02. nov 2022

Deltagere:

  • Ida Pedersen (A)
  • Jan Fink Mejlgaard (A)
  • Preben Dahlgaard (V)
  • Susanne Olander (V)
  • Torben Overgaard (C)

147. Udmøntning af budget 2023

Udskriv

Sagstema

Udmøntning af rammebesparelse på kulturområdet i 2023 og fremadrettet.

Redegørelse

Den 11. oktober 2022 godkendte kommunalbestyrelsen budgettet for 2023 og som en del af budgetforliget blev det godkendt, at der skal ske en rammebesparelse på kulturområdet:
”Forligsparterne er enige om at indarbejde en rammebesparelse på kulturområdet på 1 mio. kr. i 2023 og fremadrettet. Besparelsen udmøntes af Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget”.

Ydermere foreligger der også en budgetreduktion på ledelse og administration samt uudmøntede demografijusteringer for hele kommunen på i alt ca. 8,7 mio. kr. i 2023, der fordeles mellem de kommunale forvaltninger. Dette medfører også tilpasninger inden for Social, Sundhed og Kultur, som håndteres af forvaltningen sideløbende med rammebesparelsen på kulturområdet.

Sundhed, Kultur og Fritid har derfor set nærmere på hvilke muligheder der er for at effektivisere på kulturområdet inden for KulturRummet, hvor der fortsat er fokus på kvalitet, forankring og udvikling af nye tilbud og hvor de borgernære oplevelser og den bemandende åbningstid bevares. Derfor er fokus på hvor der kan effektiviseres på administrative arbejdsgange, således at KulturRummet stadig kan opretteholde de tilbud og den service vi kender i dag.


Social, Sundhed og Kultur anbefaler derfor, at der nedlægges to årsværk fordelt under fællesområdet og biblioteket. På fællesområdet flyttes opgaver til andre funktioner under biblioteket, mens andre opgaver effektiviseres under ledelsen, hvorfor det vil være nødvendigt, at prioritere i opgaverne samlet set.

Der er ud fra MED-kriterierne (se bilag 1) og kerneopgaverne i KulturRummet vurderet hvilke opgaver der er kan og skal opgaver. Ligeledes hvilke funktioner der kunne varetages af andre funktioner i Thisted Kommune.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Rammebesparelse på 1. mio kr. fra 2023 og frem på Kulturrummets budget.

Andre konsekvenser

Rammebesparelsen betyder, at der skal prioriteres i opgaverne for at opretholde samme service og tilbud til borgerne. Derudover vil der være et fokus på hvordan KulturRummet understøtter og opretholder eksterne samarbejder vedr. kulturtilbud.

Høring og sagsgang

Lokal-MED den 31. oktober 2022

Område-MED Sundhed, Kultur og Fritid den 1. november 2022

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 2. november 2022

Indstilling

Social, Sundhed og kultur indstiller, at der nedlægges 2 årsværk svarende til 1. mio. kr. fordelt mellem KulturRummets fællesfunktioner og biblioteket fra 2023 og frem.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Område-MED Sundhed, Kultur og Fritid, den 1. november 2022, pkt. 3:

Der er ønske om, at procesplanen for udmøntning af besparelsen er tydelig i hele organisationen - med en særlig opmærksomhed på retningslinjerne for høringsperiode.

Der ønskes en øget opmærksomhed på fælles drøftelser af opgaveløsninger i alle enheder af KulturRummet, både i opsigelsesperioden (efter høringsperioden) og efterfølgende.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen