05. okt 2022

Deltagere:

 • Ida Pedersen (A)
 • Jan Fink Mejlgaard (A)
 • Preben Dahlgaard (V)
 • Susanne Olander (V)
 • Torben Overgaard (C)

136. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalget samt de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 5. oktober 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

137. Orientering fra formanden, medlemmerne og direktøren

Udskriv

Sagstema

A. Formanden.

B. Øvrige medlemmer.

C. Direktøren.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

138. Orientering om Børnesundhedsprofilen 2022

Udskriv

Sagstema

Orientering om, at Børnesundhedsprofilen for Region Nordjylland 2021 nu er udarbejdet.

Redegørelse

Børnesundhedsprofilen er en sundheds- og trivselsundersøgelse gennemført i hele Region Nordjylland. Undersøgelsen, der er gennemført i efteråret 2021, har til formål at bidrage til at skabe de bedste betingelser for et godt børneliv i kommunerne og i Region Nordjylland som helhed. Det er anden gang, at undersøgelsen gennemføres, dog med enkelte ændrede spørgsmålsformuleringer. Første undersøgelse blev gennemført i 2017.

I april 2022 blev Børne- og Familieudvalget og Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget præsenteret for udvalgte resultater fra Børnesundhedsprofilundersøgelsen i Thisted Kommune 2021, se bilag 1.

Den endelige rapport med vægtede svar er efterfølgende udarbejdet og præsenteret ved den nordjyske lancering af Børnesundhedsprofilen den 24. august 2022 i Aalborg, se bilag 2. Repræsentanter fra Børne- og Familieudvalget og Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget var tilstede.

Data fra Børnesundhedsprofilen vil blive inddraget i den sundhedsfremmende og forebyggende indsats samt danne grundlag for det kommende strategiarbejde.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 5. oktober 2022

Børne- og Familieudvalget den 15. november 2022

Indstilling

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

139. Energiudfordringer for selvejende haller

Udskriv

Sagstema

Energiudfordringer for de selvejende haller og svømmehaller.

Redegørelse

På grund af stigende energipriser, står de selvejende haller med ekstraordinære udgifter til særlig el og varme.

Sundhed, Kultur og Fritid har modtaget flere henvendelser og har derfor undersøgt omfanget af udfordringerne hos de selvejende haller og svømmehaller. Se bilag 1 og 2.

Med baggrund i disse henvendelser er omfanget af de ekstraordinære energiudgifter blevet undersøgt ved blandt andet at spørge de enkelte selvejende haller og svømmehaller om følgende:

 • Opvarmningsform
 • Forventet merforbrug varme 2022
 • Forventet merforbrug el 2022
 • Tiltag og mulige tiltag fremadrettet

Nedenstående tabel viser et samlet overblik over ekstraordinære udgifter estimeret til 1.709.204 mio. kr.

Oversigten er ekskl. moms.

For at imødegå udgifterne har de selvejende haller enten gjort tiltag eller tiltænker at gøre tiltag, som kan reducere energiforbruget fremadrettet herunder energirenoveringer som udskiftning af lyskilder til LED, indkøb af solceller, lyscensorer, sænkning af varme i haller, reducering i saunatider, efterisolering etc.

Social, Sundhed og Kultur anerkender udfordringerne for stigende energiudgifter og har derfor set nærmere på forskellige muligheder for at imødekomme disse udfordringer. Det skal ses i lyset af, at de selvejende haller og svømmehaller udgør en vigtig funktion for borgere, skole- og fritidslivet i Thisted Kommune.

Der er følgende forslag til at understøtte energiudfordringerne:

Finansiering via overskydende benyttelsestilskud
De 13 selvejende haller er opdelt i tre klynger. Det overskydende benyttelsestilskud bliver årlig uddelt til tre klynger. Dette tilskud er øremærket samarbejde og fællesprojekter i klyngerne. Eksempler på tidligere projekter er fælles hjemmesideløsning for en klynge, fælles indkøb af scene mv.

Der er mulighed for ekstraordinært at fjerne bindingen, således at klyngerne kan benytte dem til at imødegå energiudfordringer i den enkelte hal. Hvis bindingerne fjernes, vil klyngerne selv kunne beslutte, om de ønsker at benytte dem i klyngerne eller om de i stedet ønsker at fordele dem individuelt mellem hallerne.

I 2021 var der 227.267 kr. i overskydende benyttelsestilskud. Beløbet for 2022 er endnu ikke kendt og kan først beregnes ultimo 2022. Beløbet forventes dog at være lavere end 2021 pga. Covid-19.

Finansiering via tilbagebetalingsmidler fra renoveringspuljen for 2022

Der er i forbindelse med renoveringspuljen for 2022 givet tilsagn om støtte til renoveringsprojekter ved de selvejende haller. Der er tilkendegivet telefonisk, at Sjørring Kultur- og Idrætscenter ikke gennemfører renovering af toiletter grundet egenbetaling på 20 %. Dette resulterer i en tilbagebetaling på ca. 220.000 kr. til renoveringspuljen. Hvis midlerne skal omfordeles fra anlæg til drift og understøttelse af de selvejende haller og svømmehaller, skal dette godkendes i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget

Opsummering

Samlet set vil fritid kunne imødekomme de selvejende haller med et beløb på ca. 220.000 fra ovenstående finansieringsforslag + evt. overskydende benyttelsesmidler. Hertil midler fra midtvejsreguleringen på 158.286 kr. Det anbefales fra Social, Sundhed og Kultur, at beløbet fordeles ud fra de estimerede ekstra udgifter. Se forslag til fordelingsmodel i bilag 3.

Social, Sundhed og Kultur opfordrer de selvejende haller og svømmehaller til at have fokus på energioptimering og at gennemgå og følge Energistyrelsen energiråd. Energirådene kan forefindes på energistyrelsens hjemmeside: https://sparenergi.dk/erhverv/sparerad-pa-arbejdspladsen/spar-pa-energien.

Der tages i sagen ikke hensyn til udgifterne i 2023, men det forventes at der vil være udfordringer forsat.

Leder af Fritid, Kristian Pilgaard samt repræsentanter for hallerne deltager på punktet.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

De selvejende haller og svømmehaller har modtaget 158.286 kr. i midtvejsreguleringen for 2022, som også indregnes i fordelingsmodellen.

Ud fra mulige områder samt midtvejsreguleringen er der samlet set ca. 378.286 kr. + overskydende midler fra benyttelsestilskudet.

Fordeling af midlerne til de selvejende haller og svømmehaller kan ses i bilag 3. Udbetaling kan ske ultimo 2022.

Der gøres opmærksom på at beregningerne, der ligger til grund for fordelingen, er foreløbige, da der ikke er taget hensyn til om hallen er momsregistreret eller ej. Dette vil ske inden en eventuel endelig fordeling.

De selvejende haller og svømmehaller skal derfor fortsat forventeligt anvise finansiering på ca. 1.3 mio. kr.

Social, Sundhed og Kultur kan ikke anvise finansiering.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. Yderligere henvises CØL til bilag 3 omkring fordelingen (energiudfordring på de selvejende haller).

Andre konsekvenser

Der er på nuværende tidspunkt modtaget en ansøgning fra en lokal idrætsforening, som ansøger om penge til at dække ekstraomkostningerne ifm. prisstigningerne for energi. Dette har medført, en yderligere afdækning af energiudfordringer for klubhuse og vil blive fremført på et senere udvalgsmøde.

Der er ved midtvejsreguleringen afsat 573.000 kr. til Thyhallen og Sydthy svømme- og kurbad. Disse penge er indregnet i deres budgetter for 2022, og deraf anbefales det ikke at rykke ved dette.

Det forventes et øget forbrug på lokaletilskudskontoen for 2023, da tilskud fra denne baseres på foreningernes lokaleudgifter for 2022. Der er ikke overførsel på lokaletilskudskontoen.

Afledt af de stigende energiudfordringer har Sjørring Kultur- og Idrætscenter efter aftale med Sundhed, Kultur og Fritid lukket svømmebadet. Nuværende aftale om nedlukning løber til og med uge 42 og dette har konsekvenser for foreningernes og skolens brug af svømmebadet, hvortil kommunen yder tilskud på i alt 492.221 kr.

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 5. oktober 2022

Økonomiudvalget den 26. oktober 2022

Kommunalbestyrelsen den 1. november 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

 1. Hvis der er overskydende benyttelsestilskud ved beregningen i november måned, frigives pengene til at imødegå de ekstraordinære prisstigninger på energi, til fordeling i de respektive klynger.
 2. De projekter som ikke gennemføres fra renoveringspuljen 2022 (anlægsmidler) tilbagebetales og omfordeles til de ekstraordinære energiudgifter (driftsmidler). Til godkendelse i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen.
 3. Fordelingsmodellen godkendes under forudsætning at Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen ligeledes godkender ændring fra anlægsmidler til driftsmidler.
 4. De selvejende haller anviser selv finansiering for det resterende beløb.

Beslutning

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Indstilles til godkendelse.

Ad 3. Godkendt.

Ad 4. Godkendt med opfordring til, at de selvejende haller deler erfaringer med energimæssige tiltag samt har fokus på fælles løsninger. Forvaltningen følger udviklingen tæt.

Til toppen

140. Orientering om fritidsguideordning

Udskriv

Sagstema

Orientering om fritid og fritidsguideordningen

Redegørelse

Fritidssektionen i Thisted kommune understøtter de folkeoplysende foreninger og skaber de gode rammer for fritids- og foreningslivet i Thy. Strategi og handleplan for fritidsområdet (se bilag 1), sætter retningen og rammen for dette arbejde for:

 • folkeoplysende organisationer
  • Idrætsforeninger
  • Idebetonede foreninger f.eks. FDF og spejder
  • Aftenskole
 • Natur & Friluftsvejledning
 • De kommunale haller og Doverodde Købmandsgård
 • Samarbejde med de 13 selvejende haller
 • Talent- og Eliteidræt.

Thy til foreningsliv og fællesskab for alle

I februar 2022 orienterede Sundhed, Kultur og Fritid om ansøgning og tildeling af midler fra Socialstyrelsen til projektet Thy til foreningsliv og fællesskab for alle i perioden 2022 til 2023. Der blev i alt givet 1.848.562 mio. kr. Størstedelen af projektmidlerne er givet til ansættelse af op til tre fritidsguider heraf én på fuldtid.

Det overordnede formål med projektet er at sikre lige adgang til foreningslivet for alle børn og unge fra 3-18 år i Thisted Kommune.

Det skal ske i samarbejde med bl.a. børnehaver, skoler, sundhedsplejen og andre kommunale instanser, hvor man får kontakt til den primære målgruppe.

Fritid er dermed nu direkte med til at understøtte børn og unges rejse ind i fritids- og foreningslivet i Thy.

Projektmedarbejderen og leder af Fritid deltager på udvalgsmødet og præsenterer projektet og potentialer for fremtiden i et forebyggelses- og sundhedsperspektiv.

Leder af Fritid, Kristian Pilgaard og Fritidsguide Mogens Sørensen deltager på dagens møde.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Projektet finansieres via midler fra Socialstyrelsen. I alt ca. 1,84 mio. kr. i årene 2022 og 2023.

Thisted kommune understøtter en større part af borgerne med kontingent betaling.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. CØL oplyser supplerende finansiering sker over 2 budgetår med opdelt tilskud på 1,4 mio. kr. i 2022 og 0,4 mio. kr. i 2023. Ved budgetgennemgang i august er der forbrugt 0,3 mio. kr. af puljen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 5. oktober 2022

Børne- og familieudvalget den 15. november 2022

Indstilling

Sundhed, Kultur og Fritid indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

141. Orientering om sundhedsklynge vest og det tværsektorielle samarbejde

Udskriv

Sagstema

Orientering om Sundhedsklynge Vest

Redegørelse

Social, Sundhed og Kultur orienterede Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget på møde den 6. april 2022 om det tværsektorielle samarbejde og sundhedslovens forpligtigelser i sammenhængen mellem sundhedssektorerne i det kommunale, regionale og de praktiserende læger. Den 1. juli trådte en ny sundhedslov i kraft, hvor sundhedsklyngerne blev et lovkrav, hvor Sundhedsklynge Vest i region Nordjylland bestående af Thisted og Morsø kommune, har 3 niveauer:

 • Politisk niveau, hvor der drøftes politiske sager i regi af Sundhedsklynge Vest.
 • Faglig strategisk niveau, hvor den strategiske retning for Sundhedsklynge Vest drøftes.
 • Driftsforum, hvor der arbejdes med tværgående udfordringer og sammenhængende forløb mellem sektorerne.

Udover Sundhedsklynge Vest består Region Nordjylland af 3 andre klynger og et sideløbende administrativt og politisk spor. Det politiske spor består af to fora: Sundhedssamarbejdsudvalget og Sundhedspolitisk Samling. Borgmesteren repræsenterer Thisted Kommune i Sundhedssamarbejdsudvalget og i Sundhedspolitisk Samling vil både borgmesteren og formændene for Sundheds-, Kultur og Fritidsudvalget og Social- og Seniorudvalget være repræsenteret.

Som en del af aftalen for sundhedsklyngerne uddeles der 80 mio. kr. til fordeling blandt sundhedsklyngerne i Danmark. Der er i indeværende år (2022) udmøntet 871.553 kr. til udviklingsinitiativer til Sundhedsklynge Vest. For Thisted kommune betyder dette en økonomisk ramme på 0,3 mio. kr. for 2022. Denne økonomi disponeres af det faglige strategiske- og politiske niveau i Sundhedsklynge Vest. Borgmesteren repræsenterer Thisted Kommune i det politiske niveau, hvor udvalgsformændene for Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget og Social- og Seniorudvalget vil være observatører.

Det første møde på det politiske niveau i Sundhedsklynge Vest er aftalt til den 9. november 2022. Det forventes, at der afholdes to årlige møder.

Retsgrundlag

Sundhedsloven

Bekendtgørelse om sundhedsklynger, sundhedssamarbejdsudvalg, sundhedsaftaler og patientinddragelsesudvalg

Økonomiske konsekvenser

I forhold til Sundhedsklyngerne er der på landsplan udmeldt en økonomisk ramme på 80 mio.kr. Thisted Kommunes andel af disse midler er 0,3 mio. kr. i 2022. Morsø og Region Nordjylland modtager ligeledes midler.
Midlerne placeres i kommunens budget, men de disponeres som en del af klyngesamarbejdet.

Andre konsekvenser

Sundhedsaftalen dækker børn, unge, voksne i forhold til somatisk(fysisk) og psykiatri (psykisk), hvor andre fagudvalg vil blive inddraget efter behov.

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 5. oktober 2022

Indstilling

Social, sundhed og kultur indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

142. Ny ansøgning Sponsored by Thy

Udskriv

Sagstema

Ansøgning på vegne af Sponsored By Thy projektet.

Redegørelse

Den 10. marts 2020 valgte Eliteidrætsrådet, at støtte Thy Erhvervsforum i deres ansøgning om at udvikle en strategisk og koordineret indsats til at varetage elitesportsudøvernes forpligtelser over for sponsorer. Dette både for at gavne elitesportsudøverne, virksomhederne/sponsorerne og Thy som egn, der gør noget ekstra for elitesportsudøverne.
Projektet omtales herefter som Sponsored By Thy.

Der blev i projektet opsat en række mål (beskrevet herunder).

 • Øge sponsorindtægter mellem 10 - 20% over 2 år
 • Øge antallet af sponsorvirksomheder med 10%
 • Øge sponsorevents pr. år med 50 % på enkeltudøvere
 • Øge den samlede brandingværdi både af Thy som egn og af de lokale virksomheder.

Sponsored By Thy har efter aftale med styregruppen, afleveret en afrapportering af projektet (vedlagt som bilag).
Afrapporteringen kommer ikke med direkte konklusioner på ovenstående opsatte mål, men konkluderer, at såfremt projektet skulle videreføres, skulle fremtidig støtte fra virksomheder gå direkte til støtte af atleter, og ikke til aflønning af en ansat i projektet.

Denne afrapportering blev gennemgået på Eliteidrætsrådsmøde den 9. juni 2022 (ligeledes vedhæftet denne sag).
Thisted Kommunes Eliteidrætsråd anerkendte, at Corona-situationen i projektperioden ikke har været fordrende for projektets mulighed for succes.
Dertil opfordrede Thisted kommunes Eliteidrætsråd, Sponsored By Thy, til at nytænke strukturen i organiseringen af projektet, med henblik på at videreføre delelementer af projektet.
Sponsored By Thy blev derfor bedt om at sende en ny ansøgning til behandling i Eliteidrætsrådet.
Denne ansøgning er nu modtaget og vedhæftet som bilag.

Den nye ansøgning fra Sponsored By Thy lægger op til, at projektet videreføres i et andet og reduceret format end set hidtil.
Projektet nedjusteres til at indeholde en deltidsstilling, hvor det er Thisted kommune, som skal påtage sig det primære økonomiske ansvar for aflønning samt administrationen af den deltidsansatte.

Den nye ansøgning beskriver ligeledes, at der er virksomheder, der er positivt stemt over for at sikre yderligere økonomi i projektet, svarende til op imod ca. 200.000 kr. Disse "virksomhedsmidler" skal videreformidles direkte til sponsorater af de enkelte atleter, som er optaget i projektet, og ikke indgå til aflønning af en ansat i projektet.

Der gøres opmærksom på, at virksomhedernes indskud i projektet er 1-årige tilkendegivelser, hvorfor disse aftaler skal genforhandles efter første år.
Sponsored By Thy oplyser i ansøgningen, at de primære opgaver for den projektansatte fremover vil skulle fokuseres på at skabe samarbejdsaftaler med atleter og virksomheder, genforhandle diverse virksomhedsaftaler samt lave "meet ´n´ Greet" events.

For at sikre, at der er lovhjemmel, til at kommunen kan indgå i et projekt af denne karakter, har Sundhed,- Kultur- og Fritidsafdelingen været i kontakt med kommunens jurister, med følgende spørgsmål og svar til følge:


1. Vil Thisted Kommune kunne indgå i rammerne, beskrevet i ansøgningen?

"Det anses for tvivlsomt om Thisted Kommune kan støtte det beskrevne projekt.

Spørgsmålet bliver, om det kan anses for at være en kommunal opgave, at hjælpe virksomhederne med at administrere hvordan de skal håndtere spørgsmål mv. omkring håndtering af støtte til eliteidræt.

Som udgangspunkt er det ikke en kommunal opgave at drive erhvervsvirksomhed, og da opgaverne som de er beskrevet, vil kunne varetages af en privat virksomhed, vil kommunen i givet fald komme til at drive virksomhed med forvaltning af sponsorater.
Det vurderes ikke at være en kommunal kerneopgave."

 1. Kan man fra projektansvarlig side argumentere for, at alle virksomheder i teorien kan deltage, og Thisted kommune derfor ikke bryder nogen form for ligestillingsprincipper eller lign?

"Kommunen kan godt støtte eliteidræt og kommunen kan godt stille almennyttige erhvervsfaciliteter mv. til rådighed for erhvervslivet i det omfang, at det er åbent for alle relevante erhvervsdrivende. Det står og falder med, om man vurderer at det er en kommunal opgave at drive forvaltning af sponsorater for kommunens erhvervsdrivende. Man overtager i givet fald en del af deres udgift til administration og man støtter samtidig et projekt, hvor man – uden lovhjemmel – kommer til at råde over virksomhedernes midler."

 1. Thisted Kommune må gerne indgå sponsorater, såfremt det har en markedsføringsværdi for kommunen tilsvarende det beløb kommunen har givet i sponsorat. Projektet her lægger op til, at alle midler fra virksomheder, skal uddeles til individuelle atleter. Vil disse midler, som godt nok er kommet ind via virksomheder stadig blive betragtet som Thisted Kommunes sponsorater såfremt ansøgningen godkendes, eftersom det er Thisted Kommune der skal være fremtidig projektansvarlig?

"her vil der være tale om, at man forvalter de indkomne midler på indskydernes vegne."

Social-, Sundhed- og Kultur gør ligeledes opmærksom på, at Thisted Kommunes Eliteidrætsråd og det daværende EAKU godkendte økonomisk støtte til et projekt, som ikke indeholdte deciderede "sponsorater".


Jævnfør Lov om Eliteidræt kan en kommune yde støtte til eliteidræt og professionel idræt, medmindre der er tale om egentlig erhvervsvirksomhed. Derfor må kommuner kun indgå gensidigt bebyrdende aftaler mellem kommune og udøver/klub. Kommunen må højst betale markedsprisen, altså ikke mere end det ydelserne er værd.

Den nye ansøgning lægger op til, at sponsorater til enkeltindivider vil blive en del af praksis såfremt projektet videreføres. Ydermere skal projektet udbydes til samtlige virksomheder, for ikke at bryde med ligestillingsprincippet og Kommunalfuldmagten, da Thisted kommune reelt vil administrere private virksomheders sponsorarbejde.
Ansøgningen afsluttes med at styregruppen ønsker beslutning vedr. evt. overskydende midler i projektet.

På baggrund af ovenstående argumenter fra juristerne, Thy erhvervsforums ønske om ikke længere, at være en del af projektet samt at Sponsored By Thy i projektperioden har haft svært ved at levere de ønskede resultater ift. de opstillede mål, vurderer Social-, Sundhed- og Kultur, at projektet vil have svært ved at levere værdi til talent- og eliteområdet svarende til investeringen.


Såfremt de ansøgte økonomiske midler ikke bevilges, ønsker Styregruppen og projektet i stedet at ansøge om accept til at udbetale de overskydende midler, svarende til ca. 60.000 kr. Beløbet skal uddeles til de involverede atleter som et engangssponsorat. Herefter vil Sponsored by Thy som projekt blive afsluttet og nedlagt.

Social,- Sundhed - og Kultur gør opmærksom på, at der i det oprindelige projekt, ikke var tiltænkt midler, til uddeling blandt optagede atleter. Dog kan Social,- Sundhed- og Kultur ikke give anden eller bedre anvisning til hvad der skal ske med evt. overskydende midler. Derfor anbefales det, at Sundhed,- Kultur og Fritidsudvalget følger ansøgningens anbefaling, og udbetaler resterende midler i projektet til atleterne.

Social, Sundhed og Kultur anerkender, at delelementer fra Sponsored By Thy har tilført værdi til talent- og eliteidrætsområdet i Thisted Kommune. Social, Sundhed og Kultur peger på, at en kortlægning af disse kan danne baggrund for en vurdering af, om nogle af delelementerne fremadrettet eventuelt kan varetages indenfor nuværende aktivitetspulje for talent- og eliteidrætsområdet.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Social, Sundhed og Kultur gør opmærksom på, at ansøgningen er delt i to dele:

1. Ansøgning på 3x 50.000 kr. til beslutning i Thisted Kommunes Eliteidrætsråd. = 150.000 kr.

2. Ansøgning på 3 x 200.000 kr. til beslutning i Sundhed-, Kultur- og Fritidsudvalget. = 600.000 kr.Samlet udgift for Thisted Kommune = 750.000 kr. samt administration.

Social, Sundhed og Kultur kan ikke anvise finansiering, hverken af løn eller administration til en ansat i Sponsored By Thy projektet.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Eliteidrætsrådet den 16. september 2022

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget 5. oktober 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller:

 1. At der ikke ydes tilskud til en fortsættelse af Sponsored By Thy.
 2. At der på kommende eliteidrætsrådsmøde drøftes muligheder for at videreføre delelementer af projektet i kommunalt regi.
 3. At Sundhed-, Kultur- og Fritidsudvalget træffer beslutning om udbetaling af overskydende midler i form af sponsorater, såfremt ansøgningen afvises.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Eliteidrætsrådet, 16. september 2022, pkt. 4:

Punkt 1. Godkendt som indstillet.
Punkt 2. Godkendt som indstillet.
Punkt. 3. Eliteidrætsrådet indstiller, at uforbrugte midler, bliver i projektet indtil der er taget stilling til projektets format og/eller aktiviteter ved eventuel videreførsel.

Repræsentant for EUC-Nordvest deltog ikke på mødet.
Henrik Jespersen deltog ikke på mødet.

Beslutning

Ad 1-2. Godkendt.

Ad 3. Godkendt med bemærkning om, at i det omfang at projektet ikke videreføres, så benyttes tilbageværende midler til sponsorater til individuelle aktører. Disse administreres af styregruppen.

Til toppen

143. Forskønnelse af Christiansgave

Udskriv

Sagstema

Orientering om etableringen af udendørs musik- og legemiljø i Christiansgave.

Redegørelse

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget har på udvalgsmødet den 9. juni 2021 besluttet at afsætte 260.000 kr. til forskønnelse af Christiansgave. De afsatte midler er overførselsmidler fra Corona-nedlukningerne i 2020.

I den forbindelse har Social, Sundhed og Kultur i samarbejde med Drift og Anlæg undersøgt muligheden for etablering af nye bænke foran Friluftsscenen, men dette har ikke været muligt inden for den økonomiske ramme af de afsatte midler. På den baggrund benyttes midlerne til at aktivere, forskønne og udnytte den nordlige del af legepladsen ved Christiansgave. Dette gøres ved at installere et musikalsk miljø med udendørs musiklegeredskaber.

Musiklegeredskaberne vil udover deres aktivitetsmæssige kvaliteter medvirke til at binde fortællingen om de kulturelle institutioner omkring Christiansgave sammen. De nye redskaber forventes således at bidrage til et synligt og aktivt liv i og omkring parken.

I samråd med Drift og Anlæg er der indhentet tilbud på et udvalg af instrumenter. Fokus har været på at vælge instrumenter, som på forskellig vis indbyder til fysisk aktivitet. Desuden er instrumenternes lyde vægtet højt med henblik på at minimere risikoen for generende støj for parkens øvrige brugere.

Indkøb af musikinstrumenterne koster 300.000 kr. og etableringen koster 24.000 kr.

Billeder af musikinstrumenterne og oversigt over installationen kan ses i bilag 1.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Indkøb og etablering koster 324.000 kr. og finansieres på følgende måde:

Overførselsmidler

260.000 kr

Musikskolens budget

40.000 kr

Plantagehusets budget

24.000 kr

Legeredskaberne er vedligeholdelsesfrie og der ydes garanti på op til 25 år.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 5. oktober 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

144. Investering i ny bogbus

Udskriv

Sagstema

Investering i ny bogbus via overførselsmidler fra 2020.

Redegørelse

Thisted Kommunes nuværende bogbus er fra 1995 og levetiden forventes at være kort.

På Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalgsmødet den 10. juni 2020 blev retænkning af bibliotekets bogbus drøftet.

Ønsker til en kommende bogbus var bl.a.:

 • Gode adgangsforhold
 • Brugervenlig indretning
 • Fleksibelt inventar
 • Gode arbejdsforhold
 • Et genkendeligt og multifunktionelt design

Det blev besluttet, at der skulle arbejdes videre med indkøbet af en lastbil med fokus på tværfaglig formidling, men der er ikke fundet finansiering til denne model.
Sundhed, Kultur og Fritid har nu fået mulighed for at investere i en brugt bus, der har kørt som bogbus i Esbjerg Kommune. Bussen er fra år 2011 og har kørt 136.000 km. Den faglige vurdering er, at bussen imødekommer de fremhævede ønsker.

Den nye bogbus minder om den nuværende bogbus, men er i bedre stand. Derudover vurderes det, at bogbussen har gode adgangsforhold med handicaprampe, hvilket mangler i den eksisterende bogbus. Ovenlysvinduer er med til at skabe et mere lyst miljø. Bussen har et åbent rum, som er indrettet med børne- og legeområde i den bagerste del. Det store, åbne rum giver god plads til udlånsfaciliteter og kan omdannes til andre formål. Den brugervenlige indretning og store fleksibilitet understøttes af en udendørs markise, der giver mulighed for at udvide med udendørs aktiviteter foran bussen.

Den tekniske vurdering er, at bussen er velholdt og har en levetid på 10-15 år.
Grundet installation af partikelfilter vurderes det, at bussen har et lavere CO2-aftryk end den eksisterende bogbus.

Billeder af bussen kan ses i bilag 1.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Bekendtgørelse af lov om biblioteksvirksomhed.

Økonomiske konsekvenser

Det blev på udvalgsmødet den 9. juni 2021 besluttet at overføre 500.000 kr. til fornyelse af biblioteket i Hanstholm.

Sundhed, Kultur, og Fritid anbefaler, at 250.000 kr. af overførselsmidlerne investeres i den nye bogbus.

De 250.000 kr. dækker indkøbet af den brugte bogbus til 165.000 kr. ex moms, nye dæk samt ind- og udvendige forbedringer.

De resterende overførselsmidler på 250.000 kr. er fortsat reserveret til fornyelse af de eksisterende bibliotekslokaler i Hanstholm. Som led i processen omkring fornyelsen inddrages aktører og borgere i Hanstholm med henblik på at kortlægge lokale ønsker og behov i relation til den nuværende filial. Inddragelsesprocessen forventes at strække sig over efteråret 2022 og vinteren 2023.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 5. oktober 2022

Indstilling

Social-, Sundheds- og Kultur indstiller, at indkøbet af den nye bogbus til 250.000 kr. godkendes med finansiering fra overførselsmidlerne.

Beslutning

Sagen udsættes.

Til toppen

145. Ansøgning til Statens Kunstfond, 2022

Udskriv

Sagstema

Sundhed, Kultur og Fritid ansøger Statens Kunstfond om midler til at øge børn og unges møde med kunsten.

Redegørelse

Puljen ”Artist in residence under huskunstnerordningen" udbydes af Statens Kunstfond og henvender sig til kommuner, der ønsker at have en kunstner/kunstnergruppe tilknyttet i en længere periode med det overordnede formål at fremme børn og unges møde med kunsten.

Sundhed, Kultur og Fritid søger i den forbindelse om midler til projektet "Forbundet" i samarbejde med Limfjordteatret. Formålet med projektet er at introducere børn og unge til kunst i alternative rammer. Projektaktiviteterne vil foregå i skoler, på biblioteket, på musikskolen samt i foreningslivet og naturen. Såfremt bevilling modtages, vil projektaktiviteterne blive koordineret, udviklet og afviklet af lokale kunstnere fra bl.a. Limfjordsteatret.

Kommunens involvering består i løbende deltagelse fra en udviklingskonsulent. Udviklingskonsulentens involvering skal sikre, at projektet får afsmittende effekt på Thisteds Kommunes arbejde med at understøtte eksterne kulturaktører i udviklingen af lokale kunst- og kulturtilbud.

Ansøgningen er indsendt den 4. oktober 2022. Der forventes svar ultimo 2022.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Der er ansøgt om ét årsværk, som skal dække honorarer til de involverede kunstnere.

Eventuelle materiale- og transportudgifter finansieres af KulturRummets materialebudget.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået sagen. Da sagen ikke belyser de økonomiske konsekvenser, har CØL p.t. ingen bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 5. oktober 2022

Indstilling

Social-, Sundheds- og kulturforvaltningen indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

146. Underskriftsark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af underskriftark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Sundhed-, Kultur- og Fritidsudvalget den 5. oktober 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen