niveau. Den politiske styregruppe i KulturKANten har beslutningskompetencer for administration af KulturKANtens puljer m.v. – se beslutning i KulturKANtens politiske styregruppemøde fra den 29.01.2021: https://kulturkanten.dk/beslutninger/.

Det betyder, at der afholdes 1-6 møder årligt eller efter behov. Møderne er fastlagt 10-14 dage efter administrative styregruppemøder og kan findes på kulturKANtens intranet. Der vil blive indkaldt til møderne 2022 snarest muligt efter valget den 16. november 2021. KulturKANten inviterer ligeledes på to ekskursioner i løbet af aftaleperioden. Det forventes at det første afholdes i foråret/sommeren 2022.

Retsgrundlag

Kulturaftalen 2021 - 2024 mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 9. december 2021

Indstilling

Liste C, D, O og V indstiller, at udpegningen sker i Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Thisted Kommunalbestyrelse konstituering, 9. december 2021, pkt. 48:

Godkendt.

Beslutning

Torben Overgaard Nielsen blev udpeget.

Til toppen

12. Limfjordsteatret, bestyrelsen

Udskriv

Sagstema

Udpegning til Limfjordsteatret, bestyrelsen.

Redegørelse

Limfjordsteatret er en selvejende institution med hjemsted i Morsø Kommune. Teatret har aktiviteter og producerer i både Morsø og Thisted Kommuner. Institutionens primære formål er at drive teatervirksomhed som egnsteater i henhold til lov om scene kunst og bekendtgørelse om egnsteatre. Endvidere kan institutionen gennemføre gæstespil og lig. samt indgå i lokale samarbejdsrelationer bl.a. gennem teaterpædagogisk virksomhed, talentudvikling, kurser, konsulentarbejde og instruktørvirksomhed med det formål at skabe lokal forankring. Det primære formål tilstræbes opnået gennem professionel produktion i kontinuerlig drift med fortløbende produktion til eget fast spillested og turnévirksomhed.

Institutionen ledes af en bestyrelse bestående af udpegede og selvsupplerende medlemmer og sammensættes som følger:

2 udpeges af Morsø Kommunalbestyrelse

2 udpeges af Thisted Kommunalbestyrelse

1-? medlem(mer) udpeges af evt. andre tilskudsgivende kommuner (fra kommunalbestyrelsens midte)

Ovennævnte medlemmer sidder i fire år, som følger valgperioden.

1 medarbejderrepræsentant (udpeges af og blandt teatrets ansatte)

Medlemmet sidder i 2 år og udpeges i lige år.

2 medlemmer udpeges af Limfjordsteatrets Vennekreds´GF

Medlemmet sidder i 2 år - "1-1" hvert andet år.

Herudover udpeges selvsupplerende medlemmer af den siddende bestyrelse. Alle bestyrelsesmedlemmer udpeges med tiltrædelse i januar måned. Genvalg kan finde sted.

Retsgrundlag

Vedtægterne § 3.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 9. december 2021

Indstilling

Liste C, D, O og V indstiller, at udpegningen sker i Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Thisted Kommunalbestyrelse konstituering, 9. december 2021, pkt. 50:

Godkendt.

Beslutning

Torben Overgaard Nielsen og Ida Pedersen blev udpeget.

Til toppen

13. Spillestedet Thy, bestyrelsen

Udskriv

Sagstema

Udpegning til bestyrelsen for Spillestedet Thy.

Redegørelse

Spillestedets Thy vision er, at der skal være grobund for et mangfoldigt, dynamisk og ambitiøst musikmiljø med egnens musikaktører som medskabere, som samler professionelle, talenter og amatører inden for den rytmiske og cross-over musik på tværs.

Den selvejende institution er organiseret ved en overordnet bestyrelse, som bliver udpeget af et repræsentantskab på det årlige repræsentantskabsmøde.

Bestyrelsens sammensætning:

4 - 10 personer, der vælges for to år ad gangen og blandt repræsentantskabets medlemmer.

Thisted Kommune udpeger et medlem med stemmeret.

Ligeledes udpeges en forvaltningsrepræsentant uden stemmeret.

Retsgrundlag

Vedtægternes § 6.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 9. december 2021

Indstilling

Liste C, D, O og V indstiller, at udpegningen sker i Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Thisted Kommunalbestyrelse konstituering, 9. december 2021, pkt. 64:

Godkendt.

Beslutning

Torben Overgaard Nielsen blev udpeget.

Til toppen

14. Sundhedsaftalerne, politisk styregruppe

Udskriv

Sagstema

Udpegning af medlemmer til politisk styregruppe.

Redegørelse

I forbindelse med indgåelse af Sundhedsaftalerne er der nedsat politiske styregrupper, der skal følge op på Sundhedsaftalerne mellem Region Nordjylland og den enkelte kommune. Den politiske styregruppe består af medlemmer fra Region Nordjylland og kommunerne i regionen.

Kommunalbestyrelsen vælger to medlemmer, og der er tidligere valgt et medlem fra Børne- og Familieudvalget og et medlem fra Social- og Sundhedsudvalget.

I sidste periode skete udpegningen i henholdsvis Børne- og Familieudvalget og i Social- og Sundhedsudvalget.

Retsgrundlag

Sundhedsaftalerne for Region Nordjylland.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 9. december 2021

Indstilling

Liste C, D, O og V indstiller, at udpegningen sker i Social- og Seniorudvalget og Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Thisted Kommunalbestyrelse konstituering, 9. december 2021, pkt. 65:

Godkendt.

Beslutning

Ida Pedersen blev udpeget fra Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Til toppen

15. Center for Tandregulering Nordvestjylland

Udskriv

Sagstema

Udpegning af bestyrelsesmedlem til Center for Tandregulering Nordvestjylland.

Redegørelse

Center for Tandregulering Nordvestjylland er et I/S mellem Struer, Skive, Lemvig og Thisted kommuner.

Bestyrelsen består af et kommunalbestyrelsesmedlem fra hver af de deltagende kommuner. Der skal udpeges en stedfortræder for hvert medlem.

Overtandlægerne i interessentskabskommunerne udpeger en person imellem sig, der deltager som rådgiver i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Bestyrelsen konstituerer sig med Kommunalbestyrelsesmedlemmet fra Struer som formand.

Retsgrundlag

Vedtægternes § 6.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 9. december 2021

Indstilling

Liste C,D,O og V indstiller:

Peter Sørensen

Tidligere besluttet

Beslutning fra Thisted Kommunalbestyrelse, 9. december 2021, pkt. 17:

Udpegning sker i Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning

Jan Fink Mejlgaard blev udpeget.

Til toppen

16. Thisted Musikteater, bestyrelsen

Udskriv

Sagstema

Udpegning til bestyrelsen for Thisted Musikteater.

Redegørelse

Formålet med den selvejende institution Thisted Musikteater er at eje og drive Thisted Musikteater herunder primært at udleje lokaler til kulturformål og andre aktiviteter.

Bestyrelsen består af 7-9 stemmeberettigede medlemmer og sammensættes af de foreninger og organisationer, der arrangerer kulturtilbud i Musikteatret, samt en repræsentant udpeget af Kommunalbestyrelsen med stemmeret.

Følgende foreninger er repræsenteret i bestyrelsen i dag:

Jazz i Thy

Thisted Teaterkreds

Thy Masterclass (Chamber Music Festival)

Thy Rock (Thy Event)

Musikforeningen for Thisted og Omegn (Thisted Musikforening)

Alive Festival

Thisted Håndværkerforening.

I sidste periode skete udpegningen i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget.

Retsgrundlag

Vedtægternes § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 9. december 2021

Indstilling

Liste C, D, O og V indstiller, at udpegningen sker i Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Thisted Kommunalbestyrelse konstituering, 9. december 2021, pkt. 70:

Godkendt.

Beslutning

Susanne Olander blev udpeget.

Til toppen

17. Thisted Teaterkreds, bestyrelsen, observatør

Udskriv

Sagstema

Udpegning af observatør til bestyrelsen for Thisted Teaterkreds.

Redegørelse

Teaterkredsens formål er at formidle teatertilbud og i forbindelse hermed at administrere teaterlovens bestemmelser vedrørende formidlingstilskud i henhold til de til enhver tid gældende regler herom med henblik på at fremme teaterinteressen inden for teaterkredsens område.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer med bredest mulig tilknytning til det lokale samfund.

Desuden kan en repræsentant for Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget (Efter ny styrelsesvedtægt Sundhed, Fritids og Kulturudvalget) deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret, hvis Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om at udnævne en sådan repræsentant til Teaterkredsens bestyrelse.

I sidste periode skete denne udpegning i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget.

Retsgrundlag

Vedtægternes § 6.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 9. december 2021

Indstilling

Liste C, D, O og V indstiller, at udpegningen sker i Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Thisted Kommunalbestyrelse konstituering, 9. december 2021, pkt. 71:

Godkendt.

Beslutning

Preben Dahlgaard blev udpeget.

Til toppen

18. Kulhuset i Krik, bestyrelsen

Udskriv

Sagstema

Udpegning til bestyrelsen for Kulhuset i Krik.

Redegørelse

Kulhuset i Krik formål er at være et samlingssted og udgangspunkt for kulturelle, idrætslige, lokale begivenheder og private arrangementer samt lignende aktiviteter, hvis virke naturligt kan spille sammen med husets faste brugeres aktiviteter.

Bestyrelsen består af:

 • Repræsentanter for Krik og Omegns Beboerforening, samme antal som øvrige repræsentanter for foreninger og klubber tilsammen.
 • 1 repræsentant for hver af de evt. øvrige foreninger og klubber, der kan godkendes efter Folkeoplysningslovens bestemmelser.
 • 1 repræsentant for Thisted Kommune

Bestyrelsen er Kulhusets øverste myndighed inden for de af Kommunalbestyrelsen givne rammer. De pågældende repræsenterede i bestyrelsen vælger selv deres repræsentanter. Så længe at Krik og Omegns Beboerforening er eneste permanente brugere af huset, vil bestyrelsen for huset være identisk med det af beboerforeningen nedsatte husvalg samt en udpeget repræsentant for Thisted Kommune.

Retsgrundlag

Vedtægternes § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 9. december 2021

Indstilling

Liste C, D, O og V indstiller, at udpegningen sker i Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Thisted Kommunalbestyrelse konstituering, 9. december 2021, pkt. 47:

Godkendt.

Beslutning

Preben Dahlgaard blev udpeget.

Til toppen

19. Kvalitetsstandarder sundheds- og ældreområdet 2022

Udskriv

Sagstema

Social, Sundhed og Kultur fremlægger forslag til kvalitetsstandarderne 2022 på sundheds- og ældreområdet til godkendelse.

Redegørelse

Ifølge lov om social service skal Kommunalbestyrelsen mindst én gang årligt udarbejde og offentliggøre kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp, rehabiliteringsforløb samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning med henblik på at fastsætte serviceniveauet. Thisted Kommune har desuden tidligere valgt også at gøre dette for sundhedsområdet, hjælpemiddelområdet, hjemmesygeplejen og forebyggende hjemmebesøg med henblik på at have en samlet oversigt over de ydelser, som leveres på sundheds- og ældreområdet. Kvalitetsstandarderne fastsætter serviceniveauet på sundheds- og ældreområdet, så borgere kan få et indblik i, hvilken hjælp og støtte de har mulighed for at få. Bevillingen af hjælp og støtte vil imidlertid altid bero på en konkret individuel vurdering.

Der lægges i kvalitetsstandarderne vægt på borgerens mulighed for at skabe livskvalitet på egen hånd blandt andet via rehabilitering.

Social, Sundhed og Kultur lægger op til, at der i kvalitetsstandarderne 2022 foretages mindre formelle rettelser samt præciseringer af nuværende beskrivelser af serviceniveauet, så de matcher nuværende praksis og organisation.

De mindre ændringer og opdateringer vil ikke blive behandlet nærmere i sagsfremstillingen, men kan alle findes i vedhæftede høringsversion, hvor samtlige forslag til ændringer er markeret med rød skrift.


I nedenstående oversigt præsenteres de væsentlige præciseringer:

Tabel 1 - Kvalitetsstandarder på ældreområdet

Afsnit

Præciseringer ud fra nuværende praksis

Aktivitetstilbud i foreninger og på plejecentre

Ingen væsentlige ændringer.

Hjælpemidler, biler og boligindretning

Ingen væsentlige ændringer.

Medicin og sygepleje

Her der det tilføjet, at der nu er mulighed for at modtage behandling på en af sygeplejeklinikkerne i Hanstholm Sundhedshus.

Omsorgstandpleje

Ingen væsentlige ændringer.

Hverdagsliv i eget hjem

Ingen væsentlige ændringer.

Praktisk hjælp og støtte

Det er generelt præciseret, at den løbende renholdelse er af tilgængelige overflader, og at renholdelse af køleskab og køkkenbord omfatter aftørring af hylder og bordplader. Det er tilføjet, at vi af arbejdsmiljømæssige hensyn ikke flytter møbler. Endvidere er det præciseret, at det er ikke muligt at få hjælp til oprydning eller rengøring efter kæledyr.

Hjælp og støtte til personlig pleje

Ingen væsentlige ændringer.

Tilbud og madservice

Det er tilføjet, at ansøgningen om madservice skal ske via Thisted Kommunes nye selvbetjeningsløsning på kommunens hjemmeside.
Endvidere er det tilføjet, at der for alle 3 kategorier af mad skal være mulighed for at vælge en konsistens, som imødekommer borgere med synkevanskeligheder.

Midlertidige pladser og skutte tilbud

Ingen væsentlige ændringer.

Tilbud og støtte til dig som pårørende

Ingen væsentlige ændringer.

Boligtilbud

Det er præciseret, at borgere kan søge om ældrebolig:

 • Hvis der ikke er mulighed for at indrette ens nuværende bolig hensigtsmæssigt i forhold til behov for hjælp og hjælpemidler.
 • Hvis ens behov kan bedres ved hjælp af det ændrede boligmiljø.
 • Hvis man har fysiske, psykiske og/eller sociale handicaps, som gør man har behov for anden bolig eller et andet nærmiljø.

Hverdagsliv på plejecenter

Ingen væsentlige ændringer.

Tilbud til borgere med demens

Det er tilføjet, at Thisted Kommune tilbyder en række aktivitetstilbud til hjemmeboende borgere med hukommelsessvækkelse i regi af Aktiv med Demens.
Derudover er det præciseret, at bevillingen af dagcenterpladser, hjælpemidler og plejeboligpladser sker ved Visitation og Hjælpemiddeldepotet, mens demenskoordinatorerne har en rådgivende funktion.

Tilbud til borgere med særlige behov

Ingen væsentlige ændringer.

Hjælp og støtte i den sidste tid

Ingen væsentlige ændringer.

Tabel 2 - Kvalitetsstandarder på sundhedsområdet

Afsnit

Præciseringer ud fra nuværende praksis

Sundhedstilbud

Afsnittet om "Hjælp til en sundere hverdag for dig med psykisk sårbarhed" er slettet, da dette tilbud ikke længere eksisterer.

Træning og Rehabilitering

Det er tilføjet, at der nu er en træningssatellit i Hanstholm Sundhedshus. Derudover er det tilføjet, at findes en brobygger, som kan være med til at sikre den gode overgang mellem kommunale tilbud og forenings – og/eller aktivitetstilbud, hos de borgere, som kan have svært ved selv at tage kontakte til et tilbud eller at tage alene afsted de første gange.

Retsgrundlag

Serviceloven.

Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabilitetsforløb og træning.

Økonomiske konsekvenser

Sagens har ingen økonomiske konsekvenser.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalg den 11. januar 2022
Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalg 12. januar 2022

Ældre-/Seniorråd - høring - den 19. januar 2022
Handicapråd - høring - den 27. januar 2022

Social- og Seniorudvalg den 8. februar 2022
Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalg 9. februar 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

 1. Social- og Seniorudvalget godkender høringsversionen for kvalitetsstandarderne på ældreområdet 2022 (tabel 1) og sender denne i høring i Ældre-/Seniorrådet og Handicaprådet.
 2. Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget godkender høringsversionen for kvalitetsstandarderne på sundhedsområdet 2022 (tabel 2) og sender denne i høring i Ældre-/Seniorrådet og Handicaprådet.
 3. Efter høring og indarbejdelse af eventuelle ændringer godkender Social- og Seniorudvalget kvalitetsstandarderne på ældreområdet samt Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget godkender kvalitetsstandarderne på sundhedsområdet.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 11. januar 2022, pkt. 13:

Ad 1. Godkendt.

Beslutning

Ad 2. Godkendt.

Til toppen

20. Status på de frie kulturmidler 2021 og godkendelse af fast tilskud til 2022

Udskriv

Sagstema

Orientering om status på de frie kulturmidler ultimo 2021 samt godkendelse af beløb for de faste tilskud på kulturområdet for 2022.

Redegørelse

Thisted Kommune yder tilskud til kulturelle aktiviteter i kommunen igennem forskellige puljer. Opdelingerne er ikke omfattet af lovgivning.

Inden 2020 har Thisted Kommune haft en række kulturelle puljer, hvor opdelingen af puljerne var historisk betinget og blandt andet stammer tilbage fra tiden med amter. I efteråret 2019 har Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget godkendt en ny puljestruktur, således der siden 2020 kan søges om 2 puljer:

 • Faste tilskud gives for 4 år ad gangen. Næste ansøgningsrunde er i 2022 for perioden 2023-2026.
 • De frie kulturmidler gives til faste/ikke faste projekter og kan søges som tilskud eller underskudsgaranti.

Hensigten med midlerne i begge puljer er:

 • At yde økonomiske støtte til nye initiativer og nyskabende virksomhed på kulturområdet.
 • At understøtte de kulturelle tilbud i Thy.

Hvert år bliver der ydet støtte til en lang række foreninger og institutioner ofte i samarbejde med andre, der arrangerer kulturaktiviteter inden for en bred vifte af genrer over hele kommunen. Det politiske udvalg ansvarlig for kulturområdet orienteres flere gange årligt om status på de frie kulturmidler. Derudover skal udvalget i starten af året bekræfte fordelingen af de faste tilskud på kulturområdet.

Status på de frie kulturmidler for 2021

Der er i 2021 udbetalt 743.350 kr. til kulturelle aktiviteter fra kontoen De Frie Kulturmidler til følgende aktører og projekter:

Aktør

Beløb

Det Nordatlantiske Fyr Corona-støtte

212.000 kr.

Gårdsangerne fra Thy

14.350 kr.

CPH:DOX ON TOUR 2021

10.000 kr.

Symphonic Collaboration

75.000 kr.

TCMA (Thy Center for Musical Arts)

50.000 kr.

Between Music

25.000 kr.

KS (Kulturelt Samråd) kulturpulje

67.000 kr.

Sydthy Kunstforening

5.000 kr.

Fortællecafeen Lytteposten

10.000 kr.

KANT Festival 2021

30.000 kr.

Musikcamp Thy

20.000 kr.

Det Ny Kastet - sommeraktiviteter

95.000 kr.

Det Kongelige Ballet i Nationalpark Thy (bevilling givet i 2020)

50.000 kr.

Kulturforening Tysted

25.000 kr.

Kulturforening Sjørring Sø

10.000 kr.

Kulturekspressen

20.000 kr.

Fyrspillene i Sydthy (bevilling givet i 2020 som underskudsgaranti)


25.000 kr.

De frie kulturmidler udgjorde i 2021 972.609 kr. inklusiv overført overskud fra 2020 på 364.763 kr. Til rest i De Frie Kulturmidler i 2021 er der 229.259 kr.

Bevillingerne er givet ud fra retningslinjerne for uddeling af de frie kulturmidler, som er aftalt med det tidligere Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalg:

Hvad

 • Der gives kun tilskud til kulturelle formål.
 • Der prioriteres nye tiltag, som foreningen eller institutionen ikke har prøvet før.
 • Der prioriteres initiativer for, med og af børn og unge.
 • Der gives normalt ikke til årligt tilbagevendende arrangementer – gælder dog ikke de faste tilskud.
 • Der kan gives tilskud over en kortere årrække, hvis det vurderes, at det er nødvendigt for arrangementets mulighed for at blive selvfinansierende – også af de frie kulturmidler.
 • Større projekter og ideer kan støttes med et beløb, som kan afføde flere midler fra f.eks. fonde.
 • Gives der tilskud fra andre puljer i Thisted Kommune, vil det kunne påvirke muligheden for at få tilskud.
 • Foreningens/institutionens økonomi vil vægte i behandlingen af ansøgningen.

Hvem

 • Det er udelukkende foreninger eller institutioner, som kan søge om tilskud.
 • Kommunale og selvejende institutioner kan som udgangspunkt kun søge, hvis de indgår i samarbejde med andre.
 • Privatpersoner kan ikke søge.
 • Institutionen eller foreningen skal som udgangspunkt være hjemmehørende i Thisted Kommune.

Kriterierne for tilskud fra de frie kulturmidler er fastlagt gennem beslutning i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 13. november 2019.

Faste Tilskud for 2022

I forbindelse med den nye puljestruktur på kulturområdet har Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 13. november 2019 besluttet, at der træffes afgørelse hvert år om, hvorvidt projekterne i kategorien Faste Tilskud forsat skal være i denne kategori, og om beløbenes størrelse skal ændres.

Følgende projekter/institutioner er i kategorien Faste Tilskud for 2020-2022. Beløb i 2022-niveau.

Aktør

Beløb

Børnekulturnatten

14.437 kr.

Børneteater

51.898 kr.

Det Nordatlantiske Fyr

498.352 kr.

Det Ny Kastet

79.662 kr.

Kirsten Kjærs Museum

331.306 kr.

Kulturelt Samråds Medlemstilskud

20.193 kr.

Kulturpris

15.468 kr.

Levende Musik i Skolen

56.718 kr.

Spil Dansk

41.249 kr.

Thisted Musikteater - aktivitetstilskud

473.225 kr.

Thisted Teaterkreds

118.837kr.

Thy Kammermusikfestival

95.917 kr.

Uniformerede musikkorps

50.988 kr.

URT medlemskontingent

1.083 kr.

I alt

1.849.333 kr.

Social, Sundhed og Kultur har ikke anbefalinger til ændringer.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. CØL oplyser supplerende, at med budgetforliget for 2022 blev forligspartierne enige om at yde et tilskud på 300.000 kr. i 2022 og frem til driften af Kirsten Kjærs Museum og at yde et yderligere driftstilskud til Hanstholm Fyr på 336.000 kr. i 2022 og frem.

Derudover oplyses det, at der i budget 2022 er afsat 618.436 kr. til puljen De Frie Kulturmidler og 1.849.333 kr. til Faste tilskud.

Andre konsekvenser

I 2021 kom bevillinger til udbetaling, som var overført fra 2020 pga. af Covid-19.

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 12. januar 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

 1. Orienteringen om status for 2021 tages til efterretning.
 2. Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget drøfter tildeling af frie kulturmidler.
 3. Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget godkender de faste tilskud for 2022.

Beslutning

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Drøftet.

Ad 3. Godkendt.

Til toppen

21. Vedtægtsændringer i Thisted kommunes Eliteidrætsråd

Udskriv

Sagstema

Forslag til vedtægtsændringer i Thisted Kommunes Eliteidrætsråd.

Redegørelse

I forbindelse med ny politisk og administrativ struktur er der behov for at tilpasse vedtægterne for Eliteidrætsrådet.

Sundhed-, Kultur- og Fritid anbefaler vedhæftede vedtægtsændringer for Thisted Kommunes Eliteidrætsråd, samt at ændringerne sendes til godkendelse i Thisted Kommunes Kommunalbestyrelse.

Vedtægter samt ændringsforslag er vedhæftet som bilag.

Forvaltningens forslag til vedtægtsændringer skal ses i lyset af, at fritidsområdet fra 1. januar 2022 hører under Sundheds- Kultur- og Fritidsudvalget.
Derfor foreslås det, at den politiske deltagelse i rådet fremover overgår til en politisk repræsentation med deltagelse af udpeget repræsentant fra det nye Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalg.

Ændringerne i vedtægterne består hovedsageligt i, at Børne- og Familieudvalget erstattes med Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Desuden foreslås det, at repræsentanten fra udvalget udpeges af udvalget. Tidligere var repræsentanten automatisk formanden.

Eliteidrætsrådets sammensætning består i skrivende stund af 11 rådsmedlemmer, som beskrevet herunder:

• Formanden for Børne- og Familieudvalget.

• Formanden for Folkeoplysningsudvalget.

• Fire repræsentanter udpeget af elitekraftcenter foreningerne.

• Én repræsentant udpeget af eliteidrætsudøverne.

• Én repræsentant udpeget af de gymnasiale uddannelser.

• Én repræsentant udpeget af erhvervsuddannelserne.

• Én repræsentant udpeget af de folkeskoler, som rummer eliteidrætsklasser.

• Én repræsentant udpeget af Thy Erhvervsforum.

Foreslået fremtidig sammensætning:

• Én repræsentant fra Sundheds- Kultur- og Fritidsudvalget.

• Formanden for Folkeoplysningsudvalget.

• Fire repræsentanter udpeget af elitekraftcenter foreningerne.

• Én repræsentant udpeget af eliteidrætsudøverne.

• Én repræsentant udpeget af de gymnasiale uddannelser.

• Én repræsentant udpeget af erhvervsuddannelserne.

• Én repræsentant udpeget af de folkeskoler, som rummer eliteidrætsklasser.

• Én repræsentant udpeget af Thy Erhvervsforum.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 11. januar 2022

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 12. januar 2022
Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2022

Indstilling

Sundhed-, Kultur- og Fritid indstiller, at vedtægtsændringerne godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 11. januar 2022, pkt. 14:

Godkendt.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

22. Underskriftsark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af underskriftark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Sundhed-, Kultur- og Fritidsudvalget den 12. januar 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen