16. nov 2022

Deltagere:

 • Ida Pedersen (A)
 • Jan Fink Mejlgaard (A)
 • Preben Dahlgaard (V)
 • Susanne Olander (V)
 • Torben Overgaard (C)

148. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalget samt de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 16. november 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

149. Orientering fra formanden, medlemmerne og direktøren

Udskriv

Sagstema

A. Formanden.

B. Øvrige medlemmer.

C. Direktøren.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

150. Orientering om Træning og Rehabilitering

Udskriv

Sagstema

Social, Sundhed og Kultur orienterer om Træning og Rehabiliterings organisering og arbejdsområder.

Redegørelse

Træning og Rehabilitering leverer ydelser efter Serviceloven, Sundhedsloven og Lov om aktiv beskæftigelse.

Træning og Rehabiliterings primære opgaver er følgende:

 • Genoptræningsplaner (GOP) fra hospitalet
 • Vederlagsfri fysioterapi
 • Kronikerforløb (kræft, osteoporose, diabetes, KOL og hjerte-kar)
 • 15 genoptræningspladser i samarbejde med Dragsbækcentret
 • Hverdagsrehabiliteringsforløb i samarbejde med hjemmeplejen o.a.
 • Fungerer som konsulentfunktion og/eller forløbskoordinator i rehabiliteringsforløb.

Træning og Rehabilitering gennemførte i 2021 omkring 3.955 forløb.

Træning og rehabilitering består af 50 medarbejdere, hvoraf de primære faggrupper er: Fysioterapeuter, ergoterapeuter og administrativt personale. Træning og rehabilitering består ligeledes af en brobyggerfunktion, som blev etableret for ca. 1 år siden. Formålet med en brobyggerfunktion er at styrke samarbejdet på tværs af kommunale tilbud og foreningslivet.

Leder af Træning og Rehabilitering Tina Bach Thomsen vil sammen med brobygger Kristine Damberg deltage på mødet kl. 13.15 og fortælle mere uddybende omkring Træning og Rehabiliterings organisering og arbejdsopgaver herunder status på vederlagsfri fysioterapi og præsentation af brobyggerfunktionen.

Retsgrundlag

Serviceloven

Sundhedsloven

Lov om Aktiv Beskæftigelse.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 16. november 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

151. Sundhedsaftalen 2024

Udskriv

Sagstema

Orientering og drøftelse af kommende sundhedsaftale 2024-2027.

Redegørelse

Den nuværende sundhedsaftale (se bilag 1) udløber ved udgangen af år 2023. Udarbejdelsen af en kommende sundhedsaftale, som skal erstatte den nuværende fra 2024-2027 er derfor igangsat. Tids- og procesplan kan ses i bilag 2.
Formålet med sundhedsaftalen er at skabe rammerne for det tværsektorielle samarbejde mellem sundhedsvæsenets parter i Nordjylland (Hospitaler, praksissektoren og kommuner) og godkendes af alle kommunalbestyrelser samt regionsrådet. Aftalen omfatter både psykiatri og somatik og sætter den politiske retning for hvad sundhedsvæsenet samlet set skal arbejde med de kommende år.

Den nuværende politiske vision er, at: ”Nordjyderne bliver sundere og oplever et sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen, der er til for dem.”

For at understøtte visionen blev der besluttet 5 politiske pejlemærker:

 1. Styrket samarbejde med fokus på kerneopgaver og sundhedstilbud tæt på borgerne.
 2. Bedre forløb og resultater med borgerne som aktive samarbejdspartner.
 3. Større lighed i sundhed.
 4. Øget mental sundhed og trivsel er grundlaget for gode leveår.
 5. Mindre rygning vil give flere raske leveår.

Der blev i år 2021 lavet en midtvejsevaluering (se bilag 3) som beskrev nuværende status på sundhedsaftalen. Midtvejsstatussen bærer præg af, at der har været Covid-19 pandemi og man derfor har oplevet store udfordringer med at arbejde med pejlemærkerne. Det bemærkes dog, at selvom udfordringerne har været der, så har de tværgående samarbejdsaftaler (se bilag 4) som er blevet indgået været med til at bidrage til løsningen af de pejlemærker, som blev indgået i 2019.

Baggrundsviden

Der blev i år 2021 udarbejdet både en sundhedsprofil (se bilag 5) og børnesundhedsprofil (se bilag 6), som giver et billede af hvordan sundhedstilstanden står til i Thisted Kommune. Begge undersøgelser er blevet præsenteret på Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalgsmødet i april 2022, resultaterne opsummeres kort i nedenstående. Udover sundhedsprofilerne som skitserer det brede billede af danskernes sundhed omhandler sundhedsaftalen også området med borgere, som ligger i den patientrettede del, disse borgere er eksempelvis kronikere, ældre medicinske patienter etc.

Børnesundhedsprofilen:

 • Den generelle trivsel ligger på højde med landsplan og vurderes som god.
 • Der er en stigende tendens til at elever i folkeskolen får mere og mere travlt - de vurderer selv at de har for meget at se til. Det er 2/3 af eleverne i 8. klasse som vurderer dette.
 • Fysisk aktivitet falder jo ældre eleverne bliver i folkeskolen og i 8. klasse er det 56 % af alle unge som dyrker sport.

Sundhedsprofilen:

 • Undersøgelsen viser, at 83,8 % af borgerne i Thisted Kommune vurderer deres helbred som fremragende, vældig godt eller godt. Dette er en stigning fra 2017, hvor andelen var 80,7 %.
 • Der er også sket et fald i andelen af rygere i Thisted Kommune. Fra 2013 til 2021 er andelen af daglige rygere faldet fra 18 % til 15,5 %. Tallene er dog højere end for gennemsnittet i Region Nordjylland.
 • Undersøgelsen viser, at der er nedadgående tendenser i udviklingen af den mentale sundhed. Der er sket en stigning fra 2017 i andelen af borgere, der har et dårligt mentalt helbred. Det gør sig gældende for 15,8 % af borgerne i Thisted Kommune, hvilket er en stigning på 4,7 procentpoint siden 2017. Derudover er der sket en stigning i andelen af borgere der føler sig ensomme, fra 8,3 % i 2017 til 12,1 % i 2021.

Borgere med kontakt til det kommunale sundhedsvæsen

Der er inden for de seneste par år udarbejdet forskellige rapporter for Thisted Kommune omkring kommunens udfordringer med blandt andet patienter. Nedenstående tal kommer fra PwC's analyse af social og sundhedsområdet og Rambøll's analyse ifm. helhedsplan for socialområdet år 2021.

 • Der er en stigning i ældre borgere som kræver større pleje herunder borgere med Demens (28% frem mod 2034), fysiske og psykiske udfordringer som ligeledes udskrives tidligere fra hospitalet. Derudover beskriver prognoser, at der frem mod 2034 er 68 % flere borgere over 80 år.
 • Andelen af unge med psykiske udfordringer herunder autisme, ADHD etc. stiger og heraf også en påvirkning fremadrettet. Andelen er vokset mellem 5 og 10 %.
 • Der er sket en stigning af kronikere (Diabetes, KOL, gigt etc.) på mellem 25-50 % igennem de seneste årti og heraf en større brug af træning og rehabilitering efterfølgende.

Proces

Første inddragelse af den politiske organisation sker ved sundhedspolitisk samling den 22. november 2022 hvor henholdsvis borgmesteren, formanden for Social- og seniorudvalget og formanden for Sundheds-, Kultur- og fritidsudvalget repræsenterer Thisted Kommune.
Det ønskes derfor at udvalgene drøfter hvilke visioner og målsætninger, som udvalgene gerne ser indarbejdet i den nye sundhedsaftale med baggrund i de udfordringer som der er og fremadrettet potentielt kan blive i Thisted Kommune. Der vil efterfølgende komme politiske drøftelse på tværs af udvalg med fokus på sundhed.

Der vil vi på udvalgsmødet være et oplæg til politisk drøftelse. Martin Kondrup Knudsen mfl. deltager på mødet ca. kl. 13.35.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 15. november 2022

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 16. november 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at der drøftes visioner og målsætninger til den kommende sundhedsaftale for 2024 - 2027.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 15. november 2022, pkt. 178:

Drøftet. Social- og Seniorudvalget oplever at pejlemærkerne fortsat er relevante. Udvalget opfordrer til et øget fokus på børn og unges trivsel, mere lighed i sundhed, effektiv udnyttelse af faguddannet personale mellem sektorer. Endelig ønskes et stærkere samarbejde mellem sektorer ift. forebyggelsesdagsordenen.

Beslutning

Drøftet.

Pejlemærkerne fra nuværende Sundhedsaftale er fortsat relevante, men der ønskes et mere forpligtigende samarbejde, der sikrer flere konkrete tværgående indsatser. Dette gælder ift. alle pejlemærker med særlig opmærksomhed på større lighed i sundhed. Udvalget ønsker særligt mere fokus på evidens ift. udslagsgivende faktorer ift. børn og unges mistrivsel, og indsatser der arbejder op i mod det.

Endelig oplever Udvalget ensomhed, som en særlig udfordring - i alle aldre.

Til toppen

152. Drøftelse af ForeningsSFO

Udskriv

Sagstema

Drøftelse af ForeningsSFO

Redegørelse

Tilbuddet foreningsSFO, er et tilbud til børn som har eftermiddagsmodulet på folkeskoler i Thisted Kommune. Her har de over en periode mulighed for at gå til sport, sang eller andet i SFO tiden, hvor folkeoplysende foreninger stiller ledere og instruktører til rådighed for at vise foreningens aktivitet frem.


ForeningsSFO blev oprindelig startet i Børne- og Familieudvalget og udspringer af en projektansøgning fra 2014, hvor Thisted Kommune ansøgte om at blive breddeidrætskommune via kulturministeriet med projektet idræt på kanten, som skulle være foregangseksempel med idræt og aktiviteter for små og mellemstore kommuner.

Thisted Kommune blev tildelt titlen som breddeidrætskommune og foreningsSFO blev
opstartet og har været i drift lige siden.

Formålet med ForeningSFO er at give børn lige vilkår for at deltage i foreningsaktiviteter og fremme kendskabet til forskellige aktiviteter således at børnene har mulighed for at vælge fritidsaktivitet på et oplyst grundlag og dermed muligvis forhindre frafald omkring 12 års alderen.

ForeningsSFO står på 3 ben, Foreningerne, SFO'erne og fritidsafdelingen i Thisted Kommune og der indgås en aftale mellem de respektive parter (se partnerskabsaftalen, bilag 1), for at skabe en klar ramme og forventningsafstemning til hvad alle skal bidrage med.

Udover at foreningerne viser aktiviteterne frem, er det pædagogiske personale tilstede hvilket gør de har tid til at observere på børnene i en anden kontekst end normal i og med aktiviteten er styret af foreningerne.

ForeningsSFO er båret af SFO'erne, det vil sige de er tovholder på at tilbyde foreningsSFO og holder kontakten med de respektive foreninger. Fritidsafdelingen understøtter ved behov og hvis der sker udskiftning i regi af personale i SFO'erne og der er fortsat et væsentligt behov for støtte til at genoptage eller videreføre tilbuddene.

ForeningsSFO er bredt forankret i hele kommunen og langt størsteparten af SFO'erne er en del af konceptet.
2 gange årligt udsendes et katalog omkring aktiviteter, som børn kan tilmelde sig efter dialog med forældrene. Tilbuddet er gratis og betales af fritidsafdelingen igennem medlemstilskud og undervisningsafdelingen i Børn og familie. Dermed får alle børn lige muligheder for at dyrke aktiviteter og have tilknytning til en eller flere foreninger.

Tilbuddet er også blevet udvidet til Dagtilbudsområdet. Det startede op umiddelbart inden COVID pandemien, hvilket har betydet, at der har været udfordringer i forbindelse med opstarten og forankringen på Dagtilbud. Tilbuddet på dagtilbud understøttes ikke økonomisk på samme måde som foreningsSFO, idet de enkelte institutioner selv afholder 2/3 af økonomien og 1/3 finansieres af fritid, hvorimod undervisningsafdelingen finansierer foreningsSFO på skoleområdet med 2/3 og 1/3 fra fritidsafdelingen.

Opsamling

Pga. Corona har der de seneste par år ikke været indsamlet statistik, da enten foreninger, skoler, klasser har haft restriktioner eller været nedlukket, hvilket har gjort det udfordrende at give et billede af brugen.

For 2. halvår 2022 har der samlet set været 545 elever tilknyttet til foreningsSFO for hele Thisted Kommune. Der tilbydes på nuværende tidspunkt mange forskellige tilbud alt efter hvor i kommunen man bor. Der tilbydes eksempelvis gymnastik, hip hop, svømning, skydning, kor, gun games. Folder med tilbud fra skolerne i Thisted kan ses i bilag 2.

I nedenstående oversigt kan skole, aktivitet, forening og antal deltagere ses for efterår 2022.

Der er tidligere lavet evaluering af konceptet i april 2017, som en del af evalueringen af "idræt på kanten" samt en forældretilfredsundersøgelse fra 2015. Evalueringerne kan ses i bilag 3 og 4.

På mødet vil Sundhed, Kultur og Fritid holde et oplæg til politisk drøftelse.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomiske konsekvenser

Nedenstående oversigt viser tidligere årsforbrug af forenings SFO

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 16. november 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

 1. Orienteringen tages til efterretning.
 2. Drøfter mulige retninger og udvidelser for ForeningsSFO.

Beslutning

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Drøftet. Sundhed-, Kultur- og Fritidsudvalget bakker meget op om tiltaget og de resultater, der opnås. Udvalget ønsker fokus på, hvordan vi får flere skoler og børnehaver ind i ordningen, ligesom det kan drøftes om tilbuddene kan ses bredere end i dag eksempelvis ift. kulturtilbud.

Til toppen

153. Budgetopfølgning pr. 30. september 2022

Udskriv

Sagstema

Budgetopfølgning pr. 30. september 2022.

Redegørelse

I forhold til det korrigerede budget forventes der et merforbrug på 26,5 mio. kr.

Jævnfør sagens bilag er det især Børne- og Familieudvalget, som stikker af med et forventet merforbrug på 26,8 mio. kr. Mere specifikt (aktivitetsområdemæssigt) er det 'Børn og familieområdet' med 19,5 mio. kr. og ’Skoler og uddannelse' med 13,1 mio. kr. Social- og Seniorudvalget, som tidligere var meget udfordret, kommer samlet ud med et forventet merforbrug på 1,0 mio. kr. Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget forventer modsat et mindreforbrug på 5,4 mio. kr., hvilket primært skyldes mindreforbrug (driftsoverskud) på 'Forsyningsområdet'.

Som følge af midtvejsreguleringen (nye opgaver, kompensation som følge af stigende priser mv.) forventes det, at Thisted Kommunes serviceramme bliver hævet med 25-30 mio. kr. I forhold til denne korrigerede serviceramme forventes der en overskridelse på ca. 27 mio. kr.

På anlægsområdet forventes der i forhold til det korrigerede nettobudget et nettoforbrug på 215,1 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 116. Merforbruget skyldes primært udskudte indtægter på over 100 mio. kr.

Der forventes en overskridelse af anlægsrammen, som er det oprindelige bruttoanlægsbudget ekskl. forsyning og ældreboliger på 12,4 mio. kr., svarende til et bruttoforbrug på 203,7 mio. kr.

Af sagens bilag fremgår en mere detaljeret gennemgang af såvel drift, anlæg som finansielle poster.

Retsgrundlag

Styrelsesloven samt Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Eventuelle merforbrug på såvel service- som anlægsramme kan udløse en økonomisk sanktion af op til samme størrelse som merforbrugene. Den konkrete størrelse afhænger af såvel landets øvrige 97 kommuner som statens villighed til at udøve sanktionerne. Sanktioner på servicerammen er skrevet ind i budgetloven, hvorimod regeringen skal søge tilslutning i Folketinget, hvis den vil sanktionere kommunerne for at overskride anlægsrammen.

Budgetopfølgningen viser et kassetræk på 123,7 mio. kr., hvilket er næsten 100 mio. kr. mere end kassetrækket i det oprindelige budget på 25,2 mio. kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 10. november 2022

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. november 2022

Børne- og Familieudvalget den 15. november 2022

Social- og Seniorudvalget den 15. november 2022

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 16. november 2022

Arbejdsmarkedsudvalget den 16. november 2022

Økonomiudvalget den 24. november 2022

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2022

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at budgetopfølgningen godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 10. november 2022, pkt. 1:

Direktionen indstiller, at der gives en tillægsbevilling på 26,8 mio. kr. svarende til det forventede merforbrug på Børne- og Familieudvalgets område.

Der indføres generelt indkøbsstop efter de beskrevne retningslinjer resten af 2022.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 14. november 2022, pkt. 125:

Direktionens indstilling indstilles til godkendelse, idet udvalget har fuld fokus på budgetoverholdelse i 2023.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 14. november 2022, pkt. 242:

Indstilles til godkendelse i forhold til Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 14. november 2022:

Kristian Tilsted

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 15. november 2022, pkt. 192:

Indstilles til godkendelse ift. Social- og Seniorudvalget.

Beslutning

Indstilles til godkendelse ift. Sundhed-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Til toppen

154. Beslutning om Studietur 2023

Udskriv

Sagstema

Beslutning om studietur for Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget og drøftelse af temaer herfor.

Redegørelse

I maj 2022 var Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget på 12/12-seminar. Formålet med seminaret var at få et større kendskab til det nye udvalgsområde samt at drøfte den politiske retning for denne periode.

Følgende temaer var genstand for drøftelse:

 • Sundhed på dagsordnen, herunder tværfaglig og tværgående opgaveløsning med fokus på tidlige indsatser
 • Fokus på kommunens unge, særligt set i forhold til sundhed, kultur og fritid
 • Sunde fællesskaber, herunder fokus på flere forskellige aktiviteter i hallerne
 • Ny tildelingsmodel for kulturmidlerne, herunder mere gennemsigtighed og større strategisk fokus
 • Udvikling af fremtidens bibliotek, herunder bogbus.

Ovenstående tager afsæt i det samlede udfordringsbillede, hvilket også blev præsenteret på 12/12-seminaet. Udfordringsbilledet kalder blandt andet på flere sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, der både rammer målgruppespecifikt og indrammer det gode hverdagsliv i Thy hele livet.

Efterfølgende er de tre nye, tværgående politikker vedtaget. De tre politikker sætter retning for udvikling, prioritering og udførelse af opgaver i alle kommunens afdelinger og institutioner. De tre tværgående politikker består af brede, tværgående mål, der skaber nye muligheder for konkrete og dynamiske strategier og udvalgsarbejde.

I år 2023 igangsættes et tværgående strategiarbejde. For at kvalificere det kommende strategiarbejde skal Sundhed-, Kultur- og Fritidsudvalget drøfte om der ønskes en studietur, der kan give inspiration til det kommende arbejde.

I forlængelse af drøftelserne på 12/12-seminaret og med afsæt i de tre nye politikker vurderer Social, Sundhed og Kultur at følgende temaer kan indgå i den kommende studietur:

 • Nytænkning af borgerinddragelse, partnerskaber og tværfaglighed.
 • Sundhedsfremme og forebyggelse med fokus på det gode hverdagsliv – uanset forudsætninger
 • Inspiration til at skabe samlingssteder (medborgerhus-tanken), der giver synergier mellem sundheds-, kultur- og fritidsområdet.
 • Rekruttering og uddannelse af frivillige, der kan løfte brobyggende aktiviteter for særlige målgrupper med henblik på at skabe bedre sammenhænge mellem kommune, civilsamfund, foreninger og andre aktører.
 • Naturen som afsæt for aktiviteter og fællesskaber i det gode hverdagsliv.

Det foreslås, at udvalget udvælger 2-3 tematikker, som skal være omdrejningspunktet for studieturen. Derudover ønskes det, at udvalget træffer beslutning om, hvorvidt der er ønske om en endags eller todages tur.

Forslag til program vil blive sendt til politisk behandling i starten af år 2023.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomiske konsekvenser

Økonomiske konsekvenser vil fremgå sammen med det konkrete program for en eventuel studietur.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 16. november 2022.

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

 1. Der planlægges en studietur for Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget i år 2023.
 2. Det drøftes hvilke temaer, der ønskes belyst på en studietur og varigheden heraf.

Beslutning

Udvalget ønsker en studietur over 2-3 dage. Emner kunne koncentreres om indsatser overfor ensomme unge, fremsynede sundhedshuse eksempelvis hvor idræt og sundhed spiller sammen, bredde vs. eliteidræt, data og styring på kulturområdet, kultur som drivkraft for mental trivsel og forebyggelse af børn og unges mistrivsel. Programmet skal rumme tid til faglig refleksion og dermed ikke være for tætpakket.

Der bør skeles efter april-maj 2023.

Til toppen

155. Vederlagsfri tandpleje for 18 - 21-årige

Udskriv

Sagstema

Social, Sundhed og Kultur orienterer om ny lov omkring vederlagsfri tandpleje for 18 - 21-årige.

Redegørelse

I marts 2022 blev udvalget orienteret om tandplejen og målgrupper inkl. fordeling af borgere mellem private tandlæger og kommunal tandpleje.

Regeringen har besluttet med finanslovsaftalen for 2022, at der indføres vederlagsfri tandpleje for 18-21-årige via den kommunale børne- og ungdomstandpleje den 1. juli 2022. Aftalen har blandt andet til formål at sikre, at den gode tandsundhed blandt børn og unge fortsætter ind i voksenlivet. Det følger af aftalen, at ordningen implementeres gradvist over en årrække, så børne- og ungdomstandplejen udvides med én årgang om året. Det betyder, at unge, der fylder 18 år i 2022, er den første årgang, som efter lovens ikrafttrædelse den 1. juli 2022, omfattes af tilbuddet om vederlagsfri tandpleje frem til det fyldte 22. år. Ordningen er fuldt implementeret i 2025. Dette betyder, at den kommunale tandpleje løbende skal håndtere flere borgere.

Den ny aftale betyder, at den ny målgruppe indlemmes løbende i den kommunale tandpleje. Da en del af den nye målgruppe for den kommunale tandpleje dækkes af privatpraktiserende tandlæger, har der været drøftelse om interesse for at indgå en fastprisaftale for 18-21 årige. Denne er blevet afvist af de privat praktiserende tandlæger ved et dialogmøde den 27. oktober 2022. Således bliver afregningen med private tandlæger efter Børne- og ungdomstandplejens (BUT) overenskomststakster for de 18-21-årige.

Da der på nuværende tidspunkt ikke er klarhed over hvor mange fra den nye målgruppe som overgår til privatpraktiserende tandlæger foreligger der usikkerhed omkring budgettet for tandplejen, da midler fra Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT midler) ikke nødvendigvis dækker udgifterne fremadrettet.
Ligeledes afventer Social, Sundhed og Kultur den kommende lovvejledning på området.

Retsgrundlag

Sundhedsloven
Bekendtgørelsen om tandpleje

Økonomiske konsekvenser

Den økonomiske dækning fra Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT midler) af målgruppen 18-21-årige udgør 1200 kr./årligt pr. borger.


Anlæg

Der er i år 2025 afsat midler til ombygning af den kommunale tandpleje på 5.600.000 kr.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

I forbindelse med udvidelsen af tandplejens udvidelse af målgruppe er der ansøgt om puljemidler fra Sundhedsministeriets "Pulje til udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje". Puljen har til formål at understøtte, at kommunerne har rammerne til at kunne håndtere den gradvise udvidelse af målgruppen herunder midler til renovering af tandplejens faciliteter og udstyr. Der ansøges om i alt 3.064.480 kr. som skal understøtte de i forvejen afsatte midler i 2025. Midler skal understøtte udvidelse af nyt behandlerrum samt udstyr primært henvendt til udvidelsen af målgruppen for 18-21-årig.
Der er fokus på at skabe et sammenhængende tilbud til dem som i forvejen er tilknyttet den kommunale tandpleje samt kunne lade dem fortsætte i de kendte trygge rammer.

Borgerne får tilbudt tandpleje som loven kræver.

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 16. november 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

156. Godkendelse af budget 2023 for Museum Thy

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af budget 2023 for Museum Thy.

Redegørelse

I henhold til bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Slots- og Kulturministeriet skal Thisted Kommune, som tilsynsmyndighed for Museum Thy, godkende budgettet.

Budgettet skal senest to måneder inden budgetårets start indsendes til godkendelse hos tilsynsmyndigheden. Efterfølgende sendes budgettet til Kulturministeriet.

Bemærkninger til budget 2023
Sundhed, Kultur og Fritid har gennemgået Museum Thys budget for år 2023, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

De samlede udgifter for år 2023 er budgetteret til 20.257.000 kr., hvilket er ca. 1,7 mio. mere end i 2022. Overordnet svarer budgettet til sidste års aktiviteter. Budgetforøgelserne skyldes mindre opjusteringer af udgifter forbundet med personale, konservering, udstillinger og undersøgelser efter kapitel 8.


Der er budgetteret med et underskud på 410.000 kr. i år 2023. Museum Thy oplyser, at budgettet er lavet ud fra de oplysninger, der på nuværende tidspunkt er kendte, samt at der er en opmærksomhed på likviditet, udgifter og indtægter.

Retsgrundlag

Retsgrundlag

Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagelse af driftstilskud fra Kulturministeriet § 8.

Økonomiske konsekvenser

Thisted Kommune har afsat 6.437.325,26 kr. til Museum Thy i år 2023.

Jævnfør budgetgodkendelsen af 10. november 2021, budgetterede Thisted Kommune i år 2022 med et tilskud på 6.088.850 kr.

Baggrunden for det forøgede tilskud er, at der i år har været pris- og lønreguleringer.

Se budgettet i Bilag 1 - Budget 2023.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 16. november 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at budgettet for Museum Thy 2023 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

157. Godkendelse af budget 2023 for Spillestedet Thy

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af budget for år 2023 for Spillestedet Thy.

Redegørelse

Budgettet for år 2023 for Spillestedet Thy er gennemgået af Sundhed, Kultur og Fritid og har ikke givet anledning til bemærkninger. Budgettet for år 2023 er vedhæftet som bilag 1.

Der er fremsendt et balanceret budget med en indtægt på 2.950.000 kr. og udgifter på 2.950.000 kr. i 2023. Budgettet er i overensstemmelse med den i rammeaftalen indskrevne finansieringsoversigt. Rammeaftalen kan ses i bilag 2 og indeholder følgende to opgaveområder:

 • De regionale spillesteders koncertvirksomhed bidrager til at formidle og præsentere regional, national og international rytmisk musik af høj kunstnerisk kvalitet samt at holde prioriteret fokus på udvikling og nytænkning. De regionale spillesteder udfordrer både kunstnere og publikum, og de sætter musikken og den musikalske oplevelse i centrum.
 • Regionale spillesteder bidrager til at udvikle kvalitet, mangfoldighed og nyskabelse i musiklivet, herunder udvikling og formidling af talent, vækstlag og smalle genrer. I henhold til Kulturministerens Musikhandlingsplan 2019-2022 skal de regionale spillesteder de første to år af udpegningsperioden gøre en ekstra indsats for at fremme talent og vækstlag.

Retsgrundlag

Budgettet skal være godkendt af den offentlige hovedtilskudsyder ifølge bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Økonomiske konsekvenser

Af ændringer i budgettet i forhold til budgettet for år 2022 kan nævnes:

 • Der budgetteres med en øget egenindtægt på 50.000 kr.
 • Udgifter til løst ansatte opjusteres med 53.000 kr.
 • Udgifter til lokaler reduceres med 50.000 kr.
 • Øvrige spillestedsrelaterede udgifter opjusteres med 100.000 kr.


Spillestedet Thy oplyser, at ovenstående skal ses i lyset af, at der i år 2023 forventes et større og dyrere udbud af de bedst sælgende artister. Efter tre år, med kun delvise indtjeninger grundet nedlukning, forventes det, at bookingbureauer skal hente det tabte, samtidig med at bureauer selv oplever de ekstraordinære meromkostninger til forbrug/drift af lokaler, og især produktionsudgifter til transport, færger, leje af bil og lastvogne, brændstof og hoteller, som gør artisternes turvirksomhed betragteligt mere omkostningstunge. Der er vedlagt et bilag som uddyber budgettet yderligere (bilag 3).


I aftaleperioden 2021-2024 yder Thisted Kommune et tilskud på 1 mio. kr.

Tidligere års regnskab viser i år 2020 et overskud på 368.708 kr. og i år 2021 et overskud på 185.399 kr.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 16. november 2022

Indstilling

Social,- Sundhed og Fritid indstiller, at budgettet for år 2023 for Spillestedet Thy godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

158. Hanstholm Rotary ansøger om underskudsgaranti til Hanstholm Nytårskoncert

Udskriv

Sagstema

Hanstholm Rotary søger om underskudsgaranti på 20.000 kr. til Hanstholm Nytårskoncert i 2023 med Orkester Midtvest.

Redegørelse

De sidste 20 år har Hanstholm Borgerforening, Hanstholm Rotary og Hanstholm Tennisklub sammen arrangeret Hanstholm Nytårskoncert. Der har de sidste mange år været 400-500 koncertgæster. Nytårskoncerten er en årlig kulturbegivenhed i Hanstholm. Koncerten er forankret i området og har en stabil tilskuerkreds.

Koncerten blev, pga. corona pandemien, aflyst i både år 2021 og 2022. I år 2023 skal koncerten finde sted den 28. januar med orkesterchef Anna Jalving, dirigent Ole Faursch og solisterne Kaya Brüel og Søren Dahl. Kaya Brüel, der både er jazz- og popsanger, har mere end 10 soloalbums bag sig, og vil til koncerten synge danske klassikere. Det musikalske bagtæppe leveres af Orkester MidtVest. Søren Dahl, der oprindeligt er fra Thisted og uddannet pianist, er aftenens konferencier og guider, med viden og humor, publikummet gennem koncerten.

I projektbeskrivelsen (bilag 1) og pressemeddelelsen (bilag 2) beskrives det kommende arrangement yderligere. I bilag 3 ses både budget og finansieringsplan.

Social, Sundhed og Kultur vurderer, at Hanstholm Rotary og de samarbejdende foreninger har formået at etablere et bæredygtigt arrangement af god kvalitet, der kommer en stor gruppe borgere i Hanstholm og omegn til gavn. Thisted Kommune har tidligere bevilget underskudsgaranti, der endnu ikke har været benyttet.

På denne baggrund anbefaler Social, Sundhed og Kultur, at koncerten fortsat støttes med en underskudsgaranti.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Thisted Kommune ansøges om en underskudsgaranti på 20.000 kr. for 2023. De budgetterede udgifter er på ca. 115.000 kr., som forventes dækket primært af billetindtægter på 100.000 kr. samt mindre sponsorater (bilag 3).

Koncerten er i en årrække blevet bevilget en underskudsgaranti fra Thisted kommune. Garantien er ikke kommet til udbetaling i 2020 i lighed med tidligere år. I 2021 og 2022 måtte koncerten aflyses pga. Covid-19.

Bilag 4 viser, at der ved afholdelsen af koncerten i 2020 var et overskud på 12.145 kr. og at Hanstholm Nytårskoncert har 51.337 kr. på en konto i Sparekassen Thy. Der er ikke noget regnskab for 2021 og 2022 grundet koncertens aflysning.

Ved eventuel udbetaling anvises underskudsgarantien på op til 20.000 kr. fra De frie kulturmidler.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Bilag

 • Bilag 1: Projektbeskrivelse (kontrakt)
 • Bilag 2: Pressemeddelelsen
 • Bilag 3: Budget og finansieringsplan
 • Bilag 4: Regnskab 2020
 • Bilag 5: Hanstholm Rotary vedtægter

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 16. november 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at der gives en underskudsgaranti på op til 20.000 kr. til afvikling af Hanstholm Nytårskoncert 2023 og at underskudsgarantien gives under forudsætning af, at udgifter ikke væsentligt afviger fra budgettet.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

159. Status på KulturKANten 2022

Udskriv

Sagstema

Orientering om den nordjyske kulturaftale, KulturKANten

Redegørelse

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget blev på udvalgsmødet den 12. januar 2022 orienteret om Region Nordjyllands kulturaftale, kulturKANten.
Samarbejdets formål er:

 • At styrke samarbejdet kommuner imellem
 • At styrke samarbejdet mellem kommuner og stat
 • At fastholde og udbygge den kulturpolitiske dialog og værdidebat mellem stat og kommuner
 • At give større dispositionsfrihed på det kommunale niveau og sætte fokus på overordnede mål og resultater
 • At sikre en bedre ressourceudnyttelse gennem kulturregional koordinering og arbejdsdeling
 • At fremme og videreudvikle de kulturelle institutioner, produktionsmiljøer og aktiviteter i kulturregionen med vægt på kvalitet
 • At opsamle og videregive særlig viden og erfaringer på kulturområdet til gavn for det samlede kulturliv i hele landet


Dette opnås via følgende indsatsområder:

 • At lære at være
 • Sund med kultur
 • Nordjyske fortællinger

KulturKANtens sekretariat oplyser i bilag 2 – Status på indsatsområder, at der er en overordnet retning på indfrielsen af formål og resultatmål på alle indsatsområder. Da størstedelen af projekterne under indsatsområderne er nyopstartede, er det dog ikke på nuværende tidspunkt muligt at evaluere på samarbejdets konkrete effekter.


Ny visuel identitet
I december 2022 fremlægger kommunikationsbureauet Clienti en ny kommunikationsstrategi, som skal styrke kulturKANtens kernefortælling og skabe større synlighed via en ny visuel identitet. Kernefortællingen samt illustrationer af stemningen i den nye identitet blev fremlagt for den administrative styregruppe d. 12. oktober 2022. Gruppen vil blive præsenteret for et udkast til en nye hjemmeside i december 2022. Den brede lancering af kommunikationsmaterialet forventes at ske i første halvdel af 2023.

Retsgrundlag

Kulturregionen får statstilskud ifølge Lovbekendtgørelse nr. 728 af 7. juni 2007 om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner m.v. og om regionernes opgaver på kulturområdet, Lovbekendtgørelse nr. 563 af 24. juni 2005 om ændring af en række love på kulturområdet (udmøntning af kommunalreformen på kulturområdet), Lovbekendtgørelse nr. 1532 af 19. december 2017 om udlodning af overskud og udbytte til lotteri §16 samt kulturaftalen for perioden 2021-2024.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede finansiering af Nordjyllands kulturaftale er baseret på følgende 2020-tal, jævnfør bilag 2:

Indtægter

2021

2022

2023

2024

Samlet

Kommuner (589.000 indbyggere og 3 kr.)

1.767.000

1.767.000

1.767.000

1.767.000

7.068.000

Region Nordjylland (fast årligt beløb)

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

6.000.000

Kommunernes administrationsbidrag

75.000

75.000

75.000

75.000

300.000

Kulturministeriet Indsatsområder

2.300.000

2.300.000

2.300.000

2.300.000

9.200.000

Amtslige midler: BMMK

1.080.344

1.080.344

1.080.344

1.080.344

4.321.376

Amtslige midler: biografordninger

456.599

456.599

456.599

456.599

1.826.396

Samlede indtægter i alt

7.178.943

7.178.943

7.178.943

7.178.943

28.715.

Modellen viser følgende:

 • Kommuner lægger årligt 3 kr. pr. borger + et administrationsgebyr (som afhænger af kommunens størrelse).
 • Staten tilfører 2.3 mio. kr. +
  1.08 mio. kr. årligt, der kommer fra tidligere amtslige midler, som er øremærket UMMK og BMMK.
 • Region Nordjylland støtter med 1,5 mio. kr. årligt.


Finansieringen bevirker, at Thisted Kommune, via KulturKANten, har mulighed for at styrke lokale aktørers adgang til kulturmidler. Forventningen er dermed, at aftalen kan bidrage til at fremme synergierne mellem Sundhed, Kultur og Fritid – bl.a. i kraft af, at foreninger kan søge om puljemidler til udviklingsarbejde, der forløser tværgående potentialer.


De kommunale udgifter i aftalen afholdes indenfor kommunernes egne budgetter. Thisted Kommunes andel udgør ca. 135.000 kr i 2023.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 16. november 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

160. Orientering om Limfjordsteatrets sæson 2021-2022 samt budget for 2022-2023

Udskriv

Sagstema

Orientering om Limfjordsteatrets årsregnskab for 2021-2022 samt budget og aktivitetsplan for 2022-2023

Redegørelse

I henhold til egnsteateraftalen skal årsregnskab samt budget- og aktivitetsplan for kommende budgetår fremsendes til orientering i Thisted Kommune. Limfjordsteatrets årsrapport inkl. ledelsesberetning for 2021-2022 er vedhæftet som bilag 1. Revisionsprotokol er vedhæftet som bilag 2. Aktivitetsplan for sæsonen 2022-2023 fremgår af bilag 3, og budget for 2022-2023 ses i bilag 4. I bilag 5 findes referat af bestyrelsesmøde den 9. september 2021.

Regnskab og resultatopgørelse for 2021-2022

Limfjordsteatrets ledelse beretter om en rekordhøj omsætning på 16,2 mio. kr. i regnskabsåret 2021-2022. Egenindtægter i form af billetsalg, ydelser og partnerskaber udgør 4,9 mio. kr. Til sammenligning lå egenindtægterne på 2 mio. kr. i sæson 2020-2021. Det øgede indtægtsniveau skal ses i lyset af en væsentligt forøget aktivitetsportefølje.

Jævnfør årsrapporten viser 2021-2022 et resultat på 278.768 kr., samlede aktiver på 7.102.728 kr. og en egenkapital pr. 30. juni 2022 på 864.977 kr.

I årsrapporten fremgår det, at der i den kommende sæson 2022-2023 vil være fokus på at hæve egenkapitalen yderligere for at sikre Limfjordsteatrets likviditet. En driftsmæssig forsvarlig egenkapital anslås af ledelsen til at være i størrelsesordenen 1,2 - 1,5 mio. kr.

Covid19-hjælpepakker

Siden foråret 2020 har Limfjordsteatret modtaget tilskud fra diverse Covid19-hjælpepakker på kr. 2.293.848 fordelt på 6 forskellige bevillinger. Af disse er kun én afsluttet og godkendt. De sidste fem er afrapporteret, men stadig ikke færdigbehandlet i Slots- og Kulturstyrelsen. På den baggrund er der som værn mod eventuelle tilbagebetalingskrav hensat 10% svarende til kr. 229.385 til kommende sæson.


Bemærkninger til årsregnskabet 2021-2022
Hverken det uanmeldte beholdningseftersyn, resultatopgørelsen, periodeafgrænsningsposter eller gennemgangen af juridisk-kritiske forhold har givet anledning til bemærkninger fra revisor, jævnfør bilag 2.

Af revisionen fremgår det dog, at flere personer i bogholderiet kan fortage betalinger uden en anden persons godkendelse. Procedurerne beskrives som uhensigtsmæssige og som en væsentlig svaghed i den interne kontrol. Revisor foreslår i den forbindelse, at der indføres periodiske kontroller. Dette blev også foreslået ved gennemgangen af regnskabet 2020-2021, men er ikke blevet imødekommet i relation til regnskabsperioden 2021-2022. Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet den 9. september 2021 vedtaget en instruks, der skal afhjælpe ovenstående, jævnfør bilag 5.

Sundhed, Kultur og fritid har gennemgået regnskabet for sæsonen 2021-2022 og bemærker, at der er vedtaget en instruks vedr. kontrol af indkøb og udgifter.

Gennemgang af aktiviteter i sæson 2021-2022

I 2021-2022 har Limfjordsteatret for første gang gennemført en hel sæson som egnsteater i Thisted Kommune.
Følgende aktiviteter har været afholdt i sæson 2021-2022 på Limfjordsteatrets afdelinger i Thisted og på Mors:

4 voksenforestillinger:

 • ”Manden med de gyldne kugler” stationært
 • ”Noget om Antihelte” stationært og på turne
 • ”Træt lever og tungt hjerte” stationært og på turne.
 • ”Livets små mirakler” (co-produktion) stationært (turneen noteres hos co-producenten)

2 ungdomsforestillinger:

 • ”Drømmeafdelingen” – Stationært
 • ”Smell like Teenspirit” – Stationært og på turne

4 børneforestillinger:

 • For de 5-12 årige: ”Refugi”/”Home” (co-produktion) turne i Danmark.
 • For de 8-12 årige: ”morfarMORFARmorfar” stationært og på turné.
 • For de 3-4 årige: ”Forvandling” stationært og på turné.
 • For de 7-12 årige: ”Vild” stationært og på festivaler.

I alt har Limfjordsteatret opført 226 professionelle teaterforestillinger i sæsonen.

De gennemførte forestillinger fordeler sig således:

166 egne forestillinger (Voksen- og børneforestillinger stationært og på turné)

60 gæstespil (Voksen- og børneforestillinger stationært)

Forestillingerne er blevet set af 17.591 publikummer (aflyste forestillinger grundet Covid-19, havde givet et anslået mersalg på 1.160 billetter.)

Teatret solgte i sæsonen 165 årskort, der i gennemsnit blev brugt 9,0 gange i løbet af sæsonen. Til sammenligning blev der i sæsonen 2020-2021 solgt 141 årskort, der i gennemsnit blev brugt 7,9 gange.

Budget- og aktivitetsplan 2022-2023

Limfjordsteatrets årsværk opgøres i 2022-2023 til 19,0 årsværk i hele organisationen, hvoraf personaleressourcer i Thy anslås til 8,3 årsværk for sæsonen.

Jævnfør bilag 4 forventer Limfjordsteatret at øge sine indtægter via tilskud til nye projekter. Budgettet viser også, at der i sæson 2022-2023 er fokus på at beskæftige faste medarbejdere fremfor eksterne partnere.

Sundhed, Kultur og Fritid har gennemgået budget- og aktivitetsplanen for sæsonen 2022-2023, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Retsgrundlag

Reglerne for egnsteatret findes i kapitel 7 i Lov om scenekunst LBK nr. 246 af 18/03/2020 og egnsteaterbekendtgørelsen BEK nr. 1099 af 26.10.2019.

Økonomiske konsekvenser

Jævnfør bilag 4 udgør det totale budget for 2022-2023 16.418.150 kr.
Heraf udgør tilskud fra Thisted Kommune, Morsø Kommune og Staten 11.690.260 kr.
Thisted Kommune yder ifølge rammeaftalen følgende tilskud til Limfjordsteatret:

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. CØL oplyser supplerende, at iflg egnsteateraftalen yder Thisted Kommune et driftstilskud til Limfjordsteatret på 3.468.000 kr. i 2022. Med en refusion på 36,9 % udgør statens refusion 1.281.991 kr. i 2022. For 2023 udgør Thisted Kommunes driftstilskud 3.434.000 kr. Slots- og Kulturstyrelsen melder refusionsprocenten ud i januar 2023.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 16. november 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

 1. Limfjordsteatrets årsregnskab for 2021-2022 tages til efterretning med bemærkning om indførelse af periodiske kontroller af udgifter
 2. Limfjordsteatrets budget og aktivitetsplan for 2022-2023 tages til efterretning

Beslutning

Ad 1 - 2. Taget til efterretning.

Til toppen

161. Anlægsbevilling - Køb af bogbus

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb til køb af bogbus

Redegørelse

Thisted Kommunes nuværende bogbus er fra 1995 og levetiden forventes at være kort.
På Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalgsmødet den 10. juni 2020 blev retænkning af bibliotekets bogbus drøftet.

Ønsker til en kommende bogbus var bl.a.:

 • Gode adgangsforhold
 • Brugervenlig indretning
 • Fleksibelt inventar
 • Gode arbejdsforhold
 • Et genkendeligt og multifunktionelt design


Det blev besluttet, at der skulle arbejdes videre med indkøbet af en lastbil med fokus på tværfaglig formidling, men der blev ikke fundet finansiering til denne model.
Sundhed, Kultur og Fritid har nu fået mulighed for at investere i en brugt bus, der har kørt som bogbus i Esbjerg Kommune. Bussen er fra år 2011 og har kørt 136.000 km. Den faglige vurdering er, at bussen imødekommer de fremhævede ønsker.

Den nye bogbus minder om den nuværende bogbus, men er i bedre stand.

Derudover vurderes det, at bogbussen har gode adgangsforhold med handicaprampe, hvilket mangler i den eksisterende bogbus. Der er ovenlysvinduer, som er med til at skabe et mere lyst miljø og bussen har et åbent rum, som er indrettet med børne- og legeområde i den bagerste del.

Det store, åbne rum giver god plads til udlånsfaciliteter og kan omdannes til andre formål. Den brugervenlige indretning og store fleksibilitet understøttes af en udendørs markise, der giver mulighed for at udvide med udendørs aktiviteter foran bussen.

Den tekniske vurdering er, at bussen er velholdt og har en levetid på 10-15 år.
Grundet installation af partikelfilter vurderes det, at bussen har et lavere CO2-aftryk end den eksisterende bogbus.

Billeder af bussen kan ses i bilag 1+2.

På investeringsoversigten i budget 2023-2026 er der på XA-1070 Køb af bogbus i 2023 afsat et rådighedsbeløb på 250.000 kr. og dette beløb søges frigivet.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Bekendtgørelse af lov om biblioteksvirksomhed.

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til indkøb af ny bogbus er 250.000 kr.

Der søges om en anlægsbevilling på 250.000 kr. til indkøb af ny bogbus.

Beløbet kan finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten i budget 2023 - XA-1070 Køb af bogbus.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej.

Påvirkning renter og afdrag:

Nej.

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen.

Afledte driftsudgifter:

Ikke opgjort.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ikke opgjort.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 16. november 2022

Økonomiudvalget den 24. november 2022

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2022

Indstilling

Sundhed, Kultur og Fritid indstiller, at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 250.000 kr. til indkøb af bogbus finansieret af rådighedsbeløbet XA-1070 Køb af bogbus.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

162. Energiudfordringer for foreninger og ansøgning om ekstraordinært tilskud

Udskriv

Sagstema

Energiudfordringer for foreninger og ansøgning om ekstraordinært tilskud.

Redegørelse

På grund af stigende energipriser, står flere foreninger med ekstraordinære udgifter til især el og varme.

Sundhed, Kultur og Fritid har modtaget en ansøgning til ekstraordinært tilskud fra en forening (Se bilag 1) og med betragtning i udfordringerne for de selvejende haller og svømmehaller er omfanget af udfordringerne for foreningerne undersøgt nærmere.

Undersøgelse af energiudfordringer
Med baggrund i ansøgningen og de kendte udfordringer for de selvejende haller er omfanget af de ekstraordinære energiudgifter blevet undersøgt ved blandt andet at spørge om følgende:

 • Opvarmningsform
 • Forventet merforbrug varme 2022
 • Forventet merforbrug el 2022
 • Tiltag og mulige tiltag fremadrettet

Nedenstående tabel viser et samlet overblik over ekstraordinære udgifter estimeret til 0.675 mio. kr. for de foreninger som har meldt tilbage.

Oversigten er ekskl. moms.
Det bemærkes at Thisted FC Amatørforenings beløb ikke vurderes som retvisende, da det indtil ultimo oktober har været et ekstraforbrug på 5-10 procent i KW, som forklares med ekstra tøjvask. Tøjvask tilhører Eliteafdelingen og hører ikke under den folkeoplysende del af foreningen. Ligeledes vil hovedparten af foreningen spille på kunststofbanen på nuværende tidspunkt og udgifterne til lys heraf afholdes af fonden som ejer kunststofbanen.
Med denne betragtning vurderes det totale beløb, som foreningerne har i ekstraudgifter til el og varme lavere.


Foreningerne har ligeledes gjort tiltag herunder sænkning af temperatur, udskiftning af belysning, foretaget yderligere isolering og opfordret til generel omhu og fornuft ift. brugen af lokaler og energi.

Ansøgning om ekstraordinært tilskud

I forbindelse med de stigende udgifter og estimeringen fremadrettet har Sundhed, Kultur og Fritid modtaget en ansøgning fra Sundby Thy idrætsklub om ekstraordinært tilskud.
Årsudgiften til og med oktober måned og udgifterne til de foregående år kan ses i nedenstående tabel.

I ansøgningen (se bilag 1) bliver der ligeledes beskrevet, at der er store udfordringer ift. budgettet, da foreningen tidligere har været ramt af Corona nedlukning og udfordringerne heraf. Der oplyses ligeledes, at de ikke er i stand til at betale denne regning.
Sundhed, Kultur og Fritid har modtaget regnskabet for 2021 fra Sundby Thy idrætsklub, hvori indestående på pengeinstituttet dengang var ca. 80.000 kr. Se bilag 2.
Der har ligeledes været et underskud i 2021 på 84.163 kr. Den største udgift skyldes det reducerede driftstilskud til ejendommen på Møgelvej 66, som er ca. 100.000 kr. mindre i 2021. Dette skyldes formodentlig mindre brug i løbet af 2021 og deraf et reduceret driftstilskud.
Det vurderes, at foreningen vil have store udfordringer med at betale regninger fremadrettet på nuværende tidspunkt.

Social, Sundhed og Kultur anerkender udfordringerne for de stigende energiudgifter for foreningerne, men har ikke mulighed for at anvise midler til understøttelse af foreningerne.
Der er mulighed for foreningen om, at ansøge om et Aconto beløb som udbetales forud for tilskud i 2023.

Social, Sundhed og Kultur opfordrer foreningerne til at have fokus på energioptimering og at gennemgå og følge Energistyrelsen energiråd. Energirådene kan forefindes på energistyrelsens hjemmeside:
https://sparenergi.dk/erhverv/sparerad-pa-arbejdspladsen/spar-pa-energien.

Der tages i sagen ikke hensyn til udgifterne i 2023, men det forventes at der forsat vil være udfordringer.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomiske konsekvenser

Der kan ikke anvises midler til understøttelse af foreningerne.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Det forventes et øget forbrug på lokaletilskudskontoen for 2023, da tilskud fra denne baseres på foreningernes lokaleudgifter for 2022. Der er ikke overførsel på lokaletilskudskontoen.

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 16. november 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

 1. Orienteringen tages til efterretning
 2. Ansøgningen om ekstraordinært tilskud til Sundby Thy idrætsklub ikke imødekommes

Beslutning

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Godkendt.

Til toppen

163. Orientering om Thy Awards 2023

Udskriv

Sagstema

Orientering om Thy Awards 2023 og beslutning om sammensætning af komiteer.

Redegørelse

Social, Sundhed og Kultur inviterer til Thy Awards fredag den 3. februar 2023. Arrangementet er en hyldest til alle foreningsledere, trænere og udøvere i kommunens cirka 230 folkeoplysende foreninger. Grundtanken er at skabe rammerne for at fejre de mange foreningsildsjæle, der får hverdagen til at fungere og giver en masse oplevelser til borgerne i Thisted Kommune.

Thy Awards blev afviklet første gang i 2015. Siden 2015, hvor Børne- og Familieudvalget besluttede at afvikle Thy Awards som en "sportsgalla" er der også blevet uddelt en række priser. Arrangementet er vokset fra 342 deltagere i 2015 til i 2021 at rumme mellem 800-1.000 deltagere.

Til Thy Awards 2023 bliver der overrakt 5 priser og en række påskønnelser:

Årets Forening

Denne pris gives til en forening, som på positiv vis har sat Thisted Kommune på landkortet og som i det daglige udfører et godt og prisværdigt arbejde for børn, unge, voksne eller ældre. Foreningen skal have vist villighed til at gå nye veje og til at være nytænkende, ligesom prisen gives til en forening, som opleves som en positiv, god og loyal samarbejdspartner for Thisted Kommune og øvrige aktører. Op til Thy Awards bliver tre foreninger nomineret til at kunne modtage denne pris på aftenen. Komiteen bag prisen består af borgmesteren, formanden for Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, formanden for Folkeoplysningsudvalget, direktør for Social, Sundhed og Kultur og sektionsleder for fritid. Her følger også en check med på 10.000 kr.

Årets Ungleder

Denne pris gives i samarbejde med DGI Nordjylland til en ung under 18 år, som frivilligt har været særligt engageret i foreningslivet, og som har vist vilje til at dygtiggøre sig indenfor foreningsarbejdet. Med prisen følger en check på 2.500 kr. og muligheden for at blive kåret til hele Nordjyllands ”Årets Ungleder” ved DGI’s årsmøde. Op til Thy Awards indstiller foreningerne deres ungledere, og tre af dem nomineres til at kunne modtage denne pris på aftenen.

Komiteen bag prisen består af formanden for Folkeoplysningsudvalget, en repræsentant fra DGI og en repræsentant fra Thisted Fritid.

Årets Talent

Prisen ”Årets talent” uddeles i samarbejde med NetIp. For at kandidere til prisen ”Årets talent” skal udøverne have vist bemærkelsesværdig udvikling samt resultater indenfor faktorer som flid, motivation, engagement og sportslige resultater. Komitéen bag prisen består af formanden for Thisted Kommunes Eliteidrætsråd, Thisted Kommunes Eliteidrætskonsulent, NetIps direktør samt Folkeoplysningsudvalgets formand, som nominerer tre talenter til prisen ”Årets Talent”. Her følger også en check med på 5.000 kr.

Årets Sportsnavn i Thy

Hvert år kårer Thisted Kommune, i samarbejde med Nordjyske, ”Årets Sportsnavn i Thy”. Denne pris bliver også overrakt i forbindelse med Thy Awards.

Prisen gives til den eller de, som i løbet af året har præsteret resultater ud over det sædvanlige. Prisen er ligeledes en anerkendelse af alt det hårde arbejde, der ligger forud for de store præstationer. Der er nedsat en komité til at varetage udvælgelsen af indkomne forslag. Komiteen beslutter, hvilke tre hold eller udøvere, der skal nomineres til at kunne modtage denne pris.

Komitéen bag prisen består af formanden for Thisted Kommunes Eliteidrætsråd, Thisted Kommunes Eliteidrætskonsulent, en repræsentant fra Nordjyske Mediehus.

Her følger også en check med på 5.000 kr.

Årets Leder

Lederprisen gives i samarbejde med Sparekassen Thy til en leder, der har ydet en særlig og mangeårig ulønnet indsats for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Thisted Kommune. Der lægges vægt på, at lederen, igennem sin indsats, har opnået bemærkelsesværdige resultater, som har været med til at udvikle foreningen og at sætte den på ”landkortet” i Thy.

Komitéen bag prisen består af borgmesteren, en repræsentant fra Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, direktør for Social, Sundhed og Kultur, sektionsleder for fritid og en repræsentant fra Sparekassen Thy. Her følger også en check med på 5.000 kr.

Påskønnelse for præstationer

Påskønnelsen gives til hold eller enkeltpersoner, som i løbet af det forgangne år har opnået store sportslige resultater. Alle udøvere indstilles af deres forening, og alle som lever op til kriterierne for påskønnelse kommer op på scenen til Thy Awards, hvor de bliver hyldet af bl.a. Borgmesteren for deres opnåede resultater, og de modtager alle en erkendtlighed. Påskønnelses gives ud fra kriterier, der er godkendt af Børn- og Familieudvalget i oktober 2019:

1. Medlemmer i foreninger, som er godkendt efter Folkeoplysningsloven, og som er hjemmehørende i Thisted Kommune

2. Vinder af dansk mesterskab for hold eller individuelt i en DIF anerkendt idrætsgren.

3. Opnåelse af officiel dansk rekord.

4. Vinder af nordisk-, europæisk- eller verdensmesterskab.

5. Udtaget til deltagelse på et DIF anerkendt dansk landshold.

6. Andre idrætspræstationer, som efter Thisted Kommunes eliteidrætsråds vurdering kan ligestilles med pkt. 2-5.

Thy Awards afholdes i Thyhallen, hvor der er plads til ca. 600 spisende gæster. Alle kan købe adgang til arrangementet, men de folkeoplysende foreninger tilbydes hver 2 fribilletter. Showet består af forskellige indslag og underholdning, alt sammen for at give de frivillige ledere og udøvere et skulderklap og en aften, hvor det handler om, at de får mulighed for at mødes i uformelle rammer og på tværs af aktiviteter. En del af showet er videomateriale fra de lokale foreninger, hvilket udbreder kendskabet på tværs. Aftenen afvikles af professionelle værter. Foreningerne har mulighed, mod en mindre betaling, for at byde ind på praktiske opgaver (borddækning, bartjanser og oprydning).

Thy Awards evalueres årligt. Evalueringen viser, at der er stor tilfredshed fra brugerne og at tilslutningen til eventet er stor. De senere år har der været andre kommuner på inspirationsbesøg.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Budget for Thy Awards:

Fritid centralt

225.000 kr.

Eliteidrætsområdet

40.000 kr.

Påskønnelse fra Kommunalbestyrelsen

25.000 kr.

I alt

290.000 kr.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 16. november 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller:

1. At orienteringen tages til efterretning.

2. At sammensætningen af komiteerne godkendes.

Beslutning

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Godkendt.

Til toppen

164. Ansøgning om nyt kunstgræs til Thisted Kunstgræs

Udskriv

Sagstema

Ansøgning fra Thisted Kunstgræs om penge til udskiftning af kunstgræsbanen.

Redegørelse

I juni 2011 godkendte Børne- og Familieudvalget, efter en længere proces med aktørerne, at frigive et anlægstilskud på 1 mio. kr. til etablering af ny kunstgræsbane i Thisted i regi af den erhvervsdrivende fond Thisted Kunstgræs. Tilskuddet var betinget af, at vedtægterne for den erhvervsdrivende fond Thisted Kunstgræs blev godkendt, hvilket skete på samme møde.

Thisted Kunstgræs har i anden forbindelse oplyst, at de samlede anlægsudgifter til etablering af kunstgræsbanen i 2011 var på 3.859.903 kr. ekskl. moms - og hovedsagelig blev finansieret ved tilskud fra DBU, Thisted Kommune, A.P. Møller fonden samt tilskud og sponsorater.

Thisted Kunstgræs oplyser at den forventede levetid for banen, jf. producenten, blev estimeret til 8-12 år. Kunstgræsbanen blev indviet i november 2011 og har således været i brug i 11 år. Kunstgræsset vurderes af Thisted Kunstgræs at være slidt og nødvendigt at udskifte i enten 2023 eller 2024.

Ved udskiftning af banen har Thisted Kunstgræs indhentet to forskellige tilbud, de oplyser samtidigt at fonden ikke har midler til at finansiere udskiftningen.

 1. Almindelig kunstgræs á 2.352.000 kr. ekskl moms
 2. Miljø kunstgræs á 3.139.000 kr. ekskl moms

Ansøgningen og de to tilbud er vedlagt som bilag 1, 2 og 3.

Thisted Kommune har i denne anledning fået foretaget en vurdering af banen (Se bilag 4) gennemført af Arkilsgaard, som konstruerer og tester anlæg.

Arkilsgaard vurderer følgende:

 • Banen er god i forhold til alderen og estimerer en forventet levetid på 2-4 år ud fra nuværende stand herunder med en accept at området omkring indgangspartiet vil være mere slidt uanset efterfølgende tiltag.
 • Banen er væsentlig mere slidt ved indgang til banen og omkring målfelterne.
 • underlaget forekommer ujævn, hvilket skyldes underlaget og bøjningen af fibrene.
 • Banen er ikke udskiftningsklar endnu. Ofte ses baner på 4-6 år, som er i værre forfatning.

Arkilsgaard anbefaler heraf:

 • Der tilføres granulat for at modvirke bøjningen af fibrene og forbedre støddæmpningen af banen.
 • Der arbejdes med at strigle og børstning af banen ift. at modvirke bøjningen af fibrene især omkring indgangspartiet. Evt. skal udstyret som banen vedligeholdes med, gennemgås og andet udstyr indkøbes.

Samlet konklusion:

Ud fra ovenstående vurdering vil banen kunne holde 2-4 år mere, hvis der tilføres mere granulat og der er ekstra fokus på at strigle og børste banen.
Thisted Kommune har ud fra ovenstående vurdering, for at forlænge kunststofbanen levetid, vurderet at de estimerede omkostninger ligger omkring 130.000 kr. til indkøb og lægning af granulat samt evt. indkøb af udstyr.

Det oplyses ligeledes, at Thisted Kunstgræs ikke har afsat penge til løbende renovering eller indkøb af ny bane, da leje kun dækker løbende omkostninger til el og vedligeholdelse af banen.

Social, Sundhed og Kultur kan hverken anvise midler til opfyldning af granulat eller indkøb af ny kunststofbane. I vedtægterne under formålsparagraffen står det, at Thisted Kunstgræs ejer og forestår driften af banen. Heraf kunne der forventes, at være tilsidesat midler til udskiftning af kunstbanen jf. producentens anvisninger om forventet levetid og løbende renovering af banen.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomiske konsekvenser

Fonden Thisted Kunstgræs oplyser at udgifter forbundet med udskiftning af banen vil være for hhv. model 1 og model 2:

 1. Almindelig kunstgræs: 2.352.000 kr. ekskl moms.
 2. Miljø kunstgræs: 3.139.500 kr. ekskl moms.

Se bilag 2 og 3 på tilbud af udskiftning af banen.

Det estimeres at indkøb og lægning af granulat samt evt. indkøb af udstyr vil være på omkring 130.000 kr.

Social, Sundhed og Kultur kan ikke anvise midlerne til det ansøgte.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 16. november 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at ansøgningen afvises, da der ikke kan anvises finansiering til det ansøgte.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

165. Underskriftsark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af underskriftark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Sundhed-, Kultur- og Fritidsudvalget den 16. november 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen