17. aug 2022

Deltagere:

 • Ida Pedersen (A)
 • Jan Fink Mejlgaard (A)
 • Preben Dahlgaard (V)
 • Susanne Olander (V)
 • Torben Overgaard (C)

114. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalget samt de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 17. august 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

115. Orientering fra formanden, medlemmerne og direktøren

Udskriv

Sagstema

A. Formanden.

B. Øvrige medlemmer.

C. Direktøren.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

116. Forslag til fortsat introduktionsrunde i Sundhed, Kultur og Fritid

Udskriv

Sagstema

Social, Sundhed og Kultur stiller forslag til introduktionsrunde og program for besøg på Sundhed-, Kultur- og Fritidsinstitutioner.

Redegørelse

Som en del af Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalgets introduktion til området er der afholdt besøgsrunder forud for udvalgsmøderne i april, maj og juni 2022. Som en del af besøgsrunderne har lederen af institutionerne givet en rundvisning, og efterfølgende er udvalgsmødet afholdt på lokationen. Social, Sundhed og Kultur besluttede den 16. marts 2022, at der efter sommerferien skal være endnu en besøgsrunde med introduktion til de resterende områder.

Forslag til program for udvalgsmøde den 28. september 2022 med kultur og fritid som tema:

 • Kl. 08.30 - 09.05: Aktivitetscenter Vestervig
 • Kl. 09.30 - 10.10: Ydby Skytte og fritidscenter + BMX-banerne
 • Kl. 10.30 - 10.50: Biblioteket i Hurup
 • Kl. 11.00 - 11.30: Musikskolen i Hurup
 • Kl. 11.40 - 13.00: Hurup Hallerne og frokost
 • Kl. 13.00: Udvalgsmødet afholdes i Hurup Hallerne

Forslag til program for udvalgsmøde den 16. november 2022 med kultur og fritid som tema:

 • Kl. 08.30 - 09.00: Bedsted Hallen
 • Kl. 09.20 - 09.50: Hørdum hallen
 • Kl. 10.10 - 10.50: Snedsted Hallen
 • Kl. 11.10 - 11.50: Sjørring Kultur- og Idrætscenter
 • Kl. 12.05 - 13.00: Nors hallen inkl. frokost
 • Kl. 13.00: Udvalgsmødet afholdes i Nors Hallen

Forslag til program for udvalgsmøde den 7. december 2022 med kultur og fritid som tema:

 • Kl. 08.30 - 09.00: Hannæs hallen
 • kl. 09.15 - 10.15: Multicenter Østerild
 • Kl. 10.30 - 11.00: Nordthy Hallen
 • Kl. 11.15 – 11.45: Rolighedshallen
 • Kl. 12.00 – 13.00: Munkehallen og Thy Sangskole inkl. frokost
 • Kl. 13.00: Udvalgsmødet afholdes i Munkehallen

Der er, ud over ovenstående, flere foreninger på både kultur og fritidsområdet, men der planlægges ikke besøg på disse for nuværende.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 17. august 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at forslag til introduktionsrunde på områdernes institutioner godkendes.

Beslutning

Godkendt med den ændring, at besøgsrunden den 28. september flyttes til senere dato, da udvalgsmødet denne dato er flyttet.

Til toppen

117. Orientering om fordeling af midler til renovering af selvejende haller

Udskriv

Sagstema

Orientering om fordeling af øremærkede midler fra Budget 2022 til vedligeholdelse af de selvejende haller.

Redegørelse

Der er på Budget 2022 øremærket 1 mio. kr. til vedligeholdelse af de 13 selvejende haller.

Thisted Kommune har 16 faciliteter af typen Idrætshal (større end 800 m2) fordelt på 12 selvejende haller og 2 kommunale haller placeret geografisk spredt i hele Thisted Kommune. Thisted Kommune har desuden 5 minihaller (større end 480m2). 3 af disse ligger i forbindelse med en Idrætshal og 2 af disse ligger separat, organiseret som selvejende institutioner. Størstedelen af hallerne er over 30 år gamle. For at faciliteterne fortsat kan være funktionsdygtige til skolers og foreningers brug er der løbende behov for vedligehold af faciliteterne. Desuden er der løbende behov for moderniseringsinitiativer, således at faciliteten bliver mere fleksible og tilpasset nutidens og fremtidens idræts- og foreningsdeltagelse.

Ved renoveringsprojekter, som får tilskud fra anlægspulje xa-542, skal den enkelte hal selv finansiere mindst 20 % af omkostningerne jf. strategi vedrørende anlægstilskud samt kommunale lån og lånegarantier til de selvejende haller i Thisted Kommune (bilag). Jf. strategien gælder det, at anlægstilskud til modernisering, vedligehold og energimæssige foranstaltninger vedr. allerede etablerede Idræts- og Minihaller, at følgende kriterier skal opfyldes:

 • Vedligeholdelsesopgave som ligger ud over alm. vedligeholdelse, det vil sige vedligeholdelsesopgave som ligger ud over 50.000 kr.
 • Der kan max. ydes 80 % kommunalt anlægstilskud (nuværende regler om 20 % egenfinansiering).
 • Der foreligger en vedligeholdelsesplan.

De selvejende haller har haft mulighed for at søge puljen og Social, Sundhed og Kultur har modtaget ansøgninger for i alt ca. 2.5 mio. kr.

Der er indkommet ønsker til puljen fra 9 selvejende haller, og alle har fået støtte. Dog har alle ikke fået det fulde ansøgte beløb på op til 80 %, ligesom nogen ikke har fået støtte til delprojekter.

Midlerne er fordelt således:

Hal

Emne

Tilskud ex. Moms

Bedsted

Renovering af lofter i indgang, mødelok mm.

166.000,00 kr.

Hanstholm

Omfugning af gavl

109.560,00 kr.

Hurup

Renovering af omklædningsrum

111.415,00 kr.

Hørdum

Renovering toilet

11.095,00 kr.

Nors

Blænding af Velux vinduer

10.823,00 kr.

Rolighed

Renov. af skoleindgang, nyt dørparti samt etabl.af handicaptoilet

62.416,00 kr.

Sjørring

Separering af kloak- og overfladevand

45.816,00 kr.

Sjørring

Renovering af toiletter

221.175,00 kr.

Snedsted

Renovering af facade, udskift vinduer og øget transparens

125.840,00 kr.

Vestervig

Inddækning af utæt gavl

135.780,00 kr.

I alt

999.920,00 kr.

I fordelingen er der taget højde for, at nogle haller er momsregistrerede, nogle delvis momsregistrerede mens andre ikke er momsregistrerede.

Anlægsmidlerne udbetales således, at hallerne modtager halvdelen af beløbet forud og resten af beløbet, når der foreligger dokumentation for udgifternes afholdelse

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Strategi og retningslinjer vedr. anlægsbevillinger og lån til de selvejende idrætshaller besluttet af Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2017.

Økonomiske konsekvenser

Der er på Budget 2022 (XA-542) afsat 1 mio. kr. til renovering af de 13 selvejende haller.

Midlerne er frigivet på Kommunalbestyrelsens møde den 21. december 2021.

Social, Sundhed og Kultur har modtaget anlægs- og renoveringsønsker for både 2023 og 2024.

Andre konsekvenser

Fordeling af midlerne er sket i dialog med de selvejende haller.

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 17. august 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

118. Forlængelse af forsøgsperiode for den nordjyske IV-aftale

Udskriv

Sagstema

Aftalen om IV-behandling i kommunalt regi mellem Region Nordjylland og de 11 nordjyske kommuner udløber den 1. november 2022.

På baggrund af indhold i den nationale aftale om sundhedsreform har Kontaktudvalget i Nordjylland anbefalet Region Nordjylland og de nordjyske kommuner at forlænge IV-aftalens forsøgsperiode yderligere til den 1. juli 2023.

Redegørelse

Den 1. april 2020 trådte den nordjyske aftale om IV-behandling i kommunalt regi i kraft. Aftalen, som er indgået mellem Region Nordjylland og de 11 nordjyske kommuner, har som overordnet formål at give borgerne mulighed for at færdiggøre IV-behandling i eget hjem eller tæt på nærmiljøet, eksempelvis i en kommunal sygeplejeklinik.

IV-aftalen blev indgået som en 2-årig forsøgsperiode. I slutningen af 2021 godkendte aftaleparterne dog, at aftalen blev forlænget til den 1. november 2022 for at sikre, at der kunne evalueres på en fuld 2-årig periode inden beslutning om eventuel videreførelse af aftalen.

Efter forlængelsen af IV-aftalen blev en sundhedsreform indgået den 20. maj 2022. Som et element i sundhedsreformen vil Sundhedsstyrelsen i 2022 få til opgave at levere nye faglige kvalitetskrav og -anbefalinger til de kommunale akutfunktioner, herunder nye krav og anbefalinger om kommunal IV-behandling. Det præcise indhold og tidshorisont for de nye krav/anbefalinger er endnu ukendt – forventningen er, at det nationale arbejde er færdigt til efteråret 2022.

Da disse nye krav/anbefalinger kan få indflydelse på indholdet af en eventuel videreført IV-aftale, er anbefalingen fra administrativ side, at den nuværende IV-aftales forsøgsperiode forlænges yderligere til den 1. juli 2023. Forlængelsen af aftalen giver mulighed for at tage bestik af nye krav/anbefalinger til kommunal IV-behandling (også hvis det nationale arbejde skulle blive let forsinket), så disse krav/anbefalinger kan tages med i vurderingen af videreførelse af den nordjyske IV-aftale.

Forlængelse af IV-aftalen kræver beslutning af Region Nordjylland og hver af de 11 nordjyske kommuner. Kontaktudvalget har på møde den 24. juni anbefalet, at Region Nordjylland og de 11 nordjyske kommuner godkender, at aftalen om IV-behandling i kommunalt regi forlænges til 1. juli 2023. Forlængelse af aftalen er således sendt videre til beslutning i Region Nordjylland og de 11 kommuner.

Såfremt de nordjyske kommuner og Region Nordjylland godkender forlængelse af aftalen, vil den afsluttende evaluering af IV-aftalens forsøgsperiode blive udskudt tilsvarende, så evalueringen

kan foreligge som beslutningsgrundlag om eventuel videreførelse af aftalen inden den 1. juli 2023. Evalueringens indhold kan ligeledes blive tilpasset afhængigt af indholdet af de kommende nationale krav/anbefalinger til kommunal IV-behandling.

Det kan supplerende nævnes, at der i foråret 2021 blev gennemført en midtvejsevaluering af IV-aftalen. Midtvejsevalueringen viste, at aftalen blev anvendt i mindre grad end oprindeligt forventet, men at aftalen generelt opleves som velfungerende. På baggrund af evalueringen og erfaringerne med IV-aftalen er der fra administrativ side lavet mindre justeringer i aftalens målgruppe og afregningsmodel med henblik på at sikre en velfungerende aftale, der giver så meget værdi for borgerne som muligt.

Retsgrundlag

Sundhedsloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget - den 16. august 2022

Sundhed-, Kultur- og Fritidsudvalget - den 17. august 2022

Ældre- og Seniorrådet - til orientering - den 23. august 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at forsøgsperioden i den nordjyske aftale om IV-behandling i kommunalt regi, forlænges til den 1. juli 2023.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 16. august 2022, pkt. 121:

Godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

119. Ændring af struktur og retningslinjer for faste og frie kulturmidler

Udskriv

Sagstema

Ændring af strukturen for faste og frie Kulturmidler og deres retningslinjer.

Redegørelse

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget godkendte den 13. november 2019 en ny puljestruktur og kriterier for kulturmidler.

Siden 1. januar 2020 har der således været to puljer; de faste og de frie kulturmidler:

 • Faste tilskud som gives for 4 år ad gangen.
 • De frie kulturmidler gives til projekter, initiativer og kulturaktiviteter og kan søges løbende som tilskud eller underskudsgaranti.

Hensigten med midlerne i begge puljer er:

 • At yde økonomisk støtte til nye initiativer og nyskabende virksomhed på kulturområdet.
 • At understøtte kulturelle tilbud og aktiviteter i Thy

Ovenstående model for kulturpuljer ønskes nu revideret, således at de faste tilskud omlægges og kriterierne for de frie kulturmidler tilpasses, og hvor man samtidig sikrer en bevillingsproces som giver et bedre overblik for alle parter. Social, Sundhed og Kultur foreslår en ændring af puljerne og deres retningslinjer gældende fra 1. januar 2023.

Baggrund for kulturpuljer

I Thisted Kommune har der frem til 2020 været en række forskellige puljer, hvor opdelingen var historisk betinget bl.a. fra tiden med amter. I 2020 blev kulturmidlerne samlet til de aktuelle to puljer; de faste og de frie kulturmidler.

De faste kulturmidler uddeles ud fra en politisk godkendt liste af aktører som modtager faste kulturmidler for en årrække, og med genansøgning hvert 4. år - næste gang til 2023. Se bilag 1.

De frie kulturmidler kan søges løbende med sagsbehandling på næstkommende fagudvalgsmøde.

Kriterierne for frie kulturmidler er følgende:

Hvad:

 • Der gives kun tilskud til kulturelle formål.
 • Der prioriteres nye tiltag, som foreningen eller institutionen ikke har prøvet før.
 • Der prioriteres initiativer for, med og af børn og unge.
 • Der gives normalt ikke til årligt tilbagevendende arrangementer – gælder dog ikke de faste tilskud.
 • Der kan gives tilskud over en kortere årrække, hvis det vurderes, at det er nødvendigt for arrangementets mulighed for at blive selvfinansierende – også af de frie kulturmidler.
 • Større projekter og ideer kan støttes med et beløb, som kan afføde flere midler fra f.eks. fonde.
 • Gives der tilskud fra andre puljer i Thisted Kommune, vil det kunne påvirke muligheden for at få tilskud.
 • Foreningens/institutionens økonomi vil vægte i behandlingen af ansøgningen.

Hvem

 • Det er udelukkende foreninger eller institutioner, som kan søge om tilskud.
 • Kommunale og selvejende institutioner kan som udgangspunkt kun søge, hvis de indgår i samarbejde med andre.
 • Privatpersoner kan ikke søge.
 • Institutionen eller foreningen skal som udgangspunkt være hjemmehørende i Thisted Kommune.

Se bilag 1, hvor man kan se de tidligere bevillinger til frie kulturmidler i 2020 og 2021 samt bevillingerne givet i 2022 og et overblik over de faste aktører med fast tilskud med genansøgning hvert 4. år.

Oplæg til ny puljestruktur

Frie kulturmidler:

Social, Sundhed og Kultur anbefaler, at der fra januar 2023 fortsat er én søgbar pulje; "frie kulturmidler". Puljen ændres til at have 2 årlige ansøgningsfrister, med frist senest i marts og senest i september. Ansøgningerne vil dernæst blive behandlet på Sundheds-, Kultur- og fritidsudvalgets møder i april og oktober.

Det vurderes, at det er muligt at lave 2 ansøgningsfrister ud fra de sidste 2 års ansøgninger, og samtidig vil det give et bedre overblik over uddelingen, således at man bedre kan sikre, at de rette ansøgninger også får bevilling.

Kriterierne foreslås ligeledes ændret, således at et bredt ansøgerfelt kan søge midlerne til alle målgrupper og aldersgrupper, og hvor man samtidig arbejder for at fremme og udvikle kulturen bredt set, til gavn for borgerne i Thisted Kommune. Ligeledes er der lagt op til en ændret ansøgningsprocedure "hvordan", i forhold til de tidligere kriterier, hvorfor de fremadrettede kriterier forslås som følger;

Hvad:

 • Der gives kun tilskud til kulturelle formål.
 • Der prioriteres nye kulturtiltag som understøtter kulturtilbuddene bredt set i Thisted Kommune
 • Der prioriteres tiltag, hvor Kultur og Sundhed spiller sammen inden for alle aldersgrupper og målgrupper
 • Der kan gives tilskud over en kortere årrække, hvis det vurderes, at det er nødvendigt for arrangementets mulighed for at blive selvfinansierende
 • Større projekter og ideer kan støttes med et beløb, som kan afføde flere midler fra f.eks. fonde.
 • Gives der tilskud fra andre puljer i Thisted Kommune, vil det kunne påvirke muligheden for at få tilskud.
 • Foreningens/institutionens økonomi vil vægte i behandlingen af ansøgningen.

Hvem:

 • Det er udelukkende foreninger eller institutioner, som kan søge om tilskud.
 • Kommunale og selvejende institutioner kan som udgangspunkt kun søge, hvis de indgår i samarbejde med andre.
 • Privatpersoner - herunder også private kunstnere - kan ikke søge. Der henvises i stedet til Kulturelt Samråds kulturpulje.
 • Institutionen eller foreningen skal som udgangspunkt være hjemmehørende i Thisted Kommune. Der kan dog gives til aktører udenfor kommunen, såfremt aktiviteten afholdes i Thy eller med udgangspunkt i Thy.

Hvordan:

 • Ansøgninger sendes gennem det digitale ansøgningsskema på thisted.dk.
 • Ansøgninger skal indeholde en projektbeskrivelse, som angiver målgruppe og formål, og et budget med udspecificerede udgifter og indtægter. Derudover vedlægges ansøgningen en finansieringsplan, foreningsvedtægter og andet relevant materiale for ansøgningen, herunder senest reviderede årsregnskab.

Faste Kulturmidler:

Social, Sundhed og Kultur anbefaler, at der fra januar 2023 ændres i de faste Kulturmidler inden for 2 områder, dvs. at:

 • det kommunale kulturtilskud overgår til KulturRummets budget, når der er tale om kommunale aktiviteter, f.eks. Børnekulturnatten i Thy og uddeling af den årlige Kulturpris, idet Kulturrummet i praksis er tovholder for disse aktiviteter.
 • de faste Kulturmidler ændres således, at aktørerne ikke længere skal søge om midlerne til drifts- og aktivitetstilskud hvert 4. år, idet midlerne er faste som en del af det kommunale budget.

Som en del af den nye puljestruktur lægger Social, Sundhed og Kultur op til, at de aktører, der overgår til det kommunale driftsbudget på området fremadrettet skal indgå en samarbejdsaftale med Thisted Kommune, idet der er krav om bevillingerne anvendes i overensstemmelse med lovgivningen på området. I samarbejdsaftalen fastlægges der rammer samt strategiske mål for samarbejdet, og aktørerne forpligtes på årligt at aflevere et årsregnskab samt budget og aktivitetsplan.

Samtidig vil tilskud til Kulturelt Samråd, som i dag søges via frie midler overgå til fast bevilling, hvorfor den samlede pulje til de Frie Kulturmidler bliver mindre.

Det foreslås derfor, at nedenstående aktører får et fast Kulturtilskud, og herunder kan man ligeledes se hvorledes der skal afrapporteres:

 • Museum Thy (samarbejdsaftale på baggrund af lovgivningen for Kulturhistorisk museum, Slots- og Kulturstyrelsen fører tilsyn med, at de statsanerkendte museer lever op til kravene i museumsloven og driftstilskudsloven). Budget og regnskab godkendes politisk.
 • Spillestedet Thy (regional spillestedsaftale). Budget og regnskab godkendes politisk.
 • Limfjordsteater (egnsteateraftale). Budget og aktivitetsplan samt regnskab sendes til politisk orientering, idet Morsø Kommune er tilsynsførende myndighed.
 • Thy sangskole (samarbejdskommissorium). Der sker evaluering hvert andet år, og der fremsendes regnskab og aktivitetsplan til politisk godkendelse.
 • Thisted Musikteater (obs., pt. arbejdes der med ny organisering).
 • Kirsten Kjær Museum (ydelsesaftale). Regnskab til politisk godkendelse, mens budget og aktivitetsplan sendes til administrationen til orienteringen.
 • Nordatlantisk Fyr (samarbejdsaftale). Regnskab til politisk godkendes, mens budget og aktivitetsplan sendes til administrationen til orienteringen.
 • Kulturelt Samråd (samarbejdsaftale). Årlig regnskabsaflæggelse inkl. afrapportering af kulturpuljen til politisk godkendelse.
 • Kulturelt samråd, medlemstilskud (samarbejdsaftale). Fremsender årlig medlemsliste til administrationen.
 • Thisted Teaterkreds (samarbejdsaftale). Aktivitetsplan og regnskab sendes til administrationen.
 • Thy Kammermusikfestival (samarbejdsaftale). Aktivitetsplan og regnskab sendes til administrationen.
 • Det Ny Kastet (samarbejdsaftale). Aktivitetsplan og regnskab sendes til administrationen.
 • Uniformerede Musikkorps (samarbejdsaftale). Dokumentation for aktivitetsafholdelse sendes til administrationen.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Tidligere bevillinger til frie kulturmidler i 2020 og 2021 samt bevillingerne givet i 2022 og et overblik over de faste aktører med fast tilskud med genansøgning hvert 4. år kan ses i bilag.

I bilag 2 ses endvidere et forslag til faste kulturmidler fra 2023 og frem.

Som det fremgår i forslaget for faste kulturtilskud, flyttes 100.000 kr. fra de frie kulturmidler til Kulturelt Samråd. Puljen til frie kulturmidler fra 2023 vil derfor være ca. 535.000 kr.

Både de faste og frie kulturmidler kan ændres som en del af den årlige budgetvedtagelse for kommunen, hvorfor drifts- og aktivitetstilskud til eksterne aktører vil være en del af kommunens årlige budgetplanlægning. Tilskuddene kan derfor ændres årligt.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Ved at lave 2 årlige ansøgningsrunder kan der være risiko for, at de spontane ideer og projekter skal afvente en længere proces pga. 2 årlige ansøgningsfrister.

Ansøgninger som ikke kan afvente de 2 årlige ansøgningsfrister, vil dog stadig kunne blive behandlet løbende og ved første kommende udvalgsmøde. Social, Sundhed og Kultur vil derfor vurdere en sådan ansøgning og derefter bringe den til politisk behandling ved første kommende udvalgsmøde.

Derudover er der lagt op til, at Kulturelt Samråds kulturpulje overgå til faste kulturtilskud og samtidig øges tilskuddet med 33.000 kr., hvilket betyder, at Kulturelt Samråd har i alt 100.000 kr. til uddeling. Dette kan imødekomme ovenstående problematik med to ansøgningsrunder. Konsekvensen af dette er dog, at de frie kulturmidler ændres fra 600.000 kr. til ca. 535.000 kr. årligt fra januar 2023.

Kulturelt Samråd skal derfor i højere grad imødekomme ansøgninger løbende og af uorganiserede kulturmiljøer.

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 17. august 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

 1. Den nye struktur for uddeling af "De Frie Kulturmidler" godkendes.
 2. Den nye struktur for Faste Kulturmidler godkendes.

Beslutning

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Godkendt med den ændring, at Kulturelt Samråd bevilges 70.000 kr. årligt.

Den nye struktur evalueres efter 1 år.

Til toppen

120. Biblioteket i Thy

Udskriv

Sagstema

Biblioteket i Thy

Redegørelse

På baggrund af nedenstående tidligere dagsordenspunkter, ønskes der en drøftelse af det videre sagsforløb for biblioteket i Thy.

 • Status på biblioteksanalysen, pkt. 184 den 15. december 2018.
  Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget besluttede, at der skal arbejdes videre med den eksterne biblioteksanalyses konklusioner:
  • Omorganiseringen af den faste filial i Hanstholm
  • Anvende de frigjorte midler til at udvide bogbus kapaciteten,
  • samt etablering af et tematisk aktivitetskatalog (KulturRummets sæsonkatalog udkommer 4 gange årligt).
 • Retænkning af Bibliotekets bogbus, pkt. 98 den 10. juni 2020.
  Her besluttede Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, at der arbejdes videre med model 1: En lastbil med fokus på tværfaglig formidling. Der er ikke fundet finansiering til denne model.
 • Opfølgning på biblioteksanalysen, pkt. 104, den 9. juni 2021, og Biblioteket i Hanstholm, pkt. 143 den 8. september 2021.
  Her pegede Erhvervs- Arbejdsmarked og Kulturudvalget den 8. september 2021 på scenarie 2: Biblioteket i Hanstholm omorganiseres til Hanstholm Skole, og der søges efter nye aktører til lokalet i Hanstholm Centeret,
  idet finansieringen afsøges nærmere. Der er ikke fundet finansiering til denne model.

Baggrund:

Bibliotekerne er landets mest besøgte kulturinstitution med omtrent 37 mio. årlige besøgende før Coronakrisen i 2019.
I Biblioteksloven fra 1920 fremgår det, at Bibliotekets har til formål at “fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet” og dette gøres “ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed.” Bibliotekerne er dermed forpligtede til at understøtte oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Dette gøres på flere måder; blandt andet ved at stille gratis materialer og information til rådighed, undervise og oplyse om informationssøgning og kildekritik, være rammen om den demokratiske debat og formidle alle former for kunst og kultur. De “andre egnede materialer” er f.eks. musik, digitale bøger, podcast, artikler, film, spil osv.

I Thisted Kommune er der ét samlet bibliotekstilbud med 4 fysiske enheder (Thisted, Hurup, Hanstholm, bogbus), og siden KulturRummets tilblivelse i 2018, har der været arbejdet med at åbne biblioteket op som et moderne kulturhus – og ikke blot et fysisk rum med en samling af materialer, men som skaber af oplevelser og formidling. Hensigten er, at man som borger møder helheden af både det fysiske rum og formidlingen af litteratur og kultur, og dermed gøres biblioteket til “dit, mit og vores”. Derfor er det en vigtig opgave for biblioteket også at samarbejde og samtænke med det omkringliggende samfund.

Med baggrund i ovenstående og de tidligere dagsordenspunkter, ønskes der en tematisk drøftelse af bibliotekstilbuddet i Thisted Kommune. Forvaltningen og bibliotekets ledelse vil holde et oplæg på udvalgets møde med udgangspunkt i Biblioteket i Thy, og som skitserer ovenstående sagsforløb samt anviser mulige veje for et fremtidigt biblioteks tilbud i Thisted Kommune.

Retsgrundlag

Biblioteksloven (LBK nr. 100 af 30/01/2013).

Af lovbekendtgørelsens kapitel 1, § 1 fremgår det, at folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder internet og multimedier.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 17. august 2022

Indstilling

Social, Sundhed- og Kultur indstiller, at bibliotekstilbuddet i Thisted Kommune drøftes.

Beslutning

Drøftet.

Til toppen

121. Anlægsbevilling - Udskiftning af tag over Thyhallens foyerområde.

Udskriv

Sagstema

Der er konstateret manglende bæreevne og uhensigtsmæssig konstruktion i det eksisterende tag over Thyhallens foyerområde imod nuværende bygninger (Centerhal og Svømmecentret), som fordrer at taget udskiftes, desuden er der konstateret en mindre udfordring i svømmehallens facade mod nord - der ansøges derfor om anlægsbevilling (rådighedsbeløb) hertil.

Redegørelse

I forbindelse med etape 2 af det igangværende byggeri ved Thyhallen, er der konstateret udfordringer i forhold til manglende bæreevne og uhensigtsmæssig konstruktion af det eksisterende tag over foyerområdet ud mod allerede eksisterende bygninger.

Taget over eksisterende foyerområde er ca. 50 år gammelt, men er blevet efterisoleret med yderligere isolering over taget for ca. 21 år siden.

I udbuddet vedr. etape 2 er det forudsat, at det eksisterende tag genanvendes, dog så eksisterende loft og belysning under taget udskiftes til mere tidssvarende og klimavenligt. Det var desuden i udbuddet indarbejdet, at nybyggeriet af Center for Sundhed op mod foyerområdet kunne have virkninger for en mindre del af foyertaget (bl.a. brandsikring og forstærkning).

Sagen vedrører derfor udelukkende problemstillinger vedr. taget, som ikke direkte er afledt af nybyggeriet eller ombygningen.

Understøtning af taget:

I forbindelse med nedtagning af loftet i foyerområdet er der desværre, efter grundige undersøgelser, blevet konstateret alvorlige udfordringer i forhold til bæreevne af hele taget, men i særlig grad taget ud mod eksisterende Centerhal og Svømmecenter, som ikke er omfattet af det igangværende byggeprojekt. Det skaber i særlig grad udfordringer, at der ikke er taget højde for øget snebelastning, da disse bygninger i sin tid er blevet etableret op mod foyertaget.

Bilag på sagen illustrerer, hvordan snebelastningen øges, når der etableres bygning op mod eksisterende tag.

Den senere efterisolering, med tilførsel af yderligere isolering over taget, har ligeledes øget belastningen på taget.

Det er uklart, om taget levede op til datidens krav og normer, som efterfølgende er blevet skærpet af flere omgange. Snebelastningen og efterisoleringen gør tilsammen, at rådgiverne anbefaler manglerne udbedret, før foyerområdet tages i brug igen.

Uhensigtsmæssig konstruktion:

Det er dog væsentligt, at det i forbindelse med undersøgelserne også er konstateret, at efterisoleringen indeholder en byggeteknisk problemstilling, da dampspærre, i forlængelse af efterisoleringen, ligger uhensigtsmæssig. Ligeledes ligger dampspærre uhensigtsmæssigt i den tilstødende væg mod svømmehallen.

Isoleringsmængden over dampspærren er, i en del af taget så lille, at risiko for fugtophobning og deraf afledt skimmelsvamp er særdeles høj.

Med andre ord er det ikke hensigtsmæssigt at forstærke det eksisterende tag, (som i sig selv vil være omkostningstungt), etablere nyt loft, nye elinstallationer og belysning m.m., som så efterfølgende, på grund af konstruktionsmåden, vil være eksponeret for fugt og råd.

Såvel projektets bygherrerådgiver som eksterne rådgivere anbefaler derfor på baggrund af de konstaterede udfordringer, og deres indbyrdes samspil, en udskiftning af taget over Thyhallens foyer, således at der etableres et nyt tag i uorganiske (uden træ) materialer og med isolering efter nutidens standard.

Tagudskiftningen er et byggeprojekt med udfordrende afstande for kran og materialehåndtering, og som skal tage hensyn til fastholdelse af den igangværende drift i Thyhallen samt forebyggelse af og risiko for vandindtrængen m.m. - dette har i sagens natur afsmittende virkning på valg af byggemetode og projektøkonomi.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Jvf. aftalegrundlag for byggeri har entreprenøren ret til at udføre yderligere opgaver på dele af byggerier, som de i forvejen er involveret i, med mindre at bygherren påviser særlige forhold, der kan begrunde at overlade til andre at udføre arbejdet.

Økonomiske konsekvenser

Totalentreprenør Jakobsen og Blindkilde A/S (J&B), som forestår byggeriet af etape 2 ved Thyhallen (herunder elarbejde, belysning og loftsbeklædning af eksisterende foyertag), har udarbejdet projekt og tilbud vedr. nyt tag over foyerområdet. Dette er sket i samarbejde med ingeniørfirmaet Niras og Cubo arkitekterne.

Der er fra Thisted Kommunes side blevet anmodet om et transparent og detaljeret tilbud, således at priser, løsninger og lign. kan efterprøves i en løbende dialog. Det er aftalt, at der afsættes et beløb til uforudsete udgifter, som kun kan benyttes efter aftale med Thisted Kommune.

Tilbuddet omfatter udskiftning af hele taget over foyerområdet. Der er indregnet et fradrag i tilbuddet, da der i udbuddet vedr. etape 2 var taget højde for visse udfordringer i forhold til taget mod nybyggeriet af Center for Sundhed. Det samlede tag omfatter ca. 1700 m2.

Thisted Kommunes bygherrerådgiver P+P arkitekterne har gennemgået og efterregnet tilbuddet og skriver i notat (bilag), at Thisted Kommune er underlagt ABT18 (Almindelige Betingelser for Totalentrepriser) og derfor ikke kan sætte andre end J&B til at udbedre taget. Dette er kun muligt, hvis man vurderer, at de priser, der er modtaget, er ekstraordinært højere end forventet i markedet. Det er ikke tilfældet med tilbuddet fra J&B. Man vil dog arbejde på at hjemtage kontrolpriser på bl.a. materialer, i det omfang det er muligt.

Tilbuddet fra (J&B) på nyt tag over foyerområdet samt mindre renovering af svømmehals facade mod nord lyder på 10,2 mio. kr.

Der søges derfor om en anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 10,2 mio. kr. finansieret af kassen, da der ikke kan anvises anden finansiering.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Ja, kassen vil blive påvirket med 10,2 mio. kr., da udgiften ikke er afsat i budgettet.

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

Ja, med 10,2 mio. kr., da beløbet ikke beløbet ikke er indregnet i den oprindelige ramme.

Omprioritering indenfor anlægsrammen:

Nej, der er ikke i overensstemmelse med Direktionens beslutning af 11. december 2018, foretaget en tilsvarende reduktion i andre anlægsudgifter.

Afledte driftsudgifter:

Ikke opgjort.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ikke opgjort.

Øvrige bemærkninger:

Anlægsrammen for 2022 er allerede på nuværende tidspunkt overskredet væsentligt.

Andre konsekvenser

Thyhallen er i 2022 blevet kompenseret for driftstab afledt af byggeriet. Kompensation for driftstab i 2023 vil forsøges indarbejdet i budget 2023 og vil blive justeret for afledte virkninger af tagudskiftningen.

Høring og sagsgang

Direktionen den 11. august 2022

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 17. august 2022.

Økonomiudvalget den 24. august 2022.

Kommunalbestyrelsen den 30. august 2022.

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at der gives en anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 10,2 mio. kr. til udskiftning af taget over Thyhallens foyerområde finansieret af kassen.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 11. august 2022, pkt. 5:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

122. Underskriftsark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af underskriftark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Sundhed-, Kultur- og Fritidsudvalget den 17. august 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen